دوره و شماره: دوره 10، شماره 2، شهریور 1401، صفحه 1-118