انتشار شماره سوم نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان

شماره سوم نشریه پژوهش در نشخوارکنندگان منتشر شد. در این شماره هفت مقاله در زمینه های ژنتیک و اصلاح نژاد دام، تغذیه نشخوارکنندگان و فیزیولوژی گوسفند می باشد.