تعیین ترکیبات شیمیایی و فراسنجه‌های تجزیه‌پذیری شکمبه‌ای پنبه‌دانه عمل‌آوری شده با حرارت و تاثیر آن بر فراسنجه‌های خونی و عملکرد رشد بره‌های دالاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس

2 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گنبد کاووس، گنبد کاووس، ایران

3 استادیار گروه تولیدات دامی دانشگاه گنبد کاووس

چکیده

سابقه و هدف: نشخوارکنندگان پر تولید به‌مقدار بالای پروتئین عبوری در شکمبه نیاز دارند. محققین ارتباط بین افزایش تولید و کاهش تجزیه شکمبه‌ای پروتئین را گزارش کرده‌اند. پنبه‌دانه یک خوراک متداول در تغذیه نشخوارکنندگان به‌علت محتوی بالای الیاف، انرژی و پروتئین‌خام می‌باشد. اما تجزیه پذیری پروتئین‌خام این ماده خوراکی در شکمبه نسبتاً بالا می‌باشد. روش‌های مختلف عمل-اوری خوراک برای کاهش تجزیه شکمبه‌ای پروتئین ارائه شده‌اند که از جمله می‌توان به فرایند حرارتی اشاره کرد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر عمل‌آوری حرارتی بر ترکیب شیمیایی و کینتیک تجزیه شکمبه‌ای ماده خشک و پروتئین‌خام پنبه‌دانه و تاثیر آن بر عملکرد رشد بره‌های دالاق بود.
مواد و روش‌ها: پنبه‌دانه مورد استفاده در این پژوهش به‌مدت 15 دقیقه با درجه حرارت‌های 115 و 125 درجه سانتی گراد عمل‌آوری شد. پس از عمل‌آوری، ماده خشک، خاکستر و ماده آلی، عصاره اتری، پروتئین‌خام و الیاف نامحلول در شوینده خنثی مطابق با روش‌های استاندارد تعیین شدند. آزمایش تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین‌خام با تکنیک کیسه‌های نایلونی و با استفاده از سه راس گوسفند نر دالاق مجهز به فیستولای شکمبه‌ای انجام شد. قابلیت هضم برون‌تنی و فراسنجه‌های تخمیری نمونه‌ها با استفاده از روش کشت بسته تعیین شدند. آزمایش عملکردی به‌مدت 56 روز و با استفاده 18 راس گوسفند 6 ماهه دالاق با میانگین وزن 69/2±75/34 کیلوگرم انجام شد. بره‌ها به 3 گروه مساوی تقسیم شده و هر گروه یکی از جیره‌های (تیمار) حاوی پنبه‌دانه عمل-آوری نشده، و عمل‌آوری شده با درجه حرارت 115 و 125 درجه سانتی‌گراد را دریافت کردند. جیره‌ها ایزوکالریک و ایزونیتروژنوس بودند. صفات عملکردی شامل افزایش وزن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک اندازه گیری شدند. در پایان آزمایش، خون‌گیری از گوسفندان برای تعیین شکنندگی گلبول‌های قرمز، فراسنجه‌های خونی و آنزیم‌های کبدی انجام شد. تجزیه آماری داده‌های حاصل از این آزمایش با استفاده از نرم‌افزار آماری (1/9) SAS و رویه GLM انجام شد. برای مقایسه میانگین‌ها از آزمون حداقل تفاوت معنی‌دار استفاده شد.
