ارزیابی آشیتکس و ایمیون بر بهبودی علایم بالینی، هورمون های استرس و بیان ژن اینترلوکین 2 در بیماری تب برفکی گاو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته مقطع دکتری، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

2 استاد گروه علوم دامی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات، تهران

3 استاد گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 دانشیار دانشکده علوم دامی، دانشگاه آزاداسلامی واحد علوم و تحقیقات

چکیده

سابقه و هدف: بیماری تب برفکی یک بیماری عفونی و بشدت واگیر دام می‏‏باشد که به لحاظ شدت خسارات اقتصادی یکی از موانع اصلی در تأمین بهداشت و تولید دام و فرآورده‏های دامی‏محسوب می‏گردد. این آزمایش به منظور بررسی اثرات داروهای گیاهی آشیتکس و ایمیون بر بهبود عوارض ناشی از تب برفکی، ‏کاهش هورمونهای استرس و افزایش پاسخ ایمنی در گاوهای بیمار صورت گرفت.
مواد و روش‏ها : دراین تحقیق از دو داروی گیاهی آشیتکس و ایمیون به منظور بررسی اثرات آنها بر بهبود عوارض ناشی از تب برفکی، کاهش هورمونهای استرس و افزایش پاسخ ایمنی در گاوهای درگیر تب برفکی به صورت اسپری و خوراکی استفاده شد. داروی آشیتکس مخلوطی از پودر گیاهان دارویی زردچوبه، مرمکی، مازو و شیرین بیان می‏باشد و داروی ایمیون بر پایه گیاه دارویی سرخارگل ساخته شده است. آزمایش بر روی 75 گاو مبتلا به تب برفکی انجام شد. برای به دست آوردن نتایج کاملا عملی و میدانی منطبق با شرایط نگهداری گاوها، هیچگونه تغییری در شرایط نگهداری، از قبیل تغذیه، نور، دما و سایر شرایط ایجاد نشد و فقط به بلوک بندی و توزیع گاوها در باکس‏های آماده شده اکتفا گردید. تیمارها شامل ۱- تیمارسرکه (شاهد)، ۲– تیمار آشیتکس، ۳- تیمار آشیتکس و ایمیون ۴- تیمار سرکه و ایمیون و ۵- تیمار سرکه و آشیتکس بود. همه تیمارها به مدت ده روز اعمال شدند. داروی آشیتکس به صورت اسپری روزانه دوبار هربار 20 میلی لیتر مصرف شد. داروی ایمیون نیز به صورت خوراکی روزانه دوبار، هر بار به مقدار 100 میلی لیتر به حیوان خورانده شد. در ابتدا و انتهای دوره درمان، نمونه خون از ورید گردنی گاوهای بیمار برای بررسی بیان ژن اینترلوکین 2، میزان پاسخ‏های ایمنی، و تغییرات هورمون‏های کورتیزول و کورتیکوسترون اخذ شد.
یافته‏ها: تیمار دوم (آشیتکس) به طور معنی‏دار‏ی بهترین عملکرد را بر شرایط ظاهری و سلامت عمومی‏گاوهای مبتلا به تب برفکی داشت. استفاده از داروی گیاهی آشیتکس باعث بهبود شرایط ظاهری و بالینی و همچنین کاهش هورمون‏های درگیر در تنش و افزایش بیان ژن مؤثر در التهاب گاوهای مبتلا به تب برفکی شد. همچنین داروی ایمیون باعث افزایش تولید ایمنوگلوبولینG در گاوهای مبتلا به تب برفکی که قبلاً واکسینه شده بودند گردید و پاسخ ایمنی را افزایش داد.
نتیجه‏گیری: ‏ با توجه به نتایج بدست آمده، استفاده از این دو داروی گیاهی به دلیل اثر ترکیبی آنها با همدیگر و برگشت سریعتر حیوان به وضعیت طبیعی و قرار گرفتن در چرخۀ تولید نسبت به سایر تیمارها، در درمان تب برفکی توصیه و پیشنهاد می‏گردد.‏

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of Ashitex and Imion on recovery of clinical symptoms, stress hormones

نویسندگان [English]

