مقایسه عملکرد رشد و ویژگی‌های لاشه، و سودمندی اقتصادی آمیخته‌ بلژین بلو×هلشتاین با گوساله های هلشتاین خالص

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر ، شرکت شیر و گوشت مهدشت، شرکت دشت ناز، ساری، مازندران

2 پژوهشگر شرکت گسترش (هلدینگ) کشاورزی و دامپروری فردوس پارس، تهران، ایران

چکیده

سابقه و هدف: گوشت قرمز یکی از غذاهای استراتژیک جهت تأمین نیاز فزاینده به پروتئین باکیفیت جمعیت های انسانی رو به رشد است. لذا، این پژوهش با هدف مقایسه عملکرد رشد، ویژگی‌های لاشه، و سودمندی اقتصادی آمیخته‌های بلژین بلو×هلشتاین با گوساله-های هلشتاین خالص انجام شد.
مواد و روش‌ها: این تحقیق در واحد شیر و گوشت مهدشت، شرکت زراعی دشت ناز ساری (مازندران، ایران) انجام شد. عملکرد گوساله‌های آمیخته حاصله با گوساله‌های خالص هلشتاین در یک طرح پرواری 7 ماهه با استفاده از 24 راس گوساله به ازای هر یک از دو نژاد (مجموع 50 راس گوساله) مورد مقایسه قرار گرفت. میانگین وزن و سن گوساله‌های هلشتاین خالص و هلشتاین×بلژین بلو در زمان شروع پرواری به ترتیب 21/258 و 95/274 کیلوگرم و 321 و 313 روز بود. جیره به شکل کاملاً مخلوط در دو وعده صبح و بعد از ظهر به دام‌ها تحویل می‌شد. توزین دام‌ها به طور ماهانه برای تک تک گوساله‌ها انجام گرفت تا افزایش وزن روزانه محاسبه گردد. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS برای تعیین میزان معنی داری آثار ثابت به ویژه اثر نژاد با بهره‌گیری از مدل‌های خطی تعمیم یافته و مختلط انجام گرفت.
یافته ها: نتایج حاکی از بالاتر و معنی‌دار بودن متوسط افزایش وزن کل دوره در گوساله‌های آمیخته بلژین بلو نسبت به گوساله‌های هلشتاین خالص بود (43/1در مقایسه با 33/1کیلوگرم/روز) (05/0p <). خوراک مصرفی گوساله‌های هلشتاین خالص به طور معنی‌داری پایین‌تر از سایر آمیخته‌ها بود (01/0p <). ، به هرحال، ضریب تبدیل خوراک گوساله‌های هلشتاین نسبت به گوساله‌های آمیخته معنی‌دار نبود (74/6 در مقایسه با 04/7). راندمان لاشه آمیخته های بلژین بلو نسبت به هلشتاین خالص و برعکس چربی‌ لاشه هلشتاین خالص نسبت به بلژین بلو به طور معنی‌داری بالاتر بود (01/0p <). تأثیر گروه ژنتیکی بر ضخامت چربی داخل ران، روی ران و راسته معنی‌دار نبود، اما ضخامت چربی کمر بین آمیخته های بلژین بلو و هلشتاین خالص به طور معنی‌داری متفاوت بود (05/0p <). مقایسات حداقل مربعات میان گروه‌ها نشان داد که کوچکترین ارگان‌های داخلی (کبد، قلب و کلیه) برای آمیخته‌‌های بلژین بلو و بزرگترین آن در هلشتاین خالص و نیز بیشترین مقدار چربی (روی لاشه و احشایی) در هلشتاین خالص و کمترین آن در آمیخته بلژین بلو مشاهده گردید (05/0p <).
نتیجه گیری: محاسبه اقتصادی نتایج نشان داد که میزان سود بالاتر کل دوره پروار به ترتیب مختص آمیخته‌های بلژین بلو (38543843 ریال)، و گوساله‌های هلشتاین خالص (24826300 ریال) بود. بنابرین، با توجه به نتایج پژوهش حاضر، این فرضیه که آمیخته‌های حاصل از تلاقی گاوهای نژاد گوشتی (نر) و هلشتاین (ماده) منجر به گوساله‌هایی می‌شود که عملکرد رشد، راندمان لاشه، و سود اقتصادی بالاتری نسبت به گوساله‌های هلشتاین خالص دارند، مورد تایید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing growth performance, carcass characteristics and economic profits between Holstein-Belgian Blue cross and pure Holstein calves

نویسندگان [English]

