دوره و شماره: دوره 7، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 1-144