اثر جیره های غذایی پرانرژی غنی از کربوهیدرات یا منابع چربی محافظت شده بر عملکرد، بیان ژن‌ TNF- α و برخی فرآسنجه های خونی بره های نر نژاد طالشی و زل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

2 استاد ، گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

3 استادیار ، گروه علوم دامی دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران.

4 بخش علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گیلان، رشت، ایران

چکیده

سابقه و هدف: چربی‏های قابل مصرف در محصولات حاصل از نشخوارکنندگان، به‌‌عنوان منبع اصلی تأمین ایزومرهای مختلف اسید لینولئیک مزدوج با طیف وسیعی از اثرات مثبت برای سلامت انسان مطرح هستند. نقش بیولوژیکی ایزومرهای مختلف اسید لینولئیک مزدوج و برخی ترکیبات پیش‌ساز از قبیل اسید رومنیک و واکسنیک اسید به‌طور گسترده‏ای مورد بررسی قرار گرفته است. عوامل مختلف ژنتیکی از جمله نوع نژاد به ‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر تأثیر عوامل مختلف محیطی بر سطوح پلاسمایی، رشد، توزیع انرژی بین بافت‌های مختلف بدن و الگوی اسیدهای چرب و ترکیب شیمیایی لاشه به شمار می‌رود. تحقیقات متعددی در ارتباط با گاوهای شیری به نقش عوامل مختلف جیره غذایی از جمله اسیدهای چرب در تأثیر آن بر عملکرد و متابولسم انرژی وجود دارد. با این‌حال تحقیقات زیادی در ارتباط با سایر گونه‌های نشخوارکنندگان از جمله گوسفندان ایرانی و مقایسه بین گوسفندان دنبه‌دار و بدون دنبه در نوع پاسخ به منابع مختلف انرژی جیره وجود ندارد. بنابراین این طرح به منظور اثر جیره‌های غذایی پرانرژی غنی از کربوهیدرات یا منابع چربی محافظت شده بر عملکرد، بیان ژن فاکتور نکروز توموری آلفا و برخی فرآسنجه‌های خونی در بره‌های نر نژاد طالشی و زل انجام گرفت.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در یک دوره‌ی آزمایشی 116 روزه (14 روز عادت دهی و 102 روز نمونه‌برداری) انجام گرفت. در پایان دوره عادت‌دهی قبل از خوراک صبح، دام‌ها وزن کشی و به‌صورت انفرادی (6 راس بره‌ی نژاد طالشی و 6 راس بره‌ی نژاد زل برای هر تیمار) نگهداری شدند. جیره‌ی شاهد (جیره‌ی بدون مکمل چربی)، جیره‌ی حاوی 4 درصد مکمل چربی اشباع غنی از اسید استئاریک و جیره‌ی حاوی 4 درصد مکمل چربی غیر اشباع محافظت شده بود قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، چربی خام، پروتئین خام و الیاف نامحلول در شوینده‌ی خنثی و الیاف نامحلول در شوینده اسیدی به روش توصیه شده اندازه‌گیری شد.
یافته‌ها: بیشترین میزان خوراک مصرفی نیز در انتهای دوره متعلق به بره‌های زل و طالشی مصرف‌کننده خوراک حاوی اسید چرب اشباع استئاریک بود. قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی تحت تأثیر اثر چربی قرار گرفته است ولی اثر نژاد و اثر متقابل نژاد و نوع چربی بر قابلیت هضم آن‌ها تأثیری نداشت. اثر متقابل نژاد و چربی بر قابلیت هضم پروتئین خام و عصاره اتری، معنی‌دار بود (05/0>P). قابلیت هضم پروتئین خام تحت تأثیر نوع چربی قرار نگرفت. بیشترین قابلیت هضم پروتئین خام در تیمار چربی غیراشباع محافظت‌شده نژاد طالشی و کمترین مقدار در تیمار چربی غیراشباع محافظت‌شده زل مشاهده شد. بیشترین مقدار قابلیت هضم عصاره اتری در تیمار چربی غیراشباع محافظت‌شده طالشی مشاهده شد(05/0>P). بیان ژن فاکتور نکروز توموری آلفا در چربی زیر جلدی بره‌های زل تیمار غیراشباع محافظت‌شده بیشتر بود (05/0>P). همچنین بیان ژن فاکتور نکروز توموری آلفا در نمونه چربی دنبه و دم بره‌های طالشی تیمار غیراشباع محافظتی بیشتر و در بره‌های زل تیمار اسید استئاریک کمتر از سایر تیمارها بود (05/0>P). تری گلیسیرید خون بره‌های پرواری زل و طالشی در طول دوره 16 هفته پروار تحت تأثیر متقابل عوامل تیمار در زمان، تیمار در نژاد و اثر متقابل سه گانه نژاد در تیمار در زمان قرار گرفت.
نتیجه‌گیری: بطور کلی می‌توان نتیجه گرفت که افزودن مکمل چربی در جیره‌ی بره‌های نژاد طالشی و زل سبب بهبود فراسنجه‌های خونی و افزایش سیستم ایمنی با توجه به بیان ژن فاکتور نکروز توموری آلفا و در نتیجه بهبود عملکرد می‌شود. با توجه به اینکه بهترین نتایج در تیمار مکمل چربی غیر اشباع محافظت شده به‌دست آمد بنابراین استفاده از این مکمل چربی در سطح چهار درصد در تغذیه بره‌های پرواری نژاد طالشی و زل پیشنهاد می‌شود. هرچند نیازمند مطالعات بیشتر در این زمینه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of high-energy diets rich in carbohydrates or protected fat sources on performance, digestibility, expression of TNF-α gene and some blood metabolite in male lambs of Taleshi and Zel breeds

