متاآنالیز مطالعات مربوط به تخمین پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی گاو هلشتاین ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی؛ دانشگاه فردوسی مشهد

2 گزوه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

3 گروه آمار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه فردوسی مشهد

4 گروه علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

سابقه و هدف: روش متاآنالیز برای تجمیع نتایج مطالعات انجام شده در زمینه برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی در گاو شیری با استفاده از داده‌های مقالات موجود و رسیدن به نتایجی با صحت بالاتر مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور یک مطالعه متاآنالیزی، از داده‌های مربوط به 96 مقاله منتشر شده در زمینه برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی و تولیدمثلی گاو ‌هلشتاین، در ایران استفاده شد. صفات مورد بررسی در گاو هلشتاین شامل تولید شیر، تولید چربی شیر، تولید پروتئین شیر، درصد چربی شیر، درصد پروتئین شیر، سن اولین زایش، فاصله گوساله‌زایی، روزهای خشک، روزهای باز، طول دوره آبستنی و طول دوره شیردهی‌ بودند.
مواد و روش‌ها: ابتدا، مقادیر وراثت‌پذیری و همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی از مقالات مرتبط استخراج شد. پس از آماده‌سازی داده‌ها، -مدل متاآنالیز با اثرات تصادفی با استفاده از بسته Metacor نرم افزار R نسخه 3،3،1 و نرم افزار CMA نسخه 3 برای برآورد میانگین وزنی وراثت‌پذیری و همبستگی‌های ژنتیکی و فنوتیپی، خطای استاندارد و حدود اطمینان 95 درصدی صفات تولیدی و تولید‌مثلی مورد استفاده قرار گرفت. بررسی مطالعات موجود، نشانگر وجود ناهمگنی زیاد برای اکثر صفات مورد بررسی بود. بنابراین، برای برآورد میانگین وزنی اثرات، امکان استفاده از مدل اثر ثابت وجود نداشت. داده‌ها توسط نرم‌افزار CMA مجددا مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج حاصل از مدل اثرات تصادفی به عنوان نتایج نهایی متا‌آنالیز گزارش شد.
نتایج: میانگین وزنی وراثت‌پذیری برای صفات تولیدی در محدوده 19/0 تا 27/0 بود. بیشترین میزان وراثت‌پذیری مربوط به صفت درصد پروتئین شیر (27/0) و کمترین میزان وراثت‌پذیری مربوط به صفت تولید چربی شیر (19/0) بود. میانگین وزنی وراثت‌پذیری برای صفات تولیدمثلی در محدوده 03/0 تا 14/0 بود. در این بین میزان وراثت‌پذیری طول دوره آبستنی (14/0) از سایر صفات بیشتر و وراثت‌پذیری روزهای باز (03/0) از سایر صفات تولیدمثلی کمتر بود. میانگین وزنی همبستگی ژنتیکی برای صفات تولیدی و تولیدمثلی در محدوده 56/0- تا 88/0 و میانگین وزنی همبستگی فنوتیپی صفات در محدوده 42/0- تا 83/0 ‌بود. بررسی نتایج حاصل از متاآنالیز در این پژوهش و مقایسه آن با نتایج مطالعات انفرادی نشان داد که تجمیع نتایج مطالعات و نجزیه مجدد آنها با روش متاآنالیز از طریق کاهش خطای استاندارد سبب افزایش صحت در نتایج حاصله می‌شود. به طور مثال دامنه تغییرات وراثت‌پذیری در مقالات مورد استفاده در مورد صفت تولید شیر بین 047/0 تا 41/0 ، چربی شیر بین 05/0 تا 56/0 و پروتئین شیر بین 0 تا 7/0 بود، در حالی که پس از تجمیع نتایج توسط روش متاآنالیز، محدوده 95% برای وراثت‌پذیری این صفات به ترتیب به 23/0 تا 25/0، 17/0 تا 21/0 و 19/0 تا 29/0 کاهش یافت. از طرفی مقایسه خطای استاندارد متاآنالیز در مورد هر صفت با خطای استاندارد مطالعات نشان داد که تجمیع نتایج و افزایش حجم نمونه باعث کاهش شدید خطای استاندارد برآورد وراثت‌پذیری در صفات مورد بررسی بخصوص صفات تولیدی شد.
نتیجه‌گیری: بنابراین استفاده از روش‌هایی نظیر متآنالیز با تجمیع کلیه اطلاعات موجود منجر به بهبود برآوردها و افزایش کارائی برنامه‌های اصلاح نژادی و بهبود پیشرفت ژنتیکی صفات اقتصادی بخصوص در جمعیت‌های فاقد رکورد و یا با رکوردهای نامناسب خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Meta-Analysis of studies on genetic parameters of economic traits in Iranian Holstein dairy cows

