دوره و شماره: دوره 8، شماره 2، شهریور 1399، صفحه 1-144 
اثر متقابل منابع غله و علوفه جیره بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای گاوهای شیری

صفحه 73-90

10.22069/ejrr.2020.17473.1731

مرتضی نعمتی؛ فرزاد هاشم زاده؛ غلامرضا قربانی؛ ابراهیم قاسمی؛ محمد خوروش؛ مهدی میرزائی؛ مصطفی نظری دولت آبادی؛ مجید سواری