اثر مقادیر مختلف عنصر روی بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه‌ای در گوساله‌های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

سابقه و هدف: عنصر روی در تنظیم بسیاری از فرآیندهای متابولیکی بدن نقش دارد و کمبود آن می‌تواند سبب کاهش اشتها و به تبع آن، کاهش مصرف خوراک شود. همچنین، کمبود عنصر روی، رشد و وزن‌گیری حیوان را کاهش می‌دهد. نیاز روزانه گوساله‌های شیرخوار به عنصر روی در حدود 33 میلی‌گرم در کیلوگرم ماده خشک جیره است. در حالیکه غلظت این عنصر در شیر گاو، بسیار کم و در حدود 5-3 میلی‌گرم در هر کیلوگرم شیر می‌باشد. لذا به نظر می‌رسد که استفاده از مکمل روی در جیره ممکن است سبب بهبود عملکرد گوساله‌های شیرخوار شود. بر این اساس، این پژوهش به‌منظور بررسی اثر سطوح مختلف عنصر روی بر عملکرد و برخی فراسنجه‌های خونی و شکمبه-ای در گوساله‌های شیرخوار نژاد هلشتاین انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش با استفاده از 18 رأس گوساله تازه متولد شده هلشتاین، از سن 4 روزگی تا از شیرگیری (70 روزگی) در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل گروه شاهد (جیره پایه)، تیمار 2 (جیره پایه به اضافه مقدار 30 میلی‌گرم عنصر روی در هر کیلوگرم از ماده خشک جیره به صورت سولفات روی) و تیمار 3 (جیره پایه به اضافه مقدار 60 میلی‌گرم عنصر روی در هر کیلوگرم از ماده خشک جیره به صورت سولفات روی) بودند. گوساله‌ها در داخل باکس‌های انفرادی با کف سیمانی قرار داشتند و در طول دوره آزمایش، روزانه دو وعده شیر در ساعات 8:00 و 19:00 دریافت می‌کردند. استارتر پلت شده و آب تازه نیز به‌صورت آزاد در اختیار گوساله‌ها قرار داشت. از روز 15 آزمایش مقدار 5 درصد کاه گندم خرد شده و 5 درصد یونجه خرد شده به ترکیب استارتر اضافه شد. مقدار ماده خشک مصرفی به صورت روزانه و تغییرات وزن گوساله‌ها هر دو هفته یکبار ثبت شد. در روز آخر آزمایش (70 روزگی) قبل از وعده غذایی صبح، از گوساله‌ها از طریق سیاهرگ وداج خونگیری شد تا غلظت عناصر معدنی سرم خون (روی، کلسیم، فسفر، آهن و مس) و نیز فراسنجه‌های هماتولوژی خون (غلظت هموگلوبین، تعداد گلبول‌های قرمز، تعداد گلبول‌های سفید و درصد هماتوکریت) اندازه‌گیری شود. همچنین، در روز پایانی آزمایش، 3 ساعت بعد از خوراک‌دهی صبح، از گوساله‌ها (با استفاده از لوله مری و پمپ خلاء) مایع شکمبه گرفته شد تا غلظت اسیدهای چرب فرار شکمبه تعیین شود.
یافته‌ها: نتایج نشان داد استفاده از سطوح مختلف عنصر روی، اثر معنی‌داری بر ضریب تبدیل غذایی در گوساله‌ها در زمان از شیرگیری نداشت. اما افزایش وزن روزانه در تیمارهای 30 میلی‌گرم و 60 میلی‌گرم روی (به ترتیب 29/724 و 00/765 گرم در روز) به طور معنی-داری بیشتر از گروه شاهد (به ترتیب 29/628 و 83/1532 گرم در روز) بود. همچنین، ماده خشک مصرفی روزانه در تیمار 60 میلی‌گرم روی (41/1692 گرم در روز)، به طور معنی‌داری بیشتر از گروه شاهد (به ترتیب 29/628 و 83/1532 گرم در روز) بود. مصرف مکمل روی سبب افزایش معنی‌دار غلظت عنصر روی در سرم خون گوساله‌ها در تیمارهای 30 میلی‌گرم و 60 میلی‌گرم روی (به ترتیب 184/1 و 168/1 میلی‌گرم بر لیتر) شد. هیچ تفاوت معنی‌داری بین غلظت سایر عناصر معدنی خون (کلسیم، فسفر، آهن و مس) در بین تیمارها مشاهده نشد. همچنین، مصرف مکمل روی اثر معنی‌داری بر فراسنجه‌های هماتولوژی خون نداشت. غلظت کل اسیدهای چرب فرار، اسید استیک، اسید پروپیونیک، اسید بوتریک و نسبت اسید استیک به اسید پروپیونیک در شکمبه نیز تحت تأثیر مصرف مکمل روی قرار نگرفت.