نویسندگان [English]

 • Saeed Zerehdaran 1
 • Fateme Ghobakhloo 2
 • Mehdi Jabbari Nooghabi 3
 • Mohammad Mahdi Shariati 4
1 Animal Science department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
2 Animal Science department, faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
3 Department of Statistics, Faculty of Mathematics Science, Ferdowsi University of Mashhad
4 Animal Science department, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Meta-analysis method was used for gathering studies done on genetic parameters estimation in Holstein cows to increase the accuracy of estimations. For this purpose, data from 96 articles on genetic parameter estimation of productive and reproductive traits on Iranian Holstein dairy cows were used. Productive traits were milk production, amount of milk fat, amount of milk protein, milk fat percentage and milk protein percentage and reproductive traits were age at first calving, calving interval, dry days, open days, pregnancy period and lactation period.
Materials and methods: First, heritability estimates, genetic and phenotypic correlations were obtained from articles. After data preparation, the meta-analytical model with random effects using Metacor package, R 3.3.1 software and CMA ver.3 software were used for estimating weighted average of heritability and genetic and phenotypic correlations, standard errors and 95% confidence interval for productive and reproductive traits. Investigating available studies showed high heteroginty among studies. Therfore, using fixed model meta-analysis was not possible for estimating weighted average of effects. Data were reanalysid using CMA software and results of random model meta-analysis were reported as final results.
Results: The weighted average of heritability for productive traits in dairy cows were between 0.19‌ and 0.27. Milk protien percentage had the highest (0.27) and milk fat had the lowest (0.19) heritability estimates amonge productive traits. The weighted average of heritability for reproductive traits was in the range of 0.03 to 0.14. Pregnancy period (0.14) had the highest and open days had the lowest (0.03) heritability estimates amonge reproductive traits. The weighted average of genetic correlations of productive and reproductive traits was in the range of -0.56 to 0.88 and the mean weight of the phenotypic correlations of traits was in the range of -0.42 to 0.83. Comparing the results of meta-analysis in present study with the results of individual studies showed that aggregating studies and analyzing by meta-analysis improves the accuracy of the results through reducing standard errors. For example, in studied articles the range of heritability estimates for milk production were between 0.047-0.41, for milk fat were between 0.05-0.56 and for milk protein were between 0-0.7. However, after using meta-analysis method, these ranges were reduced to 0.23-0.25 for milk production, 0.17-0.21 for milk fat and 0.19-0.29 for milk protein. In addition, because of aggregating studies and increasing the amount of data, standard error of estimates in meta-analysis were considerably reduced compared to standard error of estimates in individual studies, especially for productive traits.
Conclusion: Using methods like Meta-analysis will increase the performance of breeding programs and will improve genetic progress of economic traits of animals by gathering all available information, especially for populations with no or not accurate data.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Genetic parameters
 • Genetic and phenotypic correlation
 • Heritability
 • Holstein
 • Meta-analysis
 1. 1.Aghajari, Z., Ayatollahi Mehrgardi, A., Tahmasbi, R. and Moghbeli, M. 2015. Genetic and phenotypic trends of productive and reproductive traits in Iranian Holstein dairy cattle of Isfahan province. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(4): 819-825

  2.Alijani, S., Jasouri, M., Pirany, N. and Daghigh Kia, H. 2012. Estimation of variance components for some production traits of Iranian Holstein dairy cattle using Bayesian and AI-REML methods. Pakistan Veterinary Journal. 32 (4): 562-566.

  3.Alizade, R., DeljooIsalo, H.A. and Eskandarinasab, M.P. 2012. Estimation the genetic and phenotypic parameters of milk yield and its correlation with age at first calving in West Azerbaijan Holstein dairy cows. The Fifth Congress on Animal Science. Isfahan University of Technology.

  4.Alizade, R., DeljooIsalo, H.A. and Eskandarinasab, M.P. 2012. Correlation between reproductive traits in Iranian Holstein cows in various climates, using repeatable model. The Fifth Congress on Animal Science. Isfahan University of Technology.

  5.Amini, A.S., Aslami Nejad, A.A. and Tahmores pour, M. 2011. Estimation of genetic parameters for productive traits of Holstein cows in Khorasan Razavi province. Iranian Journal of Animal Science Research. 3(2): 171-178.