 • mohammad porrkhalily 1
 • mohammad chamani 2
 • alireza seidavi 3
 • aliasghgar sadeghi 4
1 Graduated from Ph.D., Department of Animal Science, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran
2 Professor, Faculty of Animal Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
3 Professor, Dept. of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Rasht Branch, Islamic Azad University, Rasht, Iran
4 Associate Professor, Faculty of Animal Sciences, Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran
چکیده [English]

BACKGROUND AND OBJECTIVE: Foot and Mouth Disease is a highly contagious disease of animal that is one of the major barriers to the provision of livestock health and livestock products. This experiment was conducted to investigate the effects of herbal medicines Ashitex and Imion on improving complications of Foot and Mouth Disease, decreasing stress hormones and increasing immune response in sick cows.
Materials and Methods: In this study, two herbal medicines, Ashitex and Imion, were orally sprayed and to investigate their effects on the improvement of complications of Foot and Mouth Disease, decrease of stress hormones and increase of immune response in cows affected by Foot and Mouth Disease. Ashitex and Imion, were orally sprayed to investigate their effects on improving the complications of Foot and Mouth Disease., reducing stress hormones and enhancing the immune response in cows with Foot and Mouth Disease. Ashitex is a blend of Turmeric, Myrrh, Mazoo and Liquorice, and Imion drug is based on Purple Coneflower. The experiment was performed on 75 cows with Foot and Mouth Disease. To obtain fully practical field results consistent with the cattle storage conditions, no changes were made to the storage conditions, such as feeding, light, temperature and other conditions, and only the cows were blocked and distributed in the prepared boxes. Treatments consisted of: 1-vinegar (control), 2-Ashitex, 3-Ashitex and Imion, 4-Vinegar and Imion, and 5-Vinegar and Ashitex. All treatments were applied for ten days. Ashitex was sprayed 20 ml twice daily. Imion was also given orally to the animal twice daily, 100 ml each time. At the beginning and end of the treatment period, blood samples were taken from the jugular vein of the cows to examine interleukin II gene expression, immune responses, and changes in cortisol and corticosterone hormones.
Findings: The second treatment (Ashitex) had the best performance on the appearance and general health of cows with Foot and Mouth Disease. The use of herbal medicine Ashitex improved the appearance and clinical conditions, as well as decreased stress hormones and increased expression of the gene effective in inflammation of cows with Foot and Mouth Disease. Imion also increased the production of immunoglobulin G in cows with previously vaccinated Foot and Mouth Disease and increased the immune response. According to the results of this study, it can be generally concluded that the combination of Turmeric, Licorice, Mazoo and Myrrh, as well as Purple Coneflower and extract and purify them can be effective in the treatment of Foot and Mouth Disease. Reduce, and maybe even retrofit.
Conclusion: According to the results, the use of these two herbal medicines due to their combined effect and faster return to normal status and production cycle than other treatments is recommended to treat Foot and Mouth Disease.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Corticosterone
 • Cortisol
 • Foot-and-Mouth Disease
 • Immunoglobulin G
 • Interleukin II
