تعیین کارایی و عوامل موثر بر آن در گاوداری‌های استان کردستان با رویکرد تحلیل پوششی داده‌ ها و رگرسیون توبیت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مهندسی آب و مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه مهندسی آب و مدیریت کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

3 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: یکی از مهمترین شاخص‌های مهم اقتصادی در فرآیند تولید محصولات کشاورزی، شاخص کارایی می‌باشد. با توجه به افزایش روز افزون رقابت و پیچیده شدن روابط اقتصادی بین واحدهای تولیدی، امروزه اندازه‌گیری کارایی تولید بخصوص در واحدهای دامی درجهت ایجاد برنامه‌ریزی‌های لازم و اتخاذ تصمیم‌های بهینه در فرآیند مدیریت اینگونه واحدها از اهمیت شایانی برخوردار می‌باشد. پژوهش حاضر با هدف ارزیابی کارایی‌های فنی، تخصیصی و اقتصادی و تعیین عوامل تاثیر‌گذار بر آنها در گاوداری‌های صنعتی استان کردستان انجام شده است.
مواد و روش‌ها: داده‌های این پژوهش مربوط به سال 1398 بوده که جمع‌آوری آمار و اطلاعات آن با روش مطالعه اسنادی، مصاحبه حضوری انجام شده است. در این تحقیق جهت تجزیه و تحلیل‌های مربوط به کارایی و مشخص نمودن عوامل تاثیر‌گذار بر آنها از نرم افزار‌‌های Deap 2.1 و Eviews 9 استفاده شد. برای طراحی مدل تحلیل پوششی داده‌ها، متغیر‌های اصلی مورد استفاده در تحقیق شامل، اندازه گله، خوراک و کنسانتره، نیروی انسانی، بهداشت، تولید شیر و تولید کود دامی و مجموع درآمدهای مختلف تعیین گردید. کارایی گاوداری‌های صنعتی در چارچوب کارایی فنی با بازده ثابت به مقیاس، کارایی فنی با بازده متغیر به مقیاس، کارایی مقیاس، کارایی تخصیصی و کارایی اقتصادی بررسی گردید. محاسبات کارایی با فرض حداقل نمودن هزینه‌های تولید در قالب عملکرد گاوداری‌های صنعتی استان کردستان انجام و نتایج به صورت سالانه حاصل شد. جهت تعیین عوامل موثر بر مقدار کارایی‌های بدست آمده از آنالیز رگرسیون توبیت و آماره والد استفاده شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که کارایی فنی با بازده ثابت نسبت به مقیاس 814/0 و با بازده متغیر نسبت به مقیاس 943/0 می‌باشد. کارایی مقیاس این واحد‌های دامپروری 859/0 محاسبه شد که در آن 22 واحد پرورش گاو شیری با بازده افزابشی نسبت به مقیاس و 2 واحد آن با بازده کاهشی نسبت به مقیاس گزارش گردید. مقدار کارایی فنی در حالت کلی 824/0، کارایی تخصیصی 818/0 و کارایی اقتصادی 680/0 محاسبه شد. در ارزیابی کلی، کارایی‌ تولید شیر در شهرستان بیجار بیشترین و در شهرستان قروه کمترین مقدار را در بین دیگر شهرستان‌های این استان به خود اختصاص دادند. کاهش سن مدیران و افزایش نیروی انسانی خانوار در کارایی فنی و همچنین کاهش سن و افزایش سرمایه‌های ثابت و جاری در کارایی اقتصادی از تاثیرگذاری مثبت و معنی‌داری برخوردار بود.
نتیجه‌گیری: به طور کلی در استان کردستان از نظر کارایی فنی 34%، کارایی تخصیصی 14% و کارایی اقتصادی 24% ، واحدهای پرورش گاو شیری در سطح کارا فعالیت داشته و بقیه واحدها ناکارا می‌باشند. با توجه به شرایط گاوداری‌ها و وضعیت موجود اقتصاد ایران در کوتاه مدت بهتر است واحدهای دامداری اندازه گله خود را با فروش دام‌های شیری مسن و تلیسه‌های نژاد بومی کاهش داده و در تامین و تخصیص نهاده‌های تولیدی بصورت بهینه بازنگری‌های لازم را انجام دهند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining efficiency and its effective factors in dairy farms in Kurdistan province with data envelopment analysis and tobit regression approach

نویسندگان [English]

  • Alireza Abdpour 1
  • Reza Seyedsharifi 2
  • Ako Mohammadi 3
1 Department of Water Engineering and Agricultural Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
2 Animal science university mohaghegh ardabili
3 Department of Water Engineering and Agricultural Management, Faculty of Agriculture and Natural Resources, Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract

Background and purpose: One of the most important economic indicators in the process of agricultural production is efficiency index. Due to the increasing competition and complexity of economic relations between production units, today measuring the efficiency of production, especially in livestock units to create the necessary planning and make optimal decisions in the management process of such units is of great importance. The aim of this study was to evaluate the technical, allocative and economic efficiencies and determine the factors affecting them in industrial farms in Kurdistan province.
