تعیین ترکیب شیمیایی خوراک گلوتن ذرت و مقایسه عملکرد، قابلیت‌هضم مواد مغذی و صفات لاشه بره‌های پرواری با سطوح مختلف جایگزینی کنجاله سویا با خوراک گلوتن ذرت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم دامی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی ساری ایران

2 عضو هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری- ریاست دانشکده علوم دامی و شیلات

چکیده

چکیده:
سابقه و هدف: با توجه به این که در حدود 70 تا 75 درصد (در کشورهای توسعه‌یافته در حدود 50 الی60 درصد) از کل هزینه‌های تولیدات دامی مربوط به خوراک است، یکی از راهکارهای اقتصادی تولید در زمینه استفاده از پسماند‌های حاصل از فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی است، از جمله پس‌ماندهای صنعتی خوراک گلوتن ذرت می‌باشد که در تغذیه گاو شیری، گوسفند مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای این منظور مقایسات کمی در خصوص عملکرد، قابلیت‌هضم و صفات لاشه در بره‌های پرواری گوسفند با خوراک‌های با انرژی و پروتئین یکسان انجام گرفته است. هدف از این پژوهش، استفاده از سطوح مختلف خوراک گلوتن ذرت در جیره بره‌های پرواری و مقایسه عملکرد، قابلیت هضم و صفات لاشه می‌باشد.
مواد و روش‌ها: این آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار جیره غذایی (تیمار) شامل سطوح صفر، 33، 66 و 100 درصد خوراک گلوتن ذرت به‌صورت جایگزین با کنجاله سویا بر روی بره‌های پرواری انجام گرفت. به هر تیمار تعداد شش راس بره پرواری (تکرار) در سن سه ماهگی اختصاص داده ‌شد که به‌صورت انفرادی در قفس‌های جداگانه به‌مدت 84 روز (16 روز دوره عادت‌پذیری) نگه‌داری شدند. جیره‌ها از نظر محتوی پروتئین و انرژی برابر بودند. ماده خشک، خاکستر، فیبر خام، و چربی خام بر اساس روش AOAC (2000) ، پروتئین خام با استفاده از روش کلدال (AOAC، 2000)، NDF، ADF و بر اساس روش ون سوست (1991) تعیین گردید.
یافته‌ها: بیشترین مصرف خوراک روزانه مربوط به بره‌های تغذیه شده با تیمار سطح 100 درصد خوراک گلوتن ذرت و کمترین مصرف خوراک روزانه مربوط به بره‌های تغذیه‌شده با سطح 66 درصد خوراک گلوتن ذرت بود (05/0>P ). تیمار حاوی سطح 66 درصد خوراک گلوتن ذرت بیشترین وزن بدن را نشان داد (05/0>P ). در بیشتر دوره‌های پرورش سطح 66 درصد خوراک گلوتن ذرت بیشترین افزایش وزن را نشان داد (05/0>P ). در بیشتر دوره‌های پرورش ضریب تبدیل خوراک بره‌های دریافت‌کننده تیمار سطح 66 درصد خوراک گلوتن ذرت بهبود یافت (05/0>P). قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و پروتئین در تیمار 66 درصد بیشتر و اختلاف معنی‌داری با سایر تیمارها داشت (05/0>P). قابلیت هضم دیواره سلولی بدون همی‌سلولز (ADF)، دیواره سلولی (NDF)، کربوهیدرات غیر فیبری (NFC) و قابلیت‌هضم چربی خام (EE) تفاوت معنی‌داری نداشت (05/0< p). در بیشتر صفات ترکیب لاشه در بین تیمارها اختلاف معنی‌داری وجود داشت (05/0>P). تیمار سطح 66 درصد خوراک گلوتن ذرت بهترین صفات لاشه را نسبت به سایر تیمارها نشان داد. میزان ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام، خاکستر، چربی خام، فیبر خام، دیواره سلولی بدون همی‌سلولز و دیواره سلولی به‌ترتیب 96/87، 67/82، 66/21، 33/6، 5/3، 4/9، 55/37، 70/12 بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج ذکر شده و قیمت ارزان این محصول، استفاده از خوراک گلوتن ذرت تا سطح 66 درصد توصیه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determination of chemical composition of corn gluten feed and Comparison of performance, nutrient digestibility and carcass of fattening lambs with different levels of soybean meal replacement with corn gluten feed.