نویسندگان [English]

 • Hamed Alipour 1
 • Rasoul Pirmohammadi 2
 • Hamed Khalilvandi Behrouzyar 3
 • Ahmad Ghorbani 4
1 Department of Animal Science, Urmia University
2 Department of Animal Science, Urmia University
3
4 Animal Science Dept, Gilan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center.Rasht, Iran
چکیده [English]

Background and objectives: Consumable fats in ruminant products are the main source of various conjugated linoleic acid isomers with a wide range of positive effects on human health. Various genetic factors such as race type are considered as one of the effective factors on the effect of different environmental factors on plasma levels, growth, energy distribution between different tissues of the body and the pattern of fatty acids and the chemical composition of the carcass. There are several studies on dairy cows on the role of various dietary factors including fatty acids in their effect on performance and energy metabolism. However, there is not much research on other ruminant species, including Iranian sheep, and comparisons between tail and tail tails in response to different dietary energy sources. Therefore, this study was performed to evaluate the effect of high-energy diets rich in carbohydrates or protected fat sources on performance, expression of TNF-α gene and some blood metabolite in male lambs of Taleshi and Zel.
Materials and methods: This study was performed in an experimental period of 116 days (14 days of habituation and 102 days of sampling). At the end of the habituation period before breakfast, the animals were weighed and kept individually (6 lambs of Taleshi breed and 6 lambs of Zel breed for each treatment). Control diet (fat-free diet), diet containing 4% saturated fat supplement rich in stearic acid and diet containing 4% unsaturated fat supplement Protected apparent digestibility of dry matter, organic matter, fat Crude, crude protein and insoluble fibers in neutral detergent and insoluble fibers in acidic detergent were measured by the recommended method. The amount of dry matter consumed was measured by taking into account the amount of dry matter remaining in the manger (post-manger) and the amount of dry matter in the diet.
Results: The highest amount of feed consumed at the end of the period belonged to Zell and Talshi periods consuming feed containing stearic saturated fatty acid. The digestibility of dry matter, organic matter, NDF and ADF was affected by the effect of fat, but the effect of race and the interaction of race and type of fat did not affect their digestibility. The interaction effect of race and fat on the digestibility of crude protein and ether extract was significant (p <0.05). Crude protein digestibility was not affected by fat type. The highest crude protein digestibility was observed in the treatment of protected unsaturated fat of Taleshi breed and the lowest amount was observed in the treatment of protected unsaturated fat of Zell. The highest digestibility of ether extract was observed in the treatment of Taleshi protected unsaturated fat (p <0.05). The expression of TNF-α gene was higher in the subcutaneous fat of the protected lambs of the unsaturated treatment (p <0.05). Also, TNF-α gene expression was higher in tail fat and tail fat samples of talus lambs with protective unsaturated treatment and less stearic acid treatment in Zell lambs than other treatments (p <0.05).
Conclusion: In general, it can be concluded that the addition of fat supplement in the diet of Taleshi and Zel lambs improves blood parameters and increases the immune system according to the expression of the tumor necrosis factor alpha gene (TNF-α) and thus improves Due to the fact that the best results were obtained in the treatment of protected unsaturated fat supplement, the use of this fat supplement at the level of 4% in the feeding of fattening lambs of Taleshi and Zel breeds is recommended.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fat tailed lambs
 • Inflammation
 • Dietary energy source
 • Gene expression
 1. Abbas, A., Lichtman, A. and Pober, J. Cellular and Molecular Immunology. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier/Saunders; 2011.
 2. Albenzio, M., Santillo, A., Avondo, M., Nudda, A., Chessa, S., Pirisi, A., Banni, S., Nutritional properties of small ruminant food products and their role on human health.Small Ruminant Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.smallrumres.2015.12.016.
 3. Almilly, R. 2014. Kinetics of the Saponification of Mixed Fats Consisting of Olein and Stearin. Journal of Engineering, 20:144-159.
 4. 1990. Official Methods of Analysis. 15th ed. Association of Official Agricultural Chemists. Washington. DC.
 5. Ascencio, C., Torres, N., Isoard-Acosta, F., Gomez-Perez, F.J., Hernandez-Pando, R. and Tovar, A.R. 2004. Soy protein affects serum insulin and hepatic SREBP-1 mRNA and reduces fatty liver in rats. The Journal of Nutrition, 134: 522–529.
 6. Awawdeh, M., Obeidat, B., Abdullah, A. and Hananeh, W. 2009. Effects o f yellow grease or soybean oil on performance,nutrient digestibility and carcass characteristics of finishing Awassi lambs. Animal Feed Science and Technology, 153: 216–227.
 7. Bauman, D. E., Corl, B. A. and Peterson, D. G. 2003. The biology of conjugated linoleic acid in ruminants. In J. Sebedio, W. W. Christie, & R. O. Adlof (Eds.), Advances in conjugated linoleic acid research pp. 146–173. Champaign, USA: AOCS Press.
 8. Bessa, R.J.B., Alves, S.P. and Santos-Silva, J. 2015. Constraints and potentials for the nutritional modulation of the fatty acid composition of ruminant meat. Europian Journal of Lipid Science and Technology, 177: 1325-1344.
 9. Boles, J.A., Kott, R.W., Hatfield, P.G., Bergman, J.W. and Flynn, C.R. 2005. Supplemental safflower oil affects the fatty acid profile, including conjugated linoleic acid of lamb. Journal of Animal Science, 83: 2175-2181.
 10. Coleman, N., Rivera-Acevedo, K.C. and Relling,A.E. 2018. Prepartum fatty acid supplementation in sheep I. Eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid supplementation do not modify ewe and lamb metabolic status and performance through weaning. Journal of Animal Science, 96: 1-9.
 11. De Peters, E., German, J., Taylor, S., Essex, S. and Perez-Monti, H. 2001. Fatty acid and triglyceride composition of milk fat from lactating Holstein cows in response to supplemental canola Jornal of Dairy Science, 84: 929-936.
 12. Demirel, G., Wachira, A. M., Sinclair, L. A., Wilkinson, R. G., Wood, J. D. and Enser, M. 2004. Effects of dietary n-3 polyunsaturated fatty acids, breed and dietary vitamin E on the fatty acids of lamb muscle, liver and adipose tissue. Brezilian Journal Nutration, 91: 551-565.
