اثر افزودن تعدیل کننده های مالتودکسترین و رومالاتو بر شاخص های عملکردی، تولیدات تخمیری شکمبه و فراسنجه های خونی گوسفندان نر پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار ، گروه علوم دامی، دانشکده فنی، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،

2 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد تغذیه دام ، گروه علوم دامی، دانشکده فنی، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،

3 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکده فنی، مهندسی و کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک،

4 دانش‌آموخته دکتری ، تغذیه دام ،گروه علوم دامی، دانشگاه زنجان

5 سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی، اراک

چکیده

سابقه و هدف: جهت دستیابی به افزایش وزن بالا در بره‌های پرواری از مقادیر بالای کنسانتره استفاده می‌شود. این مسأله می‌تواند منجر به بروز اسیدوز شکمبه‌ای، آبسه‌های کبدی و نفخ شود که پرورش را با مشکل مواجه می‌کند. استفاده از ترکیبات تعدیل‌کننده محیط شکمبه می‌تواند به کاهش این مشکلات کمک کند. به همین دلیل از ترکیبات اسید مالیک و قندی (مالات و مالتودکسترین) به عنوان بهبود دهنده شرایط محیط شکمبه و عملکرد کلی دام در این پژوهش استفاده شده است.
مواد و روش‌ها: تعداد 48 رأس بره نر نژاد شال در 4 تیمار و 3 تکرار و 4 مشاهده در هر تکرار در قالب طرح کاملاً تصادفی گروه‌بندی شدند. بره‌ها بعد از وزن‌کشی (1/4± 1/46 کیلوگرم) به صورت تصادفی به تیمارهای آزمایشی 1- تیمار شاهد بدون ماده افزودنی 2- تیمار حاوی 30 گرم مالتودکسترین به ازای هر راس روزانه به صورت سرک 3- تیمار حاوی 15 گرم مالات با نام تجاری رومالاتو به ازای هر راس روزانه به صورت سرک 4- تیمار حاوی 30 گرم مالتودکسترین و 15 گرم رومالاتو به ازای هر راس روزانه و به مدت 30 روز به صورت سرک، اختصاص داده شدند. ماده خشک مصرفی به صورت روزانه، pH شکمبه و نمونه‌برداری از مایع شکمبه در آغاز و پایان پژوهش و در بازه زمانی 3 تا 5 ساعت بعد از خوراک‌دهی صبح انجام شد. فراسنجه‌های خونی شامل گلوکز، آلبومین، کلسترول و نیتروژن اوره‌ای خون نیز از طریق خونگیری در انتهای آزمایش تعیین شدند.
یافته‌ها: ماده خشک مصرفی در تیمار مالتودکسترین با 86/1 کیلوگرم در روز و ترکیب مالتودکسترین و رومالاتو با 87/1 کیلوگرم در روز، بالاتر از تیمار شاهد و معنی‌دار بود (03/0=P). افزایش وزن بدن در انتهای آزمایش و ضریب تبدیل غذایی تفاوت معنی‌ داری را نشان ندادند (05/0p <). اما میانگین افزایش وزن روزانه تمایل به معنی‌داری را نشان داد و در تیمار ترکیبی (مالتودکسترین+رومالاتو) بیشترین بود (05/0P>). سطح گلوکز خون (04/0=P) بین تیمارها معنی‌دار و در تیمار مالتودکسترین با 79 و ترکیب مالتودکسترین و رومالاتو با 78 میلی‌گرم در دسی‌لیتر نسبت به شاهد با 8/63 بالاتر بود. سایر فراسنجه‌های خونی تفاوت معنی‌داری نداشتند. در بین متغیرهای شکمبه pH در تیمارهای که مالتودکسترین به آن افزوده شده بود نسبت به تیمار شاهد و تیمار فاقد مالتودکسترین افزایش نشان داد، اما این افزایش معنی‌دار نشد (1/7 و 9/6 در مقابل 8/6) (05/0P>). در متغیر تولیدات شکمبه‌ای تفاوت معنی‌داری بین تیمارها مشاهده نشد (05/0p <).
نتیجه‌گیری: در مجموع، نتایج این پژوهش نشان داد که ترکیب مالتودکسترین و رومالاتو می‌تواند موجب افزایش ماده خشک مصرفی در گوسفندان پرواری شود که این ویژگی بر افزایش وزن و ضریب تبدیل تأثیرگذار می‌باشد. همچنین تعدیل‌کننده‌های شکمبه در تنظیم pH شکمبه و جلوگیری از افت آن و ایجاد توازن در فرآورده‌های تخمیری شکمبه مؤثر هستند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of adding rumen modifiers (malate and maltodextrin) on performance parameters, fermented products and blood metabolites on male Sheep fattening

نویسندگان [English]