نتیجه‌گیری: به‌طور کلی، نتایج نشان داد، استفاده از جیره پایه حاوی 68/29 میلی‌گرم عنصر روی در هر کیلوگرم ماده خشک، برای تأمین نیاز گوساله‌های شیرخوار هلشتاین کافی بود. استفاده از مکمل روی سبب افزایش وزن روزانه آنها شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of different amounts of zinc on performance and some blood and ruminal parameters in Holstein suckling calves

نویسندگان [English]

  • Khalil Zaboli 1
  • Mohammad Javad Elyasi 2
1 Assistant prof., Dept. of Animal Science, Agriculture Faculty, Bu-Ali Sina University
2 Dept. of Animal Science, Agriculture Faculty, Bu-Ali Sina University
چکیده [English]

Background and objectives: Zinc is involved in the regulation of many metabolic processes and zinc deficiency resulting in low appetite, consequently decreased feed intake. Also, zinc deficiency decreases the growth and weight gain of the animal. It has been reported that the daily requirement of zinc for suckling calves is 33 mg/kg DM. While, the amount of this element in cow’s milk is 3-5 mg/kg. Therefore, zinc supplementation may improve the performance of suckling calves. So, this study was performed to investigate the effect of different levels of zinc on performance and some blood and ruminal parameters in Holstein suckling calves.
Materials and methods: This study was conducted using 18 newborn Holstein calves from 4 days of age to weaning (70 days) in a completely randomized design. Experimental treatments were treatment 1 (control, basal diet), treatment 2 (basal diet plus 30 mg / kg DM as zinc sulfate) and treatment 3 (basal diet plus 60 mg/ kg DM as zinc sulfate). The calves were housed in individual pens with cement floors and were offered with whole milk (approximately at 10% of weight) in two equal meals daily at 8:00 and 19:00 during the experimental period. They had free access to the pelleted starter and fresh-water. After 15 days, chopped wheat straw (5 %) and alfalfa (5%) were added to their starter. Daily feed and ort were measured to estimate daily dry matter intake and animals were weighed fortnightly to obtain average daily gain. Blood samples were taken from the jugular vein at the end of the trial (day 70) before the morning feeding for measurement of blood mineral (Zn, Ca, P, Fe, and Cu) status and the hematological parameters (hemoglobin concentration, red blood cell count, white blood cell count and hematocrit %). Also, the ruminal fluid samples were collected on day 70, 3 h after the morning feeding, by stomach tube and a vacuum pump for determination of ruminal volatile fatty acids concentrations.
Results: The results showed that the use of different levels of zinc had no significant effect on feed conversion ratio in weaning calves. However, average daily gain in treatments 2 and 3 (724.29 and 765.00 g / day, respectively) and dry matter intake in treatment 3 (1692.41 g / day), were significantly (P<0.05) higher than the control treatment (628.29 and 1532.83 g / day, respectively). Supplementation of zinc significantly increased (P<0.05) serum zinc concentration in treatments 2 and 3 (1.184 and 1.168 mg / l, respectively). However, no significant differences were observed among treatments for the concentration of other minerals in blood serum (calcium, phosphorus, iron and copper). Also, supplementation of zinc had no significant effect on blood hematological parameters. Ruminal total volatile fatty acids, acetic acid, propionic acid, and butyric acid concentrations, and acetic acid: propionic acid ratio were not affected by zinc supplementation.
Conclusion: Generally, the results showed that a basal diet containing 29.68 mg Zn/kg DM can supply the zinc requirement of Holstein suckling calves. But, zinc supplementation improved the performance of these animals.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hematology
  • suckling calf
  • volatile fatty acids
  • zinc
1.Aliarabi, H., Fadayifar, A., Tabatabaei, M.M., Zamani, P., Bahari, A.A., Farahavar, A. and Dezfoulian, A.H. 2015. Effect of zinc source on hematological, metabolic parameters and mineral balance in lambs. Biological Trace Element Research. 168 (1):82-90.