  6.Amini, B., Moradi Shahr Babak, M., Nejati Javaremi, A. and Sayad Nejad, M.B. 2009. The effect of adjustment for production trait records on estimation of variance components and genetic evaluation in Iranian Holstein cattle. Iranian Journal of Animal Science. 40(2): 17-22.

  7.Arab, A., Farhangfar, H., Miraei Ashtiani, S.R., Riasi, A. and Rashid, H. 2012. The use of fixed and random regression test day models in genetic analysis of daily milk yield of Mashhad’s Holstein cows. Iranian Journal of Animal Science Research. 22(4): 57-68.

  8.Ayalew, W., Aliy, M. and Negussie, E. 2017. Estimation of genetic parameters of the productive and reproductive traits in Ethiopian Holstein using multi-trait models. Asian-Australasian Journal Animal Science. 30(11): 1550-1556.

  9.BakhtiariZadeh, M.R. and Moradi ShahrBabak, M. 2010. An estimation of the lactation curve parameters through incomplete gamma function and a determination of the genetic relationship between these parameters and udder traits, in Holstein population of Iran. Iranian Journal of Animal Science. 14(1): 1-10.

  10.BakhtiariZadeh, M.R., ShahreBabak, M.M., Pakdel, A. and Moghimi, A. 2010. Genetic relationships between linear type traits, milk yield and open day in Holstein cows of Iran. Iranian Journal of Animal Science. 40(4): |13-19

  11.Bashtani, M. 2012. Parameter estimation and genetic evaluation of Holstein cows of industrial dairy farms of Razavi Khorasan province for protein yield using fixed and random regression test day models. Iranian Journal of Animal Science Research. 22(3):  63-71.

  12.Biglari, N., Mirzamohamadi, E., Razm kabir, M. and Nazari, M. 2012. Estimate genetic parameters and trend the 305-day milk traits in Holstein cows in Qazvin province. The Fifth Congress on Animal Science. Isfahan University of Technology.

  13.Bitaraf Sani, M. Aslaminejad, A.A. and Seyeddokht, A. 2013. Genetic evaluation of age at first calving, open days and milk production of Holstein cattle in Iran. Iranian Journal of Animal Science Research. 5(1): 62-68.

  14.Bohlouli, M. Alijani, S. and Varposhti, M.R. 2015. Genetic relationships among linear type traits and milk production traits of Holstein dairy cattle. Annals of Animal Science. 15(4): 903-917. ‏

  15.Brzáková, M., Zavadilová, L., Přibyl, J., Pešek, P., Kašná, E. and Kranjčevičová, A. 2019. Estimation of genetic parameters for female fertility traits in the Czech Holstein population. Czech Journal of Animal Science. 64(5): 199-206. ‏

  16.Campos, R.V., Cobuci, J.A., Kern, E.L., Costa, C.N. and McManus, C.M. 2015. Genetic parameters for linear type traits and milk, fat, and protein production in Holstein cows in Brazil. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 28(4): 476-484. ‏

  17.Chegini, A., Shadparvar, A.A. and Ghavi Hossein‐Zadeh, N. 2015. Genetic parameter estimates for lactation curve parameters, milk yield, age at first calving, calving interval and somatic cell count in Holstein cows. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(1): 61-67

  18.Chukani, A., Dadpasand, M., Mirzaei, H.R., Rokouei, M. and Sayadnezhad, M.B. 2009. Estimation of genetic parameters of some reproductive traits and their relationship with milk and fat production in Holstein cows in Iran. Iranian Journal of Animal Science (Iranian Agricultural Sciences). 40(4): 53-61.

  19.Dadpasand, M., Zamiri, M.J. and Atashi, H. 2013. Genetic correlation of average somatic cell score at different stages of lactation with milk yield and composition in Holstein cows. Iranian Journal of Veterinary Research, Shiraz University. 14(3): 190-196

  20.Dastaniyan, V., Khalajzade, S. and Sayyadnejad, M.B. 2011. Estimation of genetic and phenotypic parameters for milk production traits and correlation with age at first calving in Holstein cows of Iran. National Conference of Modern Topics in Agriculture.

  21.Dastaniyan, V., Khalajzade, S. and Seyyadnejad, M.B. 2016. Genetic analysis of milk yield for Holstein dairy cows in different provinces of Iran. Animal Science Journal (Pajouhesh and Sazandegi). 29(111): 15-24.

