تأثیر پرتو گاما، هیدروکسید سدیم، اوره و پلی اتیلن گلایکول بر ترکیبات فنولیک، تولید گاز و ساخت پروتئین میکروبی ضایعات پسته پاک کنی در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشکده کشاورزی، پزشکی و صنعتی کرج. پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای. سازمان انرژی اتمی ایران.

2 استاد گروه علوم دامی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد

3 استادیار دپارتمان کشاورزی، دانشکده فنی و کشاورزی شهریار، دانشگاه فنی و حرفه ای استان تهران، ایران

4 پژوهشکده کشاورزی هسته ای، پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای، کرج، ایران

چکیده

سابقه و هدف: سالیانه مقدار زیادی از ضایعات پسته پاک کنی در ایران تولید می‌شود که دفع نادرست آنها باعث آلودگی زیست محیطی می شود. ﻣﺸﮑﻞ اﺻﻠﯽﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ضایعات پسته پاک کنی در ﺗﻐﺬﯾﻪ دام، وجود ﺳﻄﻮح ﺑﺎﻻی ﺗﺎﻧﻦ و ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟﯿﮏ در آن اﺳﺖ که متابولیسم دام را در زمان مصرف آن بوسیله دام را تحت تأثیر قرار می دهد. آزمایش های برون تنی نشان داده اند که تانن موجب کاهش ساخت پروتئین میکروبی به دلیل اثرات ضد میکروبی می شود. در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﯿﻤﺎرﻫﺎی پرتو گاما در دز 10 کیلوگری، ﻣﺤﻠﻮل 4 درصد هیدروکسید سدیم، محلول 4 درصد اوره و پلی اتیلن گلایکول بر مقدار ترکیبات فنولی، تولید گاز و ساخت پروتئین میکروبی ضایعات پسته پاک کنی در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: ضایعات پسته پاک کنی واریته اوحدی در سایه خشک شدند و در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تیمار پرتو گاما (دز 10 کیلوگری)، محلول هیدروکسید (4 درصد) و اوره (4 درصد) در 3 تکرار عمل آوری شدند. ترکیبات فنولیک اندازه گیری شدند. با استفاده از روش تولید گاز در زمان های 2، 4، 6، 8، 12، 24، 48، 72 و 96 پتانسیل تولید گاز، ضرایب تولید گاز، انرژی قابل متابولیسم، ماده آلی قابل هضم و تولید اسیدهای چرب فرار اندازه‌گیری شدند. در آزمون تولید گاز از تیمار پلی اتیلن گلایکول نیز استفاده شد. بر اساس آزمون گاز انجام شده و محاسبه زمانی که نیمی از مقدار کل گاز تولید شد، در آزمون تولید گاز دیگری ساخت و راندمان ساخت پروتئین میکروبی با استفاده از اوره 2 بار نشاندار شده با نیتروژن-15 (10 اتم درصد) در محلول بافر اندازه گیری شد. تخمین ضرایب تولید گاز با استفاده از معادله ارسکوف و مک دونالد و مقایسه میانگین ها با نرم افزار آماری SAS گیری شد.
یافته‌ها: تیمارهای هیدروکسید سدیم و اوره باعث کاهش ترکیبات فنولیک، تانن کل و تانن متراکم شدند (01/0>P) و پرتو گاما باعث کاهش فنول کل و تانن کل ضایعات پسته پاک کنی شد (01/0>P). در میان تیمارها بیشترین تاثیر متعلق به تیمار هیدروکسید سدیم بود که باعث کاهش 43/60 ، 25/80 و 89/88 درصدی به ترتیب در فنول کل، تانن کل و تانن متراکم شد. مقدار تولید گاز در طی 96 ساعت بین 76/18 تا 13/29 میلی لیتر به ازاء 200 میلی گرم ماده خشک متغیر بود که کمترین مقدار تولید گاز به تیمار هیدروکسید سدیم و اوره تعلق داشت (01/0>P). میزان الحاق نیتروژن-15 در تیمارهای هیدروکسید سدیم (013/0 میلی گرم) و اوره (014/0 میلی گرم) در مقایسه با شاهد (017/0 میلی گرم) کمتر بود (01/0>P). راندمان ساخت پروتئین میکروبی در تیمار هیدروکسید سدیم بیشترین (049/0) مقدار بود (01/0>P). همچنین، تیمارهای هیدروکسید سدیم و اوره باعث کاهش انرژی قابل متابولیسم، ماده آلی قابل هضم و اسیدهای چرب فرار شدند (01/0>P).
نتیجه‌گیری: نتایج این آزمایش نشان داد که اگرچه استفاده از هیدروکسید سدیم و اوره مقدار ترکیبات فنولی در ضایعات پسته پاک کنی را کاهش داد، با وجود این تولید گاز و الحاق نیتروژن-15 در این تیمارها کاهش یافت. داده های این آزمایش نشان داد که حذف تانن از ضایعات پسته پاک کنی الزاماً به معنی بهبود تمامی خصوصیات تخمیری آن در محیط آزمایشگاه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effects gamma irradiation, sodium hydroxide, urea and polyethylene glycol on phenolic compounds, in vitro gas production kinetics and microbial protein synthesis of pistachio by-products