 1. Aghayarifar, B., Eila, N., Hemati, B. and Nemati, M.H. Effect of black pepper, garlic and turmeric powders on performance and antibody titer against Newcastle disease virus of Coob 500 broiler chickens. Research on Animal Production. 6(11): 28-34. (In Persian).
 2. Allen, P.P. ‏Dietary supplementation with Echinacea and development of immunity to challenge infection with coccidian. Parasitology Research. 91(1): 74-78. ‏
 3. Al-mobeeriek, A. 2011. Effects of myrrh on intra-oral mucosal wounds compared with tetracycline-and chlorhexidine-based mouthwashes. Clinical, Cosmetic and Investigational Dentistry. 3: ‏53-58. ‏
 4. Araya, S., Abera, B. ‏and Giday, M.‏ ‏Study of plants traditionally used in public and animal health management in seharti samre district. Southern Tigray, Ethiopia. Journal of Ethnobiology and Ehno Medicine. 11(1): ‏22-31. ‏
 5. Barbour, E.‏,‏ Assi, C.A.A.,‏ Shaib, H.,‏ Hamadeh, S.,‏ Murtada, M.,‏ Mahmoud, G.,‏ Yaghmoor, S.,‏ Iyer, A.,‏ Harakeh, S. ‏and Kumosani, T. 2015. Evaluation of salmonella enteritis’s vaccine and related Elisa for respective induction and assessment of acquired immunity to the vaccine and/or Echinacea Purpura in Awassi ewes. Vaccine. 33(19): ‏2228-2231. ‏
 6. Barrett, B.‏ Medicinal properties of Echinacea: a critical review. ‏Phytomedicine. 10(1): 66-86. ‏
 7. Chen, X.,‏ Wang, C.,‏ Xu, L.,‏ Chen, X.,‏ Wang, W.,‏ Yang, G.,‏ Tan, R.X.,‏ Li, E. ‏and Jin, Y. ‏ ‏A laboratory evaluation of medicinal herbs used in china for the treatment of hand, foot, and mouth disease. ‏Evidence-based Complementary and Aalternative Medicine. ‏6(3): 10-19.
 8. Clements, G.J., Price-Jones, M.J., StePhens, P.E.,  Sutton, C., Schulz, T.F., Clapham, P.R., Mckeating, J.A.,  Mcclure, M.O.,  Thomson, S., Marsh, M., Kay, J.,  Weiss, R.A. and  Moore, J.P. ‏ ‏The v3 loops of the hiv-1 and htv-2 surface glycoproteins contain proteolytic cleavage sites: A possible function in viral fusion. Aids Research and Human Retroviruses. 7(1): 3-16. ‏
 9. Cundell, D.R., ‏ Matrone, M.A., Ratajczak, P. ‏and Pierce Jr, J.D. ‏ ‏The effect of aerial parts of Echinacea on the circulating white cell levels and selected immune functions of the aging male Sprague–dawdle rat. ‏International Immunopharmacology. 3(7): ‏1041-1048. ‏
 10. Duwiejua, M., ‏ Zeitlin, I.J.,‏ Waterman, P.G.,‏ Chapman, J.,‏ Mhango, G.J. ‏and Provan, G.J. 1993. Anti-inflammatory activity of resins from some species of the plant family burseraceae. Journal of ‏Planta Medica. 59(1): ‏12-16. ‏
 11. Ismael, A.B., ‏ El-nabtity, S.M. ‏and Aly, A.AA. ‏ Dramatic improvement in the efficacy of foot and mouth disease vaccines by co-administration of Echinacea. Veterinary Medical Journal Giza, 57(4): ‏669-681. (In Persian). ‏
 12. Joselin, J. ‏and Jeeva, S. 2014. Andrographis Paniculata: A review of its traditional uses, Phytochemistry and Pharmacology. ‏ Journal of Pharmacopoeia. 3(4): 141-169. ‏
 13. Lavinia, S., ‏Gabi, D., Drinceanu, D., Stef, D.,‏ Daniela, M.,‏ Julean, C.,‏ Ramona, T. ‏and Corcionivoschi, N. ‏ ‏Application of herbal feed additives in animal nutrition: A review. ‏ Romanian Biotechnoly. ‏14(4): 4606-4614. ‏
 14. Livak, K.J, Thomas D. and Schmittgen, T.D. 2001. Analysis of relative gene expression data using real-time quantitative PCR and the 2−δδct method. Methods. 25(4): 402-408.
 15. Marguerite Yin, M. and Jeffery, W.A. 1996. Medical Microbiology. 4 Th edition. Chapter 53 Picornaviruses. Baron S, editor. Galveston (TX): University of Texas Medical Branch at Galveston.
 16. Med Ram, V. 2013. Estimation of economic losses due to foot and mouth disease in India. The Indian Journal of Animal Sciences. 81(9): 964-970.
