اهداف و چشم انداز

1-  چاپ و نشر نتایج تحقیقات و دستاوردهای پژوهشی در زمینه دامهای نشخوارکننده

2-  فراهم نمودن زمینه تبادل افکار و اطلاعات بین مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی کشور و ترویج یافته های علمی در زمینه نشخوارکنندگان

3-  کمک به پیشرفت و اعتلای دانش مبتنی در خصوص حیوانات نشخوارکننده

4-  هدف گذاری در راستای دستیابی به نقشه جامع علمی کشور