تأثیر اسانس دارچین بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای در بره‌های نر پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه کردستان، سنندج، ایران

2 عضو هیئت علمی

چکیده

سابقه و هدف: در چند سال اخیر به دلیل نگرانی‌های بشر در مورد پدیدار شدن سویه‌های باکتریایی مقاوم، توجه ویژه ای به اسانس و عصاره های گیاهی به عنوان جایگزین آنتی‌بیوتیک‌های محرک رشد در جیره دام و طیور شده است. نتایج مطالعات برون‌تنی نشان داده‌اند که اسانس‌ها و اجزای تشکیل‌دهنده آنها دارای پتانسیل لازم برای تغییر تخمیر شکمبه و بهبود استفاده از انرژی در نشخوارکنندگان هستند. یکی از اسانس‌هایی که بسیار مورد توجه قرار گرفته است، اسانس دارچین می‌باشد، بنابراین، آزمایش حاضر با هدف بررسی اثر اسانس دارچین بر عملکرد رشد، قابلیت هضم مواد مغذی و تخمیر شکمبه‌ای در بره‌های نر پرواری انجام شد.
مواد و روش: این آزمایش در چارچوب طرح کاملا تصادفی بصورت اندازه های تکرار شده ( سه دوره زمانی یک ماهه) با استفاده از 20 رأس بره نر کردی 8 ماهه با میانگین وزن 06/4 ± 15/26 کیلوگرم با چهار تیمار و پنج تکرار در هر تیمار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه کردستان انجام گردید. بره‌ها در طول دوره آزمایش در داخل جایگاه‌های انفرادی نگهداری شدند و در دو نوبت صبح و عصر در ساعت (07:30 و 18:00) تغذیه شدند. تیمارهای آزمایشی شامل: 1) جیره پایه بدون اسانس دارچین (شاهد)، 2) جیره پایه حاوی 5/0 میلی‌لیتر اسانس دارچین به ازای هر رأس در روز، 3) جیره پایه حاوی 1 میلی‌لیتر اسانس دارچین به ازای هر رأس در روز و 4 ) جیره پایه حاوی 2 میلی‌لیتر اسانس دارچین به ازای هر رأس در روز بود. به‌منظور بررسی تغییرات وزن زنده، وزن کشی در ابتدای آزمایش و سپس روز 24‌ام هر دوره انجام شد. جهت تعیین میزان ماده خشک مصرفی، تفاضل میزان خوراک داده شده و پسماند آن برای هر دام به صورت روزانه اندازه‌گیری شد. برای تعیین قابلیت هضم مواد مغذی تیمارهای آزمایشی از مارکر داخلی خاکستر نامحلول در اسید2 استفاده گردید. جهت تعیین pH، غلظت نیتروژن آمونیاکی و اسیدهای چرب فرار شکمبه، در روز 26ام هر دوره، چهار ساعت پس از خوراک‌دهی صبحگاهی با استفاده از لوله مری از دام‌ها نمونه مایع شکمبه به کمک پمپ خلاء گرفته شد.