 • Hossein Mansoori Yarahmadi 1
 • Seyed Ghodratollah Hosseini 2
 • Jafar Fakhraei 3
 • Vahid Gholami 4
 • Mohammad Naeimi 5
1 Department of Animal Science, Islamic Azad University, Arak branch
2 Department of Animal Science, Islamic Azad University, Arak branch.
3 Department of Animal Science, Islamic Azad University, Arak branch
4 Department of Animal Science, Zanjan University
5 Agricultural and natural resource organization of Markazi Province
چکیده [English]

Background and objective: The high levels of concentrate are used for increase gaining in fattening Sheep. This can be caused Acidosis, Liver abscess and Bloat which produce some problems. Using of rumen modifiers can help to prevent of this disorders. The aim of this study was to evaluate the effects of dietary supplementation of malat (Rumalato), maltodextrin and mixture malate-maltodextrin on Sheep performance parameters, Rumen fermentable products and blood metabolites of lambs fed high-concentrate growing diets.
Materials and Methods: For this purpose, 48 Shall lambs (46.1± 4.1 kg body weight) were randomly assigned to four dietary treatments in a completely randomized design with 12 lambs per treatment for 30 days. The treatment groups were as follows: 1) control: basal diet without any additive, 2) basal diet plus 30 gr maltodextin, 3) basal diet plus 15 gr malate (Rumalato) and; 4) basal diet mixture of 15 gr malate plus 30 gr maltodextrin. Dry matter intake, Body weight gain, Rumen fluid was collected 3-5 hours after morning feeding. Rumen parameters were measured for pH and volatile fatty acid at the end of the experiment. Blood sampling was collected before morning feeding. Blood parameters were defined at the end of experiment for Glucose, Albumin, Cholesterol and Blood urea nitrogen.
Results: Dry matter intake was higher (p < 0.05) in lambs fed maltodextrin (1.86 kg/d) and mixture malate-maltodextrin (1.87 kg/d) than in lambs fed control (1.79 kg/d) or malate diet (1.80 kg/d) (P=0.03). Body weight gain and feed conversion ratio had not significant difference at the end of experiment (P>0.05). But average body weight gain showed tended to increase in lambs fed malate-maltodextrin. The blood glucose was significant between treatments and it was 79 mg/dl in lambs fed maltodextrin and 78 mg/dl in malate-maltodextrin compared to control (63.8 mg/dl) and malate (65 mg/dl) (P=0.04). Other blood parameters had not different. Among of rumen parameters, pH tended to increase in the lambs fed maltodextrin and malate-maltodexrtin compared to other treatments but without significant difference (7.1 and 6.9 to 6.8)(P>0.05). Other rumen fluid parameters such as volatile fatty acids had not significant difference between treatments.
Conclusion: Totally, results of this study showed that adding of maltodextrin and mixture malate-maltodextrin can be improved dry matter intake in fattening sheep and this is effective for body weight gain and feed conversion ratio. However rumen modifiers are effective to rumen pH and prevention of low pH and caused balance in production of rumen fermentable products.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Daily gain
 • Fattening lamb
 • Malate
 • Maltodextrin
 • Rumen
 1. 1.    Asadi, M., Toghdory, A., Ghoorchi, T. and Kargar, S.H. 2018. The effect of physical form of concentrate and buffer type on the activity of some hydrolytic enzymes of different segments of rumen fluid, nitrogen Retention and hematology in Dalagh fattening lambs. Journal of Ruminant Research. 1: 127-146. (In Persian)

  1. Broderick, G.A., Luchini, N.D., Reynal, SM., Varga, G.A. and Ishler, V.A. 2008. Effect on production of replacing dietary starch with sucrose in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 91: 4801-4810.
  2. Broderick, G.A. and Radloff, W.J. 2004. Effect of molasses supplementation on the production of lactating dairy cows fed diets based on alfalfa and corn silage. Journal of Dairy Science. 87: 2997-3009.
  3. Calsamiglia, S., Blanch, M., Ferret, A. and Moya, D. 2012. Is subacute ruminal acidosis a pH related problem? Causes and tools for its control. Animal Feed Science Technology. 172: 42–50.
  4. Carrasco, C., Medel, P., Fuentetaja, A. and Carro, M.D. 2012. Effect of malate from (acid or disodium/calcium salt) supplementation on performance, ruminal parameters and blood metabolites of feedlot cattle. Journal of Animal Feed Science and Technology. 176: 140-149.
  5. Carro, M.D., Ranilla, M.J. and Giráldez. F.J. 2006. Effects of malate on diet digestibility, microbial protein synthesis, plasma metabolites, and performance of growing lambs fed a high-concentrate diet. Journal of Animal Science. 84: 405-410.
  6. Carro, M.D. and Ungerfeld, E.M. 2015. Utilization of organic acids to manipulate ruminal fermentation and improve ruminant productivity. Journal of Rumen Microbiology. 177-197.
  7. Chamberlain, D.G., Robertson, S. and Choung, J.J. 1993. Sugars versus starch as supplements to grass silage: Effects of ruminal fermentation and the supply of microbial protein to the small intestine, estimated from the urinary excretion of purine derivatives, in sheep Journal of Science Food Agriculture. 63: 189-194.
  8. Devant, M., Bach, A. and García, J.A. 2007. Effect of malate supplementation to dairy cows on rumen fermentation and milk production in early lactation. Journal Applied Animal Research. 31: 169-172.

