اثر یونجه در جیره آغازین بر عملکرد گوساله های شیرخوار تغذیه شده با الگوی شیردهی کاهشی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

2 استادیار، بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران

3 استادیار ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه اراک

4 استاد ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه لرستان

چکیده

سابقه و هدف: آینده هر مزرعه پرورش گاوشیری به موفقیت در امر پرورش گوساله‌های ماده بستگی دارد. در سال‌های اخیر جنبه های جدید استفاده از علوفه در خوراک آغازین مورد بحث قرار گرفته است. مطالعات گزارش کرده‌اند که خوراک آغازین فاقد علوفه منجر به توسعه پرزهایی با اشکال غیر‌طبیعی در شکمبه گوساله می‌شود که رشد و توسعه شکمبه را به‌طور منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد. با این حال، امروزه نظرات گوناگونی در رابطه با استفاده از علوفه در خوراک آغازین برای گوساله‌های شیرخوار وجود دارند، بطوریکه برخی از محققین معتقد هستند حضور علوفه در خوراک آغازین باعث کاهش عملکرد گوساله‌های شیرخوار می‌گردد. در این مطالعه اثر سطح 15 درصد علوفه یونجه در جیره آغازین آردی بر پاسخ‌های عملکردی و صفات رشد اسکلتی گوساله‌های شیرخوار تغذیه شده با الگوی شیردهی کاهش تدریجی بررسی شد.
مواد و روش‌ها: آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با استفاده از 30 رأس گوساله ماده هلشتاین (15 گوساله در هر تیمار) طراحی و انجام شد. تیمارهای آزمایشی به صورت 1- جیره آغازین آردی بدون وجود علوفه (شاهد)، 2- جیره آغازین آردی شامل 15 درصد علوفه یونجه بودند. الگوی تغذیه شیر برای هر دو تیمار یکسان و به صورت روش نوین کاهشی تدریجی (6 لیتر تا 30 روزگی، 4 لیتر تا 45 روزگی و 2 لیتر تا 56 روزگی)بصورت دو وعده در روز بود. همه گوساله ها در روز 56 آزمایش از شیر گرفته شدند و در 70 روزگی از طرح خارج شدند. در این آزمایش مصرف خوراک و وزن‌کشی به صورت هفتگی اندازه‌گیری و ثبت شد. صفات رشد اسکلتی در روزهای 1، 56 و 70 آزمایش اندازه‌گیری شد. مایع شکمبه در روز 60 آزمایش اندازه‌گیری شد. آنالیز آماری با رویه Mixed به صورت اندازه‌گیری‌های تکرار شونده برای 3 دوره (قبل از شیرگیری، بعد از شیرگیری و کل دوره) انجام شد.
یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان دادند که افزودن 15 درصد علوفه یونجه به خوراک آغازین تاثیر معنی‌داری بر میانگین افزایش وزن روزانه، بازده خوراک و صفات رشد اسکلتی گوساله‌های شیرخوار نداشت. گوساله‌هایی که تیمار حاوی علوفه یونجه دریافت کردند، در دوره بعد از شیرگیری مصرف خوراک آغازین بالاتری نسبت به تیمار جیره آغازین آردی بدون علوفه داشتند (05/0P <). غلظت استات برای تیمار 15 درصد علوفه یونجه و غلظت پروپیونات برای تیمار شاهد بالاتر بود (05/0P <). همچنین میزان pH شکمبه نیز در گوساله‌های مصرف کننده علوفه تمایل به افزایش داشت.
نتیجه‌گیری: تغذیه 15 درصد علوفه یونجه همراه با خوراک آغازین آردی سبب بهبود مصرف خوراک گوساله‌های شیرخوار در بعد از شیرگیری شد. این نتایج نشان می‌دهد که استفاده از علوفه یونجه در جیره آغازین آردی باعث کاهش تنش از شیرگیری و بهبود توسعه شکمبه آنها می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of feeding alfalfa in the starter diet on the performance of dairy calves with step-down milk feeding procedure

نویسندگان [English]

 • Hossein Omidi-Mirzaei 1
 • Hassan Rafiee 2
 • mohsen dadar 1
 • Mehdi Mirzaei 3
 • Arash Azarfar&lrm; 4
1 Assistant Prof, Animal Science Research Department, Isfahan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Areeo, 8174835117, Isfahan, Iran
2 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اصفهان، ایران
3 Assistant Prof, Arak University, Department of Animal Science, Arak, Iran
4 Professor, Department of Animal Science, Lorestan University&lrm;
چکیده [English]