2.Alimohamady, R. and Aliarabi, H. 2019. Effects of organic and inorganic sources of zinc on performance and some blood parameters of fattening lambs. Iranian Journal of Animal Science. 11(2):151-163. (In Persian)
3.Alloway, B.J. 2004. Zinc in soils and crop nutrition. IZA Publications, International Zinc Association, Brussels. 1-116.
4.AOAC. 2012. Official Method of Analysis. AOAC International, Gaithersburg, MD.
5.Arelovich, H.M., Owens, F.N., Horn, G.W. and Vizcarra, J.A. 2000. Effects of supplemental zinc and manganese on ruminal fermentation, forage intake, and digestion by cattle fed prairie hay and urea. Journal of Animal Science. 78:2972–2979.
6.Attia, A.N., Awadalla, S.A., Esmail, E.Y. and Hady, M.M. 1987. Role of some microelements in nutrition of water buffalo and its relation to production. 2. Effect of zinc supplementation. Assiut Veterinary Medical Journal. 18:91-100.
7.Azizzadeh, M., Mohri, M. and Seifi, H.A. 2005. Effect of oral zinc supplementation on hematology, serum biochemistry, performance, and health in neonatal dairy calves. Comparative Clinical Pathology. 14:67–71.
8.Daghash, H.A., and Mousa, S.M. 1999. Zinc sulfate supplementation to ruminant rations and its effects on digestibility in lamb; growth, rectal temperature and some blood constituents in buffalo calves under heat stress. Assiut Veterinary Medical Journal. 40:128-146.
9.Eryavuz, A. and Dehority, B. A. 2009. Effects of supplemental zinc concentration on cellulose digestion and cellulolytic and total bacterial numbers in vitro. Journal of Animal Feed Science and Technology. 151:175–183.
10.Fadayifar, A., Aliarabi, H., Tabatabaei, M.M., Zamani, P., Bahari, A.A., Malecki, M. and Dezfoulian, A.H. 2012. Improvement in lamb performance on barley based diet supplemented with zinc. Livestock Science. 144:285-289.
11.Garg, A.K. and Vishal-Mudgal, R.S. 2008. Effect of organic zinc supplementation on growth, nutrient utilization and mineral profile in lambs. Journal of Animal Feed Science and Technology. 144:82–96.
12.Heidle, U., Kirchgessner, M. and Schame, D. 1993. The effect of zinc deficiency and application of recombinant bovine growth hormone on plasma growth hormone and insulin like-growth factor 1 of calves. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 70(3):149-158.
13.Garnica, A.D. 1981. Trace metals and hemoglobin metabolism. Annals of Clinical and Laboratory Science, 11:220–8.
14.Gropper, S.S., Smith, J.L. and Groff, J.L. 2009. Advanced nutrition and human metabolism. Cengage Learning, 5th edition, Wadsworth, Belmont, CA. 417-428.
15.Kennedy, K.J., Rains, T.M. and Shay, N.F. 1998. Zinc deficiency changes preferred macronutrient intake in subpopulations of Sprague-Dawley outbred rats and reduces hepatic pyruvate kinase gene expression. Journal of Nutrition. 128:43–49.
16.Lopez-Alonso, M., Prieto, F., Miranda, M., Castillo, C., Hernandez, J. and Benedito, J.L. 2005. The role of metallothionein and zinc in hepatic copper accumulation in cattle. The Veterinary Journal. 169:262-267.
17.MacDonald, R.S. 2000. The role of zinc in growth and cell proliferation. Journal of Nutrition. 130:1500-1508.
18.Mallaki, M., Norouzian, M.A. and Khadem, A.A. 2014. The effect of different zinc sources on performance, blood mineral and cell counts of Zandi lambs. Journal of Animal Production. 15(2):109-115. (In Persian).
19.Mandal, G.P., Dass, R.S., Isore, D.P., Garg, A.K. and Ram, G.C.  2007. Effect of zinc supplementation from two sources on growth, nutrient utilization and immune response in male crossbred cattle (Bos indicus×Bos taurus) bulls. Journal of Animal Feed Science Technology. 138:1-12.
20.Martina, K. and Jožica, J. 2012. Values of blood variables in calves, A bird's-eye view of veterinary medicine, Dr. Carlos C. Perez-Marin (Ed.), ISBN: 978-953-51-0031-7, InTech, Available from: from: http://www.intechopen.com/books/a-bird-s-eye- view-of-veterinary-medicine/values-of-blood-variables-in-calves.
