اثرات استفاده از جلبک اسپیرولینا بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و برخی آنزیم‌های سیستم ایمنی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی

2 هیات علمی دانشگاه محقق اردبیلی

3 هیات علمی گروه علوم دامی دانشگاه محقق اردبیلی

4 دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

سابقه و هدف: اسپیرولینا یک جلبک تک‌سلولی میکروسکوپی است که در آب تازه رشد می‌کند و ساختاری ساده اما ترکیبی پیچیده دارد. این جلبک حاوی منابع سرشار مواد مغذی مختلف بوده که خاصیت آنتی‌اکسیدانی و خواص پروبیوتیک داشته و می‌توانند جایگزین‌های مناسبی برای آنتی‌بیوتیک‌ها باشند و به‌صورت اختصاصی به‌عنوان محرک رشد و بهبود ضریب تبدیل غذایی در گوساله‌های هلشتاین استفاده شوند. هدف از این پژوهش بررسی اثرات استفاده از جلبک اسپیرولینا بر عملکرد رشد، فرا سنجه‌های خونی و برخی آنزیم‌های سیستم ایمنی گوساله‌های شیرخوار هلشتاین بود.
مواد و روش‌ها: جهت انجام این آزمایش، تعداد 32 رأس گوساله ماده هلشتاین بین سنین 1 الی 5 روز و میانگین وزنی 2±2/37 کیلوگرم در قالب طرح کاملاً تصادفی با 4 تیمار و 8 تکرار انتخاب شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه بدون افزودنی، 2) جیره پایه به همراه 1 درصد جلبک اسپیرولینا، 3) جیره پایه به همراه 2 درصد جلبک اسپیرولینا، 4) جیره پایه + 3 درصد جلبک اسپیرولینا بر اساس ماده خشک جیره بودند.
یافته‌ها : نتایج نشان داد که وزن نهایی گوساله‌های شیرخوار در اثر افزودن 3 درصد جلبک اسپیرولینا در جیره غذایی آغازین در مقایسه با گروه شاهد افزایش یافت (05/0>P). افزایش وزن روزانه گوساله‌های شیرخوار در اثر افزودن جلبک اسپیرولینا تمایل به معنی‌داری داشت. به‌طوری‌که گوساله‌های دریافت‌کننده 3 درصد جلبک اسپیرولینا افزایش وزن روزانه بیشتری در مقایسه با سایر تیمارهای آزمایشی داشتند (06/0>P). مصرف خوراک و ضریب تبدیل غذایی گوساله‌های شیرخوار با تغذیه جلبک اسپیرولینا تحت تأثیر معنی‌داری قرار نگرفت. افزودن جلبک اسپیرولینا در سطح 1 درصد طول بدن گوساله‌های شیرخوار را در 30 روزگی نسبت به تیمار شاهد افزایش داد (05/0>P). همچنین ارتفاع از جدوگاه و دور سینه گوساله‌های شیرخوار در 30 و 75 روزگی با دریافت یک درصد جلبک افزایش یافت (05/0>P). استفاده از جلبک اسپیرولینا در جیره گوساله‌های شیرخوار اثر معنی‌داری بر غلظت خونی گلوکز، تری گلیسیرید، آلبومین و اوره خون در 30 و 75 روزگی ایجاد نکرد. غلظت کلسترول در 30 روزگی با افزودن 2 درصد جلبک اسپیرولینا کاهش یافت (05/0>P). در مقابل استفاده از 2 درصد جلبک اسپیرولینا غلظت پروتئین کل را در مقایسه با گروه شاهد افزایش داد (05/0>P). غلظت خونی بتاهیدروکسی بوتیرات با افزودن 1 و 2 درصد جلبک اسپیرولینا افزایش یافت (05/0>P). غلظت آلانین آمینوترانسفراز و آسپارتات آمینوترانسفراز تحت تأثیر جلبک اسپیرولینا قرار نگرفت. غلظت سوپر اکسید دیسموتاز در 30 روزگی در گروه‌های دریافت‌کننده یک درصد جلبک افزایش معنی‌داری داشت (05/0>P). غلظت گلوتاتیون پراکسیداز، مالون دی آلدئید و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل با استفاده از جلبک در جیره گوساله‌های شیرخوار تحت تأثیر قرار نگرفت.
نتیجه‌گیری: به‌طورکلی استفاده از جلبک اسپیرولینا در سطح 3 درصد بر اساس ماده خشک جیره آغازین گوساله شیرخوار هلشتاین توانست سوپراکسید دیسموتاز در 30 روزگی و ظرفیت آنتی‌اکسیدانی کل، میزان وزن نهایی بدن و افزایش وزن روزانه در 75 روزگی و در سطح 2 درصد غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات و پروتئین کل در 75 روزگی را افزایش و کلسترول خون را در سطح 2 درصد در 30 روزگی و در سطح 1 درصد در 75 روزگی کاهش دهد. بنابر این برای افزایش سیستم ایمنی گوساله استفاده از جلبک اسپیرولینا در سطح 3 درصد بر اساس ماده خشک جیره آغازین گوساله شیرخوار هلشتاین توصیه می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effects of using spirulina algae on the growth performance, blood parameters and some enzymes of the immune system of Holstein suckling calves

