اثر جیره دارای زئولیت غنی شده با مکمل معدنی-ویتامینی بر تولید شیر، غلظت ‌کلسیم خون و ناهنجاری‌های تولیدمثلی‌گاوهای تازه‌زای تحت تنش‌گرمایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تخصصی، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران ورامین- پیشوا

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران ورامین- پیشوا

چکیده

سابقه و هدف: بکارگیری جیره‌های کم‌کلسیم در سطح مزرعه برای کاهش ابتلای گاوها به تب شیر با مشکلاتی همراه است. سطح کلسیم جیره باید از طریق محدودیت‌های کمی و کیفی کاهش یابد که بر تولید و سلامتی گاوها اثر منفی دارد. نمک‌های آنیونیک نیز گران قیمت بوده، نیاز به مصرف طولانی مدت داشته و ایجاد مخلوط همگن و کنترل مصرف آنها مشکل است. علاوه بر آن افزودن این نمک‌ها به جیره گاوها باعث کاهش خوشخوراکی، کاهش مصرف ماده خشک، افزایش توازن منفی انرژی و افزایش غلظت اسیدهای چرب غیر استریفه پلاسما می‌گردد. تقسیم‌بندی گاوها برای استفاده از یک جیره خاص نیز کار سخت و پرهزینه‌ای است. با توجه به اهمیت موضوع، هدف این تحقیق معرفی یک روش با مزایای بیشتر به منظور محدود کردن دسترسی کلسیم در دوره انتظار زایمان گاوها و بررسی تاثیر آن بر تولید شیر، غلظت پلاسمایی کلسیم و ناهنجاری‌های تولیدمثلی گاوهای تازه‌زا در شرایط گرمای تابستان بود.
مواد و روش‌ها: تعداد 60 راس گاو انتظار زایمان در 3 گروه آزمایشی در قالب طرح آماری کاملاَ تصادفی با مشاهدات تکراری در واحد زمان با لحاظ اثر دام و شکم زایش استفاده شدند. زمان آزمایش فصل تابستان و مدت عادت پذیری به جیره 15 روز و دوره آزمایش 45 روز از 15- تا 30+ روز بعد زایش گاوها بود. جیره‌های آزمایشی شامل: 1) شاهد با ‌کلسیم پایین (44/0%Ca=)، 2) آنیونیک با کلسیم معمولی(1%Ca=)، 3) شاهد+ زئولیت غنی‌ شده بودند. از هفته دوم بعد زایش گاوها با یک جیره معمولی اوایل شیردهی تغذیه شدند. اختلاف کاتیون-آنیون جیره‌ها به ترتیب 100+ ، 100- و 100+ میلی‌اکی‌والان‌گرم بر کیلوگرم و میزان مصرف نمک آنیونیک و مکمل زئولیت در جیره‌های 2 و 3 به ترتیب برابر 8/2 و 5/1 درصد ماده خشک جیره بود. صفات مورد اندازه‌گیری شامل تولید و ترکیب شیر، غلظت کلسیم تام و یونیزه پلاسما، امتیاز وضعیت بدنی و فراوانی برخی اختلالات تولید مثلی بعد زایمان بودند.
یافته‌ها: مصرف ماده خشک و انرژی در بین تیمارها تفاوت معنی‌داری نشان داد (01/0P≤). درصد چربی شیر در جیره دارای زئولیت بیشتر از بقیه (01/0P≤)، و میزان تولید شیر خام و تصحیح شده جیره آنیونیک بیشتر از دو جیره دیگر بود . غلظت پلاسمایی کلسیم کل و کلسیم یونیزه در جیره زئولیت در زمان زایمان با جیره‌های کم‌کلسیم و آنیونیک مشابه و در ساعات 6، 12 و 24 بعد از زایمان با تفاوت معنی‌دار بالاتر بود (01/0P≤). فراوانی هیپوکلسیمی در گاوهای مسن و در جیره شاهد بیشتر، امّا در جیره زئولیت کمتر بود (01/0P≤). بیشترین امتیاز وضعیت بدنی بعد زایش (98/2) برای جیره دارای زئولیت و کمترین (86/2) برای جیره شاهد بود (01/0P≤). فراوانی اختلالات تولیدمثلی بعد زایمان شامل سخت‌زایی، جفت ماندگی، متریت و جابجایی شیردان در گاوهای مسن‌ بیشتر و در جیره‌های زئولیت و آنیونیک کمتر از شاهد بود، همچنین بیشترین موارد حاملگی موفق و کمترین موارد حذف گاو از گله در جیره‌های یاد شده مشاهده شد (01/0P≤).
نتیجه‌گیری: نتایج این آزمایش نشان داد که مصرف ماده خشک و انرژی در جیره دارای زئولیت نسبت به جیره شاهد و آنیونیک بهبود یافت و غلظت پلاسمایی کلسیم کل و کلسیم یونیزه آن نیز در زمان زایمان مناسب و بعد از آن بیشتر بود. این امر باعث کنترل بهتر هیپوکلسیمی و تب شیردر گله با اثر مثبت بر تولید شیر و سلامتی گاوها شد. همچنین امتیاز وضعیت بدنی آنها را بهبود و فراوانی اختلالات تولیدمثلی آنها را کاهش داد. بنابراین به نظر می‌رسد جیره دارای زئولیت جایگزین مناسبی برای جیره‌های رایج باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of vitamin-mineral enriched Zeolite on milk yield, plasma Ca concentration and some reproductive disorders in early lactating dairy cows under heat stress