 13. Gómez-Cortés, P., Bach, A., Luna, P., Juárez, M. and dela Fuente, M. A. 2009. Effects of extruded linseed supplementation on n-3 fatty acids and conjugated linoleic acid in milk and cheese from ewes. Jornal of Dairy Science, 92:4122–4134.
 14. Haddad, S.G. and Younis, H.M. 2004. The effect of adding ruminally protected fat in fattening diets on nutrient intake, digestibility and growth performance of Awassi lambs. Animal Feed Science and Technology, 113: 61-69.
 15. Jenkins, T. C. and Bridges, W. C. 2007. Protection of fatty acids against ruminal biohydrogenation in cattle. Europian Journal of Lipid Science and Technology. 109:778-789
 16. Jenkins, T.C., Jenny, B.F. 1989. Effect of hydrogenated fat on feed intake, nutrient digestion, and lactation performance of dairy cows. Jornal of Dairy Science, 72: 2316–2323.
 17. Khalilvandi-Behroozyar, H., Dehghan-Banadaky, M., Pirmohammadi, R. and AsadNejad, B. Evaluation of Nutritional efficiency of encapsulated fish oil ca-salts in vitro and in vivo. Iranian Journal of Animal Science, 4:505-521. (In Persian).
 18. Krehbiel, C., McCoy, R., Stock, R., Klopfenstein, T., Shain, D. and Huffman, R. 1995. Influence of grain type, tallow level, and tallow feeding system on feedlot cattle performance. Journal of Animal Science, 73: 2916-2921.
 19. Manso, T., Bodas, R., Castro, T., Jimeno, V. and Mantecon, A.R. 2009. Animal performance and fatty acid composition of lambs fed with different vegetable oils. Meat Science, 83:511 - 6.
 20. Momen, M., Emam Jome Kashan, N., Sharifi, S.D., Amiri Roudbar M. and Ayatolahi Mehrgardi, A. 2016. Fatty Acid Composition of Fat‐Tail and Visceral Fat Depots from Chaal and Zandi Pure Bred Lambs and Their Crosses with Zel (Three Iranian Breeds). Iranian Journal of Applied Animal Science, 6: 107-112.
 21. Nigdi, M.E., Loerch, S.C., Fluharly, F.L. and Palmquist, D.L. 1990. Effects of calcium soaps of long-chain fatty acids on feedlot performance, carcass characteristics and ruminal metabolism of steers. Journal of Animal Science, 68: 2555–2565.
 22. 2001. Nutrient Requirements of Dairy Cattle. 7th rev. ed. Natl .Acad. Press, Washington, DC.
 23. O’Brien, R.M. and Granner, D.K. 1990. PEPCK gene as a model of inhibitory effects of insulin on gene transcription. Diabetes Care. 13: 327-334.
 24. Oliviera, I.B., Morias, M., Riberio,C.B. and Fernandes, H.J. 2017.Allometric growth of body components in crossbred ewe lambs fed increasing dietary concentrate levels.Semina: Ciências Agrárias, Londrina, 38: 391-400.
 25. SAS Institute. 2003. STAT user's guide: Statistics. Version 9.1. Cary, NC: Statistical Analysis System Institute.
 26. Sutton, J.D., Knight, R., McAllan, A.B. and Smith, R.H. 1983. Digestion and synthesis in the rumen of sheep given diets supplemented with free and protected oils. Journal of Animal Science, 49: 419–432.
 27. Van Keulen, J., and Young, B. A. 1977. Evaluation of acid-insoluble ash as a natural marker in ruminant digestibility studies. Journal of Animal Science, 44: 282–287.
 28. Van Soest, P. J. J., Roberts, B. and Lewis, B. A. 1991. Methods of dietary fiber, neutral detergent fiber and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal Dairy Science, 74:3583-3597.
 29. Yoshikawa, T., Shimano, H., Yahagi, N., Ide, T., Matsuzaka, T. and Nakakuki, M. 2002. Polyunsaturated fatty acids suppress sterol regulatory element-binding protein 1c promotor activity by inhibition of liver X receptor (LXR) binding to LXR response elements. Journal of Biology Chemistry, 277: 1705-1711.