تاثیر پودر ضایعات کشتارگاهی طیورماکروویو شده بر عملکرد رشد، فراسنجه‌های شکمبه، تولید پروتئین میکروبی و ابقا نیتروژن در بره‌های پرواری دالاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گلستان

2 دانشیار، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات،

3 استاد ،گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات،

چکیده

هدف: استفاده از منابع خوراکی مرسوم در جیره دام سبب شده است که علاوه بر افزایش تقاضا و افزایش قیمت دلیلی برای واردات آن شود. از طرف دیگر، استفاده از بقایای صنایع غذایی و عمل‌آوری آنها می‌تواند منابع قابل اعتمادی از مواد مغذی را در جیره دام تامین نماید. از این رو این آزمایش به منظور بررسی عمل‌آوری امواج الکترومغناطیس ماکروویو بر پودر ضایعات کشتارگاهی طیور نوع مرسوم (تجاری) بر رشد، فراسنجه‌های شکمبه، تولید پروتئین میکروبی و ابقا نیتروژن در بره‌های پرواری انجام شد.
مواد و روش‌ها: تعداد 15 راس بره نر آمیخته دالاق با میانگین وزن 7/2±3/29 در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار غذایی و 5 تکرار استفاده شد. تیمارها شامل: 1- کنجاله سویا، 2- پودر ضایعات کشتارگاهی طیور، 3- پودر ضایعات کشتارگاهی طیور ماکروویو شده بودند. آزمایش 14 روز دوره عادات پذیری و برنامه‌های بهداشتی و 70 روز دوره پروار که هر 14 روز وزن کشی بوده است. خوراک دهی درساعات ساعت 7:00 و 19:00 انجام شد. مصرف خوراک روزانه، وزن اولیه، وزن نهایی اندازه‌کیری و ثبت گردید. اندازه‎گیری پروتئین میکروبی تولید شده در شکمبه از طریق تخمین مشتقات پورینی دفع شده بواسطه جمع آوری ادرار محاسبه گردید. در روز پایانی آزمایش سه ساعت بعد از خوراک دهی صبح با استفاده از لوله معدی و پمپ خلا مایع شکمبه گرفته شد. سپس از آن برای شمارش جمعیت باکتری و پروتوزوا، تعیین غلظت اسید های چرب فرار، تعیین غلظت نیتروژن آمونیاکی و pH مایع شکمبه استفاده گردید.
یافته‌ها: پودر ضایعات کشتارگاهی طیور ماکروویو شده در جیره بجای کنجاله سویا تفاوت معنی‌داری بر مقدار مصرف ماده خشک نداشته است. افزایش وزن روزانه و افزایش وزن کل دوره در تیمار پودر ضایعات کشتارگاهی طیور ماکروویو شده در مقابل تیمار بدون فراوری به ترتیب برابر 324/0 و 7/22 کیلوگرم در مقابل 277/0 و 4/19 کیلوگرم دارای تفاوت معنی‌داری و بهبود صفات بوده است (05/0P<). همجنین ضریب تبدیل و کارایی خوراک بین تیمار 3 و 2 به ترتیب برابر 446/7، 135/0 و 455/8، 119/0 است که اختلاف معنی‌دار در سطح 07/0P< و 08/0P< مشاهده گردید. بیشترین جمعیت باکتری‌ها (109×8/28 میلی‌لیتر) در تیمار کنجاله سویا مشاهده گردید که تفاوت معنی دار با سایر تیمارها داشت (05/0P<). اختلاف معنی‌دار بین تیمارها در جمعیت پروتوزوا دیده نشد. pH مایع شکمبه بین تیمار 1و 3 بترتیب 73/6 و 79/5 بوده است (05/0P<). غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه ببن تیمارها تفاوت معنی‌دار نداشته است. درصد استات، پروپیونات و نسبت استات به پروپیونات در تیمار پودر ضایعات کشتارگاهی طیور فرآوری شده به ترتیب یرابر 8/65، 8/18 و 5/3 بودکه برای صفات فوق نسبت به سایر تیمارها به ترتیب کمترین، بیشترین و کمترین می باشد و تفاوت معنی دار بوده است (05/0P<). اختلاف معنی داری در بین تیمارها در ساخت پروتئین میکروبی مشاهده نگردید. ابقا ظاهری نیتروژن در تیمار مایکروویو شده 129/27 گرم در روز بوده که اختلاف معنی‌دار با سایر تیمارها نداشته است و برای تیمار کنجاله سویا و تیمار پودر ضایعات کشتارگاهی طیور نوع مرسوم بترتیب کمترین (861/24 گرم در روز) و بیشترین (148/32 گرم در روز) بود(06/0>.(P
نتیجه‌گیری: این پژوهش نشان داد که تاثیر فراوری پودر ضایعات کشتارگاهی طیور از طریق مایکروویو بر صفات عملکرد رشد، بهتر از نوع بدون فراوری بوده است. جایگزینی پودر ضایعات کشتارگاهی طیور نوع مرسوم (تجاری) و نوع فراوری شده با مایکروویو با کنجاله سویا بر صفات عملکرد رشد اختلاف معنی‌دار نداشته است. همچنین جایگزینی ضایعات کشتارگاهی طیور نوع مرسوم (تجاری) و نوع ماکروویو شده با کنجاله سویا در جیره بره‌های پروار بدون ایجاد شرایط نامطلوب بر فراسنجه‌های شکمبه‌ای و ابقا ظاهری نیتروژن می تواند تا 10 درصد ماده خشک جیره، جایگزین کنجاله سویا شود و سبب کاهش تقاضا برای کنجاله سویا و کاهش واردات گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Influence of microwave treated poultry byproduct meal on growth performance, rumen Parameters, microbial protein and nitrogen retention in dalagh fattening lambs

