دوره و شماره: دوره 11، شماره 2، شهریور 1402، صفحه 1-144 
مقایسه روش تحلیل مولفه اصلی و رگرسیون چندگانه در تخمین وزن شترهای پرواری

صفحه 37-48

10.22069/ejrr.2023.20394.1855

مرتضی بیطرف ثانی؛ مهدی خجسته کی؛ کریم نوبری؛ بمانعلی میرجلیلی؛ علی شفیع نادری؛ جواد زارع هرفته