انتشار شماره دوم نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

به اطلاع محققین گرامی میرساند شماره دوم نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان مربوط به تابستان 1392 منتشر شد و متن قامل مقالات در سایت نشریه قابل دسترسی میباشد.