اثر محدویت فیزیکی خوراک و تغذیه مجدد بر عملکرد رشد، خصوصیات و ترکیب شیمیایی لاشه بره‌های لری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بخش تحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی

2 بخش تحقیقات علوم دامی مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران

3 مرکز آموزش و تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان ، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، خرم آباد، ایران.

4 سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، مؤسسه تحقیقات علوم دامی کشور، کرج، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: رشد جبرانی اضافه‌وزنی است که در اثر فراهم آمدن شرایط دسترسی دام به غذای کافی بعد از یک دوره محدودیت غذایی به دست می‌آید. بنابراین دامی که تحت تأثیر یک دوره محدودیت غذایی قرارمی گیرد پس از تغذیه مجدد مخصوصاً در اوایل دوره مذکور، دارای احتیاجات نگهداری کمتری در مقایسه با دامی است که تحت تأثیر دوره محدودیت غذایی قرار نگرفته است. با توجه پروار 320 هزار رأس بره پرواری در استان لرستان در سال و امکان استفاده از محدودیت خوراک و در راستای ترویج استفاده از رشد جبرانی در پروار بره‌ها پروژه با هدف بررسی امکان تغییر روند سرعت رشد، پروار و ترکیبات فیزیکی و شیمیایی لاشه بره‌های پرواری نژاد لری از طریق راهکارهای کوتاه‌مدت، محدودیت خوراک مصرفی انجام شد.
مواد و روش‌ها: برای انجام آزمایش تعداد 24 رأس بره نر نژاد لری از شیر گرفته با میانگین وزن زنده 45/1±30 کیلوگرم انتخاب‌ شدند. چهار جیره آزمایشی شامل 1) گروه شاهد (جیره پروار بدون محدودیت و در حد اشتها)؛ 2) گروه محدودیت 80 درصد اشتها 3) گروه محدودیت 70 درصد حد اشتها) 4) گروه محدودیت 60 درصد حد اشتها) بودند. در پایان آزمایش میزان افزایش وزن روزانه، وزن نهایی، ضریب تبدیل غذایی، بازده خوراک و خوراک مصرفی محاسبه‌شده و سپس از هر تیمار سه رأس بره کشتار شدند. خصوصیات لاشه به همراه هزینه تولید برای هر کیلوگرم افزایش وزن، لاشه و گوشت لخم محاسبه شد. جهت تعیین ترکیب شیمایی گوشت درصد ماده خشک، خاکستر، چربی خام و پروتئین خام تعیین شد. داده‌های عملکرد، صفات لاشه و ترکیب شیمیایی لاشه در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تکرار (هر تکرار شامل گروه 6 رأسی و 3 رأس برای صفات لاشه و ترکیب شیمیایی لاشه) توسط رویه مختلط آنالیز کوواریانس شد. مقایسه میانگین تیمارها با استفاده از آزمون توکی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد بین وزن نهایی بره‌ها در پایان دوره محدودیت خوراک اختلاف معنی‌دار وجود داشت (05/0>P). در پایان تغذیه مجدد بین گروه شاهد و گروه‌های محدودیتی 70 و 80 درصد محدودیت خوراک اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد (05/0P>). بین ماده خشک مصرفی روزانه بره‌ها در پایان دوره محدودیت خوراک اختلاف معنی‌دار وجود داشت (05/0>P). در پایان رشد جبرانی بین گروه شاهد و گروه‌های محدودیتی اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. در دوره تغذیه مجدد ضریب تبدیل خوراک در تیمارهای محدودیت خوراک نسبت به تیمار شاهد کاهش داشت. بازده خوراک روندی مشابه ضریب تبدیل خوراک در دوره محدودیت خوراک و رشد جبرانی در گروه‌های آزمایشی داشت. نتایج ترکیب فیزیکی لاشه در دوره تغذیه مجدد نشان داد که میانگین اکثر صفات لاشه در تیمار شاهد و 80 درصد خوراک با یکدیگر تفاوت معنی‌دار نداشته و بالاتر از دو گروه محدودیت 70 و 60 درصد خوراک بودند. در این بین وزن دنبه، درصد دنبه و چربی کل لاشه در تیمار شاهد بالاتر از کلیه گروه‌های محدودیت بود. نتایج نشان داد درصد گوشت لخم لاشه سرد در گروه‌های جبرانی بالاتر از تیمار شاهد بود. درصد ترکیبات شیمیایی لاشه در دوره محدودیت خوراک نشان داد ماده خشک، درصد پروتئین خام و چربی در تیمار شاهد بیشتر از تیمارهای محدودیت خوراک بود و بین تیمارها اختلاف معنی‌دار وجود داشت (05/0>P). در دوره تغذیه مجدد درصد پروتئین خام بیشتر از گروه شاهد بود.
نتیجه‌گیری‌: این مطالعه مشخص نمود بره‌های تحت محدودیت 80 درصد خوراک به دلیل افزایش وزن بالاتر، ضریب تبدیل غذایی مناسب‌تر ازنظر وضعیت پرواری نسبت به بره‌های شاهد که در کل دوره در حد اشتها خوراک مصرف نمودند ارجحیت داشتند. همچنین درصد چربی کل لاشه کمتر و گوشت لخم بیشتر و درنهایت هزینه‌های تولید هر کیلوگرم لاشه و گوشت لخم پائین تری نسبت به سایر تیمارها داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of physical restriction of feed and re-feeding on growth performance, carcass characteristics and chemical composition of Lori lambs

نویسندگان [English]

 • Behrouz Yarahmadi 1
 • Mohsen Mohamadi Saei 2
 • Krim Ghorbani 3
 • nader papi 4
1 Department of Animal Sciences, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, , AREEO
2 Department of Animal Sciences, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Khorram Abad, Iran
3 Department of Animal Sciences, Lorestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Khorram Abad, Iran
4 Agricultural Research Education and Extension Organization (AREEO), Animal Science Research Institute of Iran, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Compensatory growth is the overweight that is achieved by providing the animal with access to adequate food after a period of nutritional restriction. Therefore, a livestock that is affected by a period of feed restriction after re-feeding, especially at the beginning of this period, has less maintenance requirements compared to a livestock that has not been affected by the feed restriction period. Considering the feedlot of 320,000 fattening lambs in Lorestan province per year and the possibility of using feed restriction to promote the use of compensatory growth in lamb fattening, the project was carried out aims to investigate the possibility of process changing the growth rate, fattening and physical and chemical composition of carcass lambs Lori breed by short-term strategies of feed restriction.
Materials and methods: Twenty male Lori lambs with a mean live weight of 30±1.45 kg were selected for the experiment. The four experimental diets included 1) the control group (fattening diet without restriction and ad libitum); 2) 80% ad libitum group 3) 70% ad libitum group 4) 60% ad libitum group. At the end of experiment, daily weight gain, final weight, feed conversion ratio, feed efficiency and feed intake were calculated and then three lambs were slathered from each treatment. Carcass characteristics were calculated with the cost of production per kg of weight gain, carcass and lean meat. Percentage of dry matter, ash, crude fat and crude protein were determined for meat chemical composition. Performance data, carcass traits and chemical composition of carcass were completely randomized design with four replications (each replication including six lambs and three for carcass traits and carcass chemical composition) by analysis of covariance means of mixed model procedure. Comparison of mean treatments was performed by Tukey test.
Results: Results showed that there were significant difference between the final weight of lambs at the end of feed restriction period (p < 0.05). At the end of the re-feeding, no significant differences were observed among the control treatment with 70% and 80% feed restriction groups (P>0.05). There were significant difference among intake dry matter of lambs at the end of feed restriction period (p < 0.05). At the end of compensatory growth, no significant difference was observed between control and restraint groups. During the re-feeding period, feed conversion ratio was lower in feed restraint treatments compared to control treatment. Feed efficiency was similar to feed conversion during feed restriction and re-feeding period in the experimental groups. Results of physical composition of carcass during re-feeding showed that the average of most carcass traits in control and 80% of feed restriction treatments had no significant difference and were higher than 70 and 60% of feed restriction. Meanwhile, the fat tail weight and percentage and total carcass fat were higher in the control group than in all control groups. The results showed that the percentage of cold carcass lean meat in the compensatory groups was higher than the control treatment. Percentage of carcass chemicals in feed restriction period showed that dry matter, percentage of crude protein and fat in control treatment were higher than feed restriction treatments and there were significant difference among treatments (P <0.05). The percentage of crude protein in the re-feeding period was higher than the control group.

Conclusion: This study showed that lambs with 80% restriction of feed due to higher weight gain, feed conversion ratio were more favorable in terms of fattening condition than control lambs who consumed feed during whole period. Also, this treatment was the total carcass fat percentage lower and lean meat higher and ultimately, the production costs per kg carcass and lean meat were lower than other treatments.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Carcass characteristics
 • Feed conversion ratio
 • Feed restriction
 • Re-feeding
 1. Abouheif, M., Al-Sornokh, H., Swelum, A., Yaqoob, H. and Al-Owaimer, A. 2015. Effect of different feed restriction regimens on lamb performance and carcass traits. R. Bras. Zootec.44(3): 76-82.‏
 2. Abouheif, M.A., Al-Owaimer, A., Kraidees, M., Metwally, H. and Shafey, T. 2013. Effect of restricted feeding and realimentation on feed performance and carcass characteristics of growing lambs. R. Bras. Zootec. 42: 95-101.
 3. Addah, W., Ayantunde, A., and Okine, E. K. 2017. Effects of restricted feeding and re-alimentation of dietary protein or energy on compensatory growth of sheep. South Afr. J. Anim. Sci. 47(3): 389-396.‏
 4. 2006.Official Methods of Analysis, 19th ed. Official Methods of Analysis of AOAC International, Gaithersurg, MD, USA.
 5. Aziz, N.N., Murray, D.M. and Ball, R.D.1992. The effect of live weight gain and live weight loss on body composition of Merino wethers: chemical composition of the dissected components. J. Anim. Sci. 70: 3412-3420.
 6. Bigdeli, M. 1996.Compensatory growth in the ruminant animal. Ph.D thesis,Universit of Queensland.
 7. Carstens, G.E., Johnson, D.E., Ellenberger, M.A. and Tatum, J.D. 1991. Physical and chemical components of the empty body during compensatory growth in beef steers. J. Anim. Sci. 69: 3251–3264.
 8. Dashtizadeh, M., Zamiri, M. J., Kamalzadeh, A. and Kamali, A. 2008. Effect of feed restriction on compensatory growth response of young male goats. Iranian J. Vet. Res. 9: 109-120.
 9. Performance report of the Deputy of Improvement of Livestock Production in Lorestan Province. 2018. Agri. Jhad. organ. Lorestan. (In Persian).
 10. Ding, L.M., Chen, J.Q., Degen, A.A., Qiu, Q., Liu, P.P., Dong, Q.M., Shang, Z.H., Zhang, J.J. and Liu, S.J. 2016. Growth performance and hormonal status during feed restriction and compensatory growth of Small- Sheep in China Han tail. Small. Rumin. Res. 144 : 191-196.
 11. Drouillard, J.S., Klopfenstein, T.J., Britton, R.A., Bauer, M.L., Gramlich, S.M., Wester, T.J. and Ferrell, C.L.1991. Growth, body composition, and visceral organ mass and metabolism in lambs during and after metabolizable protein or net energy J. Anim. Sci. 69: 3357–3375.
 12. Ghoorchi, T. and Safarzadeh Torghabeh, H. 2005. Investigation of compensatory growth in Atabaya (Dalagh) finishing lambs . J. Agri. Sci. Natur. 12 (3): 135-143.
 13. Greeff, J.C., Meissner, H.H. and Roux, C.Z. 1986. The effect of compensatory growth on body composition in sheep. South Afr. J. Anim. Sci. 16: 162-168.
 14. Homem, A.C., Sobrinho, A.G. and Yamamoto, S. 2007. Compensatory gain in lambs in the fattening phase: performance and biometric measures. R. Bras. Zootec. 36: 111-119.
 15. Hornick, J.L., Van Eenaeme, C., Gérard, O., Dufrasne, I. and Istasse, L. 2000. Mechanisms of reduced and compensatory growth. Domes. J. Anim. Endocrinol. 19: 121–132.
 16. Kabbali, A., Johnson, W.L. and Johnson, D.W. 1992a. Effects of compensatory growth on somebody component weights and on carcass and non carcass composition of growing lambs. J. Anim. Sci.70: 2852-2858.
 17. Kabbali, A., Johnson, W.L. and Johnson, D.W. 1992b. Effects of under nutrition and refeeding on weights of body parts and chemical components of growing Moroccan lambs. J. Anim. Sci. 70: 2859-2865.
 18. Kamalzadeh A. and Aouladrabiei M.R. 2009. Effects of restricted feeding on intake, digestion, nitrogen balance and metabolizable energy in small and large body sized sheep breeds. Asian-Austr. J. Anim. Sci. 22: 667-673.
 19. Kamalzadeh, A., Bruchem, J., Van Koops, W.J., Tamminga, S. and Zwart, D. 1997. Feed quality restriction and compensatory growth in growing sheep: feed intake, digestion, nitrogen balance and modeling change in feed efficiency. Livest. Prod. Sci. 52: 209-217.
 20. Kamalzadeh, A., Koops, W.J., van Bruchem, J., Tamminga, S. and Zwart, D. 1998. Feed quality restriction and compensatory growth in growing sheep: Development of body organs. Small. Rumin. Res. 29:71-82.
 21. Kamalzadeh, A., Koops, W.J. and Kiasat, A. 2009. Effect of qualitative feed restriction on energy metabolism and nitrogen retention in sheep. South Afr. J. Anim. Sci. 39:30-39.
 22. Keogh, K., Waters, S.M., Kelly, A.K. and Kenny, D.A. 2015. Feed restriction and subsequent realimentation in Holstein Friesian bulls: I. Effect on animal performance; muscle, fat, and linear body measurements; and slaughter characteristics. J. Anim. Sci. 93: 3578–3589.
 23. Libardi, K.D.C., Costa, P.B., Oliveira, A.A., Cavilhão, C., Hermes, P.R. and Ramella, J.R.P. 2018. Metabolic profile of santa ines lambs finished in feedlot with feeding restriction and ad libitum. Ciê. J. Anim. Bras.
 24. Mahouachi, M. and Atti, N. 2005. Effects of restricted feeding and re-feeding of Barbarine lambs intake,growth and non-carcass components. J. Anim. Sci. 81: 305-312.
 25. Mitchell, A.D. 2007. Impact of research with cattle, pigs, and sheep on nutritional concepts: body composition and growth. J. Nutr. 137: 711–714.
 26. Moezzifar, M., Karimi, N. and Zand, K. 2016. The effect of feed restriction and compensatory growth on microbial crude protein production in fattening Afshari male lambs post weaning. J. Anim. Envir. 8(2): 25-32. (In Persian)
 27. National Research Council (NRC). 2007. Nutrient Requirements of Sheep. Sixth rev. ed. National Academy Vpress, Washington, DC, USA.
 28. Rezaivand, H. 2000. Investigation of compensatory growth in lamb (Arabian sheep), MSc thesis, Shahid Chamran University of Ahwaz, Ramin Agricultural Education and Research Complex. (In Persian).
 29. Ryan, W.J. 1990. Compensatory growth in cattle and sheep. Nutr. Abstr. Rev. Ser. B,Liv. Feed. 60:6 53–664.
 30. Sami, A., Al-Selbood, B.A. and Abouheif, M. 2016. Impact of short compensatory growth periods on performance, carcass traits, fat deposition, and meat properties of Najdi lambs. Turk. J. Vet. Anim. Sci. 40(6): 744-749.‏
 31. SAS Institute. 2003. SAS User's Guide. Version 9.1. SAS Institute Inc. Cary,NC,USA.
 32. Searle, T. W., Graham, N. M. and Smith, E. 1979. Studies of weaned lambs before, during and after a period of weight loss. II. Body composition. Aust. J. Agri. Res. 30: 525-531.
 33. Shadnoush, G.R., Alikhani, M., Rahmani, H.R., Edriss, M.A., Kamalzadeh, A. and Zahedifar, M. 2011. Effects of restricted feeding and re-feeding in growing lambs: intake, growth and body organs development. J. Anim. Veteri. Adv. 10(3): 280-285.‏
 34. Turgeon,O.A., Brink, D.R. and Bartle, S.J. 1986. Effects of growth rate and compensatory growth on body composition in lambs. J. Anim. Sci. 63: 770-780.
 35. Yagoub, Y.M., Satti, H.A., Ismail, R.A. and Babiker, S.A. 2016. Effect of Compensatory Growth on Feedlot Performance of Sudanese Desert Lambs. J. Vet. Med. Anim. 6(1).‏ (In Persian).
 36. Yambayamba, E.S.K., Price, M.A. and Jones, S.D.M. 1996. Compensatory growth of carcass tissues and visceral organs in beef heifers. Livest. Prod. Sci. 46: 19–32.