نویسندگان [English]

 • reza valizadeh 2
 • Abbas Ali Naserian 2
 • Samaneh Ghasemi 3
 • Mir Ahmad Mousavi 4
1
2 Excellence Center in Animal Science, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
3 and agriculture collage of Shahriyar, Tecjnical and vocational university,Tehran, Iran
4 Nuclear Science & Technology Research Institute, P. O. Box: 31485–498, Karaj, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: High amount of pistachio by-product are produced annually in Iran that most of them are considered as agricultural waste. Main problem regarding feeding PB to livestock is the presence of phenolics and tannins which can affect their utilization by ruminants. In vitro studies have shown that tannin reduced microbial protein synthesis due to its antimicrobial effects. The main objectives of the current study were to evaluate the effects gamma irradiation (10 kGy), sodium hydroxide (NaOH), urea and polyethylene glycol (PEG) on the tannins and phenolic compounds, gas production (GP) and microbial protein synthesis (MPS) of PB.

Material and Methods: Pistachio by-product was obtained from a pistachio processing factory and was air dried before it was used in this study. Samples were treated with 4% NaOH, 4% urea solution and gamma radiation (10 kGy) and assigned in a completely randomized design. Phenolic compounds were analyzed according to standard methods. Gas production (GP) test was performed and produced gas were recorded at 2, 4, 6, 8, 12, 24, 24, 48, 72 and 96 h. PEG were used in line with treatments. Metabolisable energy (ME), digestible organic matter (DOM) and volatile fatty acids (SCFA) were estimated via available equations. In another run of gas test (using 10.0 atom % 15N-double labeled urea in buffer solution), at the 12 h of incubation gas volume was recorded and the contents of the syringe were transferred quantitatively to tubes for determination of apparently undegraded residue, 15N incorporation and efficiency of microbial mass production. To estimation gas production coefficients were done by Orskov and McDonald equation and data were analyzed using the GLM procedure of SAS.

Results: NaOH and urea treatments decreased (p < 0.01) total phenolic (TP), total tannin (T), condensed tannin of PB and GR decreased (p < 0.01) TP, T of PB. Among treatments NaOH decreased TP, TT and CT more than others (%60.43, %80.25 and % 88.89, respectively). Cumulative GP at 96 h varied between 18.76 and 29.13 ml/200 mg DM. The lowest (p < 0.01) GP at 96 h observed with NaOH and urea treated PB. Incorporation of 15N into the microbial mass was lowest (p < 0.01) in NaOH (0.013 mg) and urea (0.014 mg) in comparison with the control (0.017 mg). Efficiency of microbial protein synthesis (EMPS) expressed as 15N enrichment in microbial mass (15N) per ml of produced gas (G) after 12 h of incubation was highest (p < 0.01) for NaOH treated PB (0.049 mg 15N/ml G) followed by control, urea and GR treated PB. NaOH and urea treatments decreased (p < 0.01) ME, DOM and SCFA production.

Conclusion: Findings of the present study suggest that although supplementation of PB with NaOH, urea and GR would decrease T, but they decreased gas production and 15N enrichment in microbial mass. Data of the present study showed that the elimination of tannin from PB does not necessarily mean improving its fermentation properties in in vitro.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pistachio by-product
 • Phenolic compounds
 • Tannin
 • Microbial protein synthesis
 • gas production
 1. AOAC. 1999. Official Methods of Analysis. 15th ed. Association of Official Analytical Chemists, Arlington, VA.
 2. Behgar, M., Ghasemi, S., Naserian, A., Borzoie, A., and Fatollahi, H. 2011. Gamma radiation effects on phenolics, antioxidants activity and in vitro digestion of pistachio (Pistachiavera) hull. Radiation Physic and Chemistry. 80: 963-967.
 3. Ben Salem, H., Saghrouni, L., and Nefzaoui, A. 2005. Attempts to deactivate tannins in fodder shrubs with physical and chemical treatments. Journal of Animal Feed Science and Technology. 122: 109-121.
 4. Bento, M.H.L., Acamovic, T., and Makkar, H.P.S. 2005. The influence of tannin, pectin and polyethylene glycol on attachment of 15N-labelled rumen microorganisms to cellulose. Journal of Animal Feed Science and Technology. 122: 41-57.
 5. Blummel, M., Steingas, H., and Becker, K. 1997. The relationship between in vitro gas production, in vitro microbial biomass yield and 15N incorporation and its implications for the prediction of voluntary feed intake of roughages. British Journal of Nutrition. 77: 911-921. 
 6. Bohluli, A., Naserian, A., Valizadeh, R., and Eftekarshahroodi, F. 2008. The chemical composition and in vitro digestibility of pistachio by-product. In: Proceeding of British Society of Animal Science. Uk. 223Pp.
 7. Canbolat, O., Ozkan, C.O., and Kamalak, A. 2007. Effects of NaOH treatment on condensed tannin contents and gas production kinetics of tree leaves. Journal of Animal Feed Science and Technology. 138: 189-194.
 8. El-Niely, H.F.G. 2007. Effect of radiation processing on antinutrients, in vitro protein digestibility and protein efficiency ratio bioassay of legume seeds. Radiation Physic and Chemistry. 76: 1050-1057.
 9. FAO. 2017. Pistachio production in 2017, Crops / Regions / World list / Production Quantity (pick lists)". UN Food and Agriculture Organization, Corporate Statistical Database (FAOSTAT). Retrieved 25 September 2018.
 10. Getachew, G., Makkar, H.P.S., and Becker, K. 2000. Effect of polyethylene glycol on in vitro degradability of nitrogen and microbial protein synthesis from tannin-rich browse and herbaceous legumes. British Journal of Nutrition. 84: 73-83.
 11. Getachew, G., Makkar, H.P.S., and Becker, K. 2002. Tropical browses: contents of phenolic compounds, in vitro gas production and stoichiometric relationship between short chain fatty acid and in vitro gas production. Journal of Agricultural Science. 139: 341-352.
 12. Ghasemi, S., Naserian, A.A., Valizadeh, R., Tahmasebi, A.M., Vakili, A.R., and Behgar, M. 2012. Effects of pistachio by-product in replacement of lucerne hay on microbial protein synthesis and fermentative parameters in the rumen of sheep. Animal Production Science. 5: 1052-1057.
 13. Ghasemi, S., Naserian, A.A., Valizadeh, R., Vakili, A.R., and Behgar, M. Tahmasebi, A.M., Ghovvati, S. 2012. Partial and total substitution of alfalfa hay by pistachio byproduct modulated the counts of selected cellulolytic ruminal bacteria attached to alfalfa hay in sheep. Livestock Science. 150: 342-348.
 14. Ghasemi, S., Naserian, A.A., Valizadeh, R., Vakili, A.R., and Behgar, M. Tahmasebi, A.M., Ghovvati, S. 2012. Inclusion of pistachio hulls as a replacement for alfalfa hay in the diet of sheep causes a shift in the rumen cellulolytic bacterial population. Small Ruminant Research. 104: 94- 98.
 15. Kamalak, A., Canbolat, O., Sahin, M., Gurbuz, Y., Ozkose, E., and Ozkan, C.O. 2005. The effect of polyethylene glycol (PEG 8000) supplementation on in vitro gas production kinetics of leaves from tannin containing trees. African Journal of Animal Science. 35: 229-237.
