دوره و شماره: دوره 4، شماره 3، آذر 1395، صفحه 1-191 
تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل

صفحه 73-92

10.22069/ejrr.2017.11205.1468

عبدالمنصور طهماسبی؛ مهناز احمدی همدانی؛ عباسعلی ناصریان؛ یوسف جعفری آهنگری