راهنمای نویسندگان

برای دریافت فرم تعارض منافع لطفا اینجا کلیک نمایید.

 

فایل تعهد نامه

سایت الکترونیکی نشریه: http://ejrr.gau.ac.ir

  پست الکترونیکی نشریه: ejrr@gau.ac.ir

 

بر اساس رویکرد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان مبنی بر لزوم توجه به نظام­های رتبه بندی و علم سنجی رسمی، از این پس پیروی از شیوه نامه ذیل جهت نگارش و ارسال مقاله ضروری می باشد.

راهنمای نگارش مقاله

مجله پژوهش در نشخوارکنندگان مجله­ای کاملا تخصصی در زمینه دام های نشخوارکننده می باشد و آماده پذیرش مقالات علمی در زمینه موضوعات زیر می باشد. تغذیه نشخوارکنندگان، اصلاح نژاد دامهای نشخوارکننده، فیزیولوژی نشخوارکنندگان، موضوعات مرتبط با پرورش انواع دامهای نشخوارکننده، رفتارشناسی و رفاه نشخوارکنندگان، مدیریت واحدهای پرورش دامهای نشخوارکننده. مقاله‌ای برای چاپ پذیرفته خواهد شد که متن کامل آن قبلاً در هیچ نشریه‌ای منتشر و نیز برای چاپ به سایر نشریات ارائه نگردیده باشد. مقالات ارسالی می‌توانند به زبان فارسی و یا انگلیسی (با شرایط خاص) باشد، ولی چکیده باید به هر دو زبان تهیه شود. در مقالاتی که دارای چند مؤلف هستند، ترتیب اسامی و حقوق مولفین بر عهده ارسال‌کننده مقاله خواهد بود. مسئولیت هر مقاله از نظر علمی بر عهده نویسنده (گان) خواهد بود. نشریه در رد یا قبول و حک و اصلاح مقالات آزاد است.مقاله تحقیقی، مقاله‌ای است حاصل تحقیق و مستند به نتایج پژوهش‌های انفرادی یا جمعی، مقاله مروری شامل ارزیابی و نقد نوشته‌هایی می‌باشد که در نشریات و کتب مختلف علمی در همان زمینه به چاپ رسیده است. در این نوع مقالات، نویسنده کارهای پژوهشی گذشته را جهت روشن شدن وضعیت فعلی مسئله، طرح و مورد بررسی قرار می‌دهد و بعد ارتباطات، تناقض‌ها و محدودیت‌های موجود را بیان نموده و سرانجام پیشنهادات خود را ارائه می‌نماید. مقالات ترجمه شده فقط در صورتی پذیرفته می‌شوند که حاوی روش یا مسئله علمی بسیار مهمی باشد. هر مقاله تحقیقی باید دارای عنوان، چکیده فارسی، واژه‌های کلیدی به فارسی، مقدمه، مواد و روش‌ها، نتایج و بحث، منابع، چکیده انگلیسی و واژه‌های کلیدی به انگلیسی باشد و اصول زیر در آن رعایت شود:

1) عنوان مقاله باید کوتاه و گویا باشد و از 15 واژه تجاوز نکند.

2) هر مقاله باید دارای یک فایل حاوی مشخصات مقاله شامل نام و نام‌خانوادگی نویسنده‌ (گان)، مرتبه علمی و نشانی به هر دو زبان فارسی و انگلیسی، شماره تلفن و فاکس و پست الکترونیکی باشد.

3) چکیده فارسی باید به صورت مبسوط شامل سابقه و هدف، مواد و روش ها، یافته ها و نتیجه گیریباشد و تمام آن در یک صفحه A4 (حداقل 400 و حداکثر 600 کلمه با فاصله خطوط یک) باشد (فرمت زیر).

چکیده

سابقه و هدف:(B lotus, font size 11)

مواد و روش‌ها: (B lotus, font size 11)

یافته‌ها:(B lotus, font size 11)

نتیجه گیری: (B lotus, font size 11) 

واژه های کلیدی: (B lotus, font size 11)

کلمات لاتین درمتن: : (Times New Roman, font size 10)

 متن دوستونه و جداول در داخل متن قرار گیرد

، چکیده انگلیسی باید ترجمه کامل چکیده فارسی و به صورت مبسوط (extended abstract) و در پایان مقاله بعد از منابع با فاصله خطوط یک لحاظ گردد و  شامل:

(Background and objectives; Materials and methods; Results; Conclusion) باشد (فرمت زیر).

Title: Times New Romans Font 12 Bold (Center)

Abstract

 Background and objectives:  Times New Roman (font size: 11)

Materials and methods:      Times New Roman (font size: 11)

Results:                                Times New Roman (font size: 11)

Conclusion:                                Times New Roman (font size: 11)   

Keywords:                              Times New Roman (font size: 11)

 4) واژه‌های کلیدی در 3 تا 5 واژه بلافاصله بعد از چکیده‌های فارسی و انگلیسی آورده شود.