Materials and Methods: The data of this research is related to the year 2019, in which statistics and information were collected through documentary study and face-to-face interviews. In this study, Deap 2.1 and Eviews 9 software were used to analyze the performance and determine the factors affecting them. To design the data envelopment analysis model, the main variables used in the study, including herd size, feed and concentrate, manpower, health, milk production and livestock manure production and the sum of different incomes were determined. The efficiency of industrial farms was evaluated in the framework of technical efficiency with constant return to scale, technical efficiency with variable return to scale, scale efficiency, allocation efficiency and economic efficiency. Performance calculations were performed assuming the minimization of production costs in the form of performance of industrial farms in Kurdistan province and the results were obtained annually. To determine the factors affecting the amount of performance obtained, Tobit regression analysis and parent statistics were used.
Results: The results showed that technical efficiency with constant efficiency compared to the scale is 0.814 and with variable efficiency compared to the scale is 0.943. The scale efficiency of these livestock units was calculated to be 0.859 in which 22 dairy cattle breeding units with incremental returns to scale and 2 units with decreasing returns to scale were reported. The amount of technical efficiency in general was calculated as 0.824, allocation efficiency as 0.818 and economic efficiency as 0.680. In the general evaluation, milk production efficiency in Bijar city had the highest and in Qorveh city the lowest amount among other cities of this province. Decreasing the age of managers and increasing household manpower in technical efficiency as well as decreasing age and increasing fixed and current investments in economic efficiency had a positive and significant effect.
Conclusion: In general, in Kurdistan province, in terms of technical efficiency of 34%, allocation efficiency of 14% and economic efficiency of 24%, dairy cattle breeding units are operating at an efficient level and the rest of the units are inefficient. Given the conditions of farms and the current state of the Iranian economy in the short term, it is better for livestock units to reduce their herd size by selling older dairy cattle and native heifers and optimally reviewing the supply and allocation of production inputs. Do the necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Efficiency
  • Kurdistan province
  • Milk production
  • Tobit regression
1.Abdpour, A.R., Seyedsharifi, R. and Ashayeri, H. 2019. Evaluation of technical, allocative and economic efficiency of dairy cattle breeding units in Moghan agro-industry with the approach of data envelopment analysis and Tobit regression. Journal of   Research on Animal Production, 10(26):132-141. (In Persian).
2.Akbari, N.A., Zahedi Keyvan, M. and Monfarediyan Sarvestani, M. 2008. Performance efficiency estimation of livestock industry in Iran. Iranin Journal of Economic Researches. 8(3):49-61.
3.Anonymous, 2020. Livestock Production Statistics of Iran, Ministry of Jihad Agriculture.
4.Asmild, M., Leth Hougaard, J. and Kronborg, D. 1998. A method for comparison of efficiency scores: a case study of Danish dairy farms. Department of Economic, The Royal Veterinary and Agricultural University. Copenhagen. Denmark.
5.Bajrami, E., Wailes, E.J., Dixon, B.L., Musliu, A. and Morat A.D. 2017. Factors affecting the technical efficiency of dairy farms in Kosovo. Journal of Central European Agriculture. 18(4):823-840.
6.Banaeian, N. 2011. Do the cattle farms of Iran produce economically efficient or not? Asian Journal of Agriculcural Sciences. 3:142-149.
7.Banker, R.D., Charnes, A. and Cooper, W.W. 1984. Some models for the estimation of technical and scale ınefficiencies in data envelopment analysis. Management Science. 30:1078-1092.
8.Bravo Ureta, B.E. 1986. Technical efficiency measures for dairy farms based on a   probabilistic frontier function model. Canadian Journal of Agricultural Economics. 34:399-415.
9.Cabrera, V.E., Solís, D. and Corral, J. 2010. Determinants of technical efficiency among dairy farms in Wisconsin. Journal of  Dairy Science. 93:387–393.
