بررسی بیان ژن CIB4 در بافت‌های مختلف گوسفند کرمانی با استفاده از Real Time qPCR

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

3 دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

چکیده

سابقه و هدف: گوسفند کرمانی یکی از مهمترین نژادهای گوسفند بومی ایران است و به خوبی با شرایط محیطی خشن و نامطلوب قسمت جنوب شرقی کشور که آب و هوای گرم و خشک غالب است و مراتع کم و کم کیفت هستند سازگار شده است. پروتئین CIB4 یکی از اعضای خانواده‌ پروتئین‌های متصل‌شونده به کلسیم و اینتگرین، یعنی CIB می‌باشد که در باروری بالا موثر است. ژن CIB4 دارای 2 ترنسکریپت L-CIB4 و S-CIB4 می‌باشد. تا کنون وظایف بیولوژیکی CIB4 در پستانداران به خوبی مشخص نشده، ولی اخیرا" به دلیل اثر بالقوه CIB4 در افزایش باروری توجه زیادی به این پروتئین شده است. لذا، با توجه به نقش و اهمیت این پروتئین بر باروری، در مطالعه حاضر بیان این ژن در گوسفند کرمانی مورد ارزیابی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه بیان ژن CIB4 در بافت‌های مغز، قلب، شش، طحال، کلیه، کبد، تخمدان و بیضه (از هر بافت 3 تکرار) در گوسفند کرمانی (4 نر و 2 ماده) بررسی شد. در ابتدا بافت‌های مختلف از گوسفند تهیه و در ازت مایع به آزمایشگاه منتقل شد و سپس RNA کل از تمامی نمونه‌ها طبق دستورالعمل کیت استخراجOne Step RNA Reagent استخراج و cDNA با استفاده از از کیت سنتز cDNA شرکت فرمنتاز ساخته شد. پس از تکثیر ژن CIB4 و GAPDH به عنوان کنترل داخلی، نتایج منحنی‌های Real Time qPCR و محصولات PCR با استفاده از الکتروفورز روی ژل آگارز 2 درصد بررسی شد.
نتایج: نتایج اسپکتروفتومتری بیانگر کیفیت مناسب و مطلوب RNA‌های استخراج شده بود و وجود دو باند 18S و 28S در RNA نشان دهنده سالم بودن RNA و عدم وجود باند اضافی نشان دهنده خلوص آن بود. مشاهده تک باند در محدوده bp574 برای برای ژن CIB4 در بافت بیضه و عدم وجود باند bp574 در بافت‌های دیگر و وجود باند در محدوده bp150 برای ژن GAPDH در مورد همه‌ نمونه‌ها نشان داد که ژن CIB4 فقط در بیضه گوسفند کرمانی بیان می‌شود و در بافت‌های مغز، قلب، شش، طحال، کلیه، کبد و تخمدان بیان نمی‌شود.
نتیجه گیری: با توجه به این که ژن CIB4 فقط در بیضه گوسفند کرمانی بیان می‌شود و در بافت‌های مغز، قلب، شش، طحال، کلیه، کبد و تخمدان بیان نمی‌شود، لذا می‌توان پیشنهاد کرد که این ژن در باروری قوچ‌ها نقش دارد. اگر چه مشخص شد که این ژن مختص بیضه است و فقط در بیضه بیان می‌شود، ولی برای درک مکانیسم‌هایی که به وسیله آنها بیان این ژن کنترل می‌شود باید مطالعات تکمیلی انجام شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات