مطالعه میزان آلودگی به انگل‌های مشترک انسان و دام در کبد و ریه نشخوارکنندگان اهلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته دکترای حرفه‌ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

2 دانش‌آموخته کارشناسی مواد و صنایع غذایی، گروه صنایع غذایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

3 دکترای تخصصی ایمنی شناسی دامپزشکی، دپارتمان میکروبیولوژی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

سابقه و هدف: برر سی میزان شیوع بیماری‌های انگلی زئونوز در نشخوارکنندگان بزرگ (گاو) و کوچک (گوسفند و بز)، که درصد قابل قبولی از منابع پروتئینی با منشاء دامی کشور را تامین می‌نمایند، بسیار حائز اهمیت می‌باشد و در این میان انگلهای کبدی از جایگاه ویژه ای برخوردارند، چرا که میتوانند در طول زمان موجب بروز ضررهای اقتصادی فراوانی گشته و خسارات مستقیم و غیر مستقیم زیادی را به بار آورند. بیماری‌های انگلی بدلیل ویژگیهای متفاوت اپیدمیولوژیکی و زیست شناسی، از جمله گسترش وسیع و تنوع پادگنی و دارا بودن مکانیسم‌های فوق العاده متنوع و بغرنج در مقابل دستگاه ایمنی مشکلات عدیده ای را جهت پیدایش واکسنهای موثر ایجاد کرده اند و چون بیماری‌های انگلی اغلب بصورت مزمن بروز کرده و نشانیهای بالینی آشکاری نشان نمی‌دهند، کمتر باعث مرگ و میر در گله گردیده و عمدتا در طول زمان موجب بروز ضررهای اقتصادی فراوان می گردند .لذا هدف از انجام این مطالعه، تعیین میزان شیوع انواع آلودگی‌های انگلی موجود در کبد (فاسیولا، کیست هیداتید، دیکروسلیوم و سیستی سرکوس) و ریه (کیست هیداتید و استرونژیلوس ها)دام‌های کشتار شده در کشتارگاه‌ زیاران استان قزوین می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می‌باشد و با هدف نمونه برداری مقطعی در چهار فصل بهار، تابستان، پاییز و زمستان انجام گردید و در مجموع از 95156 راس دام شامل 54864 راس گوسفند، 22579 راس بز و 17713 راس گاو پس از کشتار، توسط بازرسین بهداشتی دامپزشکی، بازرسی از لاشه به عمل آمد. در طی این مطالعه از کبد و ریه دام ‌های ذبح شده از طریق مشاهده ماکروسکوپی بازرسی به عمل آمد.
یافته ها: از مجموع کبد و ریه‌های بازرسی شده در طول مطالعه، میزان آلودگی به انگل‌های کبدی (فاسیولا، کیست هیداتید، دیکروسلیوم و سیستی سرکوس) و انگل‌های ریوی (کیست هیداتید و استرونژیلوس ها)، در گوسفند 81/4 درصد ، در بز 92/1 درصد و در گاو 93/1 درصد تشخیص داده شد. که در این میان گوسفند با بیشترین میزان آلودگی به انگل، دارای اختلاف معنی‌داری نسبت به گاو و بز می‌باشد (05/0P<). همچنین فراوانی آلودگی به انگل‌های کبدی و ریوی در فصل بهار 17/6 درصد، در فصل تابستان 80/7 درصد، در فصل پاییز 77/10 درصد و در فصل زمستان 50/10 درصد تعیین گردید. که بیشترین میزان آلودگی فصلی به انگل‌های کبدی و ریوی در بین نشخوارکنندگان، مربوط به فصل پاییز و کمترین مربوط به فصل بهار می‌باشد. در بررسی کبدهای بازرسی شده، بیشترین میزان آلودگی انگلی مربوط به بیماری دیکروسلیازیس بود که به ترتیب شیوع آن در کبد گوسفند 02/6 درصد، در بز 34/5 درصد و در گاو 78/6 درصد تشخیص داده شد. همچنین در بررسی ریه‌های بازرسی شده بیشترین ضایعات مربوط به بیماری هیداتیوز (کیست هیداتید) بود که به ترتیب شیوع کیست هیداتیک در ریه گوسفند 51/0 درصد، در بز 52/0 درصد و در گاو 58/0 درصد تشخیص داده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج بدست آمده نشان‌دهنده فراوانی نسبی بیماری‌های انگلی در نشخوارکنندگان بزرگ و کوچک منطقه می‌باشد، که به دلیل زئونوز بودن اینگونه بیماریها، بکارگیری روش‌های مدیریتی مناسب جهت پیشگیری و یا کنترل بیماری توسط مراجع ذیصلاح بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pollution study of zoonotic parasitic infections in Liver and Lung of domestic ruminants

نویسندگان [English]