  22.De Oliveira, H.R., Ventura, H.T., Costa, E.V., Pereira, M.A., Veroneze, R., de Souza Duarte, M. and Silva, F.F. 2018. Meta-analysis of genetic-parameter estimates for reproduction, growth and carcass traits in Nellore cattle by using a random-effects model. Animal Production Science. 58(9): 1575-1583.

  23.Deljoo Isaloo, H.A. and Eskandari Nasab, M.P. 2011. The estimation of genetic and environmental parameters and genetic and phenotype and genetic trend strand for reproduction traits of Holstein cows was Khoramdare Culture Technology. Animal Sciences Journal (Pajouhesh and Sazandegi). 3(92): 52-58.

  24.Deljoo Isaloo, H.A. and Eskandari Nasab, M.P. 2012. Genetic and phenotypic study of some reproductive traits of Holstein cows in Yazd, Zanjan and Tabriz provinces. Journal of  Livestock Research. 3(1): 37-44.

  25.Deljoo, H. and Eskandarinasab, M. 2012. Genetic and environmental parameters for reproduction traits in Holstein cows in East Azerbaijan province. Iranian Journal of Animal Science Research. 23(1): 201-208.

  26.Ebrahimpourtaher, S., Rafat, S.A., Moghaddam, Gh. and Shoja, J. 2015. Estimation of genetic parameters for production traits and some reproduction disorders of dairy cows in one of the East Azerbaijan herds. Iranian Journal of Animal Science Research. 25(4):  1-9.

  27.Eghbalsaied, S., Akasheh, L., Honarvar, M., Forouzandeh, A.D., Ghazikhani-Shad, A., Bankizadeh, F. and Abdullahpour, R. 2016. Fine-tuning of season definition for genetic analysis of fertility, productivity, and longevity traits in Iranian Holstein dairy cows. Kuwait Journal of  Science. 43(1): ‏193-207.

  28.El-Bayoumi, K.M., El-Tarabany, M.S., Abdel-Hamid, T.M. and Mikaeil, O.M. 2015. Heritability, genetic correlation and breeding value for some productive and reproductive traits in Holstein cows. Research Opinions in Animal and Veterinary Sciences. 5(2): 65-70.

  29.Erfani‐Asl, Z., Hashemi, A. and Farhadian, M. 2015. Estimates of repeatability and heritability of productive trait in Holstein dairy cattle. Iranian Journal of Applied Animal Science. 5(4): 827-832

  30.Faraji-Arough, H., Aslaminejad, A.A. and Farhangfar, H. 2011. Estimation of genetic parameters and trends for age at first calving and calving interval in Iranian Holstein cows. Journal of Research in Agricultural Science. 7(1): 79-87.

  31.Farhangfar, H. and Naeemipour Younesi, H.­ 2007. Estimation of genetic and phenotypic parameters for production and reproduction traits in Iranian Holsteins. Journal of Water and Soil Science (JWSS). 11(1): 431-441.

  32.Farhangfar, H., Naeemipour, H. and Lotfi, R. 2008. Genetic evaluation of milk production in holstein dairy cattle of Khorasan province using a spline random regression model. Journal of Water and Soil Science (JWSS). 12(43):  533-543.

  33.Forutan, M. and Ansari-Mahyari, S. 2013. Genetic parameters of birth weight, age at first calving and gestation length in dairy cattle herds of Isfahan province. National Congress of Livestock and Poultry in North of country. Sari Agricultural Sciences and Natural Resources University.

  34.Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2012. Estimation of genetic parameters and trends for energy-corrected 305-d milk yield in Iranian Holsteins. Archiv Tierzucht. 55(5): 420-426.

  35.Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2012. Genetic and phenotypic trends for dry days in the first three lactations of Iranian Holsteins. Animal Production Research. 1(3): 39- 47.

  36.Ghavi Hossein-Zadeh, N. and Ardalan, M. 2011. Estimation of genetic parameters for milk urea nitrogen and its relationship with milk constituents in Iranian Holsteins. Livestock Science. 135(2): 274-281. ‏

  37.Ghiasi, H., Pakdel, A., Nejati-Javaremi, A., Mehrabani-Yeganeh, H., Honarvar, M., González-Recio, O. and Alenda, R. 2011. Genetic variance components for female fertility in Iranian Holstein cows. Livestock Science. 139(3):  277-280. ‏

  38.Gholizdeh, S., Mahyari Ansari, S., Riasi, A. and Rokouei, M. 2013. Estimation of consanguinity coefficient and its effect on some reproductive traits of dairy cattle in Isfahan province. Iranian Journal of Animal Science Research. 5(3): 251-256.

  39.Haile-Mariam, M., Morton, J.M. and Goddard, M.E. 2003. Estimates of genetic parameters for fertility traits of Australian Holstein-Friesian cattle. Journal of Animal Science. 76 (1): 35-42. ‏

  40.Hashemi, A., Bernousi, I., Razzagh Zadeh, S. and Ranjbari, M. 2009. Estimates of genetic parameters of productive traits in Holstein-Native crossbreds in W. Azarbaijan Province-Iran. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8(5): 917-919. ‏

  41.Hassani, S., Ardalan Far, M., Zerehdaran, S. and Sayadnejad, M.B. 2012. Determination of optimum Holstein inheritance in crossbred dairy cattle based on combined productive and reproductive traits. Animal Production Research. 1(1): 1-7.

  42.Hassanvand, S. and Sadeghi Sefidmazgi, A. 2015. Estimation of economic value for milk persistency in Holstein dairy cattle of Iran. Iranian Journal of Animal Science Research. 25(3): 85-94.

  43.Ho Lee, Y. 2015. Meta-analysis of genetic association studies. Annals of Laboratory Medicine. 35(3): 283-287.

  44.Hooijmans, C., Hout, J., Ritskes-Hoitinga, M. and Rovers, M. 2014. Meta-analyses of animal studies: An introduction of a valuable instrument to further improve healthcare. Institute for Laboratory Animal Research (ILAR). 55(3): 418-426.

  45.Hosseinpour Mashhadi, M., Emam Jomeh Kashan, N., Nassiry, M.R. and Vaez Torshizi, R. 2008. Prediction breeding value and genetic parameter in Iranian Holstein bulls for milk production trait. Pakistan Journal of Biological Sciences. 11(1):108-112.

  46.Izadkhah, R., Farhangfar, H., Fathi Nasri, M.H. and Naeemipour, H. 2011. Application of wilmink's exponential function in genetic analysis of 305-D milk production and lactation persistency in Holstein cows of Razavi Khorasan.  Iranian Journal of Animal Science Research . 3:3. 297-303.

  47.Jafar, M., Majidi, H. and Makhmalbaf, D. 2016. Genetic constraints and developments of milk yield in Iranian Holstein population. Global Journal of Animal Breeding and Genetics(GSRJ).4(12): 334-340.

  48.Jafarabadi, G.A. 2011. Genetic parameters of milk and fat yield in normal and high yielding dairy cows. In Proceedings of International Conference on Biotechnology and Food Science (ICBFS 2011).

  49.Jafari Torbaghan, M., Farhangfar, H., Bashtani, M., Nazari, B.M. and Sarir, H. 2012. Genetic evaluation of cows for milk protein yield trait using fixed and random regression test day models. Animal Production Research. 1(2): 9- 20.

  50.Jasouri, M., Alijani, S. and Pirani, N. 2011. Estimation of variance components and genetic parameters of some important economic traits in Holstein dairy cows of Iran using a repeatability model and limited maximum likelihood method. National Congress on Modern Agricultural Science and Technology. Zanjan University.

  51.Jasouri, M., Alijani, S. and Pirani, N. 2011. Comparison of Bayesian and REML statistical methods in estimating genetic parameters in the first three abdomen of important economic traits in Holstein cattle of Iran using animal model. National Congress on Modern Agricultural Science and Technology. Zanjan University

  52.Jembere, T., Dessie, T., Rischkowsky, B., Kebede, K., Okeyo Mwai, A. and Haile, A. 2017. Meta-analysis of average estimates of genetic parameters for growth, reproduction and milk production traits in goats. Small Ruminant Research. 153: 71-80.

  53.Kavosi, A., Roshanfekr, H., Mamouei, M., Fayazi, J. and Kianzad, D. 2016. Genetic trends for production traits of Holstein cows resulted by imported semen in Fars province. Animal Science Journal (Pajouhesh and Sazandegi). 29(111): 3-14.

  54.Khalajzadeh, S. 2014. Genetic parameters estimation of age at first calving and its effect on productive traits of Holstein dairy cows. Animal Science Journal (Pajouhesh and Sazandegi). 27(103): 15-24.

  55.Khaleghi, M.H., Zerehdaran, S., Hassani, S., Farhangfar, H. and Eghbal, A.R. 2013. Genetic analysis of milk production trait using test day model with fixed and random regressions in Holstein dairy cows of Yazd province. Journal of Ruminant Researches. 1(1): 13-30.

  56.Khanzadeh, H. and Ghavi Hossein-Zadeh, N. 2014. Estimation of genetic parameters for milk yield of Iranian Holstein dairy cows using random regression and repeatability models. Animal Sciences Journal (Pajouhesh and Sazandegi). 1(102): 52-59.