نویسندگان [English]

 • mohammad eteraf 1
 • asad Teimouri Yansari 2
 • yadollah chashnidel 3
1 Department of Animal Sciences, Sari Iran University of Agriculture and Natural Resources
2 Faculty Member of Sari University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Sari University of Agriculture and Natural Resources - Department of Animal Science and Fisheries
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Considering that about 70 to 75 percent (in developed countries about 50-60 percent) of the total production costs related to livestock feed. One of the economical ways of producing is to use waste from agricultural and industrial activities, One of the industrial wastes of corn gluten feed that is used in the feeding of dairy cattle, sheep. A little comparison of performance, Carcass traits and digestibility has done of the same energy and protein feeds in sheep. The aim of this study, was the replacement of Soybean meal with corn gluten feed in the diet of fattening lambs and the investigate effect of it on performance, Carcass traits and digestibility.
Materials and methods: This experiment was conducted in a completely randomized design with Four diets (Treatment) containing 0, 33, 66 and 100 percent Corn gluten feed was substituted with soybean meal on fattened lambs. Six lambs were given to each treatment (Repeat) with the age of about three months. Animals were individually located in separate cages for 84 days (15 days adaptation period). The protein and energy content of diets were equal. Dry matter, ash, crude fiber, and crude fat were determined according to AOAC (2000), crude protein was determined by Coldall method (AOAC, 2000), NDF, ADF and by van Sost (1991).
Results:The highest daily feed intake was for lambs fed 100% corn gluten and the lowest daily feed for lambs fed 66% corn gluten (P <0.05). reatments containing 66% corn gluten feed had the highest body weight (P <0.05). In most periods, 66% of corn gluten feed showed the highest weight gain (P <0.05).
Feed conversion ratio of lambs receiving 66% corn gluten feed improved in most periods (P <0.05).
The digestibility of dry matter, organic matter and protein was 66% higher and significantly different from other treatments (P <0.05). Digestibility of cell wall without hemicellulose (ADF), cell wall (NDF), nonfibrous carbohydrate (NFC) and crude fat digestibility (EE) were not significantly different (P <0.05). There were significant differences among treatments for all carcass composition (P <0.05). The 66% corn gluten level treatment showed the best carcass traits compared to the other treatments. Dry matter, organic matter, crude protein, ash, crude fat, crude fiber, cell wall without hemicellulose and cell wall were 87.96, 82.67, 21.66, 6.33, 3.5, 9.4, 37.55, 12.70.
Conclusion: According to the results mentioned and low-cost corn gluten feed, use of corn gluten feed up to 66% in lambs is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: Corn gluten feed
 • lamb feed
 • feed intake
 • growth performance
 • carcass traits
 1. 2000. Official method of analysis, 17th Edition. Association of Official Analytical Chemists, Washington, DC, USA.
 2. Armentano, L.E. and Dentine, M.R. 1988. Wet corn gluten feed as a supplement for lactating dairy cattle and growing heifers. Journal of Dairy Science. 71: 990–995.
 3. Azizi-shotorkhoft, A., Sharifi, A., Mirmohammadi, D., Baluch-Gharaei, H. and Rezaei, J. 2016. Effect of feeding different levels of corn steep liquor on the performance of fattening lambs. Journal of Animal Phisiology and Animal Nutrition. ;100: 109-17.
 4. Blasi, D.A., Brouk, M.J., Drouillard, J. and Montgomery, S.P. 2001. Corn gluten feed: Composition and feeding value for beef and dairy cattle. Kansas Coop Ext. Svc. MF-2538.
 5. Boddugari, K., Grant, R.J., Stock, R. and Lewis, M. 2001. Maximal replacement of forage and concentrate with a new wet corn milling product for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 84: 873–884.
 6. Bowman, J.G.P. and Paterson, J.A. 1988. Evaluation of com gluten feed in high energy diets for sheep and cattle Journal of Animal Science. 66: 2057-2070.
 7. Cordes, C.S., Turner, K.E., Paterson, J.A., Bowman, J.G.P. and Forwood, J.R. 1988. Corn gluten feed supplementation of grass hay diets for beef cows and yearling heifers. Journal of Animal Science. 66: 522-531.
 8. DiCostanzo, A., Plegge, S.D., Peters, T.M. and Meiske, J.C. 1986. Dry corn gluten feed as a replacement for corn grain and corn silage in corn silage based diets. In: Univ. Minn. Beef Rep., B-345, p. 9.
 9. Farran, T.B., Erickson, G.E., Klopfenstein, T.J., Macken, C.N. and Lindquist, R.U. 2006. Wet corn gluten feed and alfalfa hay levels in dry-rolled corn finishing diets: Effects on finishing performance and feedlot nitrogen mass balance. Journal of Animal Science. 84: 1205–1214.
 10. Firkins, J.L., Berger, L.L. and Fahey, G.C. 1985. Evaluation of wet and dry distillers grains and wet and dry com gluten feeds for ruminants. Journal of Animal Science. 60: 847-860.
