اثر تغذیه طولانی مدت شیر انتقالی بر مصرف مواد مغذی ، رفتار مصرف خوراک و الگوی نشخوار گوساله‏های شیرخوار هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،

2 دانشیار بخش علوم دامی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز،

3 دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد، هنرستان کشاورزی ساجد خیارک، ناحیه 1 آموزش و پرورش استان اردبیل، اردبیل، ایران.

4 استادیار ، بخش تحقیقات علوم دامی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری. سازمان تحقیقات،آموزش و ترویج کشاورزی. شهرکرد، ایران.

چکیده

سابقه و هدف: شیر خام کامل‌ترین خوراک در تغذیه گوساله‌های شیرخوار است، اما با توجه به ‌هزینه‌های تمام شده استفاده از خوراک‌های مایع ارزان‌تر مانند جایگزین‌های شیر، آغوز اضافی، ‌شیر انتقالی و شیر ضایعاتی در تغذیه گوساله باعث حداکثر سوددهی می‌شود. در این پژوهش اثر جایگزینی ‌شیر انتقالی به ‎جای شیر حذفی (شیر ضایعاتی، آنتی‌بیوتیکی) بر مصرف مواد مغذی و رفتار خوراک و الگوی نشخوار گوساله‌های شیری هلشتاین بررسی شد.
مواد و روش‌ها: تعداد 84 رأس گوساله نوزاد ماده هلشتاین ابتدا از روز سوم تولد با میانگین وزنی 56/0 ± 8/35 کیلوگرم به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند. تیمارهای آزمایشی شامل 1- گروه شاهد که شش لیتر شیرضایعاتی روزانه دریافت می‌کردند، 2- گروه نیم لیتر ‌شیر انتقالی به‌ همراه پنج و نیم لیتر شیر ضایعاتی، 3- گروه یک لیتر ‌شیر انتقالی به ‌همراه پنج لیتر شیر ضایعاتی و 4- گروه دو لیتر ‌شیر انتقالی به ‌همراه چهار لیتر شیر ضایعاتی. که هر چهار گروه به ‌مدت 21 روز تغذیه شدند. پس از آن تا پایان 60 روزگی همه‌ی گروه‌ها تنها شش لیتر شیر ضایعاتی دریافت نمودند. مصرف روزانه خوراک، الگوی مصرف اندازه ذرات خوراک آغازین و شاخص انتخاب اندازه‌گیری و رفتارهای خوراک خوردن ثبت شد.
یافته‌ها: نتایج نشان داد که برهم‌کنش دوره و سطح شیر انتقالی و نیز عامل سطح شیر انتقالی اثری بر مصرف مواد مغذی خوراک آغازین نداشت. اما مصرف ماده خشک، پروتئین خام، الیاف نامحلول در شوینده خنثی، کربوهیدرات‌های غیر الیافی و چربی خام خوراک آغازین در تمام گروه‌های آزمایشی در دوره پس از شیرگیری بیشتر از دوره پیش از شیرگیری بود. داده‌های شاخص انتخاب نشان داد که گوساله‌ها ذرات خوراک با اندازه 36/2 میلی‌متر را بیشتر از سایر ذرات الک انتخاب کردند و گوساله‌های تیمار شاهد بالاترین رقم این انتخاب را به خود اختصاص دادند. بین گروه‌های آزمایشی تفاوت معنی‌داری در میزان مصرف مواد مغذی در سطح الک‌های مختلف وجود نداشت. برهم‌کنش دوره و سطح شیر انتقالی اثری بر رفتار و الگوی مصرف خوراک و نشخوار نداشت، اما فاصله بین وعده غذایی خوردن خوراک تحت تأثیر دوره و سطح شیر انتقالی قرار گرفت، به‌نحوی که گوساله‌های تغذیه شده با یک لیتر شیر انتقالی بیشترین فاصله بین وعده غذایی را به خود اختصاص دادند. هم‌چنین، گوساله‌های تغذیه شده با دو لیتر شیر انتقالی بیشترین زمان خوردن را داشتند.
نتیجه‌گیری: یافته‌های این آزمایش نشان داد می‌توان از شیر انتقالی به عنوان جایگزین شیر در جیره‌های گوساله‌های شیری استفاده کرد، بدون این که بر مصرف ماده خشک و رفتار خوردن اثر منفی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of extended transition milk feeding on nutrients intake, feeding behavior and rumination pattern of Holstein dairy calves

