دوره و شماره: دوره 4، شماره 4، بهمن 1395، صفحه 1-204 
تأثیر محصولات فرعی پسته بر فعالیت های آنزیمی شکمبه

صفحه 91-118

10.22069/ejrr.2017.11770.1479

حمید تقوی؛ عباسعلی ناصریان؛ رضا ولی زاده؛ احمد آسوده؛ علیرضا حق پرست


بررسی بیان ژن CIB4 در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR

صفحه 119-132

10.22069/ejrr.2016.11799.1480

امیرحسین جعفری دره در؛ محمدرضا محمد آبادی؛ علی اسمعیلی زاده کشکوئیه؛ علی ریاحی مدوار