دوره و شماره: دوره 10، شماره 1، خرداد 1401، صفحه 1-133 
جداسازی، شناسایی و انتخاب باکتری‌های اسید لاکتیک دستگاه گوارش گاوهای سیستانی جهت تولید پروبیوتیک

صفحه 119-133

10.22069/ejrr.2022.19800.1828

افسانه احراری؛ مصطفی یوسف الهی؛ محمدرضا سنجابی؛ ناهید مژگانی؛ مهدی وفای واله؛ عبدالفتاح بن سالم