اثر سه منبع چربی بر فراسنجه های تولید گاز و تجزیه پذیری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین خام با آزمون گاز و روش کیسه های نایلونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل دکتری ،گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 استاد ، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشیار ، گروه علوم دامی، دانشکده علوم دامی و شیلات، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

4 استادیار پژوهشی، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان ، ایران

چکیده

چکیده:
سابقه و هدف: چربی یکی از موادمغذی مهم در تغذیه نشخوارکنندگان بوده و بررسی سرنوشت آن در دستگاه گوارش به ­ویژه درمحیط تخمیری و شکمبه، در کارایی و بهره وری استفاده از موادخوراکی موثر است. آگاهی از قابلیت هضم و انرژی­زایی مواد خوراکی و تعیین تجزیه ­پذیری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین خام به عنوان موادمغذی قابل سنجش، برای تنظیم کاربردی جیره­ های متعادل نشخوارکنندگان با ارزش بوده و درک صحیح ساز و کار تجزیه موادمغذی و هضم و جذب آن­ها در افزایش درآمد دامداران بسیار مهم است. به منظور مطالعه ویژگی­های هضمی جیره ­های آزمایشی و کینتیک تخمیر از اواخر ســال ۱۹۷۰ اندازه­ گیری میزان گاز تولیدی با انکوبه کردن موادخوراکی در مایع شکمبه بافری شده در شرایط آزمایشگاهی معرفی و استفاده شد. از سوی دیگر، برآورد فراسنجه‌های ناپدید شدن ماده­ خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، پروتئین خام و فراسنجه ­های هضمی با روش کیسه‌های نایلونی انجام می­شود. در این پژوهش اثرات منابع مختلف چربی بر تولید گاز، تجزیه­ پذیری ماده خشک، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و پروتئین خام تیمارهای محتوی چربی افزوده، مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین ضرایب همبستگی فراسنجه­ های اندازه ­گیری شده با روش پیرسون مورد ارزیابی قرار گرفت. 
مواد و روش‌ها: دو آزمایش برای ارزیابی سرنوشت و رفتار مواد خوراکی و کینتیک هضم سه منبع چربی اجرا شد. در آزمایش اول، میزان گاز حاصل از هضم چهار تیمار آزمایشی شامل: 1) فاقد منبع لیپیدی افزوده (کنترل) و 2، 3 و 4) به‌ترتیب با 5 درصد اسید چرب کلسیمی، چربی حیوانی و روغن کلزا، انکوباسیون شــده در مایع شکمبه در شرایط آزمایشگاهی سنجش شد. در آزمایش دوم، از گوسفندان نر فیستوله ­دار شکمبه­ ای برای تعیین مولفه­ های تجزیه­ پذیری ماده خشک، الیاف و پروتئین خام تیمارهای فوق به روش کیسه­ های نایلونی استفاده شد. در پایان نتایج همبستگی دو آزمایش فوق،  با روش پیرسون مورد بررسی قرار گرفت.
 یافته­ ها: حجم گاز تولید شده، در 2 ساعت اول در تیمار کنترل از تیمارهای محتوی لیپید بیشتر و در ساعت 24 معنی دار نبود و لیکن در ساعت 96 در تیمارهای محتوی منابع لیپیدی بیشتر از تیمار کنترل بود. قابلیت هضم ماده آلی، تولید اسیدهای چرب فرار کوتاه زنجیره و انرژی قابل متابولیسم در آزمون گاز در تیمار محتوی چربی کلسیمی به طور معنی­داری از تیمار کنترل، چربی حیوانی و روغن کلزا بیشتر بود (05/0P<). درصد تجزیه­پذیری ماده خشک تیمار اسید چرب کلسیمی در کل زمان انکوباسیون شکمبه­ای هم بیشتر از سایر منابع چربی بود (01/0P=). پتانسیل تجزیه­پذیری پروتئین خام و تجزیه پذیری الیاف تحت تأثیر منابع متفاوت چربی معنی‌دار نبود (07/0= P). درصد تجزیه­پذیری الیاف با افزودن منابع چربی کمی کاهش یافت. در این آزمایش همبستگی بالایی در تخمین فراسنجه­های تجزیه­پذیری و پیش­بینی ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی تیمارهای آزمایشی در آزمون گاز و روش کیسه­ های نایلونی مشاهده شد.