نویسندگان [English]

 • Reza Kamali 1
 • Yadollah Chashnidel 2
 • Asadollah Teymouri yansari 3
 • Mokhtar Mohajer 1
1 scientific boards members of Animal Science Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran
2 Associate Prof. of Animal Science Faculty, Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources. sari .iran.
3 Professor of Animal Science Faculty , Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
چکیده [English]

Objective: The use of conventional feed sources in livestock diets has caused that in addition to increasing demand, prices and imports also increase. On the other hand, the use of feed industry residues and their processing can provide reliable sources of nutrients in livestock diets. Therefore, this experiment was performed to investigate the processing of microwave electromagnetic waves on poultry byproduct meal on growth performance, rumen parameters, microbial protein production and nitrogen retention in fattening lambs.
Materials and Methods: Fifteen mixed male lambs with an average weight of 29.3±2.7 were used in a completely randomized design with 3 feed treatments and 5 replications. Treatments include: 1- Soybean meal, 2- poultry byproduct meal, 3- Microwave poultry byproduct meal. The experiment consisted of 14 days of adaptation and 70 days of fattening. Weighing was done every 14 days. Feeding was done at 7:00 and 19:00. Daily feed intake, initial weight, final weight were measured and recorded. Measurement of microbial protein produced in the rumen was calculated by estimating purine derivatives excreted through urine collection. On the last day of the experiment, three hours after the morning feeding, ruminal fluids were taken using a stomach tube and a vacuum pump. Then it was used to calculate the population of bacteria and protozoa, to determine the concentration of volatile fatty acids using standard internal solution and gas chromatography, to determine the concentration of ammonia nitrogen and the pH of ruminal fluid.
Results: The use of microwave poultry byproduct meal in the diet instead of soybean meal in dry matter intake was not significantly different. Daily weight gain and total weight gain in microwave poultry byproduct meal treatment was against treatment of process without 324.3 and 22.7 kg versus 0.277 and 19.4 kg, respectively, with significant difference and improved traits (P <0.05). Also, feed conversion rate and feed efficiency between treatments 3 and 2 were 7.446, 0.135 and 8.455, 0.119, respectively, which showed a significant difference at the level of P <0.07 and P <0.08. The highest bacterial population (28.8*109 ml) was observed in soybean meal treatment and was significantly different from other treatments (P <0.05) but no significant difference was observed between treatments in protozoan population. Rumen pH between treatments 1 and 3 were 6.73 and 5.79 respectively (P <0.05). There was no significant difference in ammonia nitrogen concentration in ruminal fluid between treatments. The percentage of acetate, propionate and the ratio of acetate to propionate in treatment of processed poultry byproduct meal are 65.8, 18.8 and 3.5, respectively, which are the lowest, highest and lowest traits in comparison with other treatments, respectively (P<0.05). There was no significant difference in microbial protein production between treatments. The apparent nitrogen retention in the microwave treatment was 27.129 g / day which was not significantly different from other treatments and its lowest amount (24.861 g / day) was for soybean meal treatment and its highest amount was for conventional treatments with poultry byproduct meal was 32.148 g / day (P> 0.06).
Conclusion: This study showed that the effect of poultry byproduct meal processing by microwave method on growth performance traits was better than poultry byproduct meal without processing. Microwave replacement of conventional poultry byproduct meal with soybean meal did not differ significantly in growth performance traits. Also, replacing microwave and microwave poultry byproduct meal with soybean meal in the diet of fattening lambs without creating unfavorable conditions on rumen parameters and apparent nitrogen retention can replace soybean meal with up to 10% dry matter, reduce soybean meal demand and imports.