 11. Gelvin, A.A., Lardy, G.P., Soto-Navarro, S.A., Landblom, D.G. and Caton, J.S. 2004. Effect of field pea-based creep feed on intake, digestibility, ruminal fermentation, and performance by nursing calves grazing native range in western North Dakota. Journal of Animal Science. 82: 3589–3599.
 12. Gunderson, S.L., Aguilar, A.A., Johnson, D.E. and Olson, J.D. 1988. Nutritional value of wet corn gluten feed for sheep and lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 71: 1204–1210.
 13. Ham, G.A., Stock, R.A., Klopfenstein, T.J. and Huffman, R.P. 1995. Determining the net energy value of wet and dry corn gluten feed in beef growing and finishing diets. Journal of Animal Science. 73: 353-359.
 14. Hannah, S.M., Paterson, J.A., Williams, J.E. and Bowman, D.K. 1987. Effects of cracked com or com gluten feed on digestibility and utilization of alfalfa haylage by calves. Univ. Missouri Ani).TI. Sci. Prog. Rep., pg. 6.
 15. Hannah, S.M., Paterson, J.A., Williams, J.E. and Kerley, M.S. 1990. Effects of corn vs. corn gluten feed on site, extent, and ruminal rate of forage digestion and on rate and efficiency of gain. Journal of Animal Science. 68: 2536–2545.
 16. Hao, X.Y., Gao, H., Wang, X.Y., Zhang, G.N. and Zhang, Y.G. 2016. Replacing alfalfa hay with dry corn gluten feed and Chinese wild rye grass: Effects on rumen fermentation, rumen microbial protein synthesis, and lactation performance in lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 100: 1–10.
 17. Herold, D., Cooper, R., Klopfenstein, T., Milton, T. and Stock, R. 1999. Corn bran, solvent-extracted germ meal, and steep liquor blends for finishing yearlings. In: Univ. Neb. Beef Cattle Rep., MP 71-A, p. 29.
 18. Hosseinzadeh, M. 2010. Effect of different levels of corn steep water feeding on laying hens. M.Sc., Tarbiat Modarres University. Faculty of Agriculture. 141 Pp. (In Persian).
 19. Hussein, H.S. And Berger, L.L. 1995. Effects of feed intake and dietary level of wet corn gluten feed on feedlot performance, digestibility of nutrients, and carcass characteristics of growing-finishing beef heifers. Journal of Animal Science. 73: 3246-3252.
 20. Kampman, K.A. and Loerch, S.C. 1988. Effects of dry com gluten feed on cattle feedlot performance and fiber digestibility. Journal of Animal Science. 67: 501-512.
 21. Kampman, K.A. and Loerch, S.C. 1989. Effects of dry corn gluten feed on feedlot cattle performance and fiber digestibility. Journal of Animal Science. 67: 501-512.
 22. Kelzer, J.M., Kononoff, P.J., Gehman, A.M., Karges, K. and Gibson, M.L. 2009. Effects of feeding three types of corn milling coproducts on ruminal fermentation and digestibility in lactating Holstein dairy cattle. Journal of Dairy Science. 92: 5120–5132.
 23. Khalid M.F., Sarwar M., Rehman, A.U., Shahzad, M.A. and Mukhtar, N. 2012. Effect of dietary protein sources on lamb’s performance: A review. Iranian Journal of Applied Animal Science 2: 111-120.
 24. Knaus, W.F., Beermann, D.H., Guiroy, P.J., Boehm, M.L. and Fox, D.G. 2001. Optimization of rate and efficiency of dietary nitrogen utilization through the use of animal by-products and (or) urea and their effects on nutrient digestion in Holstein steers. Journal of Animal Science. 79: 753-760.
 25. Krehbiel, C.R., Stock, R.A., Herold, D.W., Shain, D.H., Ham, G.A. and Carulla, J.E. 1995. Feeding wet corn gluten feed to reduce subacute acidosis in cattle. Journal of Animal Science. 73: 2931–2939.
 26. Krishnamoorthy, U., Muscato, T.V., Sniffen, C.J. and Van Soest, P.J. 1982. Nitrogen fractions in selected feedstuffs. Journal of Dairy Science. 65:217-225.
 27. Loe, E.R., Bauer, M.L. and Lardy, G.P. 2006. Grain source and processing in diets containing varying concentrations of wet corn gluten feed for finishing cattle. Journal of Animal Science. 84: 986-996.
 28. Lupton, C.J., Huston, J.E., Craddock, B.F., Pfeiffer, F.A. and Polk, W.L. 2007. Comparison of three systems for concurrent Pro-duction of lamb meat and wool. Small Ruminant Research. 72: 133-140.
