تأثیر اعتبارات نهادی بر تولید و سودآوری گاوداری‌های صنعتی شهرستان گرگان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 استادیار گروه اقتصادکشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

چکیده:سابقه و هدف: اعتبارات نهادی یکی از ابزارهای اصلی سیاست‌گزاری برای رشد تولید و استفاده از فناوری‌های نوین در توسعه کشاورزی می‌باشد. اعتبارات نقش عمده‌ای در تأمین سرمایه مورد نیاز برای توسعه کشاورزی و زیربخش دامپروری ایفا می‌نماید. اعتبارات نهادی از انواع اعتبارات هدایت شده هستند که با هدف گسترش و رشد تولیدات کشاورزی و دامپروری به افراد اعطا می‌شود.
مواد و روش‌ها: با توجه به اهمیت اعتبارات نهادی در این پژوهش سعی شده است که با استفاده از داده‌های اولیه که از طریق پرسشنامه و مصاحبه حضوری با دامداران گرد‌آوری شده به بررسی تأثیر اعتبارات نهادی بر تولید و سودآوری گاوداری‌های صنعتی شهرستان گرگان پرداخته شود. جمع‌آوری آمار و اطلاعات این پژوهش بر پایه اطلاعات میدانی، با تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری به‌روش تمام‌شماری انجام شد. بدین‌منظور تعداد 40 عدد پرسشنامه بین گاوداران صنعتی شهرستان گرگان توزیع گردید. در این مطالعه، اثر اعتبارات نهادی بر تعداد دام با استفاده از مدل رگرسیون خطی چند متغیره با کمک نرم‌افزار Eviews تخمین زده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که متغیرهای مقدار اعتبارات دریافتی، درآمد و سرمایه، اثر مثبت بر تعداد دام داشته‌اند (05/0P<). همچنین متغیرهایی نظیر بهره وام و مقدار اعتبارات دریافتی بر مقدار تولید شیر اثر مثبت و معنی‌داری داشته (05/0P<)، ولی اثر متغیر تعداد دام بر مقدار شیر تولیدی دارای تأثیر منفی غیرمعنی‌دار بوده است. به‌علاوه در این مطالعه عوامل مؤثر بر تقاضای اعتبارات کشاورزی توسط گاوداران صنعتی نیز مورد بررسی قرار گرفت که نتایج حاکی از آن است که متغیرهای درآمد و هزینه، اثر مثبت و معنی‌داری بر مقدار تقاضای اعتبارات در سطح 5٪ داشته و عامل سرمایه نیز تأثیر منفی و معنی‌داری در سطح 5% بر مقدار تقاضا برای اعتبارات داشته است.‌
نتیجه‌گیری: نتایج نشان می‌دهد تأمین سرمایه و اعطای اعتبارات نهادی، تأثیر مثبت بر میزان درآمد، سرمایه، تولید در گاوداری‌ها دارند. لذا به‌منظور پیشرفت و جلوگیری از ورشکستگی واحدها یکی از شروط اصلی توسعه و یا شروع احداث واحد تولیدی، تأمین سرمایه ضروری است. مهمترین منابع تامین این سرمایه در اغلب کشورها و از جمله ایران، اعتبارات نهادی یا وام‌های شرکت‌ها و تعاونی‌ها است. بنابراین اعطای اعتبارات نهادی و تسهیل در اعطای آن ضروری به نظر می‌رسد. همچنین با توجه به تنگناهای مالی دولت و محدودیت منابع داخلی بانک، مصرف صحیح و بهینه اعتبارات پرداختی آن می‌تواند نقش بسیار ارزنده‌ای را در این زمینه داشته باشد. تخصصی کردن دامپروری در مزارع در مقابل تنوع فعالیت‌های کشاورزان، از عوامل مهمی است که باعث تمرکز مدیریت واحدها روی مسائل دامی شده و سودآوری واحدهای تولیدی در وضعیت مناسب‌تری را ممکن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The effect of institutional credits on the production and profitability of industrial Dairy farms in Gorgan county

نویسندگان [English]

  • Mostafa Hosseinabadi 1
  • Ahmad Reza Yazdani 2
  • Farhad Shirani Bidabadi 3
1 Ph.D. Graduated Dept. of Animal and Poultry Nutrition, Faculty of Animal Science, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
2 Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Agricultural Economics, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Abstract
Background and Objective: Institutional credits are one of the main policy-making tools for the growth of production and the use of new technologies in agricultural development. Credits play a major role in providing capital needed for the development of agriculture and animal husbandry sub-sector. Institutional credits are types of directed credits that are granted to individuals with the aim of expanding and growing agricultural and livestock production.
Materials and methods: Considering the importance of institutional credits, in this research, it has been tried to investigate the effect of institutional credits on the production and profitability of the industrial cattle farms of the Gorgan District by using the primary data collected through questionnaires and face-to-face interviews with livestock farmers. For this purpose, 40 questionnaires were distributed among the industrial cattle farmers of Gorgan district. In this study, the effect of institutional credits on the number of livestock was estimated using a multivariate linear regression model with the help of Eviews software.
Results: The results showed that the variables of the amount of credits received, income and capital had a positive effect on the number of livestock (P<0.05). Also, variables such as loan interest and the amount of credits received had a positive and significant effect on the amount of milk production (P<0.05), but the effect of the variable number of livestock on the amount of milk production had a negative and insignificant effect. In addition, in this study, the factors affecting the demand for agricultural credits by industrial cattle farmers were also examined, and the results indicate that income and cost variables have a positive and significant effect on the amount of credit demand at the level of 5%, the capital factor also has an effect has a negative and significant effect at the level of 5% on the amount of demand for credits.
Conclusion: The results show that providing capital and granting institutional credits have a positive effect on the amount of income, capital, and production in cattle farms. Therefore, in order to progress and prevent the bankruptcy of the units, one of the main conditions for the development or the start of the construction of the production unit is the provision of capital. The most important sources of this capital in most countries, including Iran, are institutional credits or loans from Banks and cooperatives. Therefore, providing capital through institutional credits or loans from Banks and cooperatives can have a positive effect on the performance of animal husbandry units.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Capital
  • Gorgan
  • Industrial cattle farms
  • Institutional Credit
  • multiple Regression Model