دوره و شماره: دوره 9، شماره 3، آذر 1400، صفحه 1-138