کلیدواژه‌ها [English]

 • growth performance
 • microbial protein
 • microwave
 • poultry byproduct meal
 • nitrogen retention
 1. 1999. Official Method of Analysis. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC.
 2. Benchaar, C., Hassanat, F., Gervais, R., Chouinard, P.Y., Julien, C., Petit, H.V. and Masse, D.I. 2013. Effects of increasing amounts of corn dried distillers grains with soluble in dairy cow diets on methane production, ruminal fermentation, digestion, n balance, and milk production. Journal of Dairy Science. 96:2413–2427.
 3. Bohnert, D.W., Larson, B.T., Bauer, M.L., Branco, A.F., McLeod, K.R., Harmon, D.L. and Mitchell, G.E. 1998. Nutritional evaluation of poultry by-product meal as a protein source for ruminants: effects on performance and nutrient flow and disappearance in steers. Journal of Animal Science. 76:2474-2484.
 4. Brassard, M.E., chouinard, P.Y., Berthinaume, R., Tremblay, G.F., Gervais, R. and Cinq-Mars,D. 2015. Effects of grin source, grin processing, and protein degradability an rumen kinetics and microbial protein synthesis in Boer kids. Journal of Animal Science. 93:5355-5366.
 5. Broderick, G.A. and Kang, J.H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of Dairy Science. 63:64-75.
 6. Chen, X.B. and Gomes, J.M. 1995. Estimation of microbial Protein supply to sheep and cattle based on urinary excretion of purine derivatives an overview of the technical details. International feed resources unit, Rowett Research Institute, Bucksburn Aberdeen AB29SB. UK.
 7. Dehority, B.A. 1984. Evaluation of sub sampling and fixation procedures used for counting rumen Protozoa. Appled Environtal Microbioly. 48:182-185.
 8. Dehority, B.A. 2005. Effect of pH on viability of Entodinium caudatum, Entodinium exiguum, Epidinium caudatum, and Ophryoscolex Purkynjei in vitro. Journal of Eukaryotic Microbiology. 52:339-342.
 9. Dijkstra, J., Oenema, O., Van Groenigen, J.W., Spek, J.W., van Vuuren, A.M. and Bannink, A. 2013. Diet effects on urine composition of cattle and N20 emissions. Animal. 7:292–302.
 10. Franzolin, R. and Dehority, B.A. 1996. Effect of prolonged high concentrate feeding on ruminal protozoal concentrations. Journal of Animal Science. 74:2803–2809.
 11. Freeman, S.R. 2008. Utilization of poultry byproducts as protein sources in ruminant diets. D. Thesis.North Carolina State University.
 12. Ghorbani, B., Ghoorchi, T., Shawrang, P., and Zerehdaran, S. 2017. Effects of different level of gamma irradiation on barley and soybean seeds on rumen degradation rate and performance of l Research on Animal Production. 15:58-67. (In Persian).
 13. Ghoorchi, T. and Ghorbani, B. 2011. Rumen Microbiology. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. 1th ed. (In Persian).
 14. Gleghorn, J.F., Elam, N.A., Galyean, M.L., Duff, G.C., Cole, N.A. and Rivera, J.D. 2004. Effects of crude protein concentration and degradability on performance, carcass and serum urea nitrogen concentrations in finishing beef steers. Journal of Animal Science. 82:2705-2717.
 15. Gonthier, C., Mustafa, A.F., Ouellet, D.R., Chouinard, P.Y., Berthiaume, R. and Petit, H.V. 2005. Feeding micronized and extruded flaxseed to dairy cows: Effects on blood parameters and milk fatty acid composition. Journal of Dairy Science. 88:748–756.
 16. Gonzalez, J.A., Hernandez, J.O., Ibarra, O.O., Gomez, J.U. and Fuentes, V.O. 2007. Poultry by product meal as a feed supplement in mid-lactation dairy cows. Journal of Animal Science. 6:139-141.