 نتیجه ­گیری: نتایج این مطالعه بیانگر تولید گاز و تجزیه­پذیری متفاوت تیمارهای محتوی منابع لیپید بود. جیره­ های محتوی چربی محافظت شده نسبت به چربی حیوانی و روغن گیاهی، با قابلیت هضم بالاتر، اسیدهای چرب کوتاه زنجیره بیشتر، انرژی قابل متابولیسم بالاتر و گاز بیشتری در 96 ساعت پس از انکوبه کردن در مایع شکمبه ایجاد کرد. بیشترین تجزیه­پذیری موثر در سطح جریان 5 درصد برای ماده خشک، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی در این تیمار مشاهده شد. همه این نتایج بیانگر این است که گنجاندن منبع انرژی با منابع لیپیدی به ویژه چربی محافظت شده تاثیر سوئی بر تخمیر نداشته و استفاده از آن کارایی تخمیر را افزایش داده است. از سوی دیگر با بررسی همبستگی با روش پیرسون، همبستگی بالایی در صفات تولید اسیدچرب فرار کوتاه زنجیره، انرژی قابل متابولیسم و قابلیت هضم ماده آلی حاصله از آزمون گاز و بخش a،  b و c از روش کیسه­ های نایلونی  مشاهده شد. این بدان معنی است که روش تولید گاز می­تواند با کارایی بالایی برای ارزیابی مواد خوراکی محتوی منبع لیپید به جای روش هزینه ­بر تکنیک کیسه­ های نایلونی مورد استفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of different source of lipid on gas production and degradabiliy of dry matter, neutral detergent fiber and crud protein determined with in Sacco and in vitro technique

نویسندگان [English]

 • Gholamali Halakoo 1
 • Asad Asad Teimouri Yansari 2
 • Yadollah Chashnidel 3
 • Mokhtar Mohajer 4
1 Phd student. Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Mazandaran, Sari, Iran
2 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Mazandaran, Sari, Iran
3 Associate Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, University of Mazandaran, Sari, Iran
4 Animal science research center
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives
Fat is one of the most important nutrients in ruminant’s nutrition and its fate in the fermentation medium and rumen, is effective in the efficiency of feed usage. Awareness of digestibility and energy production of feeds and determine degradability of dry matter, neutral detergent fiber (NDF) and crude protein as a measurable nutrient, is valuable for formulating of balanced rations and correct understanding of degradability mechanism, digestion and uptake of nutrient for increase efficiency and income of farmers. In last of 1970 measure of gas production via incubation of feeds in buffered rumen liquid for assaying of digestibility properties of diets and fermentation kinetics were started with in vitro method. Whereas disappearance of dry matter, NDF predicted with nylon bag technique. In this experiment effect of different source of lipid on gas production (in vitro), dry matter, NDF and crud protein degradability (in Sacco) were assayed. Correlation coefficients of two experiment parameter were analyzed with Pearson method.
Material and methods
Two experiments were conducted to assess the fate and behavior of feed and the kinetics of digestion of three fat sources. In the first experiment, the amount of gas production from the digestion of four experimental treatments include : 1) no added lipid source (control) and 2, 3 and 4) with 5% calcium fatty acid, animal fat and rapeseed oil, respectively, incubated in rumen fluid, was measured with in vitro method. In the second trial 4 rumen fistulated Dalagh rams were allotted for measuring degradability parameters. In the second experiment, rumen fistulae male sheep were used to determine the biodegradability components of dry matter, fiber and crude protein in the above treatments by nylon bag method. Finally, the results of correlation between the two experiments were analyzed by Pearson method.
Results
Gas production at the first 2 h of incubation was higher than other the lipid content treatments, not significant at 24 h and was significant at 96 h in the lipid source treatments than the control treatment. Organic matter digestibility, short chain volatile fatty acids production, and metabolizable energy in the gas test were significantly higher in the calcium fatty acid treatment than control, animal fat and rapeseed oil treatments (P <0.05). The dry matter degradability of calcium fatty acid treatment was more than other fat sources (P = 0.01). Crude protein degradability potential and fiber degradability were not significantly affected by different fat sources (P = 0.07). Degradability of NDF decreased slightly by adding fat sources. In this experiment, high correlations were observed in estimation of biodegradability and prediction parameters of dry matter, crude protein and NDF in experimental treatment in gas test and nylon bag technique.

