هزینه دریافتی مقالات

هزینه‌ها

هزینه چاپ مقاله در این نشریه 2500000 ریال می باشد که مبلغ یک میلیون ریال آن هزینه داوری است که در مرحله ارسال مقاله  باید واریز شود. در صورت پذیرش نهایی مقاله نیز یک میلیون و پانصد هزار ریال جهت چاپ مقاله باید واریز شود.

شماره حساب نزد بانک مرکزی: 4001108403019781

شماره شبا:  270100004001108403019781 

  شناسه واریز : 392108478126500000301070060010 نزد بانک مرکزی به نام تمرکز درآمد دانشگاه.