پیش بینی کینتیک تخمیر شکمبه ای سیلاژ ذرت با استفاده از برخی مدل ها به روش برون تنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

سابقه و هدف: تکنیک تولید گاز به روش برون‌تنی (GP) جهت بررسی کینتیک تخمیر شکمبه‌ای خوراک استفاده می‌شود. با توجه به اینکه منحنی تولید گاز ساختار لگاریتمی دارد، لذا توصیف داده‌های حاصل از GP، از طریق برازش آنها با مدل‌های غیر خطی صورت می‌گیرد. برای این منظور انواع مدل‌های ریاضی را می‌توان به کار برد. شناخته شده‌ترین مدل به کار رفته در GP ، مدل نمایی (EXP) می‌باشد. اما گزارش شده است که برخی از مدل‌ها نسبت به مدل نمایی، نتایج GP را با دقت بالاتری پیش‌بینی می‌کنند. بر این اساس، هدف از پژوهش حاضر پیش‌بینی کینتیک تخمیر شکمبه‌ای سیلاژ ذرت با استفاده از برخی مدل‌های غیر خطی بود.
مواد و روش‌ها: در این تحقیق از 4 مدل ریاضی شامل نمایی (EXP)، ویبول (WEB)، میچرلینگ (MIT) و ریچارد (RCH) جهت پیش-بینی کینتیک تخمیر شکمبه‌ای در سیلاژ ذرت استفاده شد. سیلاژ ذرت در روزهای صفر، 20 ، 40 و 60 پس از سیلو کردن به عنوان نمونه خوراک استفاده شد. درصد ماده خشک و ترکیب شیمیایی (پروتئین خام، NDF، ADF و خاکستر خام) نمونه‌ها تعیین گردید. تکنیک تولید گاز توسط سرنگ‌های شیشه‌ای برای هر کدام از نمونه‌ها در 4 تکرار انجام شد. مقدار 200 میلی گرم خوراک خشک شده در آون با 30 میلی‌لیتر مایع شکمبه بافری شده به داخل هر یک از سرنگ‌های شیشه‌ای ریخته شده و در دمای 39 درجه سانتیگراد انکوباسیون شد. حجم گاز تولید شده در ساعات صفر، 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48، 72 و 96 ساعت پس از انکوباسیون توسط مدل‌های آزمایشی برازش گردیدند. از آماره‌های میانگین مربعات خطا (MSE)، ضریب تعیین (R2) کارایی نسبی (RE)، آزمون LSD و معیار اطلاعات آکائیک (AIC) به عنوان پارامترهای نکویی‌برازش و انتخاب بهترین مدل استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج به دست آمده، مقدار MSE به طور معنی‌داری در مدل EXP بیشتر از سایر مدل‌ها بود (05/0p نتیجه‌گیری: به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که مدل‌های WEB و RCH کینتیک تخمیر شکمبه‌ای سیلاژ ذرت را با دقت بیشتری برآورد کردند. لذا می‌توان پیشنهاد کرد که برای توصیف پروفیل تولید گاز در سیلاژ ذرت از مدل‌های WEB و RCH به جای مدل EXP استفاده شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات