اثرات تغذیه شاهدانه در جیره‌های با پروتئین خام متفاوت بر عملکرد، قابلیت هضم ، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و سنتز پروتئین میکروبی در بره‌های پرواری بلوچی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 عضو هیات علمی دانشگاه زابل

3 عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 عضو هیات علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران

چکیده

سابقه و هدف: دانه‏های روغنی حاوی مقادیر قابل توجهی چربی و اسیدهای چرب غیراشباع هستند و استفاده از این دانه‌ها در جیره، بر ترکیب اسیدهای چرب بافت‌های مختلف بدن و عملکرد حیوانات مزرعه‌ای تأثیر می‌گذارد. هدف از این تحقیق بررسی اثرات تغذیه دانه شاهدانه در جیره‏های با سطوح پایین پروتئین خام بر مصرف خوراک، عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی خوراک و در بره‌های پرواری بلوچی است. یکی دیگر از اهداف این تحقیق، با توجه به اثرات منفی اسیدهای چرب غیر اشباع موجود در چربی‌ها و دانه های روغنی بر پارامترهای شکمبه‌ای که سبب کاهش جمعیت پروتوزوآیی و بازچرخ نیتروژن شکمبه‌ای می‌گردد، آیا با استفاده از شاهدانه به عنوان یک دانه روغنی و تاثیر تغذیه آن بر فراسنجه‌های شکمبه ای و سنتز پروتئین میکروبی می‌توان پروتئین خام جیره را کاهش داد.
مواد وروش‌ها: در این پژوهش از 24 راس گوسفند بلوچی نر با 1±25 کیلوگرم وزن بدن و حدود 5 ماه سن در سه گروه در قالب طرح کاملا تصادفی استفاده شد. جیره‎های آزمایشی شامل: 1) جیره شاهد با 14 درصد پروتئین خام، 2) جیره حاوی 10 درصد دانه شاهدانه با 14 درصد پروتئین خام و 3) جیره حاوی 10 درصد دانه شاهدانه با 12 درصد پروتئین خام بود. پرواربندی بره‏ها پس از طی کردن یک دوره سازگاری 14 روزه، به مدت 84 روز انجام شد. اندازه‌گیری مصرف خوراک، افزایش وزن روزانه، وزن سرد و گرم لاشه و قابلیت هضم ظاهری مواد مغذی با روش خاکستر نامحلول در اسید انجام شد. نمونه‌گیری ادرار جهت تعیین مشتقات پورینی از روش نمونه‌گیری نقطه‌ای استفاده شد. نمونه‌گیری از مایع شکمبه در آخرین روز هفته پایانی پرواربندی در ساعت قبل از مصرف خوراک و 3 ساعت بعد از خوراکدهی با استفاده از لوله مری متصل به پمپ خلاء انجام گردید. داده‌ها با رویه GLM با استفاده از نرم افزار آماری SAS آنالیز شدند.
یافته‌ها: جیره‌های حاوی شاهدانه بر ماده خشک مصرفی و میانگین افزایش وزن روزانه و وزن نهایی بره‌ها تاثیر معنی‌داری داشت. به طوری که بیشترین میزان مصرف ماده خشک و افزایش وزن مربوط به بره‌های تغذیه شده با شاهدانه با 14 درصد پروتئین خام بود. وزن نهایی در بره‌های تغذیه شده با شاهدانه با 14 و 12 درصد پروتیئن خام جیره، به ترتیب 11/46 و 03/43 کیلوگرم نسبت به گروه شاهد با وزن 42 کیلوگرم بیشتر بود. جیره‌های حاوی شاهدانه بر قابلیت هضم ظاهری ماده خشک و پروتئین خام بره‌ها تاثیر معنی‌داری داشت. غلظت نیتروژن آمونیاکی و جمعیت کل پروتوزآ و پروتوزوآ هولوتریش مایع شکمبه تحت تاثیر جیره‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری نشان داد. کمترین تعداد پروتوزوآ مژکدار و غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه در بره‌های تغذیه شده با شاهدانه مشاهده گردید. پروتئین میکروبی در بره‌های تغذیه شده با جیره‌های حاوی شاهدانه با 35 گرم در روز بیشتر از گروه شاهد با 31 گرم در روز بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به افزایش وزن روزانه، افزایش وزن نهایی و سنتز پروتئین میکروبی بیشتر بره‌های تغذیه شده با10 درصد شاهدانه و 14 درصد پروتئین خام بهترین عملکرد را نشان داد. از طرفی افزودن 10 درصد شاهدانه به جیره و کاهش 2 درصدی پروتئین خام جیره در مقایسه با گروه شاهد تاثیر منفی بر عملکرد رشد نداشت و با توجه به افزایش وزن روزانه و وزن نهایی گوسفندان تغذیه شده با 10 درصد شاهدانه و افزایش سنتز پروتئین میکروبی می‌توان از شاهدانه به‌عنوان یک منبع با ارزش غذایی بالا در تغذیه دام استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effects of feeding hemp seeds in diets with different levels of crude protein on Performance, Digestibility, Ruminal metabolites and Synthesis of Microbial Protein in Baluchi fattening lambs.

نویسندگان [English]

 • ghasem jalilvand 2
 • omid dayani 3
 • mehdi Dehghan banadaky 4
1
2 department of animal science of Zabol university
3 Department of Animal Science, College of Agriculture, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman
4 Department of Animal Sci. University College of Agriculture & Natural Resources University of Tehran
چکیده [English]

Background and objectives: Oil seeds contain significant amounts of fat and fatty acids unsaturated, andBackground and objectives: Oil seeds contain significant amounts of fat and unsaturated fatty acids, and their use in the diet affects the composition of the fatty acids in various tissues of the body and animals' performance. The aim of this study was to investigate the effects of feeding hemp seed (HS) in diets with low levels of crude protein on feed intake, performance, nutrient digestibility on Baluchi fattening lambs and the possibility of CP reduction in the diets due toadverse effects of unsaturated fatty acids presence in HS on protozoal population and nitrogen recyclingin the rumen.
Materials and methods: Twenty-four Baluchi male lambs, with 24±1 kg body weight (BW) and 4–5 months of age, were used in a completely randomized design experiment. Experimental diets included: 1) control diet with 14% crude protein; 2) diet with 14% crude protein, containing 10% of HS and 3) diet with 12% crude protein containing 10% HS. The fattening period lasted 84 days after a 21-day adaptation period. Dry matter intake, daily body weight gain, cold and hot carcass weights and apparent digestibility were determined. Urine spot sampling was used to determine the purine derivatives. Rumen fluid samples were taken through esophagus-tube connected to vacuum pump before and three hours after morning feeding on the last day of experiment and then pH and ammonia nitrogen (NH3-N) were determined. Data were analyzed using GLM models of the SAS software.
Results: Diets containing HS had significant effect on dry matter intake (DMI), average daily gain (ADG) and final weight of the lambs. The highest DMI and ADG were observed for lambs fed with آُ with 14% crude protein. The final weight in lambs fed with HS with 14 and 12% crude protein diet were 46.11 and 43.03 kg, respectively which was higher than control group with final weight 42 kg. Diets containing HS had significant effect on apparent digestibility of DM and CP by lambs (P <0.05). The concentration of ruminal NH3-N and total protozoa and Holotricha population were significantly affected by experimental diets. The lowest number of ciliate protozoa and the lowest ruminal NH3-N concentration were observed in lambs fed with HS. Microbial protein synthess in lambs fed with HS was higher than control group (35 vs. 31 g/d).
Conclusion: The result of this experiment showed that higher daily body weight, final weight and the microbial protein synthesis were achieved in animals which fed 10 and 14 percent HS. Including 10% of HS to the diet and reducing 2% of CP diet did not have any negative effect on growth performance than control group. In conclusion, based on the results of ADG and final BW and higher microbial protein synthesis including 10% HS as a valuable nutritive feed in the diet of animals is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • hemp seed
 • protozoa population
 • Baluchi sheep
 • apparent digestibility and ammonia nitrogen
 1.  Aldai, N., Murray, B.E., Najera, A.I., Troy, D.J., and Osoro, K. 2005. Derivatization of fatty acids and its application for conjugated linoleic acid studies in ruminant meat lipids. Journal of the Science of Food and Agriculture. 85: 1073-1083.

  1. Ansari, A., Taghizadeh, A., and anmohammadi, H. 2012. Effects of different levels of yeast Saccharomyces cerevisiae on ruminal ecosystem and ciliate Protozoa population in Ghizel sheep. Journal of Animal Science. 22. (In Persian)
  2. AOAC, 1990. Official Methods of Analysis, 16th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA, USA.
  3. Atkinson, R.L., Toone, C.D., Robinson, T.J., Harmon, D.L., and Ludden, P.A. 2010. Effects of ruminal protein degradability and frequency of supplementation on nitrogen retention, apparent digestibility, and nutrient fluxacross visceral tissues in lambs fed low-quality forage. Journal of Animal Science. 88: 727-736.
  4. Azizi, M., Soltani, A., and Khavari Khorasani, S. 2008. Canola, Physiology, Agriculture, Breeding and Biotechnology. Mashhad University press. 204Pp. (In Persian)
  5. Borhade, S.S. 2013. Chemical Composition and Characterization of Hemp (Cannabis sativa) Seed oil and essential fatty acids by HPLC Method. Archives of Apply Science Research. 5(1): 5-8.
  6. Broderick, G.A., and Kang, J. H. 1980. Automated simultaneous determination of ammonia and total amino acids in ruminal fluid and in vitro media. Journal of  Dairy Science. 63: 64-75.
  7. Broudisco, L.S., and Pochnet, S. 1994. Effect of linseed oil supplementation on feed degradation and microbial protein synthesis in the rumen of ciliate free and faunated sheep. Journal of Animal Feed Science and Technology. 49: 189-202.
  8. Bull, L.S., Bush, L.J., Friend, J.D., Harris, B., and Jones, E.W. 1965. Incidence of ruminal parakeratosis in calves fed different rations and its relation to volatile fatty acid absorption. Journal of Dairy Science. 48: 1459–1466.
  9. Callaway, J.C. 2004. Hemp seed as a nutritional resource: An overview: Euphytica. Department of Pharmaceutical Chemistry, University of Kuopio, Finland. Kluwer Academic Publishers, Netherlands. 65-72.
  10. Chen, X.B., and Gomes, M.J. 1995. Estimation of microbial protein supply to sheep and cattle based on urinary excretion of purine derivatives an over view of the technical details, Occasional Publication, Rowette Research Institute, Aberdeen, UK.
  11. Chichlowski, M.W., Schroeder, J.W., Park, C.S., Keller, W.L., and Schimek, D.E. 2005. Altering the fatty acids in milk fat by including canola seed in dairy cattle diets. Journal of Dairy Science. 88 (9): 3084-3094
  12. Cole, N.A., Defoor, P.J., Galyean, M.L., Duff, G.C., and Gleghorn, J.F. 2006. Effects of phase-feeding of crude protein on performance, carcass characteristics, serum urea nitrogen concentrations and manure nitrogen of finishing beef steers. Journal of Animal Science. 84: 3421-3432.
  13. Czerkawski, J.W. 1966. The effect on digestion in the rumen of a gradual increase in the content of fatty acids in the diet of sheep. British Journal of Nutrition. 20: 833-842.
  14. Daley, C.A., Abbott, A., Doyle, P.S., Nader, G.A., and Larson, S. 2010. A review of fatty acid profiles and antioxidant content in grass-fed and grain-fed beef. Journal of Nutrition.   9: 1–12.
  15. Dayani, O., GHorbani, G., Alikhani, M., Rahmani, H.R., and Mir, P.S. 2007. Effect of dietary whole cottonseed and crud protein level on rumen protozoa population and fermentation parameters. Small Rumi. Research. 69: 36-45.
  16. Dohme, F., Machmuller, A., Estermann, B.L., Pfister, P., Wasserfallen, A., and Kreuzer, M. 1999. The role of the rumen ciliate protozoa for methane suppression caused by coconut oil.  Letters in applied Microbiology. 29: 187–192.
  17. Duckett, S.K., and Gillis, M.H. 2010. Effects of oil source and fish oil addition on ruminal biohydrogenation of fatty acids and conjugated linoleic acid formation in beef steers fed finishing diets. Journal of Animal Science. 88: 2684-2691.
  18. Eadie, J.M. 1967. Studies on the ecology of certain rumen ciliate protozoa. J.ournal of General Microbiology. 49: 175.
  19. Ebrahimi, R., Ahmadi, H.R., Zamiri, M.J., and Rowghani, E. 2007. Effect of energy and protein levels on feedlot performance and carcass characteristics of Mehraban ram lambs. Pakistan Journal of Biology Science. 10: 1679-1684.
  20. Forbs, J.M., and France, J. 2005. Quantitative aspects of ruminant digestion and metabolism. CABI. 725Pp.
  21. Foroughi, O. 1996. The use of straw in processed oysters in the diet of lambs and determination of digestibility by in vivo and in vitro methods. Master's thesis. School of Agriculture. University of Tehran.
  22. Fortenbery, T.R., and Bennett, M. 2004. Opportunities for commercial hemp production. Review: Agricultural Economics. 26(1): 97-117.
  23. Ghoorchi T., and Asadi, Y. 2011. Optional consumption of feed and selection of rations in farm animals. Journal of Ruminant Research. 3(4): 1-17. (In Persion)
  24. Gibb, D.J., Shah, M.A., Mir, P.S., and McAllister, T.A. 2005. Effect of full-fat hemp seed on performance and tissue fatty acids of feedlot cattle. Canadian Journal of Animal Science. 85(2): 223-230.
  25. Gontheir, C., Mustafa, A.F., Berthiaume, R., Petit, H.V., Martineau, R., and Ouellet, D.R. 2004. Effect of feeding micronized and extruded flaxseed on ruminal fermentation and nutrition utilization by dairy cows. Journal of Dairy Science. 87: 1854-1863.
  26. Gonzalez, J., and Andres, S. 2003. Rumen degradability of some legume seeds. Journal of Animal Research 52: 17-25.
  27. Grant, R., Anderson, B., Rasby, R., and Mader, T. 1997. Testing livestock feeds for beef cattle, dairy cattle, sheep and horses. University of Nebraska. Neb Guide Publication.
  28. Haskins, B.R., Wise, M.B., Craig, H.B., Blumer, T.N., and Barrick, E.R. 1969. Effects of adding low levels of roughages or roughage substitutes to high energy rations for fattening steers. Journal of  Animal Science. 29: 345–353.
  29. Henderson, G., Stewart, C.S., and Nekrep, F.V. 1981. The effect of monensin on Pure mixed cultures of rumen bacteria. Journal of Applied Bacteriology. 51: 159-169.
  30. Hessle, A., Eriksson, M., Nadeau, E., Turner, T., and Johansson, B. 2008. Cold-pressed hempseed cake as a protein feed for growing cattle. Acta Agriculturae Scandinavica, Section A – Journal of Animal Science. 58(3): 136-145.
  31. Hristovm, A.N., Vander Pol, M., Agle, M., Zaman, S., Schneider, C., Ndegwa, P., Vaddella, V.K., Johnson, K., Shingfield, K.J., and Karnati, S.K.R. 2009. Effect of lauric acid and coconutoil on ruminal fermentation, digestion, ammonia losses from manure, and milk fatty acid composition in lactating cows. Journal of Dairy Science. 92: 5561–5582.
  32. Huard, S., Petit, H.V., Seoane, J.R., and Rioux, R. 1998. Effects of mechanical treatment of whole canola seeds on performance, diet digestibility and rumen parameters of lambs fed grass silage. Canadian Journal of Animal Science. 2: 592.
  33. Ikwuegbu, O.A., and Sutton, J.D. 1982. The effect of varying amount of linseed oil supplementation on rumen metabolism in sheep. British Journal Nutrition. 48: 365-375.
  34. Ivan, M., Hidiroglou, M., and Petit, H.V. 1991. Duodenal flow of nitrogen following protozoal inoculation of fauna-free sheep fed a diet supplemented with casein or soybean meal. Canadian J. Anim. Sci. 71: 793–801.
  35. Ivan, M., Mir, P.S., Koenig, K.M., Rode, L.M., Neil, L., Entz, T., and Mir, Z. 2001. Effect of dietary sunflower seed oil on rumen protozoa population and tisse concentration of conjugated linoleic acid in sheep. Small Rumin Research. 41: 215-227.
  36. Jenkins, T.C. 1993. Lipid metabolism in the rumen. Jouranal of Dairy Science. 76: 3851-3863.
  37. Karamshahi, Kh., Dayani, O., Tahmasebi, R., and Khezri, A. 2014. The Effect of Nutrition of Alhagi with Waste Date Palm silage on Digestibility, Fermentation, Protozoal Population and Synthesis of Microbial Protein in Sheep. Iranian Journal of Animal Science. 45(3): 257-271. (In Persion)
  38. Karus, M., and Vogt, D. 2004. European hemp industry: Cultivation, processing and product lines. Euphytica 140: 7-12.
  39. Kim, S.C., Adesogan, A.T., Badinga, L., and Staples, C.R. 2007. Effects of dietary n6: n-3 fatty acid ratio on feed intake, digestibility, and fatty acid profiles of the ruminal contents, liver, and muscle of growing lambs. Journal of Animal Science. 85: 706-716.
  40. Kocheki, A., Nasiri Mahalati, M., and Najafi, F. 2005. Biodiversity of Medicinal and Aromatic Plants in Iranian Cultivars. Iranian Journal of Crop Research. 2:2.208-216. (In Persion)
  41. Koenig, K.M., Newbold, G.J., McIntoch, F., and Rode, L.M. 2000. Effect of protozoa on bacterial nitrogen raising in the rumen. Journal of Animal Science. 78: 2431-2445.
  42. Koga, T. 1997. Linoleic and alpha Linolenice acids differently modify the effects of elaidic acid on polyunsaturated fatty acid metabolism and some immune indices in rats. Journal of  British Nutrition. 77)4:( 645-656.
  43. Krause, K.M., Combs, D.K., and beauchemin, K.A. 2002. Effects of forage particle size and grain fermentability in midlactation cows. II. Ruminal pH and chewing activity. Journal of  Dairy Science. 85: 1947-1957.
  44. Ladeira, M.M., Santarosa, L.C., Chizzotti, M.L., Ramos, E.M., Neto, O.R., Oliveira, D.M., and Ribeiro, J.S. 2014. Fatty acid profile, color and lipid oxidation of meat from young bulls fed ground soybean or rumen protected fat with or without monensin. Journal of Meat Science. 96: 597-605.
  45. Leng, R.A., and Nolan, J.V. 1984. Nitrogen metabolism in rumen. Journal of  Dairy Science. 67: 1072.
  46. Machmullar, A, Ossowski. D.A., and Kreuzer, M. 2000. Comparative evalution effect of coconut oil, oilseed and digestion and energy balance on lamb. Journal of Animal feed Science and technology. 85: 41-60.
  47. Machmullar, A., and Kreuzer, M. 1999. Methane suppression by coconut oil and associated effects on nutrient and energy balance in sheep. Canadian Journal of Animal  Science. 79:65-72.