 • Mohammad reza Maleki 1
 • Behnaz Mokrian 2
 • Gazal Maleki 2
 • Reza Nourian 3
1 D.V.M of Veterinary, Faculty of veterinary Medicine, Islamic Azad University of Karaj Branch, Karaj, Iran
2 Bachelor of food materials and industries, Department of food industry, Islamic Azad University of Qazvin Branch, Qazvin, Iran
3 Ph.D. of veterinary Immunology, Department of Microbiology, Faculty of Veterinary Medicine, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: The prevalence of zoonotic parasitic diseases in large and small ruminants, which provide an acceptable percentage of protein sources of animal origin, is significant. In the meantime, liver parasites have a special place, because they can cause a lot of economic losses and also cause a lot of direct and indirect damages. Parasitic diseases have created many problems for the development of effective vaccines due to different epidemiological and biological characteristics, including the wide spread and diversity of antibodies and having extremely diverse and complex mechanisms against the immune system. These diseases often occur chronically and show no obvious clinical signs, cause less mortality in the herd, and mainly cause significant economic losses over time. This study aimed to determine the prevalence of various parasitic infections in the liver (Hydatid cyst, Cysticercosis, Fasciola, and Dicrocoelium) and lungs (Hydatid cyst and Strongyloides) of slaughtered animals in industrial slaughterhouses in Qazvin province.
Materials and methods: This descriptive-analytical study was carried out in four seasons of spring, summer, autumn and winter in Qazvin province. A total of 95,156 head of livestock, including 54,864 sheep, 22,579 goats and 17,713 cattle, were inspected after slaughter. During this study, the liver and lungs of slaughtered animals were inspected by macroscopic observation.
Results: The pollution rate of liver parasites (Hydatid cyst, Cysticercosis, Fasciola, and Dicrocoelium) and lung parasites (Hydatid cyst and Strongyloides) in sheep, goat, and cattle were 4.81 percent, 1.92 percent, and 1.93 percent respectively. The sheep with the highest pollution rate, have a significant difference compared to cattle and goats (P<0.05). Also, liver and lung parasites' pollution rate was 6.17 percent in spring, 7.80 percent in summer, 10.77 percent in autumn, and 10.50 percent in winter. Also, liver and lung parasites' pollution rate was 6.17 percent in spring, 7.80 percent in summer, 10.77 percent in autumn, and 10.50 percent in winter. The highest and lowest rate of infection was observed in autumn and spring (P≤0.05). In inspected livers, the highest rate of parasitic infection was related to dicrocoeliasis; it’s prevalence in sheep, goats, and cattle was 6.02 percent, 5.34 percent, and 6.78 percent respectively. Also, in inspected lungs, the most lesions were related to hydatid disease, the prevalence in sheep, goats, and cattle was 0.51 percent, 0.52 percent, and 0.58 percent respectively.
Conclusion: This study shows the prevalence of parasitic diseases in large and small ruminants in this region. Due to these diseases zoonotic nature, the use of appropriate management methods to prevent or control these diseases is crucial.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cysticercus
 • Dicrocoelium
 • Fasciola
 • Hydatid cyst
 • Strongylos
 1. Aminzare, M., Hashemi, M., Faz, S.Y., Raeisi, M. and Hassanzadazar, H. 2018. Prevalence of liver flukes infections and hydatidosis in slaughtered sheep and goats in Nishapour, Khorasan Razavi, Iran. Veterinary World. 11(2):146-150.
 2. Bokaie S., Hosseine, S. and Hosseini Nasab, Z. 1999. Prevalence of lesions of referred to lavasan abattoir. Journal of Veterinary Research. 54(2):19-23.
 3. Chaligiannis, I., Maillard, S., Boubaker, G., Spiliotis, M., Saratsis, A. and Gottstein, B. 2015. Echinococcus granulosus infection dynamics in livestock of Greece. Acta Tropica. 150:64-70.
 4. Dalimi, A., Motamedi, G., Hosseini, M., Mohammadian, B., Malaki, H. and Ghamari, Z. 2002. Echinococcosis/hydatidosis in western Iran. Veterinary Parasitology. 105(2):161-171.
 5. Deplazes, P., Rinaldi, L., Alvarez Rojas, C.A., Torgerson, P.R., Harandi, M.F. and Romig, T. 2017. Global Distribution of Alveolar and Cystic Echinococcosis. Advances in Parasitology. 95:315-493.
 6. Fallah, M., Matini, M., Beygomkia, E. and Mobedi, I. Study of Zoonotic Tissue Parasites (Hydatid Cyst, Fasciola, Dicrocoelium and Sarcocystis) in Hamadan Abattoir. Avicenna Journal of Clinical Medicine. 17(3):5-12.