یافته‌ها: عمل‌آوری تاثیری برترکیب شیمیایی پنبه‌دانه نداشت (05/0< p). بخش‌ سریع تجزیه، ثابت نرخ تجزیه و تجزیه پذیری موثر ماده خشک و پروتئین‌خام پنبه‌دانه در اثر فرایند حرارتی کاهش یافت (05/0 >P). تاثیر حرارت 125 درجه سانتی‌گراد در کاهش تجزیه پذیری بیشتر از حرارت 115 درجه سانتی‌گراد بود. به‌طوری‌که تجزیه‌پذیری موثر پروتئین‌خام در سرعت‌های عبور 2، 5 و 8 درصد در ساعت از به‌ترتیب 88/84، 26/79 و 15/75 درصد در شاهد به‌ 26/83، 79/75 و 81/70 درصد در نمونه عمل-آوری شده با 115 درجه سانتی‌گراد و 32/82، 34/73 و 63/67 درصد در نمونه عمل‌آوری شده با 125 درجه سانتی‌گراد کاهش یافت. تیمار حرارتی تاثیری بر قابلیت هضم برون‌تنی، عامل تفکیک، توده میکروبی تولید شده و بازده آن نداشت. (05/0 < p). اما بازده تولید گاز در اثر عمل‌آوری با حرارت 125 درجه سانتی‌گراد (76/40 میلی‌لیتر) نسبت به شاهد (02/47 میلی‌لیتر) کاهش یافت (05/0 >P). فرایند حرارتی پنبه‌دانه تاثیری بر صفات عملکردی دام‌ها نداشت (05/0 < p). هر چند که افزایش وزن روزانه در گوسفندان تغذیه شده با پنبه‌دانه حرارت داده شده به‌طور قابل توجهی بالاتر از گروه شاهد بود. تغذیه پنبه‌دانه عمل‌آوری شده با حرارت تاثیری بر شکنندگی گلبول‌‌های قرمز خون، متابولیت‌های خونی و آنزیم‌های کبدی نداشت (05/0 < p).
نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که هر چند عمل‌آوری با درجه حرارت‌های 115 و 125 درجه سانتی گراد در مدت زمان 15 دقیقه باعث کاهش تجزیه‌پذیری موثر پنبه‌دانه در شکمبه شد، اما تاثیری بر فراسنجه‌های خونی و عملکرد بره‌ها نداشت. پژوهش‌های بیشتری برای تعیین میزان بهینه درجه حرارت و مدت زمان اعمال آن برای بهبود ارزش تغذیه‌ای پنبه‌دانه لازم است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of chemical composition and ruminal degradability parameters of heat treated cottonseed and its effect on blood parameters and growth performance of Dalagh lambs