  57.Kheirabadi, K., Alijani, S., Zavadilová, L., Rafat, S.A. and Moghaddam, G. 2013. Estimation of genetic parameters for daily milk yields of primiparous Iranian Holstein cows. Archives Animal Breeding. 56(1): 455-466. ‏

  58.Kheirabadi, K. and Razmkabir, M. 2016. Genetic parameters for daily milk somatic cell score and relationships with yield traits of primiparous Holstein cattle in Iran. Journal of Animal Science and Technology. 58: 1.38. ‏

  59.Kheirabadi, K., Alijani, S., Rafat, S.A. and Moghaddam, Gh. 2014. Comparison of two different statistical methods in estimation of (co)variance components of milk production traits of Iranian Holstein cows. Journal of Ruminant Research. 1(4): 127-142.

  60.Kheirabadi, Kh., Alijani, S., Zavadilová, L., Rafat, S.A. and Moghaddam, Gh.A. 2013. Estimation of genetic parameters for daily milk yields of primiparous Iranian Holstein cows. Archiv Tierzucht. 56(44): 455-466.

  1. kheirabadi, Kh. and Alijani, S. 2014. Comparison of two singles- and multiple trait random regression models in estimation of genetic parameters of production traits in Holstein dairy cattle. Research on Animal Production. 5(10): 179-189
  2. Kheirabadi, Kh. and Alijani, S. 2014. Genetic parameters for milk production and persistency in the Iranian Holstein population by the multi trait random regression model. Archiv Tierzucht. 57(12): 1-12.
  3. Kheirabadi, Kh. and Razmkabir, M. 2016. Genetic parameters for daily milk somatic cell score and relationships with yield traits of primiparous Holstein cattle in Iran. Journal of Animal Science and Technology. 58. 38-42.
  4. Maddahi, N. 2016. Genetic analyses of days open in Holstein cattle of Hamadan province. 2nd International and 14th Iranian Genetics Congress.
  5. Mehrpoor, Z. and Bahreini Behzadi, M.R. 2016. Comparison of genetic parameters of 305-day milk yield trait in dairy cows in Isfahan province by using different animal models. Livestock Research (Quarterly). 5(2): 53-62.
  6. Mirza Mohammadi, E., Rashidi, A. and Razmkabir, M. 2011. Estimation of genetic and phenotypic trend of productive traits in the first lactation period of Holstein cattle of Zanjan province. The First National Congress on Agricultural Science and Technology. Zanjan University.

  67.Mohammadi, Y., Shariati, M.M., Zerehdaran, S., Razmkabir, M., Sayyadnejad, M.B. and Zandi, M.B. 2016. The accuracy of genomic breeding value for production trait in Iranian Holstein dairy cattle using parametric and non-parametric methods. Journal of Animal Production. 18(1):  1-11.

  68.Mohammadpanah, M., Farhangfar, H. and Bashtani, M. 2016. Genetic analysis of raw and energy-corrected test day milk traits in Iranian first lactation Holstein cows. Research of Animal Production. 7(13): 153-162.

  69.Motamedi, M.M., Eftekharshahrodi, F., Valizadeh, R., Farhangfar, H., Bashtani, M. and Naeemipour, H. 2010. Estimation of genetic parameters for some production and reproduction traits in a herd of Holstein cow. Animal Sciences Journal (Pajouhesh and Sazandegi). 90: 22-27.

  70.Motamedi, M.M., Zafarnezhad, K. and Fazaeli Rad, A. 2012. Estimation of genetic parameters for production traits in Holstein cow. The Fifth Congress on Animal Science. Isfahan University of Technology.

  1. Naeemipour Younes, H. and Shariati, M.M .2016. Multivariate genetic analysis of productive and reproductive traits in first lactation Holsteins in arid climate of Iran. Ruminant Research Journal. 3(4): 189-205.

  72.Naeemipour Younesi, H., Tahmoorespour, M. and Shariati, M.M. 2015. Effect of age at first calving on calving interval and dry period length of dairy cows in semiarid climate of Iran. Journal of Ruminant Research. 3(2): 163-176.

  73.Nafez, M., Zerehdaran, S., Hasani, S. and Samiyi, R. 2012. Genetic evaluation of productive and reproductive traits in Holstein cows in the north of Iran. Iranian Journal of Animal Science Research. 4(1): 69-77.