Background and objectives: The future of any dairy farm depends on the success of the female calf rearing. In recent years, new aspects the use of forage in the starter feed has been discussed. Studies have reported that a starter without forage leads to the development of abnormally shaped villi in the calf's rumen, which will negatively affect rumen growth and development. However, today there are different opinions about the use of forages in the starter feed for dairy calves so that some researchers believe that the presence of forages in the starter feed reduces the performance of dairy calves. In this study, the effect of 15% alfalfa forage level in the ground starter diet on functional responses and skeletal growth traits of dairy calves fed a step-down milk feeding procedure was investigated.
Materials and methods: The experiment was designed and conducted in a completely randomized design using 30 Holstein female calves (15 calves per treatment). Experimental treatments were as follows: 1- ground starter diet without forage (control) 2- ground starter diet consisted of 15% alfalfa hay. The milk feeding pattern was the same for both treatments and was a step-down procedure as 2 times per day(6 liters to 30 days, 4 liters to 45 days, and 2 liters to 56 days). All calves were weaned on day 56 of the experiment and keep until day 70 in the experiment. Feed intake and weight gain were measured and recorded weekly. Skeletal growth traits were measured on days 1, 56, and 70 of the experiment. Rumen fluid was measured on day 60 of the experiment. Statistical analysis was performed using the Mixed procedure as repeated measures for 3 periods (before weaning, after weaning, and the whole period).
Results: The results of this study showed that adding 15% alfalfa hay to the starter feed did not have a significant effect on the mean daily weight gain, feed efficiency, and skeletal growth traits of dairy calves. Calves that received the forage treatment had higher starter feed intake in the post-weaning period than the starter diet without forage (P <0.05). Acetate concentration was higher for 15% forage and propionate concentration was higher for the control treatment (P <0.05). Rumen pH also tended to increase in calves consuming forage.
Conclusion: Feeding 15% of alfalfa forage mixed with the ground starter feed improved their feed intake after weaning. These results indicate that the use of alfalfa forage in the ground starter diet reduces the stress of weaning and improves rumen development.

کلیدواژه‌ها [English]