نویسندگان [English]

 • farzad ghanbari 1
 • Anis Karim Koshte 2
 • Yousef Mostafaloo 3
 • Ashoormohammad Gharehbash 1
1 dept. of animal sciences
2 Dept. of Animal Science, Agriculture and Natural Resources Faculty, Gonbad Kavous University
3 Dept. of Animal Science, Agriculture and Natural Resources Faculty, Gonbad Kavous University
چکیده [English]

Background and objectives: High producing ruminants require a significant amount of rumen escape protein. Researches have reported a correlation between increased yield and decreased ruminal degradation of crude protein (CP). Cottonseed is a common feedstuff for ruminants due to its high fiber, energy and protein. But the CP degradability of this ingredient is relatively high in the rumen. Several feed processing methods have been developed to decrease ruminal CP degradation such as heat treatment. The aim of this study was to investigate the effect of heat treatment on chemical composition and rumen degradation kinetics of dry matter (DM) and CP of cottonseed and its effect on Dalagh lambs growth performance.
Materials and methods: The cottonseed used in this study was processed for 15 minutes at temperatures of 115 and 125 °C. After processing, dry matter (DM), Ash and organic matter (OM), ether extract (EE), crude protein (CP) and neutral detergent fiber (NDF) were determined according to standard procedures. Degradability trial of DM and CP was done by nylon bag technique using three rumen fistulated male Dalagh sheep. In vitro digestibility and fermentation parameters were determined with batch culture method. Performance trial was performed for 56 days using 18 six- month old Dalagh sheep with a mean weight of 34.75 2 2.69 kg. The lambs were divided into 3 equal groups and each group received one of the diets contained unprocessed cottonseed and heat processed cottonseed at temperatures of 115 and 125 °C. The diets were isocaloric and isonitrogenous. Performance traits including weight gain, feed intake and feed conversion ratio were measured. At the end of experiment, blood samples were taken from sheep to determine the osmotic fragility of red blood cells, blood parameters and hepatic enzymes. Statistical analysis of data from this experiment was performed using SAS (9.1) software and GLM procedure.
Results: Processing had no effect on chemical composition of cottonseed (p < 0.05). Washout fraction, degradation rate of b fraction and effective degradability of DM and CP decreased by heat processing (p < 0.05). The effect of 125 ° C on reducing degradability was greater than that of 115 ° C. So that effective degradability of CP at rumen out flow rates of 2, 5 and 8 percent/h reduced from 84.88, 79.26 and 75.15 percent in control to 83.26, 75.79 and 70.81 percent and 82.32, 73.34 and 67.63 percent in samples processed with 115 and 125 °C respectively. Heat treatment had no effect on in vitro digestibility of dry matter and organic matter, partitioning factor, microbial mass production and its efficiency (P>0.05). But gas yield was decreased (P <0.05) by 125 ° C heat treatment (40.76 ml) compared to control (47.02). Heat processing had no effect on performance traits of animals (P>0.05). However, the daily weight gain in sheep fed heat treated cottonseed was significantly higher than control. Heat treated cottonseed nutrition had no effect on osmotic fragility of red blood cells, blood metabolites and hepatic enzymes.
Conclusion: The results of this study showed that although processing with temperatures of 115 and 125 ° C for 15 minutes reduced the effective degradability of cottonseed in the rumen, but had no effect on blood parameters and performance of lambs. Further research is needed to determine the optimum temperature and duration of application to improve the nutritional value of cotton seed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cottonseed
 • Dalagh lambs
 • Heat processing
 • Performance
 • Ruminal degradation kinetics
 1. 1.Alobeid, H., Dragomir, C., Stoica, I. and Smaranda, P. 2008. Effect of heat treatment duration on ruminal degradation and digestibility of whole nonlinted cottonseeds. Archiva Zootechnica. 11: 41-48.

  2.Ansah, T., Teye, G.A. and Addah, W. 2011. Effect of whole- cottonseed supplementation on growth performance and hematological properties of Djallonke sheep in the dry season. Journal of Animal and Feed Research. 5: 155-159.

  3.AOAC. 2005. Official Methods of Analysis. Association of Official Analytical Chemists. Washington, DC. USA.

  1. Blummel, M., Makkar, P.S. and Becker, K. 1997. In vitro gas production: a technique revisited. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition. 77: 24-34.

  5.Braga, A.P., Maciel, M.W., Guerra, D.G.F., Maia, I.S.A.S., Oloris, S.C.S. and Soto-Blanco, B. 2012. Extruded-expelled cottonseed meal decreases lymphocyte counts in male sheep. Revue de Medecine Veterinaire. 3: 147-152.

  6.Demir, H. and Can. A. 2019. Effect of various levels of dietary whole cottonseed on blood parameters and performance of Awassi lambs under heat stress. South African Journal of Animal Science. 49: 50-55.

  7.El-Ayek, El-Moghazy, M.M. and Areda, H. A. 2019. Effect of feeding different levels from heat protected soybean meal protein in diets of growing Rahmani lambs on digestibility coefficients, feeding. Journal of Animal and Poultry Production. 10: 127-132.

  8.Fathi Nasri, M.H., France, J., Danesh Mesgaran, M. and kebreab, E. 2008. Effect of heat processing on ruminal degradability and intestinal disappearance of nitrogen and amino acids in Iranian whole soybean. Livestock Science. 113: 43-51.

  9.Forooghi, A.R., Valizadeh, R., Naserian, A.A and Danesh-Mesgaran, M. 2004. Effect of grinding and heating of cottonseed on milk production and composition of Holstein dairy cows. Journal of Agricultural Sciences and Technology. 2: 181-195. (In Persian).

  10.Garrison, W.M. 1987. Reaction mechanism in the radiolysis of peptides, polypeptides, and proteins. Chemical Reviews. 87: 381-398.

  11.Getachew, G., Robinson, P.H., De Peters, E.J. and Taylor, S.J. 2004. Relationships between chemical composition, dry matter degradation and in vitro gas production of several ruminants feed. Journal of Animal Feed Science and Technology. 111: 57-71.