  74.Nosrati, M. and Tahmorespour, M. 2011. Genetic and trend evaluation of productive and reproductive traits of dairy cattle in Razavi Khorasan province by using multivariate analysis. Iranian Journal of Animal Science Research. 3(3): 280-286     

  75.Ojango, J.M.K. and Pollott, G.E. 2001. Genetics of milk yield and fertility traits in Holstein-Friesian cattle on large-scale Kenyan farms. Journal of Animal Science. 79(7):  1742-1750. ‏

  76.Pahlavan, R. and Moghimy Esfandabady, A. 2010. Genetic study of body traits, production and reproduction in a Holstein cow community. Iranian Journal of Animal Science Research. 3(3): 1-12.

  77.Petrini, J., Iung, L.H.S., Rodriguez, M.A.P., Salvian, M., Pértille, F., Rovadoscki, G.A., Cassoli, L.D., Coutinho, L.L., Machado, P.F., Wiggans, G.R. and Mourão, G.B. 2016. Genetic parameters for milk fatty acids, milk yield and quality traits of a Holstein cattle population reared under tropical conditions. Journal of Animal Breeding and Genetics. 133(5): 384-395. ‏

  78.Pozveh, S.T., Shadparvar, A.A., Shahrbabak, M.M. and Taromsari, M.D. 2009. Genetic analysis of reproduction traits and their relationship with conformation traits in Holstein cows. Livestock Science. 125(1): 84-87. ‏

  79.Razavi, S.M., Vatankhah, M., Mirzaei, H.R. and Rokoei, M.  2008. Estimation of genetic trends for production traits of Holstein cattle in Markazi province. Animal Sciences Journal (Pajouhesh and Sazandegi). 20(4): 55-62.

  80.Rokouei, M., Vaez torshizi, R.,  Moradi shahr babak, M.,  Sargolzaei, M. and Sorencen, A. 2011. Effect of inbreeding on genetic parameters and breeding values for production and reproduction traits in Holstein cattle of Iran. Iranian Journal of Animal Science. 42(1): 1-10.

  81.Rostami Engasi, M. and Soodagar Amiri, A. 2010. Estimation of genetic parameters for productive traits in Sari Holstein dairy cows. Iranian Journal of Animal Science. 3(3): 35-41.

  82.Safari, E., Fogarty, N.M. and Gilmour, A.R. 2004. A review of genetic parameter estimates for wool, growth, meat and reproduction traits in sheep. Livestock Production Science.92(3): 271-289.

  83.Safi Jahanshahi, A., Vaez Torshizi, R., Emam Jomeh kashan, N. and Sayyad Nejad, M.B. 2003. An estimate of genetic parameters of milk production traits for Iranian Holstein dairy cattle, using different animal models. Iranian Journal of Agriculture Science. 34(1): 177-186.

  84.SahebHonar, M., MoradiShahr Babak, M., MiraeiAshtiani, S.R. and­ Seyad Nezhad, M.B. 2010. An estimation of genetic trend for production traits and a determination of the impact of some factors on it in Iranian Holstein cattle. Iranian Journal of Animal Science. 41(2): 173-184.

  85.Salari, M. Asqari, M.R. Farhangfar, H. and eqbal, A.R. 2012. Estimation of genetic trend for 305-d milk trait of Holstein dairy cattle in Tehran province using a covariance function model. The Fifth Congress on Animal Science. Isfahan University of Technology

  86.Salehi, A. 2015. The association of bovine osteopontin (OPN) gene with milk production traits in Iranian Holstein bulls. Iranian Journal of Biotechnology. 13(1): 43-48.

  87.Salehi, A.R. Nasiri, Kh. Aminafshar, M. Sayaadnejad, M.B. and Sobhani, R. 2015. The association of bovine osteopontin (OPN) gene with milk production traits in Iranian Holstein bulls. Iranian Journal of Biotechnology. 13(1): 1092.

  88.Savar Sofla, S. and Eskandari Nasab, M.P. 2008. Estimation of genetic parameters of production traits of Holstein cows in different climate regions of Iran. Journal of Agricultural Sciences and Natural Resources. 15(3): 152-158.

  89.Seyeddokht, A., Aslaminejad, A.A. and Bitaraf Sani, M. 2015. Phenotypic and genotypic analysis of age at first calving in Iranian Holstein dairy cows. Iranian Journal of Animal Science Research. 7(2): 184-190.