 29. Lupton, C.J., Huston, J.E., Hruska, J.W., Craddock, B.F. and Pfeiffer, F.A. 2008. Comparison of three systems for concurrent Pro-duction of high quality mohair and meat from angora male kids. Small Ruminant Research. 74: 64-71.
 30. Macken, C.N., Erickson, G.E,. Klopfenstein, T.J. and Stock, R.A. 2004. Effects of concentration and composition of wet corn gluten feed in steam-flaked corn-based finishing diets. Journal of Animal Science. 82: 2718–2723.
 31. Macleod, G.K., Droppo, T.E., Grieve, D.G., Barney, D.J. and. Rafalowski, W. 1985. Feeding value of wet corn gluten feed for lactating dairy cows. Canada Journal of Animal Science. 65: 125-134.
 32. Montgomery, S.P., Drouillard, J.S., Sindt, J.J., Farran, T.B., Pike, J.N., Trater, A.M., Coetzer, C.M., LaBrune, H.J., Hunter, R.D. and Stock, R.A. 2003. Combinations of alfalfa hay and wet corn gluten feed in limit-fed growing diets for beef cattle. Journal of Animal Science. 81:1671-1680.
 33. 2007. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. NationalAcademy of Science, Washington, DC.
 34. Parsons, C.H., Vasconcelos, J.T., Swingle, R.S., Defoor, P.J., Nunnery, G.A., Salyer, G.B. and Galyean, M.L. 2014. Effects of wet corn gluten feed and roughage levels on performance, carcass characteristics, and feeding behavior of feedlot cattle. Journal of Animal Science. 85: 3079–3089.
 35. Peter, C.M., Faulkner, D.B., Merchen, N.R., Parrett, D.F., Nash, T.G. and Dahlquist, J.M. 2000. The effects of corn milling coproducts on growth performance and diet digestibility by beef cattle. Journal of Animal Science. 78: 1–6.
 36. Phelps, A. 1988. Variability of corn gluten should be a feeding concern. Feedstuffs. 60: 8-10.
 37. Poppi, D.P., Norton, B.W., Minson, D.J. and Hendricksen, R.E. 1980. The validity of the critical size theory for particles leaving the rumen. The Journal of Agricultural Science. 94: 275–280.
 38. Raghuvansi, S.K.S., Prasad, R., Tripathi, M.K., Mishra, A.S., Chaturvedi, O.H., Mishra, A.K., Saraswat, B.L. and Jakhmola, R.C. 2007. Effect of complete feed blocks or grazing and supplementation of lambs on performance, nutrient utilization, rumen fermentation and rumen microbial enzymes. Animal. 1: 221–226.
 39. Richards, C.J., Stock, R.A., Klopfenstein, T.J. and Shain, D.H. 1998. Effect of wet corn gluten feed, supplemental protein, and tallow on steer finishing performance. Journal of Animal Science. 76: 421–428.
 40. Roghani,A. and Moinizadeh, E. 2006. Preparation of feed from waste. Aige
  510Pp. (In Persian).
 41. Schroeder, J.W. 2003. Optimizing the level of wet corn gluten feed in the diet of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 86: 844–851.
 42. Sinclair, L.A., Garnsworthy, P.C., Newbold, J.R. and Buttery, P.J. 1993. Effect of synchronizing the rate of dietary energy and nitrogen release on rumen fermentation and microbial protein synthesis in the sheep. The Journal of Agricultural Science. 120: 251-263.
 43. Siverson, A. 2013. Effects of corn processing and dietary wet corn gluten feed on newly received and growing cattle. A thesis master of science. Kansas state university .Manhattan, kansas. 52Pp.
 44. Staples, C.R., Davis, C.L., McCoy, G.C. and Clark, J.H. 1984. Feeding value of wet corn gluten feed for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 67: 1214–1220.
 45. Stock, R.A., Lewis, J.M., Klopfenstein, T.J. and Milton, C.T. 2000. Review of new information on the use of wet and dry milling feed by-products in feedlot diets. Proc. Am. Soc. Journal of Animal Science., 1999. Available: http://www.asas. org/jas/symposia/proceedings/0924.
 46. VanBaale, M.J., Shirley, J.E., Titgemeyer, E.C., Park, A.F., Meyer, M.J., Lindquist, R.U. and. Ethington, R.T. 2001. Evaluation of wet corn gluten feed in diets for lactating dairy cows. Journal of Dairy Science. 84: 2478–2485.
 47. Van Soest, P.J., Robertson. J.B. and Lewis. B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharaides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3593-3597.
 48. Zinn, R.A. and Borques, J.L. 1993. Influence of sodium bicarbonate and monensin on utilization of a fatsupplemented, high-energy growing-finishing diet by feedlot steers. Journal of Animal Science. 71: 18-25.