 • Abdollah Rezagholivand lahrud 1
 • Azim Rajaee 2
 • Mohammad Hadi Khabbazan 2
 • Seyed Mohammad Reza Hosseini 1
 • Majid Dehghan 1
 • Yosef Mokhtabad 1
1 Dasht-e-Naz Co., Sari, Mazandaran, Iran
2 Managing Director Ferdows Pars Agriculture-Livestock Holding Co
چکیده [English]

Background and objectives : The aim of this study was to compare growth performance, carcass characteristics , and economic profits between Holstein -Belgian Blue cross and pure Holstein calves .
Material and methods : This study was carried out in the Mahdasht Milk and Meat farm , Dasht -e Naz Agriculture Company (Sari - Mazandaran ) , affiliated to Mostazafan Foundation of the Islamic Revolution , Iran . Beef crosses were produced by crossing Holstein (H) cows with Belgian Blue (BB ) bull’s semen . The performance of 25 calves of each breed ( 50 calves in total ) was compared in a fattening period of 7 months . Feed intake was measured daily for each group using a residual feed intake ( RFI ) system. Total Mixed Ration ( TMR ) diet was delivered to the animals at 8 o'clock in the morning and at 4 o'clock in the afternoon . Animals weighted monthly in order to obtain average daily gain. Statistical analyses were performed using SAS programs ( GLM and MIXED procedures ) .
Results : The results indicated that average daily gain was significantly higher in Holstein - Belgian Blue cross calves than in pure Holstein calves (1.43 vs 1.33 kg ) . The pure Holstein calves had significantly lower dry matter intake than Belgian Blue crossbred . However, feed conversion ratio in the BB×H calves was remarkably more favorable than Holstein group (6.74 vs 7.04) . Dressing percentage for BB×H crossbred was higher than for pure Holstein . Effect of genetic groups on fat thickness through the front hindquarter, thickness of the fat covering over the back and thickness of the fat through the front hindquarter was not significant. Hovewer, thickness of the fat covering over the loin was significantly different among genetic groups (p < 0.05) . The comparisons of the least square means across genetic groups showed that smaller internal organs (e.g. liver) in Belgian Blue crossbred and largest in pure Holstein . Also, fat depots weight (subcutaneous and visceral) was significantly highest in pure Holstein and lowest in Belgian Blue crossbred (p < 0.05) .
Conclusions: Economic calculations demonstrated that the respective highest profit for the whole fattening period belonged to crossbred of BB×H (38543843 Rials ) , and pure Holsteins (24826300 Rials ) . Therefore, the hypothesis that the calves from Holstein - beef crosses have higher economic productivity than pure Holstein calves is confirmed .

کلیدواژه‌ها [English]