نویسندگان [English]

 • Malek Bahadori Moghadam 1
 • Shahryar Kargar 2
 • Alireza mahmudi 1
 • Hojat Frughi 3
 • Meysam Kanani 1
 • Golnaz Taasoli 4
1 Department of animal Science, College of Agriculture, Shiraz University
2 Shiraz University
3 MSc. Graduated student, Sajed Khiyarak School of Agriculture, First Region of Ardabil Education, Ardabil, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Animal Science, Chahatmahal Bakhtiari Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, Agricultural Research, Education and Extension Organization (AREEO), Shahrekord, Iran.
چکیده [English]

Background and objectives: Mature milk is the most complete feed for weaning calf, but use of liquid feeds such as milk replacers, transition milk (TM) and waste milk results in maximum benefit due to their lower cost. This experiment was aimed to study the effect of extended transition milk feeding on nutrients intake, feeding behavior and rumination pattern of f Holstein dairy calves.
Materials and methods: Calves were enrolled in the study in chronological order according to their birth date. During 21 consecutive days, calves were enrolled in the individual pens (4 calves daily; one calf per treatment per day) progressively as born. A total of 84 healthy newborn female Holstein calves (3days of age; BW = 35.8 ± 0.56 kg) were randomly allocated to four experimental groups. Four groups included:1- TM0, daily pooled 6 l pasteurized waste milk , 2- TM0.5, a daily mixture of 5.5 l pooled pasteurized waste milk with 0.5 l pooled pasteurized TM, 3- TM1, a daily mixture of pooled pasteurized waste milk with 1 l pooled pasteurized TM, and 4- TM2, a daily mixture of 4 l pooled pasteurized waste milk with 2 l pooled pasteurized TM. Treatments were applied for a 21-day period and all calves were then fed individually with 6 l/day pooled pasteurized waste milk till day 60. Individual daily feed intake, particle size intake of starter diet, sorting index and feeding behavior were determined.
Results: The results showed that the interaction of period and level of TM and level of MT had no effect on starter nutrients intake. However, intake of dry matter, crude protein, neutral detergent fiber, non -fibrous carbohydrates and ether extract were higher in post weaning period that pre weaning period for all of experimental groups. Feed sorting index data showed that calves selected for feed particle with 2.36 mm and calved fed TM0 had the highest sorting value for particle size 2.36 mm. Particle size intake of starter diet nutrients were not different among experimental groups. The interaction of period and level of TM had no significant effect on feeding behavior and meal pattern. However, meal interval was affected by the interaction of period and level of TM, so that calves received 1 L TM had the greatest meal interval. Furthermore, calves received 2 L TM had the highest eating time.
Conclusion: The results showed that mature milk could be replaced by TM in dairy calf nutrition without any negative effect on dry matter intake and feeding behavior.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Dairy calf
 • Rumination
 • Sorting
 • Transition milk
 1. American Society of Agricultural Engineers (ASAE). 1995. Method of determining and expressing fineness of feed material by sieving. Method S424.1. Page 461 in ASAE Standards 1995. ASAE, St. Joseph, MI. USA.
 2. AOAC International, 2002. Official Methods of Analysis. 17th ed. AOAC International, Arlington, VA. USA.
 3. Beam, A., Lombard, J., Kopral, C., Garber, L., Winter, A., Hicks, J. and Schlater, J. 2009. Prevalence of failure of passive transfer of immunity in newborn heifer calves and associated management practices on US dairy operations. Journal of Dairy Science, 92: 3973-3980.
 4. Berge, A.C.B., Besser, T.E., Moore, D.A., and Sischo, W.M. 2009. Evaluation of the effects of oral colostrum supplementation during the first fourteen days on the health and performance of preweaned calves. Journal of Dairy Science, 92: 286–295.
 5. Blum, J.W. and Hammon, H.M. 2000. Bovine colostrum: more than just an immunoglobulin supplier. Schweizer Archiv Fur Tierheilkunde, 142: 221–228.

6.Castells, L., Bach A., Araujo, G., Montoro, C., and Terré, M. 2012. Effect of different forage sources on performance and feeding behavior of Holstein calves. Journal of Dairy Science, 95:286–293.

7.Conneely, M., Berry, D.R., Murphy, J.P., Lorenz, I., Doherty, M.L. and Kennedy, E. 2014. Effect of feeding colostrum at different volumes and subsequent number of transition milk feeds on the serum immunoglobulin G concentration and health status of dairy calves. Journal of Dairy Science, 97: 6991–7000.