 • dairy calves
 • performance
 • alfalfa forage
 • step-down milk feeding procedure
 1. Association of Official Analytical Chemists (AOAC). 2002. In: Official Methods of Analysis eighteenth ed. AOAC International, Gaithersburg, Maryland, USA.
 2. American National Standards Institute (ASAE). 1995. S424.1. Method of determining and expressing fineness of feed material by sieving. In: Standards American Society of Agricultural Engineers, St. Joseph, MI, USA.
 3. Baldwin, R.L., McLeod, K.R. and Klitz, J.L. 2004. Rumen development, intestinal growth and hepatic metabolism in the pre- and postweaning ruminant. Journal of Dairy Science. 87: 55-65.
 4. Beharka, AA, Nagaraja, T.G., Morrill, J.L., Kennedy, G.A. and Klemm, R.D. 1998. Effect of form of the diet on anatomical, microbial and fermentative development of the rumen of neonatal calves. Journal of Dairy Science. 81: 1946-1955.
 5. Beiranvand, H., Ghorbani, G.R., Khorvash, M., Nabipour, A., Dehghan-Banadaky, M., Homayouni, A. and Kargar, S. 2014. Interactions of alfalfa hay and sodium propionate on dairy calf performance and rumen development. Journal of Dairy Science. 97: 2270-2280.
 6. Bielmann, V., Gillan, J., Perkins, N.R., Skidmore, A.L., Godden, S. and Leslie, K.E. 2010. An evaluation of Brix refractometry instruments for measurement of colostrum quality in dairy cattle. Journal of Dairy Science. 93: 3713-3721.
 7. Coverdale, J.A., Tyler, H.D., Quigley, J.D. and Brumm, J.A. 2004. Effect of various levels of forage and form of diet on rumen development and growth in calves. Journal of Dairy Science. 87: 2554-2562.
 8. De Paula Vieira, A., Guesdon, V., de Passillé, A.M., von Keyserlingk, M.A.G. and Weary, D.M. 2008. Behavioural indicators of hungerin dairy calves. Applied Animal Behaviour Science. 109: 180-189.
 9. Geiger, A.J., Parsons, C.L.M. and Akers, R.M. 2016. Feeding a higher plane of nutrition and providing exogenous estrogen increases mammary gland development in Holstein heifer calves. Journal of Dairy Science. 99: 7642-7653.
 10. Hill, T.M., Bateman, H.G., Aldrich, J.M. and Schlotterbeck, R.L. 2008. Effects of the amount of chopped hay or cottonseed hulls in a textured calf starter on young calf performance. Journal of Dairy Science. 91: 2684-2693
 11. Imani, M., Mirzaei, M., Baghbanzadeh-Nobari, B. and Ghaffari, M.H. 2017. Effects of forage provision to dairy calves on growth performance and rumen fermentation: A meta-analysis and metaregression. Journal of Dairy Science. 100: 1136-1150.
 12. Jasper, J. and Weary, D.M. 2002. Effect of ad libitum milk intake on dairy calves. Journal of Dairy Science, 85, 3054-3058.
 13. Khan, M.A., Bach, A., Weary, D.M., and von Keyserlingk, M.A.G. 2016. Transitioning from milk to solid feed in dairy heifers. Journal of Dairy Science. 99: 885-902.
 14. Khan, M.A., Weary, D.M. and Von Keyserlingk, M.A.G. 2011. Hay intake improves performance and rumen development of calves fed higher quantities of milk. Journal of Dairy Science. 94: 3547-3553.
 15. Khan, M.A., Lee, H.J., Kim, H.S., Kim, S.B., Ki, K.S., Ha, J.K., Lee, H.G. and Choi, Y.J. 2007. Pre-and Post-weaninig performance of Holstein female calves fed milk through Step-Down and conventional methods. Journal of Dairy Science. 90: 876-885.
 16. Lesmeister, K.E. and Heinrichs, A.J. 2004. Effects of corn processing on growth characteristics, rumen development, and rumen parameters in neonatal dairy calves. Journal of Dairy Science. 87: 3439-3450.
 17. Mirzaei, M., Khorvash, M., Ghorbani, G.R., Kazemi-Bonchenari, M., Riasi, A., Nabipour, A. and van den Borne, J.J.G.C. 2015. Effects of supplementation level and particle size of alfalfa hay on growth characteristics and rumen development in dairy calves. Journal of Animal. Physiology and Animal Nutrition. 99: 553-564.
 18. Mirzaei, M., Khorvash, M., Ghorbani, G.R., Kazemi-Bonchenari, M., Riasi, A., Soltani, A., Moshiri, B. and Ghaffari, M.H. 2016. Interactions between the physical form of starter (mashed versus textured) and corn silage provision on performance, rumen fermentation, and structural growth of Holstein calves. Journal of Animal Science. 94: 678-686.
 19. National Research Council (NRC). Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. Natl. Acad. Sci., Washington, DC, USA.
 20. Omidi-Mirzaei, H., Azarfar, A., Mirzaei, M., Kiani, A. and Ghaffari, M.H. 2018. Effects of forage source and forage particle size as a free-choice provision on growth performance, rumen fermentation and behavior of dairy calves fed texturized starters. Journal of Dairy Science. 101: 4143-4157.
 21. Omidi-Mirzaei, H., Khorvash, M., Ghorbani, G.R., Moshiri, B., Mirzaei, M., Pezeshki, A. and Ghaffari, M.H. 2015. Effects of the step-up/step-down and step-down milk feeding procedures on the performance, structural growth, and blood metabolites of Holstein dairy calves. Journal of Dairy Science. 98: 7975-7981.
 22. Sander, E.G., Warner, R.G., Harrison, H.N. and Loosely, J.K. 1959. The Stimulatory effect of sodium butyrate and sodium propionate on the development of rumen mucosa in the young calf. Journal of Dairy Science. 42: 1600-1605.
 23. Soberon, F., Raffrenato, E., Everett, R.W. and Van Amburgh, M.E. 2012. Preweaning milk replacer intake and effects on long-term productivity of dairy calves. Journal of Dairy Science. 95: 783-793.
 24. Suarez, B.J., Reenen, C.G.V., Stockhofe, N., Dijkstra, J. and Gerrits, W.J.J. Effect of roughage source and roughage to concentrate ratio on animal performance and rumen development in veal calves. Journal of Dairy Science. 90: 2390-2403.
 25. Suarez-Mena, F.X., Heinrichs, A.J., Jones, C.M., Hill, T.M. and Quigley, J.D. 2016. Straw particle size in calf starters: Effects on digestive system development and rumen fermentation. Journal of Dairy Science. 99: 341-353.