پوشینه‌دارسازی گلوکز و ارزیابی اثر آن بر مصرف ماده خشک و تولید شیر گاوهای تازه‌زای هلشتاین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

2 استاد، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

3 دانشیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج

4 استاد، بخش شیمی پلیمر، دانشکده شیمی، دانشگاه تهران، تهران

5 دانشیار، گروه مامایی و بیماری های تولیدمثل دام، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه تهران

چکیده

سابقه و هدف: افزایش گلوکز در روده کوچک ممکن است برای بهبود وضعیت فیزیولوژیکی گاوهای شیری مؤثر باشد و چنین فرض می‌شود که تامین گلوکز در پساشکمبه سبب افزایش تامین گلوکز کل بدن می‌شود و سپس عملکرد کبد گاوهای شیری را در طی دوره‌ی انتقال بهبود می‌دهد. هدف آزمایش حاضر ساخت یک منبع گلوکز عبوری و ارزیابی اثر آن بر تولید شیر و ترکیب شیر و مصرف ماده خشک گاو شیری تازه‌زا است.
مواد و روش‌ها: در این پژوهش از روش پوشینه‌دارسازی ماتریکسی و حقیقی برای تولید گلوکز عبوری استفاده گردید. برای پوشینه‌دارسازی ماتریکسی، چربی هیدروژنه شده به‌عنوان ماتریکس مورد استفاده قرار گرفت. برای روش پوشینه‌دارسازی حقیقی ابتدا پودر دکستروز به گرانول های 1-3 میلی‌متری تبدیل گردید و سپس به‌طور کامل پوشش‌دار شد. به منظور بررسی میزان مقاومت گلوکز پوشش‌دار شده، از سه راس گاو دارای کانولای شکمبه‌ای استفاده شد. به‌منظور بررسی اثر گلوکز عبوری تولید شده از 16 راس گاو تازه زایمان کرده در قالب طرح کاملاً تصادفی با دو تیمار 8 راسی استفاده شد. جیره هر دو تیمار کاملاً یکسان بود با این تفاوت که گاوهای تیمار گلوکز عبوری، به صورت سرک روزانه 600 گرم گلوکز عبوری دریافت می‌کردند و گاوهای تیمار شاهد به‌مقدار مشابه مواد پوشش و دکستروز دریافت می‌نمودند. گلوکز عبوری از روز 4 تا 30 بعد از زایش تغذیه شد. گاوها در جایگاه انفرادی نگهداری می‌شدند و رکورد تولید شیر و مصرف ماده خشک به طور روزانه ثبت ‌شد‌
یافته‌ها: پوشینه‌دارسازی ماتریکسی نتوانست به‌صورت قابل قبولی از گلوکز در برابر تجزیه شکمبه‌ای محافظت کند. اما با استفاده از روش پوشینه‌دارسازی حقیقی یک منبع گلوکز عبوری با مقاومت به تجزیه مناسب (حدود 50 درصد عبوری) و قابلیت هضم روده‌ای بالا (95 درصد هضم روده‌ای) با نسبت 70 درصد ماده موثره و 30 درصد پوشش تولید شد. تغذیه مقدار 600 گرم گلوکز عبوری تاثیر معنی‌داری بر مصرف ماده خشک (76/17 کیلوگرم در روز در تیمار گلوکز عبوری و 43/17 کیلوگرم در روز در تیمار کنترل؛ 48/0P<) و مقدار تولید شیر (64/31 کیلوگرم در روز در تیمار گلوکز عبوری و 87/32 کیلوگرم در روز در تیمار کنترل؛ 78/0P<) نداشت. اثر زمان بر تولید شیر در هر دو تیمار معنی‌دار بود (005/0P<)، اما، تاثیر زمان بر مصرف ماده خشک معنی‌دار نبود (31/0P<). چربی شیر در گاوهای که گلوکز عبوری دریافت کرده بودند افزایش معنی‌دار نشان داد (94/4 درصد در تیمار گلوکز عبوری و 29/4 درصد در تیمار کنترل، 033/0P<).
نتیجه‌گیری: یک منبع گلوکز عبوری با مقاومت به تجزیه مناسب (حدود 50 درصد عبوری) و قابلیت هضم روده‌ای بالا (95 درصد هضم روده‌ای) تولید شد که توانست در گاوه تازه‌زا بهبود وضعیت گلوکوژنیک گاو و مخالفت با انتقال موادمغذی برای تولید شیر ایجاد نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Encapsulation of Glucose and evaluation of its effects on dry matter intake and milk yield of fresh Holstein cows

نویسندگان [English]