Conclusion
Results of this study showed that gas production and biodegradability were different in treatments containing lipid sources. Diets containing protected fat with higher digestibility, produced more short chain fatty acids, higher metabolizable energy, and greater gas at 96 h after incubation in rumen fluid than animal fat and vegetable oil containing treatments. The highest effective degradability was observed at 5% flow level for dry matter, crude protein and NDF. All of these results indicate that incorporation of energy source with lipid sources especially protected fat has no adverse effect on fermentation and its use has increased fermentation efficiency. On the other hand, a high correlation was observed between the parameters of gas test (SCFA, ME and organic matter digestibility) and nylon bag technique (a, b and c) with Pearson method. Furthermore, gas test can be used with high efficiency to evaluate the lipid source added rations be instead of the costly method of nylon bag technique.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Calcium fatty acids
 • beef tallow
 • canola oil
 • gas test
 • nylon bag
 1. Aluwong, T., Kobo, P.I. and Abdullahi, A. 2010. Volatile fatty acids production in ruminants and the role of monocarboxylate transporters: Review. African Journal of Biotechnology. 9(38). 6229-6232.
 2. 2002. AOAC International Methods Committee Quidelines for validation of qualitative and quantitative food microbiological official methods of analysis. Journal of AOAC International. 85(5): 1187-1200.
 3. Azizi-Shotorkhoft, A., Mohammadabadi, T., Motamedi, H., Chaji, M. and Fazaeli, H. 2016. Isolation and identification of termite gut symbiotic bacteria with lignocellulose-degrading potential, and their effects on the nutritive value for ruminants of some by-products. Animal Feed Science and Technology. 221: 234-242.
 4. Bateman II, H.G. and Jenkins, T.C. 1998. Influence of soybean oil in high fiber diets fed to nonlactating cows on ruminal unsaturated fatty acids and nutrient digestibility. Journal of Dairy Science. 81(9): 2451-2458.
 5. Bauman, D.E. and Lock, A.L. 2006. Concepts in lipid digestion and metabolism in dairy cows. In Proceedings of the Tri-State Dairy Nutrition Conference, Fort Wayne, Indiana, USA, 25-26 April. Ohio State University. 1-14.
 6. Beam, T.M., Jenkins, T.C., Moate, P.J., Kohn, R.A. and Palmquist, D.L. 2000. Effects of amount and source of fat on the rates of lipolysis and biohydrogenation of fatty acids in ruminal contents. Journal of Dairy Science. 83(11): 2564-2573.
 7. Belhadj Slimen, I., Najar, T., Ghram, A. and Abdrrabba, M. Review: Heat stress effects on livestock: molecular, cellular and metabolic aspects. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 100(3): 401-412.
 8. Blummel and Ørskov, E. 1993. Comparison of in vitro gas production and nylon bag degradability of roughages in predicting feed intake in cattle. 40(2-3): 109-119.
 9. Chalupa, W., Rickabaugh, B., Kronfeld, D. and Sklan, S.D. 1984. Rumen fermentation in vitro as influenced by long chain fatty acids. Journal of Dairy Science. 67(7): 1439-1444.
 10. Getachew, G., Blümmel, M., Makkar, H.P.S. and Becker, K. 1998. In vitro gas measuring techniques for assessment of nutritional quality of feeds: a review. Animal Feed Science and Technology. 72(3-4): 261-281.
 11. Grummer, R.R. 1988. Influence of prilled fat and calcium salt of palm oil fatty acids on ruminal fermentation and nutrient digestibility. Journal of Dairy Science. 71(1): 117-123.
 12. Jenkins, T. 1993. Lipid metabolism in the rumen. Journal of Dairy Science. 76(12): 3851-3863.
 13. Jing, Y.J., Wang, Y.F., Wang, M.Z., Gao, J., Ouyang, J.L. and Cheng, L. 2019. Effects of certain long-chain fatty acid combinations on the ruminal microbe species relating to fermentation type in vitro. Indian Journal of Animal Research. 53(6).
 14. Kholif, A.E., Morsy, T.A., Abd El Tawab, A.M., Anele, U.Y. and Galyean, M.L. 2016. Effect of supplementing diets of Anglo-Nubian goats with soybean and flaxseed oils on lactational performance. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 64(31): 6163-6170.
 15. Kim, H., Jung, E., Lee, H.G., Kim, B., Cho, S., Lee, S., Kwon, I. and Seo, J. 2019. Essential oil mixture on rumen fermentation and microbial community–an in vitro Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 32(6): 808.
 16. Kumar, S.R., Reddy, Y.R., Kumari, N.N., Sridhar, K. and Rao, D.S. 2017. In vitro, in situ and in vivo evaluation of straw based diets supplemented with bypass fat as concentrated energy source in Murrah buffaloes. Buffalo Bulletin. 36(2): 357-368.
