تأثیر سطوح مختلف مکمل لیپیدول بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشگده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

3 عضو هیئت علمی گروه علوم دامی دانشگاه گنبد

4 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

سابقه و هدف: لیپیدول مجموعه‌ای از لیزوفسفولیپیدهای فعال می‌باشد که با توجه به ساختار منحصر به‌فرد خود، از طریق تغییر غشای سلولی و همچنین تحریک کانال‌های جذبی، باعث افزایش جذب مواد مغذی می‌شود. این افزایش جذب به‌دلیل شباهت ساختار لیپیدول و نواحی جذبی روده، بدون صرف انرژی اضافی صورت می‌گیرد و می‌تواند اولین تسریع کننده جذب و کاهش دهندۀ هزینه خوراک باشد. در خصوص استفاده از مکمل لیپیدول در جیره گوساله‌های شیرخوار گزارشی در منابع علمی یافت نشد. این پژوهش به‌منظور بررسی تأثیر سطوح 5/0 و یک درصد مکمل لیپیدول بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای گوساله‌های شیرخوار هلشتاین انجام گرفت.

مواد و روش‌ها: تعداد 18 رأس گوساله نر 3 تا 5 روزه (44±3 کیلوگرم) به‌‌طور تصادفی به 3 گروه مساوی تقسیم شده و هر گروه به یکی از تیمارها اختصاص داده شد. طول دوره آزمایش 60 روز بود. تیمارهای آزمایشی شامل 1- جیره پایه (شاهد)، 2- جیره پایه به‌اضافه 5/0 درصد مکمل لیپیدول، و 3- جیره پایه به اضافه 1 درصد مکمل لیپیدول بودند. مکمل لیپیدول به‌صورت روزانه به شیر مصرفی گوساله-ها اضافه می‌شد. در طول آزمایش مقدار خوراک مصرفی به‌صورت روزانه تعیین می‌شد. وزن‌کشی توسط باسکول دیجیتال، و اندازه‌گیری شاخص‌های رشد اسکلتی شامل طول بدن، دور سینه، فاصله دو پین، فاصله دو هیپ، فاصله هیپ تا پین، قد از هیپ و ارتفاع از جدوگاه توسط متر و کولیس، هر سه هفته یک‌بار انجام می‌گرفت. در انتهای آزمایش، 3 ساعت پس از خوراک‌‌دهی صبح، خون‌گیری برای اندازه-گیری غلظت پلاسمایی پروتئین کل، اوره، گلوکز، تری‌گلیسیرید و کلسترول (کیت پارس آزمون، دستگاه اتوآنالایزر)، و جمع‌آوری مایع شکمبه برای اندازه‌گیری pH و غلظت نیتروژن آمونیاکی (روش فنل هیپوکلریت، دستگاه اسپکتروفوتومتری) انجام شد. داده‌های مربوط به عملکرد رشد، و فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در قالب طرح کاملاً تصادفی و داده‌های مربوط به شاخص‌های رشد اسکلتی مطابق با طرح تکرار در زمان در نرم افزاز SAS تجزیه شدند.

یافته‌ها: صفات عملکردی تحت تأثیر استفاده از مکمل لیپیدول قرار نگرفت (05/0> P) . اندازه قد از هیپ در گوساله‌های دریافت کننده سطح 1 درصد لیپیدول نسبت به گروه شاهد تمایل به کاهش (074/0=P) نشان داد. سایر شاخص‌های رشد اسکلتی تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند (05/0> P). استفاده از سطح 1 درصد لیپیدول باعث افزایش سطح پروتئین کل خون شد (041/0=P). لیپیدول باعث کاهش سطح اوره خون شد (050/0=P). در مقابل، سطح کلسترول خون در اثر استفاده از این مکمل تمایل به افزایش داشت (072/0=P). بیشترین مقدار در سطح 5/0 درصد لیپیدول مشاهده شد. سطوح 5/0 و 1 درصد لیپیدول باعث کاهش نیتروژن آمونیاکی (0001/0>P) و pH (025/0=P) مایع شکمبه نسبت به شاهد شدند.