10.Charnes, A., Cooper, W. and Rhodes, E. 1978. Measuring the efficiency of decision making units. European Journal of Operational Research. 2:429-444. 
11.Charnes, A., Cooper, W., Lewin, A.Y. and Seiford, L.M. 1994. Data envelopment analysis: theory, methodology and application. Boston: Kluwer Academic Publishers.
12.Ceyhan, V. and Hazneci, K. 2010. Economic efficiency of cattle-fattening farms in amasya province, Turkey. Journal of Animal Veterinary.9:60-69.
13.Dagistan, E., Koc, B., Gul, M., Parlakay, O. and Goksel, A. 2009. Identifying technical efficiency of dairy cattle management in rural areas through a non-parametric method: A case study for the east Mediterranean in Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8:863-877.
14.Emami Meybodi, A.S. 2005. Principles of Measuring Productivity and Efficiency, Institute for Business Studies and Research. Tehran. Second Edition. Pp: 272.
15.Eshraghi, F. and Kazemi, F. 2014. Evaluating economic and technical efficiency of dairy farm in Gorgan County. Journal of Ruminant Research. 2(1):195-211.        
16.Fathizadeh, Golgeshi, R.A., Shadparvar, A., Ghorbani, A. and Mokhtar Mehdizadeh, V. 2012. Quantitative measures of technical efficiency and yield on the scale of Gavlehshtein breeding units in Guilan province using data envelopment analysis method. Iranian Journal of Animal Science. 43(4):530-521. (In Persian). 
17.Farrell, M.J. 1957. The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society. 120(3):253-281.
18.Ghasiri, K., Mehrno, H. and Jafarian Moghadam, A. 2008. Introduction to fuzzy data envelopment analysis, (2th ed.). Qazvin: Qazvin Islamic Azad University. Iran. (In Persian).
19.Ghorbani, A.,  Mirmahdavi, S.A. and Rahimabadi, E. 2009. Economic efficiency of Caspian cattle feedlot farms. Asian Journal of animal sciences. 3(1):25-32. (In Persian).
20.Gül, M., Yɩlmaz, H., Parlakay, O., Koyun, S., Bilgili, M.E., Vurarak, Y., Hızlı, H. and Kilicalp, N. 2018. Technical efficiency of dairy cattle farms in east mediterranean region of Turkey. Scientific papers series management Economic Engineering in Agriculture and Rural Development. 18(2).
21.Günden, C., Şahin, A., Miran, B. and Yıldırım, İ. 2010. Technical, allocative and economic efficiencies of Turkish dairy farms: An application of data envelopment analysis. Journal of Applied Animal Research. 37(2):213-226.
22.Hagigatnejad, M., Yazdani, R. and Hamed Rafiei, A.R. 2013. Comparison of efficiency and productivity index in dairy cattle industrial farms: Case study of Isfahan city. Journal of Ruminant Research. 1(4):177-194. (In Persian).
 23.Jafar Oghli, M., Shadparvar, A.A., Gavi Hosseinzadeh, N. and Kalashmi, M.K. 2018. Evaluation of technical efficiency of sheep breeders in Ardebil province: application of data envelopment analysis method. livestock Production Research. 1(7):31-40. (In Persian).
 24.Johansson, H. 2005. Technical, allocative and economic efficiency in Swedish dairy farms: the data envelopment analysis versus the stochastic frontier approach. Journal of Agriculture And Social Sciences. 4:113 – 122.
25.Johnston, J. and  Dinardo, J. 1997. Econometric methods (4th ed.). New York: McGraw Hill., USA.
26.Kelly, E., Shalloo, L., Geary, U., Kinsella, A. and Wallace, M. 2012. Application of data envelopment analysis to measure technical efficiency on a sample of Irish dairy farms. Irish Journal of Agricultural and Food Research. 51(4):63–77.
27.Madala, G.S. 1984. Limited dependent and qualitative variables in econometrics, (5th ed.), Cambridge University Press, England.
28.Mehregan, M. 2008. Quantitative Models in Organizational Performance Evaluation (Data Envelopment Analysis). Tehran University Press. Second Edition. Pp:173. (In Persian).
 29.Michaličková, M., Krupová, Z. and Krupa, E. 2013. Technical efficiency and its determinants in dairy cattle and sheep. Acta Oeconomica et Informatica. 2–12.
30.Molaie, M. and Sani, F. 2015. Estimation of technical and environmental efficiency of dairy farms in Sarab County (Data envelopment analysis approach). Journal of Animal Sciences Researches. 25(4):141-155 (In Persian).