اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید حسنی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

hasani.profcms.gau.ac.ir
saeedh_2000yahoo.com
+98(171)4440093

سردبیر

تقی قورچی

علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ghoorchi.profcms.gau.ac.ir
ghoorchityahoo.com
+98(171)4440093

اعضای هیات تحریریه

نورمحمد تربتی نژاد

تغذیه دام استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

torbatinejad.profcms.gau.ac.ir
n_torbatinejadyahoo.com

یوسف جعفری آهنگری

فیزیولوژی تولیدمثل دام استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

y-jafari.profcms.gau.ac.ir
yjahangariyahoo.co.uk
+98(171)4440093

سعید حسنی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

saeedh_2000yahoo.com

عیسی دیرنده

فیزیولوژی دام گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

www.researchgate.net/profile/Essa_Dirandeh
e.dirandehsanru.ac.ir
0000-0002-0773-3966

h-index: 13  

تقی قورچی

علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ghoorchi.profcms.gau.ac.ir
ghoorchityahoo.com
+98(171)4440093

غلامعلی مقدم

دامپزشکی-فیزیولوژی دام استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ali
ghmoghaddamhotmail.com
+98(411)3341316

عباسعلی ناصریان

تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

naserian.profcms.um.ac.ir/
naserianum.ac.ir
+98(511)8795612-20

رضا ولی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

valizadeh.profcms.um.ac.ir/
valizadehum.ac.ir
+98(511)8788494

مدیر داخلی

عبدالحکیم توغدری

علوم دامی- تغذیه دام استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

toghdory.profcms.gau.ac.ir
toghdoryyahoo.com
+989113706851

ویراستار ادبی

راحله رجبی علی آبادی

تغذیه دام دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ra_rajabi_12yahoo.com
01732440093

ویراستار انگلیسی

شریف رستمی

فیزیولوژی دام دانشجوی دکتری فیزیولوژی دام

sharifrostami69gmail.com