نتیجه‌گیری: به‌طور کلی استفاده از سطوح 5/0 و یک درصد مکمل لیپیدول تأثیر قابل ملاحظه‌ای بر عملکرد گوساله‌های شیرخوار هلشتاین نداشت. پیشنهاد می‌شود که در مطالعات بعدی، سطوح بالاتر این مکمل بررسی شوند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of different levels of lipidol supplement on growth performance, blood and rumen parameters of Holstein suckling calves

نویسندگان [English]

  • Zahra Hosseinzadeh 1
  • farzad ghanbari 2
  • Javad Bayat Kouhsar 3
  • Abdolhakim Toghdory 4
1 Department of Animal Science, Agriculture and Natural Resources Faculty, Gonbad Kavous University
2 dept. of animal sciences
3 Department of Animal Science, Agriculture and Natural Resources Faculty, Gonbad Kavous University
4 Department of Animal and Poultry Nutrition, Science, Animal Science Faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Backgrounds and objectives: Lipidol contains a number of active lysophospholipids, which because of its unique structure, increases the absorption of nutrients by changing the cell membrane and stimulating absorption channels. Due to the similarity of the structure of lipidol and absorption areas of the intestine, this increase in absorption takes place without spending excess energy and can facilitate the absorption process and thus reduce the feed cost. Regarding the use of lipidol supplement in the starter of suckling calves, no report was found in scientific sources. This study was conducted to investigate the effect of 0.5% and 1% levels of lipidol supplementation on growth performance, blood and rumen parameters of Holstein suckling calves.

Material and Methods: 18 male calves aged 3 to 5 days (44±3 kg) were randomly divided into 3 equal groups and each group was assigned to one of the treatments. The experiment lasted for 60 days. Experimental treatments included 1- basal diet (control), 2- basal diet plus 0.5% lipidol supplement, and 3- basal diet plus 1% lipidol supplement. Lipidol supplement was added daily to the milk consumed by calves. During the experiment, the amount of feed intake was determined daily. Weighing using a digital calf scale, and measuring skeletal growth indices including withers height, hip height, hip to pin distance, hip to hip distance, pin to pin distance, heart girth, and body length using meter and caliper, were done every three weeks. At the end of the experiment, 3 hours after the morning feeding, blood samples were taken to measure the plasma concentration of total protein, urea, glucose, triglyceride and cholesterol (Pars Azmoon kit, auto-analyzer), and rumen fluid was collected to measure pH and ammonia nitrogen concentration (phenol hypochlorite method, spectrophotometer device). The data related to growth performance, and blood and rumen parameters were analyzed according to completely randomized design, and those related to skeletal growth indices were analyzed in accordance with the repeated measure design in SAS software.

Results: Performance traits were not affected by the use of lipidol supplement (P>0.05). Hip height in calves receiving 1% lipidol showed a tendency to decrease compared to the control group (P=0.074). Other skeletal growth indices were not affected by the treatments (P<0.05). The use of 1% level of lipidol increased the level of total protein (P=0.041). Lipidol decreased blood urea level (P=0.050). Adversely, blood cholesterol level tended to increase due to the use of this supplement (P=0.072). The highest amount was observed at the level of 0.5% lipidol. Levels of 0.5 and 1% lipidol decreased ammonia nitrogen (P<0.0001) and pH (P=0.025) of rumen fluid compared to the control.

Conclusion: In general, the use of 0.5 and 1% levels of lipidol supplement did not have a significant effect on the performance of Holstein suckling calves. It is suggested that higher levels of this supplement be investigated in future studies.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Lysophospholipid
  • Performance
  • Rumen and blood parameters
  • Skeletal growth
  • Suckling calf