 • Reza Karimi 1
 • Armin Towhidi 2
 • Mahdi Ganjkhanlou 3
 • Sepideh Khoee 4
 • Hamid Ghasemzade nava 5
1 Ph.D. Student, , Dept. of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
2 Professor, of Dept. of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
3 Associate Prof., Dept. of Animal Science, College of Agriculture and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Professor, Department of Polymer Chemistry, Faculty of Chemistry, University of Tehran, Tehran
5 Associate Professor, Department Theriogenology, Faculty of Veterinary Medicine, University of Tehran
چکیده [English]

Background and objectives: Increasing glucose supply in the small intestine may be effective in improving the physiological status of dairy cows, and it is hypothesized that glucose supply in the small intestine increases whole body glucose supply and then improves the liver function of dairy cows during the early lactation. The aim of the present experiment is to produce a Rumen-Protected Glucose product and evaluation its effects on milk production and dry matter intake of fresh Holstein dairy cows.
Materials and methods: In this study, the matrix and true encapsulation method was used to produce Rumen-Protected Glucose. Hydrogenated fat was used as the matrix for matrix encapsulation. For the true encapsulation coating method, the dextrose powder was first converted into 1-3 mm granules and then completely coated. In order to evaluate the rumen degradability of encapsulated glucose, three cows with ruminal cannula were used. In order to investigate the effects of produced Rumen-Protected Glucose, 16 fresh cows were used in a completely randomized design with two treatments and 8 cows in each treat. The diets of both treatments were exactly the same, except that the cows in Rumen-Protected Glucose treat received 600 g of Rumen-Protected Glucose daily as top dresesd, and the cows in control treat received the same amount of coating material and dextrose. Rumen-Protected Glucose was fed from day 4 to 30 after calving. The cows were kept in individual boxes and milk production and dry matter intake were recorded daily.
Results: Matrix encapsulation failed to adequately protect glucose from rumen degradation. Using the true encapsulation method, a Rumen-Protected Glucose source with suitable degradation resistance (approximately 50% passing) and high intestinal digestibility (95% intestinal digestion) with a ratio of 70% active ingredient and 30% coating material was produced. Feeding 600 g of Rumen-Protected Glucose had no significant effect on dry matter intake (17.76 kg/day in Rumen-Protected Glucose treatment and 17.43 kg/day in control treatment; P>0.48) and milk production (33.58 kg/day in Rumen-Protected Glucose treatment and 33.95 kg/day in control treatment; P> 0.78). The effect of time on milk production was significant in both treatments (P < 0.005). However, the effect of time on dry matter consumption was not significant (P>0.31). Milk fat was increased in cows received Rumen-Protected Glucose (4.94% in Rumen-Protected Glucose treatment and 4.29% in control treatment, P< 0.033).
Conclusion: A source of Rumen-Protected Glucose with suitable degradation resistance (about 50% passing) and high intestinal digestibility (95% intestinal digestion) was produced. Feedig of Rumen-Protected Glucose to fresh dairy cows improved their glycogenic status and reduced nutrient transfer for milk production.

کلیدواژه‌ها [English]