  10.    Dousti. F., Ghoorchi. T., Dastar. B., Azarfar, A. and Sepahvand. A. 2016. Comparison of replacing barlet grain with olive cake on performance and dry matter digestibility in fattening lambs and kids. Journal of Ruminant Research. 3: 55-72. (In Persian)

  1. Flores, C. 2004. Improving performance of sheep using fibrolytic enzymes in dairy ewes and malate in fattening lambs. Ph.D thesis. Universitat Autònoma de Barcelona. Spain. 106 Pp.
  2. Garín, D., Caja, G. and Mesia, J. 2001. Effects of the use of Gustor XX as a substitute of growth promoters in the intensive fattening of lambs. Options méditerranéennes, Série cahiers. 54: 181-184.
  3. Hall, M.B. and Herejk, C. 2001. Differences in yields of microbialcrude protein from in vitro fermentation of carbohydrates. Journal of Dairy Science. 84. 2486-2493.
  4. Kung, J.R., Huber, J.T., Krummrey, J.D., Allison, L. and Cook, R.M. 1982. Influence of adding malic acid to dairy cattle rations on milk production, rumen volatile acids, digestibility, and nitrogen utilization. Journal of Dairy Science. 65: 1170-1174.
  5. Martin, S.A., Streeter, M.N. and Nisbet, D.J. 1999. Effects of DL-malate on ruminal metabolism and performance of cattle fed a high-concentrate diet. Journal of Animal Science. 77: 1008-1115.
  6. Mungoi, M., Flores, C., Casals, R. and Caja, G. 2012. Effect of malate and starch source on digestibility and nutrient balance of growing- fattening lambs. Journal of Animal Feed Science and Technology. 22: 154-162.
  7. Nisbet, D.J., Callaway, T.R. and Edrington, T.S. 2009. Effects of the dicarboxylic acids malate and fumarate on E. coli O157:H7 and Salmonella enterica typhimurium populations in pure culture and in mixed ruminal microorganism fermentations. Current Microbiology. 58: 488-92.
  8. Owens, F.N., Secrist, D.S., Hill, W.J. and Gill, D.R. 1998. Acidosis in cattle: A review. Journal of Animal Science. 76: 275–286.
  9. Penner, G.B. and Oba, M. 2009. Increasing dietary sugar concentration may improve dry matter intake, ruminal fermentation, and productivity of dairy cows in the postpartum phase of the transition period. Journal of Dairy Science. 92: 3341-
  10. Ribeiro, C.V.D.M., Karnati, S.K.R. and Eastridge, M.L. 2005. Biohydrogenation of fatty acids and digestibility of fresh alfalfa or alfalfa hay plus sucrose in continuous culture. Journal of Dairy Science. 88: 4007-4017.
  11. Sutton, J.D., Phipps, R.H., Cammell, S.B. and Humphries, D.J. Attempts to improve the utilization of urea-treated whole crop wheat by lactating dairy cows. Journal of Animal Science. 73: 137-147.

  22.               Toghdory, A., Ghoorchi, T. and Asadi. M. 2018. The effect of different levels of maize bran on performance, nutrient digestibility and ruminal behavior of Dalagh ewes. Journal of Ruminant Research. 3: 71-82. (In Persian)

  1. Toprak, N.N., Öztürk, H., Dikmen, B.Y. and Ünler, F.M. 2019. Effects of malate upplementation to the concentrate feed on performance, rumen fermentation and carcass yield of lambs fed forage at restricted and ad-libitum level. Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 66: 73-81.
  2. Vallimont, J.E., Bargo, F., Cassidy, T.W., Luchini, N.D., Broderick, G.A. and Varga, G.A. 2004. Effects of replacing dietary starch with sucrose on ruminalfermentation and nitrogen metabolism in continuous culture. Journal of Dairy Science. 87: 4221-4229.
  3. Van Winden, S.C.L., Jorritsma, R,, Mu., ller, K.E. and Noordhuizen, J.P.T.M. 2003. Left displacement of the abomasum in dairy cattle: recent developments in epidemiological and etiological aspects. Journal of Dairy Science. 86: 14-65.