دوره و شماره: دوره 8، شماره 4، اسفند 1399، صفحه 1-120 
تاثیر تعداد و نوع نشانگرهای ریزماهواره بر برآورد پارامترهای جمعیتی در مطالعات تنوع ژنتیکی

صفحه 39-54

10.22069/ejrr.2021.17558.1732

منا هاشمی؛ قدرت رحیمی میانجی؛ محمد حسین بنابازی؛ پابلو اوروزکو ترونگل؛ فیلیپو بیسکارینی


مقایسه عملکرد رشد و ویژگی‌های لاشه، و سودمندی اقتصادی آمیخته‌ بلژین بلو×هلشتاین با گوساله های هلشتاین خالص

صفحه 97-108

10.22069/ejrr.2020.18124.1754

عبداله رضاقلی وند لاهرود؛ عظیم رجایی؛ محمد هادی خبازان؛ سید محمد رضا حسینی؛ مجید دهقان؛ یوسف مختاباد