 17. Menon, V.P. and Sudheer, A.R. 2007. Antioxidant and anti-inflammatory properties of curcumin. In The molecular targets and therapeutic uses of curcumin in health and disease (pp. 105-125). Springer, Boston, MA.
 18. Najafi, M., Torabi Goodarzi, M., Bahonar, A., Akbari, H. and Darabi, M. 2011. Evaluation of Mirtovet Herbal Medicine in improving oral lesions of FMD (Foot and mouth disease) in cattle. Journal of Medicinal Plants. 10(38): 135-141. (In Persian)
 19. Nicholas, A., David, M., Melanie R., Coombs, P., Carolyn, D., Doucette, , furlong, L.. and  Hoskins, A. 2011. Curcumin blocks Interleukin (‏IL)-2 signaling in t-lymphocytes by inhibiting il-2 synthesis, cd25 expression, and il-2 receptor Signaling. ‏Biochemical and Biophysical Research Communications. 407(4): 801-806.
 20. Nogami, H. and  Aiso, A. 2016. Estradiol and corticosterone stimulate the proliferation of a GH cell line, MtT/S Proliferation of growth hormone cells. Growth Hormone and IGF Research. 8 (3): 471-480.
 21. Oleiniczak, K. and Kasparzak, A. ‏ ‏Biological properties of interleukin II and its role in pathogenesis of selected disease. ‏a review. Journal of Medical Science. ‏14(10): 179-89. ‏
 22. Qianqian, H., Xiuli, L., Guoqi, Z., Tianming, H. and Yuxi, W. 2018. Potential and challenges of tannins as an alternative to in-feed antibiotics for farm animal production. . Journal of Animal Nutrition. 4(2): 137-150
 23. Oraon, L., Atanu, J., PS, P. and Suvera, P. 2017. Application of herbs in functional dairy products – a review. Journal of Dairy, Veterinary & Animal Research. 5(3):109-115.
 24. Pasandide, R. and Pasandide, M. 2014. A Review on Bovine Fever Disease and Its Prevalence in Iran. Journal of Animal Feed, Poultry and Aquaculture. 11(79): 14.26. (In Persian)
 25. Qin, Y.,‏ Lin,L.,‏ Chen, Y.,‏ Wu, S.,‏ Si, X.,‏ Wu, H.,‏ Zhai, X.,‏ Wang, Y.,‏ Tong, L.,‏ Pan, B. ‏and Zhong, X.‏ ‏Curcumin inhibits the replication of enterovirus 71 in vitro. ‏. Journal of Acta Pharmaceutica Sinica B. 4(4): ‏284-294. ‏
 26. Ravipati, A.S, Zhang, L. , Koyyalamudi, S.R., Jeong, S.C., Reddy, N., Bartlett1, J. Smith, P.T., Shanmugam, K., Münch, G., Wu, M.J., Satyanarayanan, M. and Vysetti, B. 2012. Antioxidant and anti-inflammatory activities of selected Chinese medicinal plants and their relation with antioxidant content. BMC Complementary and Alternative Medicine. 12:173.
 27. Sasagawa, M., ‏ Cech, N.B., Gray, D.E., ‏Elmer, G.W. ‏and Wenner, C.A.‏ ‏Echinacea alkylamides inhibit interleukin-2 production by Jurkat t cells. International Immunopharmacology. 6(7):  ‏1214-1221. ‏
 28. Siahpoosh, A. and Amiri, F. Evaluation of antioxidant capacity of different aerial parts of the plant extracts. Journal of Yazd Shahid Sadoughi University of Medical Sciences. 19:4. 438-444. (In Persian)
 29. Venugopal, P.M. and Adluri Ram, S. Antioxidant and anti-inflammatory properties of curcumin. The Molecular Targets and Therapeutic Uses of Curcumin in Health and Disease. 105-125.
 30. Woelkart, K. ‏and Bauer, R. 2007. The role of alkamides as an active principle of Echinacea. . Journal of Planta Medica. 73(7): ‏615-623. 
 31. Yazdani, D., Seifi, H. and Shahnazi, S. 2004. Planting, growing and harvesting of medicinal plants. Volume 2. Tehran. Academic Jahad. (In Persian).

Xiao Zhen, S.,‏ Junrong, L.,‏ Dabio, F.,‏ Xianghui, Z.,‏ Kommatitsuk, B.,‏ Zhensong, Xu. ‏and Mingren, Qu. ‏2014. ‏Traditional Chinese Medicine Prescriptions Enhance Growth Performance of Heat Stressed Beef Cattle by Relieving Heat Stress responses and increasing apparent nutrient digestibility. ‏Asian-Australian Journal of Animal Science. ‏27(10): 1513-1520.