  12.Ghanbari, F. 2012. Effects of oilseeds meal processing with ionizing radiations of gamma ray and electron beam on runem degradation kinetics and performance indices of fattening sheep. Degree Dissertation, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources.

  13.Ghanbari, F., Ahangari, Y.J., Ghoorchi, T. and Hasani, S. 2006. An investigation on the effects of cottonseed meal gossypol on some hematological parameters in Atabay rams. Journal of Agricultural Sciences. 3: 623- 633. (In Persian).

  14.Ghandehari, M., Khodaei- Motlagh, M. and Kezemi-Bonchenari, M. 2018. Effect of supplementation of chromium, Monensin and their combination on some blood metabolites, liver enzymes and insulin on close-up Holstein dairy cows. Research on Animal Production. 20: 5360. (In Persian).

  15.Gharaghani, H., Zaghari, M., shahhoseini, G. and Moravej, H. 2008. Effect of gamma irradiation on antinutritional factors and nutritional value of canola meal for broiler chickens. Asian–Australian Journal of Animal Science. 21: 1479-1485.

  16.Gholamian, S. 2013. Effect of different levels of cottonseed on fattening performance and blood parameters of male Dalagh lambs. MSc Thesis. Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources. (In Persian).

  17.Gurbuz, Y., Demir, O.L., Yigit, M.F. and Karats, E. 2017. Fffect of heat processing on nutritional value of whole cottonseed. XVI International Symposium. Journal of Animal Feed Science and Technology.  

  18.Haddad, S.G., Mahmoud, K.Z., Talfaha, H.A., 2005. Effect of varying levels of dietary undegradable protein on nutrient intake, digestibility and growth performance of Awassi lambs fed on high wheat straw diets. Small Ruminant Research. 58: 231-236.

  19.Hahm, S.W., Son, H., Seong-Gwang, B., Kwon, H., Kim, W., Oh, Y.K. and Son, Y. S. 2013. A nutritional evaluation of whole cottonseed removed germination ability by heat treatment. Journal of Korean Society of Grasslan and Forage Science.

  20.Khajehpour, M.R. 2008. Principles and foundations of agriculture. Jahade Daneshgahi, Isfahan University. 398 Pp. (In Persian).

  21.Mabjeesh, S.J., Galindez, J., Kroll, O. and Arieli, A. 2000. The effect of roasting nonlinted whole cottonseed on milk production by dairy cows. Journal of Dairy Science. 10: 2557-2563.

  22Makkar H.P.S. 2010. “In vitro screening of feed resources for efficiency of microbial protein synthesis” in “In vitro screening of plant resources for extra-nutritional attributes in ruminants: nuclear and related methodologies”. Springer, Dordrecht, 107-144.

  23.Makkar, H.P.S., Blummel, M. and Becker, K. 1995. Formation of complexes between polyvinyl pyrrolidones or polyethylene glysols and tannins, and their implication in gas production and true digestibility in in vitro techniques. British Journal of Nutrition. 73: 897-913.

  24.Mehrez, A. and orskov, E.R. 1977. A study of the artificial fiber bag technique for determining the digestibility of feeds in the rumen. Journal of Agricultural Scicence. 88: 645-650.

  25.Mena, H., Santos, J.E.P., Huber, J.T., Tarazon, M. and Calhoun, M.C. 2008. The effects of varying gossypol intake from whole cottonseed and cottonseed meal on lactation and blood parameters in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 87: 2506-2518.

  26.Menke, K.H., Raab, L., Solewski, A., Steingass, H., Fritz, D. and Schneider, W. 1979. The estimation of the digestibility and metabolisable energy content of ruminant feeding stuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. Journal of Agriculture Science. 93: 217-222.

  27.Moshtaghi Nia, S.A. and Ingalls, J.R. 1995. Influence of moist heat treatment on ruminal and intestinal disappearance of amino acid from canola meal. Journal of Dairy Science. 78: 1552-1560.

  28.Nagalakshmi, D., Sastry, V.R.B., Agrawal, D.K. and Katiyar, R.C. 2001. Haematological and immunological response in lambs fed on raw and variously processed cottonseed meal. Asian-Australian Journal of Animal Science. 14: 21-29.