 17. Habiba, R.A. 2002. Change in anti-nutrients, protein solubility, digestibility and HCL extractability of ash and phosphorus in vegetable peas as affected by cooking methods. Journal of Food Chemistry. 77:187-192.
 18. Hall, M.B. 2013. Dietary starch source and protein degradability in diets containing sucrose: Effects on ruminal measures and proposed mechanism for degradable protein effects. Journal of Dairy Science. 96:7093–7109.
 19. Hall, M.B. and Huntington, G.B. 2008. Nutrient synchrony: Sound in theory, elusive in practice. Journal of Animal Science. 82:3237-3244.
 20. Huhtanen, P., Nousiainen, J.I., Rinne, M., Kytölä, K. and Khalili, H. 2008. Utilization and partition of dietary nitrogen in dairy cows fed grass silage-based diets. Journal of Dairy Science. 91:3589-3599.
 21. Ibrahimi Khoram Abadi, E., Tahmasbi, A.M., Danesh Mesgaran, M., Naserian, A.A. and Valizadeh, S.R. Effect of different dietary rumen degradable to rumen undegrable protein ratio on nitrogen efficiency and urea transporter-B expression in growing Baluchi male lambs. Journal of Ruminant Research. 4:1-22. (In Persian).
 22. Ibrahimi Khoram Abadi, E., Tahmasbi, A.M., Danesh Mesgaran, M. and Valizadeh, R. 2011. Influence of protein sources with different degradability on performance, ruminal fermentation, blood metabolites and protozoal population in lactating dairy cows. Journal of Animal Veterinary A 1:43-49.
 23. Jabbar, M.A., Marghazani, I.B., Pasha, T.N., Khalique, A. and Abdullah, M. 2013. Effect of protein supplements of varying ruminal degradability on nutrient intakes, digestibility, nitrogen balance and body condition score in early lactating Nili-Ravi Buffaloes. Journal of Animal and Plant 23: 108-112.
 24. Janmohamadi, H., Taghizadeh, A. and Maleki, M. and Moghadam, 2015. Effects of replacing fish meal with poultry by-product meal on growth performance and carcass quality in Rainbow Trout (Oncorhynchus mykiss). Journal of Ruminant Research. 2:125-136. (In Persian).
 25. Khalid, M.F., Sarwar, M., Rehman, A.U., Shahzad, M.A. and Mukhtar, N. 2012. Effect of Dietary Protein Sources on Lamb’s Performance: A Review. Journal of Animal Science Applied. Iranian Journal. 2:111-120.
 26. Klemesrud, J.J., Klopfenstein, T.J. and Lewis, A.J. 1998. Complementary responses between feather meal and poultry by-product meal with or without ruminally protected methionine and lysine in growing calves. Journal of Animal Science. 76:1970-1975.
 27. Knowlton, K.F., Herbein, J.H., Meister-Weisbarth and Wark, W.A. 2001. Nitrogen and phosphorus partitioning in lactating holstein cows fed differerent sources of dietary protein and phosphorus. Journal of Dairy Science.84:1210-1217.
 28. Krause, K.M., and Oetzel, G.R. 2006. Understanding and preventing subacute ruminal acidosis in dairy herds: A review. Animal Feed Science and Technology. 126:215-236.
 29. Lallo, C.H.O., and Garci, G. W. 1994. Poultry by-product meal as a substitute for soybean meal in the diets of growing hair sheep lambs fed whole chopped sugarcane. Small Ruminant Research. 14:107-114.
 30. Leng, R.A. 1990. Factors affecting the utilization of poor quality forages by ruminants particularly under tropical conditions. Nutrition Research Reviews. 3:277-303.
 31. Lines, L.W. and Weiss, P.W. 1996. Use of nitrogen from ammoniated alfalfa hay, urea, soybean meal and animal protein meal by lactating cows. Journal of Dairy Science. 79:1992–1999.
 32. Lira, R., Hernández, L.M. García, G. Salinas, J. Ortiz, O. and Suárez, G. 2014. Effects of broiler meat meal on performance and carcase characterists of crosbeerd hair lambs. Journal of Animal and Plant Science. 24:1668-1672.