21.National Research Council. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th ed. The National Academies Press, Washington, D.C., USA.
22.O’Dell, B.L. 2000. Role of zinc in plasma membrane function. Journal of Nurtrition. 130:1432-1436.
23.Ottenstein, D.M. and Bartley, D.A. 1971. Improved gas chromatography separation of free acids C2-C5 in dilute solution, Analytical Chemistry, ACS Publications.
24.Paknahad, Z., Mahdavi, R., Mahboob, S., Ghaemmaghami, S.J., Omidvar, N., Ebrahimi, M., Ostadrahimi, A. and Afiat, M.S. 2007. Iron and zinc nutritional and biochemical status and their relationship among child bearing women in Marand province. Pakistan Journal of Nutrition. 6 (6):672-675.
25.Pal, D.T., Gowda, N.K.S., Prasad, C.S., Amarnath, R., Bharadwaj, U., SureshBabu, G. and Sampath, K.T. 2010. Effect of copper- and zinc-methionine supplementation on bioavailability, mineral status and tissue concentrations of copper and zinc in ewes. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology. 24:89–94.
26.Phiri, E.C.J.H., Viva, M., Chibunda,  R.T. and Mellau, L.S.B. 2009. Effect of zinc supplementation on plasma mineral concentration in grazing goats in sub-humid climate of Tanzania. Tanzania Veterinary Journal, 26(2):92-96.
27.Rimbach, G., Walter, A., Most, E. and Pallauf, J. 1998. Effect of microbial phytase on zinc bioavailability and cadmium and lead accumulation in growing rats. Journal of Food and Chemical Toxicology. 36:7-12.
28.Rink, L. and Kirchner, H. 2000. Zinc altered immune function and cytokine production. Journal of Nutrition. 130 (5):1407-1411.
29.Saaka, M. 2012. Combined iron and zinc supplementation improves hematologic status of pregnant women in upper west region of Ghana. Ghana Medical Journal. 46 (4):225-233.
30.SAS. 1999. Statistical Analysis System, Statistical Methods. SAS Institute Inc., Cary, NC.
31.Seifdavati J., Jahan-Ara, M., Seyfzadeh, S., Abdi-Benamar, H., Mirzaie-Aghjeh-Gheshlagh, F., Seyedsharifi, R. and Vahedi, V. 2018. The Effects of zinc oxide nano particles on growth performance and blood metabolites and some serum enzymes in Holstein suckling calves. Iranian Journal of Animal Science Research. 10 (1):23-33. (In Persian)
32.Spears, J.W., Harvey, R. and Brown, T. 1991. Effects of zinc methionine and zinc oxide on performance, blood characteristics, and antibody titer response to viral vaccination in stressed feeder calves. Journal of American Veterinary Medical Association. 199:1731- 1733.
33.Suttle, N.F. 2010. Mineral nutrition of livestock. 4th ed. CABI Publishing, New York.
34.Vansoest, P.J., Robertson, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74:3583-3587.
35.Wang, L., Zhang, G., Li, Y. and Zhang, Y. 2020. Effects of high forage/concentrate diet on volatile fatty acid production and the microorganisms involved in VFA production in cow rumen. Animals. 10(223):1-12.
36.Wang, R.L., Liang, J.G., Lu, L., Zhang, L.Y., Li, S.F. and Luo, X.G. 2013. Effect of zinc source on performance, zinc status, immune response, and rumen fermentation of lactating cows. Biological Trace Element Research. 152:16-4.
37.Wright, C.L. and Spears, J.W. 2004. Effect of zinc source and dietary level on zinc metabolism in Holstein calves. Journal of Dairy Science. 87:1085–1091.
38.Zaboli, K. and Aliarabi, H. 2013. Effect of different levels of zinc oxide nano particles and zinc oxide on some ruminal parameters by in vitro and in vivo methods. Animal Production Research, 2(1):1- 14. (In Pessian)
39.Zaboli, K., Aliarabi, H., Bahari, A.A. and Abbasalipourkabir, R. 2013. Role of dietary nano-zinc oxide on growth performance and blood levels of mineral: a study on in Iranian Angora (Markhoz) goat kids. Journal of Pharmaceutical and Health Sciences. 2(1):19-26.