  48. Mahmoudi, M., Farhomaand, P., and Azarfar, A. 2012. Effects of different levels of cannabis (Cannabis sativa L.) on performance, internal organs weight and serum cholesterol levels in broiler chicks. Quarterly Journal of Medicinal Plants. 11: 121-129. (In Persian)
  49. Majewska M.P., Miltko R., Bełżecki G., Skomiał J., and Kowalik B. 2017: Supplementation of rapeseed and linseed oils to sheep rations: effects on ruminal fermentation characteristics and protozoal populations. Czech Journal of Animal Science. 62: 527−538.
  50. Manso, T., Castro, T. Mantecón, A.R., and Jimeno, V. 2006. Effects of palm oil and calcium soaps of palm oil fatty acids in fattening diets on digestibility, performance and chemical body composition of lambs. Journal of Animal Feed Science and Technology. 127: 175-186.
  51. McNaught, M.L., Owen, E.C., Henry, K.M., and Kon, S.K. 1954. The utilization of nonprotein nitrogen in bovine rumen. 8. The nutritive value of the proteins of preparations of daried rumen bacteria, rumen protozoa and brewer’s yeast for rats. Journal of Biochemical 56: 151-160.
  52. Messana, J.D., Berchielli, T.T., Arcuri, P.B., Ribeiro1, A.F., Fiorentini, G., and Canesin. R.C. 2012. Effects of different lipid levels on protozoa population, microbial protein synthesis and rumen degradability in cattle. Acta Scientiarum. Animal Sciences. 34: 279-285.
  53. Murphy, J.J., and Morgan, D.J. 1983. Effect of inclusion of protected and unprotected tallow in the supplement on the performance of lactating cows. Animal  Production. 37: 203-210.
  54. Mustafa, A.F., McKinnon, J.J., and Christensen, D.A. 1999. The nutritive value of hemp meal for ruminants. Canadian Journal of Animal Science.79: 91–95.
  55. National Research Council. 2007. Nutrient Requirements of Sheep. Washington, D.C., National Academy Press.
  56. Navid Shad, B., and A.R. Jaffari Sayadi. 2011. Animal nutrition. 7th ed. Haghshenass Press. 888 pp. (In Persian)
  57. Newbold, C.J., and Chamberlain, D.G. 1988. Lipids as rumen defaunating agents. Proceedings of the Nutrition Society. 74: 154.
  58. O’Fallon, J.V., Busboom, J.R., Nelson, M.L. and Gaskins, C.T. 2007. A direct method for fatty acid methyl ester synthesis: Application to wet meat tissues, oils, and feedstuffs. Journal of Animal Science. 85: 1511-1521.
  59. Odani. S., and Odani, S. 1998. Isolation and primary structure of a methionine- and cystine-rich seed protein of Cannabis sativa. Bioscience, biotechnology and biochemistry. 62(4): 650-654.
  60. Ogimoto, K., and Imai, S. 1981. Atlas of Rumen Microbiology. Japan Scientific Press, Tokyo, Japan.
  61. Pashaei, S., Ghorchi, T., and Yamchi, A. 2014. Effect of edible sources containing unsaturated fatty acids on diets containing different levels of energy and crude protein on growth performance and blood parameters of lambs. Journal of Research in Ruminant. 2:4.103-120. (In Persian)
  62. Paya, H., Taghizadeh, A., Janmohammadi, H., Moghadam, Gh.A., and Hoseinkhani, A. 2015. Protozoa population and microbial protein production in sheep fed with microwave safflower seed. Journal of Rumininant Research. 3: 27-39. (In Persian)
  63. Petit, H.V., Tremblay, G., Etremblay, F., and Nadeau, P. 2002. Ruminal bio hydrogenation of fatty acids, protein degradability and dry matter digestibility of flaxseed treated with different sugar and heat combinations. Canadian Journal of Animal Science. 82(2): 241-250.
  64. Rennó1, F.P., de Freitas Júnior, J.E., Gandra, J.R., Filho, M.M., Verdurico, L.C., Rennó, L.N., Barletta, R.V., Vilela, F.G., and Bras, R. 2014. Effect of unsaturated fatty acid supplementation on digestion, metabolism and nutrient balance in dairy cows during the transition period and early lactation. Zootec. 4(4): 212-223.