 33. Lyle, R.R., Johnson, R.R., Wilhite, J.V. and Backus, W.R. 1981. Ruminal characteristics in steers as affected by adaPtation from forage to all-concentrate diets. Journal of Animal Science. 53:1383–1390.
 34. Meeker, D.L., and Hamilton, C.R. 2006. An overview of the rendering industry. Essential rendering. Meeker (Ed). National Renderers Association. Pp:1-16.
 35. Mermelstein, N.H. 1997. How food technology covered microwaves over the years. .Journal of Food Technology. 51:82–84.
 36. National Research Council (NRC). 2007. Nutrient Requirements of Small R National Academy Press, Washington, DC.
 37. Paya, H., Taghizadeh, A., Janmohammadi, H. Moghadam GH.A. and Hosseinkhani, A. 2016. Protozoa population and production of microbial protein in sheep fed microwave irradiated safflower seed. Journal of Ruminant Research. 3:19-36. (In Persian).
 38. Rotger, A., Ferret, A., Calsamiglia, S. and Manteca, X. 2006. Effects of nonstructural carbohydrates and protein sources on intake, apparent total tract digestibility, and ruminal metabolism studied in vivo and in vitro with high-concentrate beef cattle diets. Journal of Animal Science. 84:1188–1196.
 39. Russell, J.B., and Wilson, D.B. 1996. Why are ruminal cellulolytic bacteria unable to digest cellulose at low PH. Journal of Dairy Science. 79:1503-1509.
 40. Santos, F.A., Santos, J.E., Theurer, C.B. and Huber, J.T. 1998. Effects of rumen undegradable protein on dairy cow performance: a 12-year literature review. Journal of Dairy Science. 81:3182-213.
 41. Seo, K.J., Yang J., Kim, H.J., Upadhaya, S.D., Cho, W.M. and Ha, J.K. 2010. Effects of synchronization of carbohydrate and protein supply on ruminal fermentation, nitrogen metabolism and microbial protein synthesis in Holstein steers. Asian-Australian Journal of Animal Science. 23:1455–1461.
 42. Shen, J., Chen, Y.E., Moraes, L. Yu., Z. and Weiyun, Zhu, 2018. Effects of dietary protein sources and nisin on rumen fermentation, nutrient digestion,plasma metabolites, nitrogen utilization, and growth performance in growing Lambs. Journal of Animal Science.96:1929–1938
 43. Simmons Protein. 2007. Specification sheet for hydrolyzed feather meal. Accessed on 09/16/2007 at httP://www.Simmons Protein.com.
 44. Statistical Analysis System. 2001. SAS/STAT User's Guide: Version 9. 1. SAS Institute Inc., Cary, North Carolina.
 45. Stter, L.D. and S 1974. Effect of ammonia concentration on rumen microbial protein production in vitro. British Journal of Nutrition. 32:192-208.
 46. Sung, H.G., Kobayashi, Y., Chang, J., Ha, A., Hwang, I.H. and Ha, J.K. 2007. Low ruminal Ph reduces dietary fiber digestion via reduced microbial attachment. Asian-Aust. Journal of Animal Science. 20:200-207.
 47. Towne, G., Nagaraja T.G., Brandt, Jr. R.T. and Kemp, E. 1990. Ruminal ciliated protozoa in cattle fed finishing diets with or without supplemental fat. Journal of Animal Science. 68:2150–2155.
 48. Yalchi, T., Teimouri Yanesari, A., Rezaee, M. and Chashnidel, Y.2018. Effect of Synchronizing Rate of Ruminal Fermentation on Nitrogen Balance, Microbial Protein Synthesis and Growth Performance in Feedlot Male Lori Lambs. Journal of Ruminant Research.4:67-90. (In Persian).
 49. Yazdi, M.H., Amanlou, H. and Mahjoubi, E. 2009. Increasing prepartum dietary crude protein using poultry by-product meal dose not influence performance of multiparous Holstein dairy cows. Pakistan Journal Biolgical Science. 12:1448-1454.
 50. Zhao, S., Xiong, S., Qiu, C. and Xu, Y. 2007. Effect of microwaves on rice quality. .Journal of Stored production Research. 43:496–502.