دوره و شماره: دوره 11، شماره 4، دی 1402، صفحه 1-142