نویسندگان [English]

 • Mohammadmehdi Masoumipour 1
 • Farhad Foroudi 2
 • Naser Karimi 2
 • Mohammadreza Abedini 2
 • Kazem Karimi 2
1 Animal Science Department, Islamic Azad University, Tehran Varamin-Pishva branch, Tehran, Iran.
2 Animal Science Department, Islamic Azad University, Tehran Varamin-Pishva branch, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Applying low-calcium to control milk fever have many problems in practice. Dietary Ca levels should be reduced by quantitative and qualitative methods such as limiting feed intake, which negatively affects the milk production and health of the cows. Anionic salts are also expensive and should be consumed before calving for a long period. It is also difficult to produce a homogeneous diet for selected cows in special section of a farm. In addition, add these salts to cows' diets reduces the palatability of the diet, decrease dry matter intake, conversely, increase negative energy balance and the concentration of non-esterified plasma fatty acids. Therefore, as an important goal of this research, it seems vital to introduce a method that solves the problems and have many advantages to improve productive traits and health related factors of fresh cows during a hot full stressed summer.

Materials and methods: Study was performed by 60 Holstein cows near calving in 3 experimental groups using a completely randomized statistical design with repeated measurements in time. Study was done in summer season, adaptation and experimental period were 15 and 45 days from -15 to +30 after calving time, respectively. Experimental diets including: 1) Low-Ca or control diet (Ca=0.44%), 2) Anionic diet (Ca=1%), 3) Control +enriched Zeolite diet. From second week after calving the cows were fed with a fresh milking diet The DCAD of diets were +100, -100, +100 mEq/kg DM respectively. The Anionic and Zeolite supplementation were used at level of 2.8 and 1.5% based on daily DMI of cows. Experimental traits were included milk production and compositions, total and ionized plasma calcium and some reproductive disorders.

Results: According to the results, consumption of DM and energy between diets were significantly different. Fat percentage of zeolite diet was higher than others but raw and corrected milk yield of anionic diet was the highest (P≤0.01). Plasma and ionized Ca concentration of zeolite diet were the same with two other diets at calving time but at 6, 12 and 24 hours after that were significantly higher than others (P≤0.01). The frequency of severe and subclinical hypocalcaemia was higher in control diet and older cows, but in zeolite diet was lower than others (P≤0.01). The highest BCS was for zeolite (2.98) and the lowest (2.86) for control diet (P≤0.01). The frequency of postpartum disorders (calving difficulty, retained placenta, endometritis, and abomasum displacement) was significantly lower in zeolite and anionic diets than control (P≤0.01). Highest percent of ssuccessful pregnancy, inversely, lowest percent of culled cows from herd observed in zeolits and anionic diets (P≤0.01).