  65. Russell, J.B., O’Connor, J.D. Fox, D.G. Van Soest P.J., and Sniffen, C.J. 1992. A net carbohydrate and protein system for evaluating cattle diets: I. Ruminal fermentation. Journal of Animal Science. 70: 3551–3561.
  66. Salarinia, A., Fathi nasri, M.H., Farhanggar, H., and Naaeimipour yonesi, H. 2012. Effect of different levels of dietary fiber starting on feed intake, daily gain, feed efficiency and rumen parameters of Holstein dairy calves. Iranian Journal of Animal Science Research. 4: 323-334. (In Persian)
  67. Santra, A., Chaturvedi, O.H., Tripathi, M.K., Kumar R., and Karim, S.A. 2003. Effect of dietary sodium bicarbonate supplementation on fermentation characteristics and ciliate protozal population in rumen of lambs. Small Rumin Research. 47: 203-212.
  68. SAS, 2005. SAS/STAT User’s Guide: Statistics. SAS Institute Inc, Cary, NC, USA.
  69. Seng, M., Preston, T.R., Leng, R.A., and Meulen, U. 2001. Effect of a signal drench of cooking oil om rumen ecosystem and performance of young local yellow cattle fed rice straw cassava foliage. Livestock Research Rural Devel. 2: 4-13.
  70. Shahverdi, A., Ghracherlo, M., and hoseini, S.A. 2009. Evaluation of properties of extracted oil from cannabis seeds. Food Science and Nutrition. 2: 52-60. (In Persian)
  71. Sierra, V., Aldai, N., Castro, P., Osoro, K., Coto-Montes, A. and Oliván, M. 2008. Prediction of the fatty acid composition of beef by near infrared transmittance spectroscopy. Meat Science. 78: 248–255.
  72. Silversides, F.G., and LefranÇois, M.R. 2005. The effect of feeding hemp seed meal to laying hens. British Poultry Science. 46: 231-235.
  73. Sutton, J.D., Knight, R., McAllan, A.B., and Smith, R.H. 1983. Digestion and synthesis in the rumen of sheep given diets supplemented with free and protected oil. British Journal Nutrition. 49: 419-432.
  74. Van Keulen, J., and Young, B.A. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science. 44:282–287.
  75. Van Soest, P.J. 1994. Nutritional ecology of the ruminant. 2nd edn. Cornell University Press, Ithaca, United States, 488Pp.
  76. Van Soest, P.J., Robertson, J.B., and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and non-starch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science. 74: 3583-3597.
  77. Varga, G.A., and Kolver, E.S. 1997. Microbial and animal limitations to fiber digestion and utilization. Journal of Nutrition. 127: 819-823.
  78. Veira, D.M., Ivan, M., and Jui, P.Y. 1983. Rumen ciliate protozoa: effects on digestion in the stomach of sheep. Journal of Dairy Science. 66: 1015–1022.
  79. Wang, X-S., Tang, C-H., Yang, X-Q., and Gao, W-R. 2008. Characterization, amino acid composition and in vitro digestibility of hemp (Cannabis sativa L.) proteins. Food Chem.107: 11-18.
  80. Williams, A.G. 1989. Metabolic activities of rumen protozoa. In Nolan, J.V., Leng, R.A., Demeyer, D.I., The roles of Protozoa and Fungi in ruminant digestion. Penambul books, Armidale, Australian. 97-126.
  81. Wood, J.D., Richardson, R.I., Nute, G.R., Fisher, A.V., Campo, M.M. and Kasapidou, E. 2004. Effects of fatty acids on meat quality: A review. Meat Science. 66: 21–32.
  82. Yu, P., Eng, A.R., Boon-ek, L., and Leury, B.J. 2002. Purine derivative excretion and ruminal microbial yield in growing lambs fed raw a dry roasted legume seeds as protein supplemented. Journal of Animal Feed Science and Technology. 95: 33-48.