 • "Glucose "
 • "Encapsulation"
 • " cow"
 1. Agrawal, R. and Naveen, Y. 2011. Pharmaceutical processing–A review on wet granulation technology. International Journal of Pharmaceutical Frontier Research 1: 65-83.
 2. Amaral, D.M., Veenhuizen, J., Drackley, J., Cooley, M., McGilliard, A., and Young, J. 1990. Metabolism of propionate, glucose, and carbon dioxide as affected by exogenous glucose in dairy cows at energy equilibrium. Journal of Dairy Science, 73:, 1244-1254.
 3. Aschenbach, J.R., Kristensen, N.B., Donkin, S.S., Hammon, H.M. and Penner, G.B. 2010. Gluconeogenesis in dairy cows: the secret of making sweet milk from sour dough. IUBMB life, 62: 869-877.
 4. Bell, A.W. 1995. Regulation of organic nutrient metabolism during transition from late pregnancy to early lactation. Journal of Animal Science, 73: 2804-2819.
 5. de Souza, J., Batistel, F. and Santos, F.A.P. 2017. Effect of sources of calcium salts of fatty acids on production, nutrient digestibility, energy balance, and carryover effects of early lactation grazing dairy cows. Journal of Dairy Science, 100: 1072-1085.
 6. Dhiman, T., Cadorniga, C.and Satter, L. 1993. Protein and energy supplementation of high alfalfa silage diets during early lactation. Journal of Dairy Science, 76: 1945-1959.
 7. Emanuele, S.M. 2006. Microencapsulation and its application in animal nutrition. Proceedings of the 4th Mid-Atlantic Nutrition Conference. Date; University of Maryland, College Park, MD, USA, pp. 126-131.
 8. Fisher, L. and Elliot, J. 1966. Effect of intravenous infusion of propionate or glucose on bovine milk composition. Journal of Dairy Science 49: 826-829.
 9. Garverick, H., Harris, M., Vogel-Bluel, R., Sampson, J., Bader, J., Lamberson, W., Spain, J., Lucy, M. and Youngquist, R. 2013. Concentrations of nonesterified fatty acids and glucose in blood of periparturient dairy cows are indicative of pregnancy success at first insemination. Journal of Dairy Science 96: 181-188.
 10. Green, J.C., Meyer, J.P., Williams, A.M., Newsom, E.M., Keisler, D.H. and Lucy, M.C. 2012. Pregnancy development from day 28 to 42 of gestation in postpartum Holstein cows that were either milked (lactating) or not milked (not lactating) after calving. Reproduction 143: 699-711.
 11. Gualdrón-Duarte, L.B. and Allen, M.S. 2018. Fuels derived from starch digestion have different effects on energy intake and metabolic responses of cows in the postpartum period. Journal of Dairy Science 101: 5082-5091.
 12. Hurtaud, C., Lemosquet, S. and Rulquin, H. 2000. Effect of graded duodenal infusions of glucose on yield and composition of milk from dairy cows. 2. Diets based on grass silage. Journal of Dairy Science 83: 2952-2962.
 13. Hurtaud, C., Rulquin, H. and Verite, R. 1998. Effects of graded duodenal infusions of glucose on yield and composition of milk from dairy cows. 1. Diets based on corn silage. Journal of Dairy Science 81: 3239-3247.
 14. Knowlton, K., Dawson, T., Glenn, B., Huntington, G. and Erdman, R. 1998. Glucose metabolism and milk yield of cows infused abomasally or ruminally with starch. Journal of Dairy Science 81: 3248-3258.
 15. Larsen, M. and Kristensen, N. 2009. Effect of abomasal glucose infusion on splanchnic and whole-body glucose metabolism in periparturient dairy cows. Journal of Dairy Science 92: 1071-1083.
 16. Li, X., Tan, Z., Jiao, J., Long, D., Zhou, C., Yi, K., Liu, C., Kang, J., Wang, M. and Duan, F. 2019. Supplementation with fat-coated rumen-protected glucose during the transition period enhances milk production and influences blood biochemical parameters of liver function and inflammation in dairy cows. Animal Feed Science and Technology 252: 92-102.
 17. Lucy, M., Escalante, R., Keisler, D., Lamberson, W. and Mathew, D. 2013. Glucose infusion into early postpartum cows defines an upper physiological set point for blood glucose and causes rapid and reversible changes in blood hormones and metabolites. Journal of Dairy Science 96: 5762-5768.
 18. Lucy, C. 2015. Mechanisms linking postpartum metabolism with reproduction in dairy cows University of Missouri, from the 2015 Florida Ruminant Nutrition Symposium, February 2 - 4, 2015, Gainesville, FL, USA.
 19. McCarthy, C., Dooley, B., Branstad, E., Kramer, , Horst, E., Mayorga, E., Al-Qaisi, M., Abeyta, M., Perez-Hernandez, G. and Goetz, B. 2020. Energetic metabolism, milk production, and inflammatory response of transition dairy cows fed rumen-protected glucose. Journal of Dairy Science 103: 7451-7461.
 20. McCarthy, C.S. 2019. Evaluating the effects of rumen-protected glucose (RPG) on production, metabolism, and inflammation in transitioning dairy cows (Doctoral dissertation, Iowa State University).
 21. Moore, S., Fair, T., Lonergan, P. and Butler, S. 2014. Genetic merit for fertility traits in Holstein cows: IV. Transition period, uterine health, and resumption of cyclicity. Journal of Dairy Science 97: 2740-2752.
 22. Ørskov, E., Grubb, D. and Kay, R. 1977. Effect of postruminal glucose or protein supplementation on milk yield and composition in Friesian cows in early lactation and negative energy balance. British Journal of Nutrition 38: 397-405.
 23. Rigout, S., Lemosquet, S., Bach, A., Blum, J. and Rulquin, H. 2002. Duodenal infusion of glucose decreases milk fat production in grass silage-fed dairy cows. Journal of Dairy Science 85: 2541-2550.
 24. Vidhyalakshmi, R., Bhakyaraj, R. and Subhasree, R. 2009. Encapsulation “the future of probiotics”-a review. Advances in Biological Research 3: 96-103.
 25. Wang, Y., Cai, M., Hua, D., Zhang, F., Jiang, L., Zhao, Y., Wang, H., Nan, X. and Xiong, B. 2020. Metabolomics reveals effects of rumen-protected glucose on metabolism of dairy cows in early lactation. Animal Feed Science and Technology 269: 114620.