  90.Shadparvar, A.A. and Yazdanshenas, M.S. 2005. Genetic parameters of milk yield and milk fat percentage test day records of Iranian Holstein cows. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 18(9):  1231-1236. ‏

  91.Shahdadi, A.R., Hassani, S., Ahani Azari, M., Ali Saghi, D. and Eghbal, A.R. 2012. Genetic analysis of some first lactation productive traits in Holstein dairy cows. The Fifth Congress on Animal Science. Isfahan University of Technology.

  92.Shahdadi, A.R., Hassani, S., Saghi, D.A., Ahani Azari, M., Eghbal, A.R. and Rahimi, A. 2014. Estimation of genetic parameters of first lactation production and reproduction traits in Iranian Holstein dairy cows. Journal of Ruminant Research. 1(4): 109-126.

  93.Sheikhloo, M., Shojae, J., Pirany, N., Alijani, S. and Sayadnejad, M.B. 2009. Genetic evaluation and calculating daughter yield deviation of bulls in Iranian Holstein cattle for milk and fat yields. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences. 22(5): 611-617.

  94.Sheikhlou, M., Shojae, J., Pirani, N., Alijani, S. and Rafat, A. 2010. Estimation of heritability and repeatability for milk and fat yields in Iranian Holstein cattle using univariate and multivariate models. Iranian Journal of Animal Science Research. 19(1): 61-68.

  95.Shirmoradi, Z., Salehi, A.R., Pahlavan, R. and Mollasalehi, M.R. 2010. Genetic parameters and trend of production and reproduction traits in Iranian Holstein cattle. Journal of Animal Production. 12(2): 21-28.

  96.Shojae, J., Alijani, S., Mohammadi, A., Sadeghi, S. and Bohlouli, M. 2013. Genetic evaluation of lactation continuation using test day records of Holstein cows in Iran. Journal of Livestock Research. 2(2): 1-10.

  97.Teimorian, M., Aslaminejad, A.A. and Tahmorespour, M. 2011. Estimation of genetic parameters of productive traits in Holstein cows. Iranian Journal of Animal Science Research. 3(2): 179-184.

  98.Toghiani Pozveh, S., Shadparvar, A.A., Moradi Shahrbabak, M. and Dadpasand Taromsari, M. 2009. Genetic analysis of reproduction traits and their relationship with conformation traits in Holstein cows. Livestock Science. 125: 84–87

  99.Toghyani, S., Shadparvar, A.A., Moradi Shahr Babak, M. and Dadpasand, M. 2009. Estimation of genetic parameters for first lactation production and reproduction traits in Iranian Holstein cows. Iranian Journal of Animal Science Research. 40(2): 69-76.

  100.Varkoohi, Sh. 2016. Estimation of variance components for milk production traits in iranian Holstein cows. Journal of Animal Production. 7(14): 193-197

  101.Yousefi, A., Salehi, A.R., Nasiri, K.H. and Afshar, M. 2012. Estimation of genetic and phenotypic parameters for production and composition milk traits of Holstein cows in Iran. 12th Iranian Congress of Genetics.Tehran. Iranian Society of Genetics.

  102.Yousefi, A., Salehi, A.R., Nazari Ghadikolaie, A. and Sayyad Nejad, M.B. 2015. Estimation of genetic and phenotypic trend for milk production traits and age at first calving in Holstein cows of Iran. International Conference on Sustainable Development, Strategies and Challenges with a Focuse on Agriculture, Natural Resources, Environment and Tourism. Tabriz.

  103.Yousefi-Golverdi, A., Hafezian, H., Chashnidel, Y. and Farhadi, A. 2012. Genetic parameters and trends of production traits in Iranian Holstein population. African Journal of Biotechnology. 11(10): 2429-2435.

  104.Zamani, P., Miraei-Ashtiani, S.R. and Mohammadi, H. 2008. Genetic parameters of residual energy intake and its correlations with other traits in Holstein dairy cattle. Turkish Journal of Veterinary and Animal Sciences. 32(4): 255-261.

  105.Zamani, P., Tahaee, S.A. and Ghazikhani Shad, A. 2016. Genetic analysis of milk yield traits in first lactation of dairy cattle of Hamedan province. Iranian Journal of Animal Science Research. 26(2): 13-21.

  106.Zamani, P., Tahaei, S.A., Ghazikhani-Shad, A. and Jasouri, M. 2016. Estimation of genetic, environmental and phenotypic trends of milk production traits in Holstein cattle of Hamedan province. Iranian Journal of Animal Science Research. 47(1): 145-154

  107.Zinvand Mojarad, B., Emamjome Kashan, N., Farhangfar, H. and Aminafshar, M. 2014. Genetic parameters of test day milk yields of Iranian Holstein cows. Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences. 3(4): 70-74.