5) مقدمه باید شامل طرح مسئله، سوابق کار و توجیه اهمیت تحقیق باشد. اهداف مطالعه به‌طور شفاف در انتهای مقدمه ذکر گردد.

 6) مواد و روش‌ها شامل وسائل کار، طرح آماری، نحوه داده‌سازی و شیوه اجرای پژوهش باید مشخص و روشن بیان شود.

7) نتایج و بحث شامل درج یافته‌های تحقیق، بحث مستدل (با مرجع) و نتیجه‌گیری خواهد بود. نتایج و بحث با هم تدوین گردد. شکل‌ها و جدول‌ها در نتایج و بحث نباید دارای اطلاعات مشابه یا تکراری باشند، داده‌های جدول نباید به‌صورت منحنی یا نمودار (به‌استثنای نقشه) تکرار شوند.

8) نتیجه گیری کلی: نتیجه کلی مهمترین یافته تحقیق  در یک پاراگراف آورده شود.

9) در صورت ضرورت، تشکر و قدردانی از موسسات و افراد زیر عنوان “سپاسگزاری” قبل از منابع آورده شود.

10) کل منابع به زبان انگلیسی شامل نام‌خانوادگی نویسندگان و نام سازمان‌ها است. از ارجاع منابع با عنوان “بی‌نام” خودداری شود.

11) منبع مورد استفاده ممکن است کتاب، مقاله و یا نشریه باشد. در مورد کتاب باید نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان کتاب، ناشر و محل انتشار و تعداد کل صفحات آورده شود.

الف) کتاب تالیف شده در ایران:

1.Ghoorchi, T and Seyed Almoosavi, S.M.M. 2018. Ruminant Nutrition Principles. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. Press, 310p. (In Persian)

ب) کتاب به لاتین (رجوع به کل صفحه)

1.Van Soest, P.J. 1994 Nutritional Ecology of the Ruminant. 2nd Edition, Cornell University Press, Ithaca, 476p.

ج) کتاب به لاتین (صفحه‌های مورد استفاده)

12) برای مقالاتی که فصلی از یک کتاب با نویسنده (گان) مجزا هستند (مانند مقاله در همایش‌ها)، این موارد شامل نام نویسنده‌ (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، شماره صفحات، نام نویسنده‌ (گان) (ادیتورها) کتاب، نام کتاب، ناشر و محل انتشار است.

1.Orpin, C. G, and Joblin.1988. The rumen anaerobic fungi. pp.129-150. In P.N Hobson(eds), The Rumen Microbial Ecosystem, Elsevier Applied Science,London.

13) طرز نگارش منابع فارسی مقاله به انگلیسی باید شامل نام نویسنده (گان)، سال انتشار، عنوان مقاله، نام نشریه کامل ، جلد (شماره) نشریه و شماره صفحات مقاله باشد. مثال:

1.Toghdory, A., Ghoorchi,T., Asadi, M, and Kamali, R. 2018.The effect of different levels of maize bran on performance,nutrient digestibility and rumination behavior of Dalagh ewes. Journal of Ruminant Research,3:71-81. (In Persian)

 مقاله لاتین:

2.Ghoorchi, T., Lund, P., Larsen, M., Hvelplund, T., Hansen-Moller, J, and Weisbjerg, M.R. 2013. Assesment of mobile bag method for estimating of in vivo starch digestibility. Animal, 2: 265-271.

 14) اگر منبع نشریه چاپ شده با نام یک موسسه است، باید شامل نام موسسه، سال انتشار، عنوان نشریه و محل انتشار باشد. برای سایر موارد به آخرین شماره رجوع شود.

15ارجاع به منابع در متن: 

نام نویسنده و یا  نویسندگان مقالات یا کتاب طبق پاراگراف زیر در داخل متن مقاله آورده  شود

در دهه­ های گذشته تنش گرمایی یکی از عمده ترین مشکلات پرورش دهندگان دام در سرتاسر جهان بوده است (Zhang و همکاران، 2021). افزایش جهانی دما و رطوبت نسبی طی سال­های اخیر باعث بروز مشکلاتی نظیر کاهش مصرف و قابلیت هضم خوراک، تغییر در فرآیندهای فیزیولوژیک، ضعف تولید مثلی و کاهش سطح ایمنی خصوصا در مناطق گرمسیر شده است (Conte و همکاران، 2018.، El Amiri و همکاران، 2019). حیوانات در مسیرهای متابولیکی مانند نگهداری، تنظیم حرارت، فعالیت­های فیزیکی و تولید (مانند رشد ماهیچه­ ها و تولید شیر) حرارت تولید می کنند (Ghoorchi و Seyed Almoosavi ، 2018). Marcon و همکاران (2021) با افزودن کورکومین به جیره­ غذایی بره ­ها به بررسی اثرات ناشی از آن روی عملکرد رشد، فیزیولوژی، ویژگی­های لاشه و کیفیت گوشت طی یک دوره 30 روزه پرداختند.

