انتشار شماره سوم، پاییز 1393 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

انتشار شماره سوم، پاییز 1393 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

به اطلاع کلیه محققین گرامی می رساند که شماره سوم سال 93 نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان با مقالات در زمینه تغذیه، ژنتیک و اصلاح نژاد و فیزیولوژی نشخوارکنندگان منتشر گردید.