Conclusion: According to the results, improved dry matter and energy consumption was observed in zeolite diet compared to anionic which had a direct effect on milk productive traits. Improved total and ionized Ca plasma concentrations during calving and after that and better control on hypocalcaemia and related problems in the herd, with highest BCS and a significant reduction in the frequency of postpartum disorders are of the advantages of zeolite diet. So the proposed method of calcium restriction using zeolite supplement seems to be successful and can be used as an alternative for common methods.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hypocalcaemia
 • Fresh cow
 • Zeolite
 1. 2010. Official Methods of Analysis (18th ed.). Association of Official Analytical Chemists. Washington, DC. USA.
 2. Blake, R.W. and Custodio, A.A. 1984. Feed efficiency: A composite trait of dairy cattle. Journal of Dairy Science. 67:2075-2083.
 3. Chapinal, N., Carson, M., Duffield, T.F., Capel, M., Godden, S., Overton, M., Santos, J.E.B. and LeBlanc, S.J. 2011. The association of serum metabolites with clinical disease during the transition period. Journal of Dairy Science. 94:4897-4903.
 4. Constable, P.D., Miller, G.Y., Hoffsis, G.F., Hull, B.L. and Rings, D.M. 1992. Risk factors for abomasal volvulus and left abomasal displacement in cattle. American Journal of Veterinary Research. 53:1192-1184.
 5. Dairy Farmers of Canada. Pro-Action on-farm excellence. 2016. How body condition scoring helps improve animal welfare. Retrieved October 12, 2016. from https://www.dairyfarmers.ca/ proaction/ resources/animal-care.
 6. Drackley, J.K., Heather, M.D., Neil, D., Janovick Guretzky, N.A., Litherland, N.B., Underwood, J.P. and Loor, J.J. 2005. Physiological  and  pathological  adaptations in  dairy  cows  that  may  increase  susceptibility to periparturient diseases and disorders. Italian Journal of Animal Science. 4:323-344.
 7. Emtenan, M., Hanafi, W., M., Ahmed, H.H., Khadrawy, E. and Zabaal, M.M. 2011.  An Overview on Placental Retention in Farm Animals.  Middle-East Journal of Scientific Research. 7(5):651-643.
 8. Goff, J.P. 2000. Pathophisiology of calcium and phosphorus disorders. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice. 16(2):319-337.
 9. Goff, J.P., Ruiz, R. and Horst, R.L. 2004. Relative acidifying activity of anionic salts commonly used to prevent milk fever. Journal of Dairy Science. 87:1245-1255.
 10. Goff, J.P. and N.J. Koszewski. 2018. Comparison of 0.46% calcium diets with and without added anions with a 0.7% calcium anionic diet as a means to reduce periparturient hypocalcemia. Journal of Dairy Science. 101:5033–5045.
 11. Grabherr, H., Spolders, M., Flachowsky, G. and Furll, M. 2009. Effect of several doses of zeolite A on feed intake,energy metabolism and on mineral metabolism in dairy cows around calving. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 93(2):221-236.
 12. Jahani-Moghadam, M., Yansari, A., Chashnidel, Y., Dirandeh, E. and Mahjoubi, E. 2020. Short- and long-term effects of postpartum oral bolus v. subcutaneous Ca supplements on blood metabolites and productivity of Holstein cows fed a prepartum anionic diet. Animal. 14(5): 983-990.
 13. Joyce, P.W., Sanchez, W.K. and Goff, W.K. 1997. Effect of anionic salts in prepartum diets based on alfalfa. Journal of Dairy Science. 80:2866-2875.
 14. Karimi, M.T., Ghorbani, G.R., Kargar, S. and Drackley, J.K. 2015. Late-gestation  heat  stress  abatement  on performance  and  behavior  of  Holstein  dairy  Journal of Dairy Science. 98:1-11.
 15. Kerwin, A.L., Ryan, C.M., Leno, B.M., Jakobsen, M., Theilgaard, P. and Overton, T.R. 2017. The effect of feeding sodium aluminum silicate in the prepartum period on serum mineral concentrations in multiparous Holstein Cows Presented at the 2017 Cornell Nutrition Conference for Feed Manufacturers, Syracuse, NY, USA.
 16. Kerwin, A.L., Ryan,M., Leno, B.M., Jakobsen, M., Theilgaard, P., Barbano, D.M. and Overton, T.R. 2019. Effects of feeding synthetic zeolite A during the prepartum period on serum mineral concentration, oxidant status, and performance of multiparous Holstein cows. Journal of Dairy Science. 102(6):5191-5207.
 17. Khachlouf, K., Hamed, H., Gdoura, R. and Gargouri, A. 2019. Effects of dietary Zeolite supplementation on milk yield and composition and blood minerals status in lactating dairy cows. Journal of Applied Animal Research. 47(1):54-56.
 18. Lean, I.J., DeGaris, P.J., McNel, D.M.L. and Block, E. 2006. Hypocalcemia in dairy cows: Meta-analysis and dietary cation -anion difference theory revisited. Journal of Dairy Science. 89:669-684.