 

 

 

 

 

16) منابع فارسی ترجمه شده از زبان‌های خارجی باید با نام مترجم ارجاع گردد و بعد از عنوان کتاب، یا مقاله، واژه “ترجمه” داخل پرانتز درج می‌گردد. مثال:

1. Farabi, H. 2000. Manual on acute forest damage. GorganUniv. of Agricultural Sciences and Natural Resources Press. 140p. (Translated in Persian)

17) از به‌کاربردن کلمات خارجی غیر از اسامی علمی در متن خودداری و در صورت نبودن معادل فارسی فراگیر، آنها را به فارسی نوشته و اصل کلمه با ذکر شماره‌های بدون پرانتز در قسمت بالا و در سمت چپ کلمه، به زیر‌نویس در همان صفحه ارجاع داده شود.

18) اسامی علمی (جنس و گونه، گیاهان، جانوران) در تمام مقاله با حروف ایتالیک یا مورب تایپ شوند و نام مصنف برای اولین بار و در جلوی آن در داخل پرانتز نوشته شود.

19) عنوان و اطلاعات هر یک از شکل‌ها و جدول‌ها به دو صورت فارسی و انگلیسی نوشته شوند. عناوین جدول‌ها در بالا و عناوین شکل‌ها در زیر با فرمت وسط‌چین نوشته شود. از کشیدن هر گونه خط عمودی در جدول خودداری شود. درجدول­ها و شکل­ها، واحدهای ویژگی­های مورد مطالعه درسیستم بین­المللی (SI) ودرداخل پرانتز و به انگلیسی نوشته شود مثل  (%)،(mm day-1) ،(mg L-1)  و (mg kg-1). از اعداد انگلیسی در محورهای افقی و عمودی در شکل‌ها استفاده شود. از به‌کار بردن عنوان‌هایی مانند نمودار، عکس و نقشه، خودداری و آنها با عنوان “شکل” درج شوند.(مانند مثال زیر).

 

 

20) متن مقاله باید به صورت تک ستونی با فاصله خطوط 5/1 و با رعایت حاشیه 5/2 سانتی‌متر از لبه‌ها، تایپ شده باشد و حداکثر در 15 صفحه و با نیم سانتی متر تورفتگی در شروع پاراگراف ها باشد و از طریق پورتال نشریه ارسال شود. تایپ مقالات در نرم‌افزار  Word 2003یا نسخه‌های بالاتر میکروسافت توصیه می‌شود.
لطفا جداول و تصاویر را نیز در متن مقاله بیاورید و نیاز به بارگذاری فایل مجزا نمی باشد. هرجدول یا شکل بلافاصله پس از ارجاع به آن در متن، آورده شود.

اندازه قلم بخش های مختلف مقاله به صورت زیر است:

چکیده فارسی و انگلیسی: B lotus  و Times New Romans با اندازه 11

متن مقاله: قلم B Lotus و با اندازه 12

عنوان مقاله: B Titr پررنگ (Bold) و با اندازه 12

عنوان های فرعی: B Mitra پررنگ (Bold ) و با اندازه 12

عنوان جدول­ها و شکل­ها: B lotus پررنگ (Bold) و با اندازه 10

کلمه­ها داخل جدول­ها و پاورقی: B lotus  و با اندازه 10

اعداد داخل جدول­ها:  Times New Romanو با اندازه 10

منابع: Times New Roman و با اندازه 11

21) ممکن است برای چاپ، شکل‌ها کوچکتر شوند، بنابراین نوشته‌ها و اعداد روی شکل‌ها باید درشت و کاملاَ خوانا باشد.

22) عکس‌ها باید دارای مقیاس باشند و در صورت اقتباس از منبع دیگر باید ذکر گردد.

23) مسئول مکاتبه هر مقاله لازم است توسط نویسندگان مقاله قبل از ارسال مشخص گردد. لذا هر گونه مسئولیتی در رابطه با مقاله مربوط به شخص مکاتبه‌کننده است. در مورد دانشجویان تحصیلات تکمیلی که هنوز محل سازمانی آنها مشخص نشده است نویسنده مسول باید استاد راهنما قرار داده شود.

24) دانشجویان دوره کارشناسی‌ارشد و دکترا لازم است قبل از ارسال مقاله هماهنگی و مشاوره لازم در خصوص مقاله را با استاد راهنما حتماً به عمل آورند.

  25) این نشریه همچنین گزارش‌های کوتاه علمی و فنی که تاکنون چاپ نشده را پس از اعلام نظر داور تخصصی و تایید هیات تحریریه به‌عنوان Technical reportو یادداشت‌های کوتاه علمی جهت چاپ پذیرش می‌نماید. این قبیل گزارش‌ها در 3 تا 5  صفحه قابل چاپ خواهد بود (به‌همراه عنوان چکیده ها و منابع علمی)، در ضمن ساختار کلی گزارش‌های کوتاه علمی همانند یک مقاله کامل می‌باشد.

26) مقالات باید حاصل کار گروهی باشد.