تاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر عملکرد، قابلیت هضم موادمغذی، پارامترهای شکمبه ای و خونی بره های پرواری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد تغذیه دام، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

2 استادیار گروه تغدیه دام و طیور، دانشکده علوم دامی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، ایران،

چکیده

سابقه و هدف: جو همیشه دانه‌ای رایج در تغذیه پرواربندی گوسفند، به عنوان تنها منبع نشاسته مورد استفاده قرار می گیرد، اما با توجه به سریع التخمیر بودن جو در شکمبه که ممکن است منجر به افزایش مشکلات گوارشی مانند اسیدوز شکمبه ای شود و در نتیجه افت عملکرد دام، را در پی خواهد داشت. دانه جو توسط یک پوسته فیبری احاطه شده است که قابلیت هضم پایینی دارد. برخلاف دانه ذرت که به خوبی تحت تأثیر عمل جویدن خرد می‌شود، دانه جو نسبت به این عمل مقاوم بوده و اگر دانه کامل آن در تغذیه دام‌ها استفاده شود، مقدار قابل توجهی از آن از طریق مدفوع دفع خواهد شد. ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻓﺰودن ﺑﺨﺎر ﺑﻪ ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻮراک ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺎﻧﺪﯾﺸﻨﯿﻨﮓ ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ رﻃﻮﺑﺖ و دﻣﺎی ﻣﺶ، ﻣﺨﻠﻮط ﺧﻮراک در ﻣﻌﺮض ﺑﺨﺎر اﺷﺒﺎع ﻗﺮار می‌گیرند ﺑﻪ ﻃﻮرﯾﮑﻪ در ﻧﻬﺎﯾﺖ ﻣﻮﺟﺐ ژﻻﺗﯿﻨﺎﺳﯿﻮن ﻧﺸﺎﺳﺘﻪ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺎﻧﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد در ﺧﻮراک ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. اهداف تحقیق ‌شامل تعیین تاثیر کاندیشنینگ کنسانتره جیر‌ه‌ و تاثیر نوع غله مورد استفاده در کنسانتره و اثر متقابل کاندیشنیگ و نوع غله بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و پارامترهای شکمبه‌ای و خونی بره‌های پرواری بود.
مواد و روش‌ها: به منظور بررسی تاثیرکاندیشنینگ کنسانتره و نوع غله جیره بر عملکرد، قابلیت هضم موادمغذی، پارامترهای شکمبه‌ای و خونی بر روی تعداد20 راس بره نر نژاد دالاق با میانگین وزن زنده 50/0±31 کیلوگرم و سن 4-5 ماه در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل2×2 با دو روش فرآوری (با و بدون کاندیشنیگ) و دو نوع غله (جو و ذرت) انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل 1- کنسانتره بدون کاندیشنیگ و غله جو، 2- کنسانتره با کاندیشنیگ و غله جو، 3- کنسانتره بدون کاندیشنیگ و غله ذرت، 4- کنسانتره با کاندیشنیگ و غله ذرت می باشد. به هر تیمار 5 تکرار اختصاص داده شد و در کل، 20 راس بره به مدت 98 روز مورد آزمایش قرار گرفتند. طول آزمایش شامل 14روز دوره عادت پذیری و 84 روز دوره آزمایشی بود.
یافته‌ها: بین تیمارها در نوع فرآوری برای عملکرد (رشد، افزایش وزن روزانه، مصرف خوراک، ضریب تبدیل خوراک) اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد (05/0P>). وزن بره‌های دریافت کننده کنسانتره حاوی دانه ذرت در روز 56 بیشتر از بره‌های دریافت کننده کنسانتره حاوی دانه جو بوده است (05/0>P). تیمار کنسانتره حاوی دانه ذرت در رشد ماه اول و همچنین در افزایش وزن ماه اول و ضریب تبدیل خوراک ماه اول عملکرد بهتری نسبت به تیمار کنسانتره حاوی دانه جو داشت (05/0>P). همچنین در مصرف خوراک در ماه دوم تیمار کنسانتره حاوی دانه ذرت مصرف بیشتری نسبت به کنسانتره حاوی دانه جو داشت (05/0>P). در قابلیت هضم ماده خشک، ماده آلی و پروتئین در بین تیمار‌ها اختلاف مشاهده نشد. در قابلیت هضم عصاره اتری کنسانتره حاوی دانه جو عملکرد بهتری نسبت به کنسانتره حاوی دانه ذرت داشت (05/0>P). بین تیمارها در غلظت نیتروژن آمونیاکی و PH اختلافی مشاهده نشد (05/0P>). بین تیمارها در فراسنجه‌های خونی اختلاف مشاهده نشد (05/0P>). در مقدار نیتروژن اوره‌ای خون تیمار کنسانتره بدون کاندیشنینگ عدد بیشتری نسبت به تیمار با کاندیشنینگ داشت (05/0>P).
نتیجه‌گیری: نتایج به‌دست آمده از این آزمایش نشان می‌دهد که فرآوری کنسانتره به‌صورت کاندیشنینگ کردن از لحاظ عددی باعث بهبود عملکرد در دام در افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه‌های شکمبه‌ای و خونی می‌شود. استفاده از غله جو یا ذرت در پروار بندی بره تفاوت معنی‌داری با هم نداشته است. و استفاده از کنسانتره با کاندیشنینگ دانه ذرت از لحاظ عددی عملکرد بهتری را در رشد، افزایش وزن روزانه، ضریب تبدیل خوراک، مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های شکمبه‌ای و خونی را نسبت به کنسانتره با کاندیشنینگ دانه جو داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of conditioning concentrate and type of diet grain on performance, nutrient digestibility, ruminal and blood parameters of fattening lambs