 16. Makkar,  H.P.S., and Singh, B. 1993. Effect of storage and urea addition on detannification and in sacco dry matter digestibility of mature oak (Quercusincana) leaves. Journal of Animal Feed Science and Technology. 41: 247-259.
 17. Makkar, H.P.S., and Singh, B. 1992. Detannification of oak (Quercus incana) leaves: treatments and their optimization. Journal of Animal Feed Science and Technology. 36: 113-127.
 18. Makkar, H.P.S. 2003. Quantification of tannins in tree and shrub foliage. p. 102. In: Makkar, H. P. S. (ed.).A Laboratory Manual. Kluwer Academic Publishers.
 19. Menke, K.H., Raab, L., Salewski, A., Steingass, H., Fritz, D., and Schneider. W. 1979. The estimation of the digestibility and metabolisable energy content of ruminant feeding stuffs from the gas production when they are incubated with rumen liquor in vitro. Journal of Agricultural Science. 93: 217-222.
 20. Mohmmadabadi, T., Chaji, M., and Tabatabaei, S. 2010. The effect of tannic acid on in vitro gas production and rumen fermentation of sunflower meal. Journal of Animal Veterinary Advances. 9: 277-280.
 21. Moradi, M., Afzalzadeh, A., Behgar, M., and Norouzian, M.A. 2015. Effects of electron beam, NaOH and urea on chemical composition, phenolic compounds, in situ ruminal degradability and in vitro gas production kinetics of pistachio by - products. Veterinary Research Forum. 6: 111-117.
 22. Moradi, M., Behgar, M., Afzalzadeh, A., and Norouzian, M.A. 2015. Effects of electron irradiation, sodium hydroxide and polyethylene glycol on the utilization of pistachio by-products by Zandi male lambs. Small Ruminant Research. 127: 1-7.
 23. Ørskov, E.R., and McDonald, I., 1979. The estimation of protein degradability in the rumen from incubation measurements weighted according to rate of passage. Journal of Agricultural Science. 92: 499-503.
 24. Pereira, E., Barros, L., Antonio  A.L., Verde S.C., Santos-Buelga,  C., Ferreira, I.C.F.R., and Rodrigues, P. 2017. Is Gamma Radiation Suitable to Preserve Phenolic Compounds and to Decontaminate Mycotoxins in Aromatic Plants? A Case-Study with Aloysia citrodora Paláu. Molecules. 22: 347-360.
 25. Rezaeenia, A., Naserian, A.A., Valizadeh, R. and Tahmasbi, A. M. 2012. Effect of using different levels of pistachioby-products silage on composition and blood parameters of Holstein dairy cows. African Journal of Biotechnology. 11: 6192-6196.
 26. Russell, R.W., and Lolley, J.R. 1989. Deactivation of Tannin in High Tannin Milo by Treatment with Urea. Journal of Dairy Science.72: 2427-2730.
 27. SAS. 2001. Statistical Analysis Systems, Version 8.2. Cary, NC: SAS Institute Inc.
 28. Shakeri, P., Ghaffari, M.H., and Fazeli. H. 2016. Pistachio by-product as a forage source for ruminant nutrition: A review. (Part A: Reservation, chemical composition, feed intake, performance, and digestibility). Animal Science Journal (Pajuhesh & Sazandegi). 112: 129-144 (In Persian).
 29. Shawrang, P., Sadeghi, A.A., Behgar, M., Zareshahi, H., and Shahhoseini, G. 2011. Study of chemical compositions, anti-nutritional contents and digestibility of electron beam irradiated sorghum grains. Food Chemistry. 125: 376-379.
 30. Stajner, D., Milosevic, M., and Popovic, B.M. 2007. Irradiation effects on phenolic content, lipid and protein oxidation and scavenger ability of soybean seeds. International Journal of Molecular Science. 8: 618-627.
 31. Valizadeh, R., Norouzian, M. A., Salemi, M., Ghiasi, E., and Yari, M. 2010. Effects of Feeding Pistachio By-Products on Hematology and Performance of Balouchi Lambs. Journal of Animal Veterinary Advances. 9: 1115-1119.
 32. Van soest, P.J., Robertson, J., and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber and non-starch polysaccharides in ration toanimal nutrition. Journal of Dairy Science.74: 3583-4359.
 33. Vitti, D.M.S.S., Nozella, E.F., Abdalla, A.L., Bueno, I.C.S., Silva Filho, J.C., Costa, C., Bueno, M.S., Longo, C., Vieira, M.E.Q., Cabral Filho, S.L.S., Godoy, P.B., and Mueller-Harvey, I. 2005. The effect of drying and urea treatment on nutritional and anti-nutritional component browses collected during wet and dry seasons. Journah of Animal Feed Science Technology. 122: 123-133.