نویسندگان [English]

  • Karim Cheshm Berah 1
  • Jamal Seifdavati 2
  • Hossein Abdi benemar 3
  • Reza Seyedsharifi 3
  • sayyad seifzadeh 4
1 MSc, in animal nutrition from the Department of Animal Science, University of Mohaghegh Ardabili
2 Professor, Department of Animal Science, University of Mohaghegh Ardabili
3 Dep, Animal Sci Mohaghegh Ardabili
4 university of Mohaghegh Ardebili
چکیده [English]

Background and Objectives: Spirulina is a microscopic unicellular algae that grows in fresh water and has a simple structure but a complex composition. This algae contains rich sources of various nutrients that have antioxidant properties and probiotic properties and can be suitable substitutes for antibiotics and can be used specifically as growth stimulants and improvement of feed conversion ratio in Holstein calves. The aim of this research was to investigate the effects of using spirulina algae on the growth performance, blood parameters and some enzymes of the immune system of suckling Holstein calves.
Materials and Methods: To perform this experiment, 32 female Holstein calves between the ages of 1 to 5 days and the average weight of 37.2±2 kg were selected in a completely random design with 4 treatments and 8 replications. The experimental treatments included: 1) basic diet without additives, 2) basic diet with 1% spirulina algae, 3) basic diet with 2% spirulina algae, 4) basic diet + 3% spirulina algae based on the dry matter of the diet.
Results: The data showed that the addition of 3% level of spirulina algae in the ration of suckling calves increased the final weight compared to the control group (P<0.05). Daily weight gain of suckling calves due to the addition of spirulina algae tended to be significant, so that the calves receiving 3% spirulina algae had a greater daily weight gain compared to other experimental treatments (P<0.06). Feed consumption and feed conversion ratio of suckling calves were not significantly affected by feeding spirulina algae. Addition of spirulina algae increased the body length of suckling calves at 30 days compared to the control treatment (P<0.05). Also, the height from the withers and breast circumference of the suckling calves at 30 and 75 days old increased by receiving 1 percent algae (P<0.05). The use of spirulina algae in the diet of infant calves did not have a significant effect on the blood concentration of glucose, triglyceride, albumin and blood urea at 30 and 65 days. Cholesterol concentration decreased in 30 days by adding 2% spirulina algae (P<0.05). On the other hand, the use of 2% spirulina algae increased the total protein concentration compared to the control group (P<0.05). The blood concentration of beta-hydroxybutyrate increased with the addition of 1 and 2% spirulina algae (P<0.05). The concentration of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase was not affected by spirulina algae. The concentration of superoxide dismutase increased significantly after 30 days in the groups receiving one percent algae (P<0.05). The concentrations of glutathione peroxidase, malondialdehyde and total antioxidant capacity were not affected by the use of algae in the diet of suckling calves.
Conclusion: In general, the use of spirulina algae at the level of 3% based on the dry matter of the starter diet of Holstein suckling calves was able to increase superoxide dismutase at 30 days of age and total antioxidant capacity, the final body weight and daily weight gain at 75 days of age and at the level of 2% the concentration of beta-hydroxybutyrate and protein. It increased the total in 75 days and decreased the blood cholesterol at the level of 2% at 30 days and at the level of 1% at 75 days. Therefore, to increase the calf's immune system, it is recommended to use spirulina algae at the level of 3% based on the dry matter of the Holstein calf's starter diet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Antioxidant activity
  • Beta-hydroxybutyrate
  • Performance
  • Starter diet