  29.NRC, 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminant; sheep, goat; cervids and New World Camelids. National Academy Press.

  30.Orskov, E.R. and McDonald, I. 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rumenrate of passage. Journal of Agricultural Science. Cambridge. 92: 499-503.

  31.Pena, F., Tagari, H. and Satter, L.D. 1986. The effect of heat treatment of whole cottonseed on site and extent of protein digestion in dairy cow. Journal of Animal Science. 62: 1423-1433.

  32.SAS.2003. SAS User’s Guide: Statistics, Version 9.1 Edition. SAS Institute, Cary, NC, USA.

  33.Seifdavati, J. and Taghizadeh, A. 2012. Effect of moist heat on in vitro gas production parameters of some of legume seeds. Journal of Petroleum and Gas Exploration Research. 2: 61-68.

  1. Shawrang, P. 2006. An Investigation on the Effects of Gamma Irradiation on Ruminal and Postruminal Disappearance of Feedstuffs Using Nylon Bag and SDS-PAGE Techniques. Degree Dissertation, University of Tehran. Iran. (In Persian)

  35.Singh, A., Sidhu, S. and Singh, P. 2019. Bypass protein technology: A review. Journal of Pharma Innovation. 8: 150-153.

  36.Solaiman, S.G., Gurng, N.K., McCrary, Q., Goyal, H. and McElhenny, W.H. 2009. Feeding performance and blood parameters of male goats kids fed EasiFlo cottonseed. Small Ruminant Research. 81: 137145.

  37.Taghinejad- Roudbaneh, M. 2008. Study of the effects of physical processing (Gamma irradiation, microwaving and roasting) on protein degradability of soybean and cottonseed. Degree Dissertation, Islamic Azad University, Tehran. Iran. (In Persian)

  38.Taghinejad- Roudbaneh, M. and Ebrahimi, S.R. 2010. Effects of roasting cotton seed on its gossypol content, ruminal degradability and in vitro protein digestibility. Journal of Agricultural Sciences. 13: 95- 106.

  1. Taha, F.S. and Mohamed, S.S. 2004. Effect of different denaturating methods on lipid-protein complex formation. Lebensm-Wiss. Technology. 37: 99-104.

  40.Theodorou, M.K., Williams, B.A., Dhanoa, M.S., McAllan, A.B. and France, J. 1994. A simple gas production method using a pressure transducer to determine the fermentation kinetics of ruminant feeds. Journal of Animal Feed Science and Technology. 48: 185-97.  

  1. Tiwari, M.R., Jha, P.K., Pant, S.R., Acharrya, M.P. and Shrestha,B.K. 2018. Effect of bypass protein supplement on milk production in Jersey cows. Bangladesh Journal of Animal Science. 47: 98-104.

  42.Tuncer, S.D. and Sacakli, P. 2003. Rumen degradability characteristics of xylose treated canola and soybean meals. Journal of Animal Feed Science and Technology. 107: 211-218.

  43.Van Soest, P.J., Robertson, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3583-3597.

  44.Wright, C.F. 1995. The evaluation of heat and lignosulfonate treated canola meal and sources of rumen undegradable protein for lactating cows. B. Sc. Thesis. University of British Columbia. 103 Pp.

  45.Wright, C.F., Von Keyserlingk, M.A.G., Swift, M.L. and Fisher, L.J. 2005. Heat and lignosulfonate-treated canola meal as a source of ruminal undegradable protein for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 88: 238-243.

  46.Yoruk, M.A., Aksu, T., Gul, M. and Bolat, D. 2006. The effect of soybean meal treated with formaldehyde on amount of protein in the rumen and absorption of amino acid from small intestines. Turkish Journal of Veterinary and Animal Science. 30: 457-463.

  47.Yu, F., McNabb, W.C., Barry, T.N. and Moughan, P.J. 1996. Effect of heat treatment upon the reactivity of cottonseed condensed tannins. Journal of Agricultural Science. 72: 263-272.