 17. Makkar, H.P.J.A.Q., Production, S.O.A.F.F.A. and Series, H. 2004. Recent advances in the in vitro gas method for evaluation of nutritional quality of feed resources. 160: 55-88.
 18. Mansuri, H., Nikkhah, A., Rezaeian, M., Moradi Shahrbaback, M. and Mirhadi, M. 2003. Determination of Roughages degradability through in vitro gas production and nylon bag techniques. Iranain Journal of Agricultural Sciences. 34(2): 495-507.
 19. Menke, K.H. and Steingass, H. 1988. Estimation of the energetic feed value obtained from chemical analysis and in vitro gas production using rumen Animal research and development. 28(1): 7-55
 20. Mohammadzade, H. 2018. Degra. Degradability and gas production parameters calculation system. software, V.3.00, Department of Animal Science, Faculty of Agriculture. Tabriz University. Iran.
 21. Mould, F.K., K.E., Morgan, R. and Mauricio, R.M. 2005. In vitro microbial inculum: A review of its function and properties. Journal of Animal Feed Science and Technology. 123: 31-50.
 22. Murillo, M., Herrera, E., Reyes, O., Gurrola, J.N. and Gutierrez, E., 2011. Use in vitro gas production technique for assessment of nutritional quality of diets by range steers. African Journal of Agricultural Research. 2522-2526.
 23. Orskov, E., Hovell, F.D.B. and Mould, F. 1980. The use of the nylon bag technique for the evaluation of feedstuffs. Tropical Animal Production. 5(3): 195-213.
 24. Ørskov, E. and McDonald, I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agricultural Science. 92(02): 499-503.
 25. Owens, F.N. and M. Basalan.2016. Ruminal fermentation, in Rumenology Springer. (Eds DD Millen, M De Beni Arrigoni, RD Lauritano Pacheco). 63-102.
 26. Palmquist, D. and T. Jenkins. A 100-year review: fat feeding of dairy cows. Journal of Dairy Science. 100(12): 10061-10077.
 27. Ramin, M., Krizsan, S., Jancik, F. and Huhtanen, P. 2013. Short communication: measurements of methane emission from feed samples in filter bags or dispersed in the medium in an in vitro gas production system. Journal of dairy science. 96: 4643-4646.
 28. Rodrigues, J.P.P., Ramin, M., Huhtanen, P., Aru, F., Detmann, E. and Marcondes, M.I. 2018. Effect of soya bean oil supplementation and forage type on methane production and fibre digestibility using the in vitro gas production system. Grass and Forage Science. 73(2): 368-380.
 29. Rusli, N.D., Azmi, M.A., Mat, K., Hasnita, C.H., Wan-Zahari, M., Azhar, K., Zamri-Saad, M. and Hassim, H.A. 2019. The effect of physical and Biological Pre-treatments of Oil Palm Fronds on in vitro Ruminal Degradability. Pertanika Journal of Tropical Agricultural Science. 42(2).
 30. 2013. Statistical Analysis Systems. Software, V.9.4 (TS1M2), SAS Institute, Cary, NC.
 31. Steele, W., Noble, R.C. and Moore, J.H. 1971. The effects of 2 methods of incorporating soybean oil into the diet on milk yield and composition in the cow. Journal of Dairy Research. 38: 43-48.
 32. Sukhija, P.S. and Palmquist, D. 1990. Dissociation of Calcium Soaps of Long-Chain Fatty Acids in Rumen Fluid1. Journal of Dairy Science. 73(7): 1784-1787
 33. Van Soest, P.V., Robertson, J. and Lewis, B. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74(10): 3583-3597.
 34. Wang, M., Jing, Y., Wang, Y., Liu, S., Gao, J., Ouyang, J. and Vercoe, P. 2019. Effects of unsaturation of long-chain fatty acids on rumen protozoal engulfment and microbial protein recycling in protozoa in vitro. Animal Production Science. 59(4): 647-653.
 35. Wang, C., Liu, Q., Guo, G., Huo, W.J., Ma, L., Zhang, Y.L., Pei, C.X., Zhang, S.L. and Wang, H. 2018. Effects of dietary soybean oil and coated folic acid on ruminal digestion kinetics, fermentation, microbial enzyme activity and bacterial abundance in Jinnan beef steers. Livestock Science. 217: 92-98.