 • Belgian Blue
 • Crossbreeding
 • Dressing percent
 1. Akbaş, Y.A.V.U.Z., Alçiçek, A.H.M.E.T., Önenç, A.L.P.E.R. and Güngör, M.E.H.M.E.T. 2006. Growth curve analysis for body weight and dry matter intake in Friesian, Limousin x Friesian and Piemontese x Friesian cattle. Archives Animal Breeding. 49: 329-339.
 2. Andersen, B.B., Liboriussen, T., Kousgaard, K. and Buchter, L. 1977. Crossbreeding experiment with beef and dual-purpose sire breeds on Danish dairy cows III. Daily gain, feed conversion and carcass quality of intensively fed young bulls. Livestock Production Science. 4: 19-29.
 3. Baldwin VI, R., McLeod, K.R. and Capuco, A.V. 2004. Visceral tissue growth and proliferation during the bovine lactation cycle. Journal of Dairy Science. 87: 2977-2986.
 4. Barton, L., Rehak, D., Teslík, V., Bures, D. and Zahrádková, R. 2006. Effect of breed on growth performance and carcass composition of Aberdeen Angus, Charolais, Hereford and Simmental bulls. Czech Journal of Animal Science. 51: 47.
 5. Bown, M.D., Muir, P.D. and Thomson, B.C. 2016. Dairy and beef breed effects on beef yield, beef quality and profitability:  New Zealand Journal of Agricultural Research. 59, 174-184.
 6. Block, H.C., McKinnon, J.J., Mustafa, A.F. and Christensen, D.A. 2001. Manipulation of cattle growth to target carcass quality. Journal of Animal Science. 79: 133-140.
 7. Clarke, A.M., Drennan, M.J., McGee, M., Kenny, D.A., Evans, R.D., and Berry, D.P. 2009. Intake, live animal scores/measurements and carcass composition and value of late-maturing beef and dairy breeds. Livestock Science. 126: 57-68.
 8. Coleman, S.W., Evans, B.C. and Guenther, J.J. 1993. Body and carcass composition of Angus and Charolais steers as affected by age and nutrition. Journal of Animal Science. 71: 86-95.
 9. Cartwright, T.C. 1970. Selection criteria for beef cattle for the future. Journal of Animal Science. 30(5): 706-711.
 10. Fouz, R., Gandoy, F., Sanjuán, M.L., Yus, E. and Dieguez, F.J. 2013. The use of crossbreeding with beef bulls in dairy herds: effects on calving difficulty and gestation length. Animal. 7: 211-215.
 11. Favero, R., Menezes, G.D.O., Torres, R.A.A., Silva, L.O.C., Bonin, M.N., Feijó, G.L.D. and Gomes, R.D.C. 2019. Crossbreeding applied to systems of beef cattle production to improve performance traits and carcass quality. Animal. 13: 2679-2686.
 12. Forrest, R.J. 1977. A comparison of birth growth and carcass characteristics between Holstein-Friesian steers and Charolais×Holstein (F1) crossbreds. Canadian Journal of Animal Science. 57: 713-718.
 13. Güngör, M., Alçiçek, A., and Önenç, A. 2003. Feedlot Performance and Slaughter Traits of Friesian, Piemontese x Friesian and Limousin x Friesian Young Bulls under Intensive Beef Production System in Turkey. Journal of Applied Animal Research. 24: 129-136.
 14. Huuskonen, A., Pesonen, M., Kämäräinen, H. and Kauppinen, R. 2014. Production and carcass traits of purebred Nordic Red and Nordic Red× beef breed crossbred bulls.  Journal of Agricultural Science. 152: 504-517.
 15. Hardy, R. and Fisher, A.V. 1996. A note on the performance of Belgian Blue and Charolais × Holstein - Friesian bulls finished on a fodder beet-based diet. Irish Journal of Agricultural and Food Research. 49-53.
 16. Jamshidy Rodbari, A., Ghoorchi, T., Toghdory, A. and Mohajer, M. 2020. Compare the effect of different levels of pea(Cicer arietinum) grains on performance of Dahlag and crossbred of Romanov - Dalagh Lambs. Journal of Ruminant Research. 8: 95-108. (Persian)
 17. Kempster, A.J., Cuthbertson, A. and Harrington, G. 1982. Carcase evaluation in livestock breeding, production and marketing. Granada Publishing Limited.
 18. Kuhn, C., Bellmann, O., Voigt, J., Wegner, J., Guiard, V. and Ender, K. 2002. An experimental approach for studying the genetic and physiological background of nutrient transformation in cattle with respect to nutrient secretion and accretion type. Archives Animal Breeding. 45(4): 317-330.
 19. Long, C.R. 1980. Crossbreeding for beef production: Experimental results. Journal of Animal Science. 51: 1197-1223.
 20. National Research Council. 2000. Nutrient Requirements of Beef Cattle: update 2000. National Academies Press.
 21. Nicol, A.M., and Brookes, I.M. 2007. The metabolisable energy requirements of grazing livestock. Pasture and Supplements for Grazing Animals. 14:151-172.
 22. Pfuhl, R.A.L.F., Bellmann, O.L.A.F., Kuhn, C., Teuscher, F.R.I.E.D.R.I.C.H., Ender, K. and Wegner, J. 2007. Beef versus dairy cattle: a comparison of feed conversion, carcass composition, and meat quality.Archives Animal Breeding. 50: 59-70.
 23. Purchas, R. 2003. Factors affecting carcass composition and beef quality. Profitable Beef Production in New Zealand. New Zealand Beef Council Report. 124-152.
 24. Talebi, M. and Bagheri, M. 2020. Comparison of growth and carcass traits of Lori-Bakhtiari lambs and their crosses ‎with Romanov and Pakistani breeds. Iranian Journal of animal Science. 50: 283-294. 
 25. VI, R.B., McLeod, K.R. and Capuco, A.V. 2004. Visceral tissue growth and proliferation during the bovine lactation cycle. Journal of Dairy Science. 87(9): 2977-2986.
 26. Vestergaard, M., Jørgensen, K.F., Çakmakçı, C., Kargo, M., Therkildsen, M., Munk, A. and Kristensen, T. 2019. Performance and carcass quality of crossbred beef x Holstein bull and heifer calves in comparison with purebred Holstein bull calves slaughtered at 17 months of age in an organic production system. Livestock Science. 223: 184-192.
 27. Wheeler, T.L., Cundiff, L.V., Shackelford, S.D. and Koohmaraie, M. 2005. Characterization of biological types of cattle (Cycle VII): Carcass, yield, and longissimus palatability traits. Journal of Animal Science. 83: 196-207.