 1. Costa, J. H. C., Adderley, N.A., Weary, D.M., and vonKeyserlingk, M.A.G. 2016. Effect of diet changes on sorting behavior of weaned dairy calves. Journal of Dairy Science, 99:5635–5639.
 2. DeVries, T. J., von Keyserlingk. M.A.G. and Beauchemin. K.A. 2005. Frequency of feed delivery affects the behavior of lactating dairy cows. Journal of Dairy Science, 88:3553–3562.
 3. Fischer A.J., Song Y., H Z., Haines, D.M., Guan L.L., and Steele M.A. 2018. Effect of delaying colostrum feeding on passive transfer and intestinal bacterial colonization in neonatal male Holstein calves. Journal of Dairy Science, 101: 3099–3109.
 4. Fischer-Tlustos, A.J., Hertogs, K., van Niekerk, J.K., Nagorske, M., Haines, D.M. and Steele, M.A. 2020. Oligosaccharide concentrations in colostrum, transition milk, and mature milk of primi- and multiparous Holstein cows during the first week of lactation. Journal of Dairy Science, 103: 3683–3695.
 5. Foley. J. and Otterby, D. 1978. Availability, storage, treatment, composition, and feeding value of surplus colostrum: Journal of Dairy Science, 61: 1033-1060.
 6. Greter, A. M. and DeVries, T.J. 2011. Effect of feeding amount on the feeding and sorting behavior of lactating dairy cattle. Canadian Journal of Animal Science, 91:47–54.
 7. Gill, R.K., Mahmood, S., Nagpaul, J.P. and Mahmood, A. 1999. Functional role of sialic acid in IgG binding to microvillus membranes in neonatal rat intestine. Biology of the Neonate, 76: 55–64.
 8. Godden, S. 2008. Colostrum management for dairy calves. The Veterinary Clinics of North America. Food Animal Practice, 24: 19–39.
 9. Kargar, S. and Kanani, M. 2019. Reconstituted versus dry alfalfa hay in starter feed diets of Holstein dairy calves: Effects on feed intake, feeding and chewing behavior, feed preference, and health criteria. Journal of Dairy Science,102:4061–4071.
 10. Kargar, S., Roshan, M., Ghoreishi, S.M., Akhlaghi, A., Kanani, M., Abedi Shams-Abadi, A.R., Ghaffari, M.H. 2020. Extended colostrum feeding for 2 weeks improves growth performance and reduces the susceptibility to diarrhea and pneumonia in neonatal Holstein dairy calves. Journal of Dairy Science, 103: 8130–8142.
 11. Kononoff, P. J., Heinrichs, A.J. and Buckmaster, D.R. 2003. Modification of the Penn State forage and total mixed ration particle separator and the effects of moisture content on its measurements. Journal of Dairy Science, 86:1858–1863.

19.Leonardi, C. and Armentano, L.E. 2003. Effect of quantity, quality, and length of alfalfa hay on selective consumption by dairy cows. Journal of Dairy Science, 86:557–564.

 1. McGrath, B.A., Fox, P.F., McSweeney, P.L.H. and Kelly, A.L. 2016. Composition and properties of bovine colostrum: a review. Dairy Science and Technology, 96: 133–158.
 2. Miranda, M.V.F.G., Morais, M.R.P.T., Lima, R.N., Soueza Liete, H.M., Assis, A.P.P., Silva Teofilo, T., Fontenele Neto, J.D. and Oliveira Lima P. 2019. Performance and development of gastric compartments of calves fed with cheese whey and transition milk. Ciência Rural, 49: 1-8.
 3. National Research Council (NRC) .2001. Nutrient requirements of dairy cattle. 7th revised
  edition. National Academy of Sciences, Washington, DC, USA.
 4. Van Soest, B., Cullens, F., VandeHaar, M.J. and Weber Nielsen, M. 2020. Effects of transition milk and milk replacer supplemented with colostrum replacer on growth and health of dairy calves. Journal of Dairy Science, 103: 12104-12108.
 5. Van Soest, P.J., Robertson, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74: 3583–3597.
 6. Zwierzchowski, G., Miciński, J., Wójcik, R., Nowakowski, J. 2020. Colostrum-supplemented transition milk positively affects serum biochemical parameters, humoral immunity indicators and the growth performance of calves. Livestock Science, 234: 1-8.