 19. Lean, I. and DeGaris, P.J. 2010. Transition Cow Management, A review for nutritional professionals, veterinarians and farm advisers. Dairy Australia. Pp:1-56.
 20. Martinez, N., Risco, C.A., Lima, F.S., Bisinotto, R.S., Greco, L.F. and Santos, P. 2012. Evaluation of peripartal calcium status, energetic profile, and neutrophil function in dairy cows at low or high risk of developing uterine disease. Journal of Dairy Science. 95:7158– 7172.
 21. Melendez, P., Donovan, A., Risco, C.A., Hall, M.B., Littell, R. and Goff, J.P. 2002. Metabolic responses to transition Holstein cows fed anionic salts and supplemented at calving with calcium and energy. Journal of Dairy Science. 85:1085-1092.
 22. Melendez, P., Donovan, G.A., Risco, C.A. and Goff. J.P. 2004. Plasma mineral and energy metabolite concentrations in dairy cows fed an anionic prepartum diet that did or did not have retained fetal membranes after parturition. American Journal of Veterinary Research. 65(8):1071-1076.
 23. Melendez, P. and Poock, S. 2017. A Dairy Herd Case Investigation with Very Low Dietary Cation–Anion Difference in Prepartum Dairy Cows. Front Nutrition. 4:26.
 24. Moore, S.J., Vander, M.J., Sharma, B.K., Pilbeam, T.E., Beede, D.K. and Goff, J.P. 2000. Effects of altering dietary difference on calcium and energy metabolism in peripartum cows. Journal of Dairy Science. 83:2095–2104.
 25. National Research Council (NRC). 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle (7th ed.). National Academy Press, Washington, DC.
 26. Oetzel, G.R. 1996. Effect of calcium chloride gel treatment in dairy cows on incidence of periparturient diseases. Journal of American Veterinary Medicine Association. 209:958-961.
 27. Oetzel, G.R., and Miller, B.A. 2012. Effect of oral calcium bolus supplementation on early lactation health and milk yield in commercial dairy herds. Journal of Dairy Science. 95:7051-7065.
 28. Oetzel, G.R. 2013. Oral Calcium Supplementation in Peripartum Dairy Cows. Veterinary Clinics of North America: Food Animal Practice. 29:447-455.
 29. M.W. and Rapnicki, P. 2015. Assessing Transition Cow Management and Performance, Elanco Knowledge Solutions-Dairy, Elanco Animal Health, Greenfield, IN 46140.
 30. SAS User's Guide. 2004. Statistics, Version 9.2. SAS Institute. Inc., Cary, NC.
 31. Seely, C.R., Leno, B.M., Kerwin, A.L., Overton, T.R. and McArt, J.A.A. 2021. Association of subclinical hypocalcemia dynamics with dry matter intake, milk yield, and blood minerals during the periparturient period. Journal of Dairy Science. Pp:104.
 32. Seifi, H., Mohri, A., Farzaneh, M., Nemati, N. and VahidiNejhad, S. 2010. Effects of anionic salts supplementation on blood pH and mineral status, energy metabolism, reproduction and production in transition dairy cows. Research in Veterinary Science. 89:72–77.
 33. Shahzad, A.M., Sarwar, M. and Mahr-Un-Nisa. 2008. Influence of altering dietary cation-anion difference on milk yield and its composition by early lactating Nili-Ravi buffaloes in summer. Livestock Science. 133-143.
 34. Schroeder, J.W. 2001. Feeding and managing transition dairy cow. Extension Dairy Specialist.  North Dakota State University, Department of Agriculture and Applied Science. Fargo, North Dakota 58105.
 35. Timothy, A., Reinhardt, A., John, D., Lippolis, A., Brian, J., McCluskey, B., Goff, J.P., Ronald, L. and Horst, L. 2011. Prevalence of subclinical hypocalcemia in dairy herds, The Veterinary Journal. 188:122-124.
 36. Thilsing, H.T., Jorgensen, R.J. and Ostergaard, S. 2002. Milk fever control principles: a review. Acta Veterinaria Scandinavica. 43:1-19.
 37. Thilsing, R., Jørgensen, J. and Poulsen, H.D. 2006. In Vitro Binding Capacity of Zeolite A to Calcium, Phosphorus and Magnesium in Rumen Fluid as Influenced by Changes in pH. Journal of Veterinary Medicine. 53(2):57–64.
 38. Underwood, J.P. and Loor, J.J. Physiological and pathological adaptations in dairy cows that may increase susceptibility to periparturient diseases and disorders. Italian Journal of Animal Science. 4:344-323.
 39. Van Soest P.J., Robertson J.B. and Lewis B.A. 1991 Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74:3583-3597.
 40. Wilkens,R., Nelson, C.D., Hernandez, L.L. and McArt, J.A.A. 2020. Symposium review: Transition cow calcium homeostasis—Health effects of hypocalcemia and strategies for prevention. Journal of Dairy Science. 103(3):2909-2927.
 41. Wu, W.X., Liu, J.X., Xu, G.Z. and Ye, J.A. 2008. Calcium homeostasis acid-base balance and health status in preparturient Holstein cows fed diets with low cation-anion difference. Livestock Science. 117:7-14.