اثر تغذیه علوفه گیاه کاسنی بر عملکرد پرواری و خصوصیات کشتاری بره‌های ترکی‌قشقایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، شعبه شیراز، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، شیراز، ایران

چکیده

چکیده
سابقه و هدف:
گیاهان دارویی مهم‌ترین منابع جدید خوراکی بوده که در جیره حیوان به‌منظور تولید مناسب مورد بررسی قرار گرفته‌اند. کاسنی یکی از این گیاهان است که می‌تواند سبب بهبود تولیدات حیوانی و اثرات مثبت بر سلامت دام شود. خصوصیات متابولیت‌های ثانویه گیاه کاسنی مانند غیر‌قابل هضم بودن و تقابل انتخابی بر میکروفلور روده، سبب استفاده از این گیاه به‌عنوان یک پری‌بیوتیک، درجیره غذایی دام‌ها شده است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثر افزودن علوفه گیاه کاسنی در جیره، بر صفات پرواری و خصوصیات کشتاری لاشه بره‌های پرواری بود.
مواد و روش‌ها:
اثر علوفه گیاه کاسنی در جیره‌ بره‌های نر ترکی‌قشقایی، بر صفات پرواری و خصوصیات کشتاری، در قالب یک طرح کامل تصادفی با 5 تیمار، بررسی شد. علوفه گیاه کاسنی در سطوح 0، 25، 50، 75 و 100 درصد، جایگزین یونجه شد. برای این آزمایش 30 رأس بره نر ترکی‌‌قشقایی، در نظر گرفته شد. بره‌ها به‌صورت جداگانه در قفس‌های انفرادی قرار داده شدند. دو هفته به‌عنوان دوره عادت‌دهی و 3 ماه به‌عنوان دوره آزمایش در نظر گرفته شد. اضافه وزن روزانه، خوراک مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در طول دوره‌ پروار و اطلاعات مربوط به خصوصیات لاشه در پایان آزمایش، تعیین شد. لاشه به قطعات مرسوم در ایران قطعه‌بندی‌ گردید. اطلاعات‌ حاصل‌، با استفاده از برنامه GLM و با‌ نرم‌افزار SAS مورد تجزیه آماری‌ قرار گرفت‌. میانگین‌ها با آزمون دانکن مقایسه شدند.
یافته‌ها:
در بین تیمارها، وزن زنده در پایان دوره، خوراک مصرفی روزانه و اضافه وزن روزانه، دارای تفاوت معنی‌دار بود (01/0P نتیجه‌گیری:
استفاده از علوفه خشک گیاه کاسنی، سبب کاهش مصرف روزانه خوراک، اضافه وزن روزانه و وزن پایان دوره می‌شود اما افزایش درصد وزن گوشت، درصد وزن ران و درصد وزن دست به وزن لاشه و کاهش درصد وزن چربی به وزن لاشه را به‌دنبال دارد. با توجه به نتایج این تحقیق، می‌توان استفاده از سطوح 25 و 50 درصد علوفه خشک گیاه کاسنی را در جیره پرواری بره‌های ترکی‌قشقایی توصیه نمود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات