ردیابی جایگاه‌های کنترل کننده صفات کمی برای پارامترهای منحنی رشد در گوسفند نژاد قزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی‌ارشد، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

3 استاد ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

4 دانشیار ، گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تبریز

چکیده

سابقه و هدف: یکی از معایب برآورد پارامترهای ژنتیکی بر اساس وزن مطلق گوسفند در یک سن خاص این است که برخی از ژن‌ها فقط در یک دورة خاص از زندگی حیوان بر رشد مؤثر هستند. اثرات پلیوتروپی نیز بین صفات مقطعی وزن در سنین مختلف وجود دارد. به طوری که انتخاب برای یک صفت، سبب پاسخ همبسته در سایر صفات می‌شود. پس تمرکز بر تمام مراحل منحنی رشد و مولفه‌های توصیف کننده‌ی این منحنی می‌تواند پیشرفت ژنتیکی بیشتری را حاصل آورد. نتایج تحقیقات نشان می‌دهد که پارامترهای منحنی رشد در گونه‌های مختلف وراثت پذیر هستند. بنابراین امکان تغییر شکل منحنی رشد از طریق انتخاب وجود دارد. شناخت روابط ژنتیکی و محیطی بین وزن‌های مختلف، بلوغ و نرخ رشد در تمام مراحل رشد برای طراحی برنامه اصلاح نژادی به منظور بهبود کارایی تولید در طول عمر حیوان ضروری است. لذا شناسایی و مکان یابی جایگاههای کنترل کننده‌ی صفات کمی برای پارامترهای منحنی رشد به عنوان صفات وراثت‌پذیر می‌تواند سناریوی تحقیقاتی مفیدی برای بررسی باشد که در نهایت سبب افزایش تولید گوشت شود.
مواد و روش‌ها: پارامترهای منحنی رشد با استفاده از مدل برودی و اطلاعات 27537 رأس گوسفند قزل تخمین‌زده شد. شجره‌ی جمعیت مورد مطالعه توسط نرم افزارهای شجره پرداز مورد بررسی قرار گرفت. دو خانواده که دارای شرایط طرح خواهر برادر ناتنی بودند انتخاب شدند. سپس برای انجام این پژوهش، از 51 نتاج دو خانواده‌ی ناتنی گوسفندان قزل (گوسفندان مربوط به ایستگاه تحقیقاتی پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قزل میاندوآب بودند( خونگیری به عمل آمد. برای تعیین ژنوتیپ ازهشت نشانگر ریزماهواره که روی کروموزوم‌های دو و پنج مستقر بودند استفاده شد. فاصله‌ی نشانگرها از یکدیگر روی نقشه‌ی کروموزومی کمتر از30 سانتی مورگان بود. استخراج دی ان ا با استفاده از روش‌کلروفورم و ایزوآمیل الکل از خون کامل صورت گرفت. جهت تکثیر جایگاه‌های ریز ماهواره از برنامه‌ی Touchdown PCR و ژل متافور آگارز 4 درصد استفاده شد. از نرم افزار UVDOC برای امتیازدهی باندها استفاده شد. آمار توصیفی برای شاخص‌های مولکولی هر جایگاه ریزماهواره‌ایی با استفاده از نرم افزار PopGene محاسبه شد. پس از اتمام تعیین ژنوتیپ، سه فایل نقشه‌ی کرومووزومی، رکوردهای ژنوتیپی و فنوتیپی تهیه شد. سپس بررسی نرمالیته داده‌های خام و تصحیح برای اثرات ثابت )جنسیت، تیپ تولد،… (، توسط رویه GLM نرم افزارSAS نسخه 9.2 ساخت سال 2015، انجام شد. روش مورد استفاده برای تجزیه و تحلیل مکان یابی جایگاه‌های کنترل کنندهی صفات کمی شناسایی ارتباط مابین نشانگرهای ژنتیکی و جایگاه‌های کنترل کنندهی صفات کمی توسط دو نشانگر بود.
یافته‌ها: نتایج تجزیه و تحلیل ریزماهواره‌ها نشان داد که چندشکلی مناسبی در جمعیت مورد مطالعه وجود دارد. در نهایت نتایج حاصل از دو خانواده مورد نظر نشانگر عدم شناسایی جایگاه‌های کنترل کنندهی صفات کمی معنی دار روی کروموزوم‌های شماره دو و پنج برای صفات پارامترهای منحنی رشد برودی (A,B,C) بود.
نتیجه‌گیری: طی تجزیه و تحلیل های انجام شده جایگاه‌های کنترل کنندهی صفات کمی معنی‌داری یافت نشد. البته طرح مربوطه به دلیل کم بودن تعداد نشانگرها، تعداد خانواده و اعضای هرخانواده نقایضی را متحمل شد. این عوامل در جای خود می‌توانند دلیلی بر عدم شناسایی جایگاه‌های کنترل کنندهی صفات کمی در این طرح باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Mapping of Quantitative Trait Loci for parameters of growth curve regression in Ghezel sheep

نویسندگان [English]

 • sevda hosseinzadeh 1
 • Arash Javanmard 2
 • Seyed abbas Rafat 3
 • Sadegh Alijani 4
1 Tabriz- University of Tabriz
2 Tabriz university
3 Tabriz university
4 Tabriz university
چکیده [English]

Background and purpose: One of the disadvantages of estimating genetic parameters based on the absolute weight of sheep at a given age is that some genes affect growth only in a specific period of animal life. There are also pleiotropic effects between weight cross-sectional traits of different ages. Therefore, that selection for one trait causes a correlated response in other traits. So focusing on all the stages of the growth curve and the components that characterize the curve can produce more genetic progress. Research results show that growth curve variables are heritable in different species. Therefore, it is possible to modify the growth curve through selection. Understanding the genetic and environmental relationships between different weights, maturity and growth rates at all stages of development is essential for designing a breeding program to improve production efficiency over the lifetime of the animal. Therefore, identifying and locating QTLs controlling growth curve parameters as heritable traits could be a useful research scenario for investigation. Ultimately, it will increase meat production.
Materials and Methods: Growth curve parameters were estimated using the Brody model and data of 27537 Ghezel sheep. These population pedigree checked by software pedigree viewer and the two families were selected for this project To do present research two half-sib family, 51 offspring of two genera of sheep breeding in the Ghezel Miandoab Breeding station of were taken. The chromosomal positions were located on 2 and 5 of the microsatellite were used to determine the genotype. The marker spacing on the chromosomal map was under 30CM. The DNA extraction was performed using Sammady Shams and colleagues from the whole blood and 4% metaphor agarose gel was used for multiplication of microsatellite sites using Touchdown PCR and. UVDOC software was used to score bands. Descriptive statistics were calculated for molecular indices of each markers locus using POPGENE software. Upon completion of genotyping three files map, genotype and records phenotype were prepared and then evaluated normality raw data and correction for fixed effects (gender, type of birth,) by the procedure GLM in SAS 9.2 software made in 2015 was carried out. The analysis results microsatellites showed that polymorphism fit there, but alleles heterozygous rams similarity high, suggesting consanguinity with alleles of the sheep show. The method used to The QTL analysis was identified the relationship between genetic markers and QTLs by two markers.
Results: The results of microsatellite analysis showed that there is a good polymorphism in the studied population. Finally, the results of the two families indicated no significant QTL identification on chromosomes 2 and 5 for traits of brody growth curves parameters (A, B, C).
Conclusions: No significant differences were found in the QTL analysis. Of course, the plan was criticized because of the low number of markers, the number of families and each family member. These factors may, in turn, be the reason for the lack of QTL identification in this design.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Microsatellite‏
 • QTL mapping
 • Growth trait
 1. Al-Mamun, H.A., Kwan, P., Clark, S. A., Ferdosi, M.H., Tellam, R. and Gondro, C. 2015. Genome-wide association study of body weight in Australian Merino sheep reveals an orthologous region on OAR6 to human and bovine genomic regions affecting height and weight. Journal of Genetics. 19(3): 47- 66.
 2. Bathaei, S.S. and Leroy, P.L. 1998. Genetic and phenotypic aspects of the growth curve characteristics in Mehraban Iranian fat-tailed. Journal of Small Ruminant Research. 22(4): 155-162.
 3. Bishop, M.S., Kappes, M., Keele, J.W. and Stone, R.T. 1994. A genetic linkage map for cattle. Journal of Genetics. 136(2): 619-639.
 4. Blasco, A. and Gomes, E. 1993. A note on growth curves of rabbit lines selected on growth rate or litter size. Journal of Animal production. 57(2): 332-334.
 5. Crawford, A.M., Dodds, K.G., Ede, A. J., Pierson, C.A., Montgomery, G.W., Garmonsway, H.G. and Beattie, A.E. 1995. An autosomal genetic linkage map of the sheep genome. Journal of Genetics. 140(2): 703-724.
 6. Ellegren, H., Moore, S., Robinson, N., Byrne, K., Ward, W. and Sheldon, B.C. 1997. Microsatellite evolution--a reciprocal study of repeat lengths at homologous loci in cattle and sheep. Journal of Molecular Biology and Evolution. 14(8): 854-60.
 7. Gholizadeh, M., Rahimi-Mianji, G. and Nejati-Javaremi, A. 2015. Genomewide association study of body weight traits in Baluchi sheep. Journal of Genetics. 94(1): 143-6.
 8. Gilbert, S.F. 2005. Mechanisms for the environmental regulation of gene expression: Ecological aspects of animal development. Journal of Biosciences. 30(1):65-74.
 9. Vander werf, J. QTL course: June. 2000. Belo Horizonte-Brasil. 8(6): 61-68.
 10. Khaldari, M. 2009. The principles of breeding sheep and goats. University of Tehran Publications. 2(1): 434-436. (In Persian)
 11. Khodabakhshzadeh, R., Mohammadabadi, M.R., Moradi-Shahrebabak, H. and Esmailizadeh Koshkoieh, A. 2016. Identification of available mutations in the first half (from 5’ end) of exon 2 of GDF9 gene in crossbred sheep from crossing of Romanov and Lori-Bakhtiari breeds. Journal of Animal Production Research 4(4): 15-26. (In Persian)
 12. Maddox, J.F., Davies, K.P., Crawford, A. M., Hulme, D. J., Vaiman, D., Cribiu, E. P., Freking, B. A., Beh, K.J., Cockett, E., Kang, N., Riffkin, C.D., Drinkwater, R., Moore, S.S., Dodds, K.G., Lumsden, J. M., van, T.C., Phua, S.H., AdelsonD, L., Burkin, H.R., Broom, J.E., Buitkamp, J., Cushwa, W. T., Gerard, E., Galloway, S. M., Harrison, B., Hawken, R.J., Hiendleder, S., Henry, H. M., Medrano, J.F., Paterson, K. A., Schibler, L., Stone, R.T. and Hest, B. 2001. An enhanced linkage map of the sheep genome comprisingmore than 1000 loci. Journal of Genome Research. 11(7): 1275-1289.
 13. Maurico, J., Gortari, D., Brad, A., Freking, L., Rachel, P., Steven, M., John, W., Roger, T., Kreg, A. and Allan, M. 1998. A second-generation linkage map of the sheep genome. Mammalian Genome. 9(3): 204-209.
 14. Mohammadabadi, M.R. and Sattayimokhtari, R. 2013. Estimation of (co) variance components of ewe productivity traits in kermani sheep. Slovak Journal of Animal Science. 46(2): 45-51.
 15. Mousavizadeh, A., Mohammadabadi, M. R., Torabi, A., Nassiry, M.R. and Esmailizadeh, A.K. 2009. Genetic polymorphism at the growth hormone locus in Iranian Talli goats by polymerase chain reaction-single strand conformation polymorphism (PCR-SSCP). Iranian Journal of Biotechnology 7(1): 51-53.
 16. Samadi shams, S., Zununi, V., Soltanzad, F., Kafil, V., Barzegari, A., Atashpaz, S. and Barar, J. 2011. Highly effective DNA extraction method from fresh, frozen, dried and clotted blood samples. Journal of Bio Impacts. 1(3): 183-187.
 17. Walling, G.A., Visscher, P.M., Wilson, A.D., McTeir, B.L., Simm, G. and Bishop, S.C. 2004. Mapping of quantitativetrait loci for growth and carcass traits in commercialsheep populations. Journal of Animal Science. 82(8): 2234-2245.