اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید حسنی

ژنتیک و اصلاح نژاد دام استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

hasani.profcms.gau.ac.ir
saeedh_2000yahoo.com
+98(171)4440093

سردبیر

تقی قورچی

علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ghoorchi.profcms.gau.ac.ir
ghoorchityahoo.com
+98(171)4440093

مدیر داخلی

عبدالحکیم توغدری

علوم دامی- تغذیه دام استادیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

toghdory.profcms.gau.ac.ir
toghdoryyahoo.com
+989113706851

اعضای هیات تحریریه

نورمحمد تربتی نژاد

تغذیه دام استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

torbatinejad.profcms.gau.ac.ir
n_torbatinejadyahoo.com

یوسف جعفری آهنگری

فیزیولوژی تولیدمثل دام استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

y-jafari.profcms.gau.ac.ir
yjahangariyahoo.co.uk
+98(171)4440093

سعید حسنی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

saeedh_2000yahoo.com

عیسی دیرنده

فیزیولوژی دام گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ساری، مازندران

www.researchgate.net/profile/Essa_Dirandeh
e.dirandehsanru.ac.ir
0000-0002-0773-3966

h-index: 13  

تقی قورچی

علوم دامی-تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

ghoorchi.profcms.gau.ac.ir
ghoorchityahoo.com
+98(171)4440093

غلامعلی مقدم

دامپزشکی-فیزیولوژی دام استاد دانشگاه تبریز

asatid.tabrizu.ac.ir/fa/pages/default.aspx?ali
ghmoghaddamhotmail.com
+98(411)3341316

عباسعلی ناصریان

تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

naserian.profcms.um.ac.ir/
naserianum.ac.ir
+98(511)8795612-20

سید همایون فرهنگ فر

دامپروری و اصلاح نژاد دام استاد - دانشگاه بیرجند

hfarhangfar2003yahoo.co.uk
0000-0002-9813-6023

رضا ولی زاده

تغذیه نشخوارکنندگان استاد دانشگاه فردوسی مشهد

valizadeh.profcms.um.ac.ir/
valizadehum.ac.ir
+98(511)8788494

ویراستار ادبی

کتایون مهرانی

تغذیه دام دانشجوی دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

katimhrgmail.com
01732440093

ویراستار انگلیسی

مصطفی بخارائیان

تغذیه دام دانشجوی دکتری گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

mostafa.bokharaeangmail.com