 7. Farazi, A., Zarinfar, N., Kayhani, F. and Khazaie, F. 2019. Hydatid Disease in the Central Region of Iran: A 5-year Epidemiological and Clinical Overview. Central Asian journal of Global Health. 8(1):364.
 8. Ghahvei, Y., Naqibi, and Zeinalzade, E. 2019. Evalution of Parasitic Infections (Fasciola Spp., Dicrocoelium, Hydatid cyst and Cysticercus) in Liver of Slaughtered Cattles Slaughterhouse in Sarpul-e-Zahab (Kermanshah) During 93-94. Journal of Knowledge and Health. 14(2):15-22.
 9. Ghasemian Karyak, O. and Abbasi- Hormozi, A. 1392. The study of the reasons of the keeping the liver and lungs of slaughtered sheep and goats in Ghachsaran slaughterhouse Journal of Veterinary Clinical Research. 4(3):199-211.
 10. Hashemi, S.H., Anvari, D. and Sargazi, D. 2015. Prevalence of Fasciolahepatica in Slaughtered Cattles in Iranshahr’s Slaughterhouse in 2013. DAV International Journal of Science. 4(2):219-223.
 11. Hosseini, S.H., Vaezi, V., Jafari, G., Rezaei, A. and Carami, G. 2004. Epidemiological study of fasciolosis in kermanshah province. Journal of Veterinary Research. 59(3):12-18.
 12. Mahmoudi, S., Mamishi, , Banar, M., Pourakbari, B. and Keshavarz, H. 2019. Epidemiology of echinococcosis in Iran: a systematic review and meta-analysis. BMC Infectious Diseases. 19(1):929.
 13. Mardani, A, Babakhan, L., Abedi Astaneh, F., Rafiei, M. and Mardani, H. 2009. A Survey of Epidemiological Situation of Patients Infected with Hydatid Cyst Operated in Hospitals of Qom, Iran (2004-2007). Medical Laboratory Journal. 3(2):6-10.
 14. Mehrabani, D., Oryan, A. and Sadjjadi, S.M. 1999. Prevalence of Echinococcus granulosus infection in stray dogs and herbivores in Shiraz, Iran. Veterinary Parasitology. 86(3):217-220.
 15. Mellau, L., Nonga, H. and Karimuribo, E. 2010. A slaughterhouse survey of liver lesions in slaughtered cattle, sheep and goats at Arusha, Tanzania. Research Journal of Veterinary Sciences. 3(3):179-188.
 16. Mellau, L.S.B., Nonga, H. and Karimuribo, E. 2010. A slaughterhouse survey of liver lesions in slaughtered cattle, sheep and goats at Arusha, Tanzania. Research Journal of Veterinary Sciences. 3:179-188.
 17. Mirbadie, S.R., Najafi Nasab, A., Mohaghegh, M.A., Norouzi, P., Mirzaii, M. and Spotin, A. 2019. Molecular phylodiagnosis of Echinococcus granulosus sensu lato and Taenia hydatigena determined by mitochondrial Cox1 and SSU-rDNA markers in Iranian dogs: Indicating the first record of pig strain (G7) in definitive host in the Middle East. Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases. 65:88-95.
 18. Mirzaei, M., Nematolahi, A., Ashrafihelan, J. and Rezaei, H. 2016. Prevalence of Infection with the Larval Form of the Cestode Parasite Taenia saginata in Cattle in Northwest Iran and its Zoonotic Importance. Turkiye Parazitolojii Dergisi. 40(4):190-193.
 19. Moosazadeh, M., Abedi, G., Mahdavi, S.A., Shojaee, J., Charkame, A. and Afshari, M. 2017. Epidemiological and clinical aspects of patients with hydatid cyst in Iran. Journal of Parasitology Disease. 41(2):356-360.
 20. Sabzevarinezhad, G.A. 2004. Flukes liver epidemic common between human and livestock in slaughtered and their staining. Scientific Magazine Yafte. 6(3):51-55.
 21. Sadjjadi, S.M. 2006. Present situation of echinococcosis in the Middle East and Arabic North Africa. Parasitology International. 55:197-202.
 22. Shamsi, L., Samaeinasab, S. and Samani, S.T. 2020. Prevalence of hydatid cyst, Fasciola spp. and Dicrocoelium dendriticum in cattle and sheep slaughtered in Sabzevar abattoir, Iran. Annals of Parasitology. 66(2):211-216.
 23. Tavakoli, B.A. and Joneydi, N. 2008. Epidemiology of hydatidosis in Iran during 2002-2006. Iranian Journal of Infectious Diseases and Tropical Medicine. 13(42):26-31.
 24. Yad Yad, M.J., Nasiri, S., Delavari, M. and Arbabi, M. 2017. Survey of hydatid cyst surgeries in hospitals affiliated to Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences during 2004 to 2014. Feyz Journal of Kashan University of Medical Sciences. 21(5):477-482.
 25. Hamzavi, Y.,  Mikaeili, A., Parandin, F., Faizi, F. and Sardari, M. 2016. Prevalence of Hydatid Cyst in slaughtered livestock in Asadabad Slaughterhouse during 2014-2015. Pajouhan Scientific Journal. 14(3):58-66.
 26. Ghahvei, Y., Naghibi, N. and Zeynalzade, E. 2019. Evalution of Parasitic Infections (Fasciola Spp., Dicrocoelium, Hydatid cyst and Cysticercus) in Liver of Slaughtered Cattles Slaughterhouse in Sarpul-eZahab (Kermanshah) During 93-94. Journal of Knowledge  and Health 14(2):15-22.