یافته‌ها: میزان ماده خشک مصرفی، وزن انتهای دوره و افزایش وزن روزانه تحت تأثیر اضافه کردن اسانس دارچین قرار نگرفت، همچنین قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و الیاف نامحلول در شوینده خنثی تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت (05/0<P)، در حالی‌که قابلیت هضم پروتئین خام در بره‌های تغذیه شده با یک میلی‌لیتر اسانس دارچین در روز نسبت به تیمارهای 5/0 میلی‌لیتر و 2 میلی‌لیتر افزایش یافت (05/0>P). اضافه کردن اسانس دارچین تأثیر معنی‌داری بر غلظت کل اسیدهای چرب فرار و نسبت مولی استات، پروپیونات، بوتیرات و ایزووالرات نداشت. غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در بره‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی 1 و 2 میلی‌لیتر اسانس دارچین در مقایسه با تیمار شاهد افزایش یافت (05/0>P). همچنین در این مطالعه میانگین pHشکمبه، کمینه و بیشینه آن تحت تاثیر اسانس دارچین قرارنگرفت، که عدم تأثیر معنی دار اسانس دارچین بر pH مایع شکمبه در مطالعه جاری به دلیل عدم تغییر در غلظت کل اسیدهای چرب فرار، قابل انتظار بود.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که استفاده از اسانس دارچین در مقادیر استفاده شده و در شرایط این آزمایش نتوانست عملکرد رشد بره‌های نر پرواری، قابلیت هضم ظاهری مواد مغذیی و تخمیر شکمبه‌ای را تحت تاثیر قرار دهد. نتایج این مطالعه پیشنهاد می کند که در جیره های پرواری حاوی اسانس دارچین بهتر است از منابع پروتئینی با تجزیه پذیری شکمبه پایین تر استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Cinnamomum verum essential oil on performance, nutrients digestibility and ruminal fermentation in feedlot male lambs

نویسندگان [English]

  • Bahman Talijari 1
  • Osman Azizi 1
  • Hossein Jahani-Aziziabadi 2
1 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
2 Department of Animal Science, Faculty of agriculture, University of Kurdistan, Sanandaj, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: In recent years, due to human concerns about the emergence of antibiotic-resistant bacteria strain, especial attention has been paid to plant essential oil and extracts as replacer for growth promoter antibiotics. The results of in vitro studies have shown that essential oils and their constituents have the potential to alter ruminal fermentation and improve energy utilization in ruminants. One of the plants that has been recently considered is cinnamon with the scientific name of Cinnamomum verum. Therefore, this experiment was performed to investigate the effect of cinnamon essential oil on performance, nutrient digestibility and rumen fermentation in feedlot lambs.
Material and methods: This experiment was carried out in a repeated measurement design (three one-month periods) with four treatments in a completely randomized design with using 20 Kurdish male lambs (n=5, average weight of 26.15 ± 4.06 kg) in the research farm of the faculty of Agriculture at University of Kurdistan. Treatments were: 1) Basal diet without cinnamon essential oil (control), 2) Basal diet plus 0.5 ml of cinnamon essential oil per head per day, 3) Basal diet plus 1 ml of cinnamon essential oil per head per day and 4) Basal diet plus 2 ml of cinnamon essential oil. Lambs were fed 2x /d at 0730 and 1800 with the daily essential oil dose provided at the 0730 feeding. Lambs BW was recorded before the morning feeding on d 0 and again on d 24 of every period using a digital scale. To determine the amount of dry matter intake, the amount of supplied feed and its residue was measured daily for each animal during the last week of every period. Nutrients digestibility was measured by acid-insoluble ash as internal marker. On the 24th day of each period, 4h after morning feeding rumen liquid samples were taken from lambs to measure NH3-N, pH and volatile fatty acids concentration.
Results: Dry matter intake, final body weight and average daily gain did not affected by cinnamon essential oil supplementation. Apparent digestibility of dry matter, organic matter and NDF was not affected by the treatment (P> 0.05); while, total tract apparent crude protein digestibility in lambs fed one ml/d of cinnamon essential oil increased compared to those of the lambs fed 0.5 and 2 ml of cinnamon essential oil (P<0.05). Adding cinnamon essential oil had no significant effect on the total volatile fatty acids concentration and the molar proportion of acetate, propionate, butyrate and isovalerate. Rumen ammonia nitrogen concentration in lambs fed diets containing 1 and 2 ml of cinnamon essential oil increased compared to those of the control group (P<0.05).
Conclusion: The results of this study showed that cinnamon essential oil at used amount and in the condition of the present study could not affect performance, nutrients apparent digestibility (except for crude protein), and rumen fermentation (except for ammonia nitrogen) in feedlot mal lambs. The results suggested that in feedlot diets included cinnamon essential oil, it is better to use of protein sources with lower rumen digestibility.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cinnamon essential oil
  • fattening male lamb
  • nutrient digestibility