نویسندگان [English]

 • Javad Zarei 1
 • Abdolhakim Toghdory 2
 • Taghi Ghoorchi 2
1 M.Sc. Graduated, Dept. of Animal Nutrition, Animal Sciences Faculty, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
2 Gorgan University
چکیده [English]

Abstract
Background and objectives: Barley is always the common grain used in sheep fattening feed, as the only source of starch, but due to the rapid fermentation of barley in the rumen, which may lead to increased digestive problems such as ruminal acidosis and thus reduced performance. Livestock will follow. Barley kernels are surrounded by a fibrous shell that has low digestibility. Unlike corn kernels, which are well crushed by chewing, barley grains are resistant to this action, and if whole grains are used to feed livestock, a significant amount of them will be excreted in the feces The process of adding steam to the food mixture is called condioning.In order to increase the humidity and temperature of the mesh, the food mixture is exposed to saturated vapor so that it will eventually cause starch gelatination and the activity of other bonding agents in the feed. The objectives of the study were to determine the effect of conditioning of dietary concentrate and the effect of grain type used in the concentrate and the interaction of conditioning and grain type on yield, nutrient digestibility and rumen and blood parameters of fattening lambs.
Materials and methods: In order to investigate the effect of concentrate concentration and type of dietary grain on yield, nutrient digestibility, ruminal and blood parameters on 20 male Dalagh lambs with an average live weight of 31 ± 0.50 kg and age 4- 5 months were done in a completely randomized design with 2×2 factorial arrangement with two processing methods (with and without conditioning) and two types of grain (barley and corn). Experimental treatments include 1- Concentrate without conditioning and barley grain, 2- Concentrate with conditioning and barley grain, 3- Concentrate without conditioning and corn grain, 4- Concentrate with conditioning and corn grain. Each treatment was assigned 5 replications and in total, 20 lambs were tested for 98 days. The duration of the experiment included 14 days of habituation period and 84 days of experimental period.
Results: There was no significant difference between treatments in the type of processing for performance (growth, daily weight gain, feed intake, feed conversion ratio) (P> 0.05). The weight of lambs receiving concentrate containing corn grain on day 56 was higher than the lambs receiving concentrate containing barley grain (P <0.05). Concentrate treatment containing corn kernels performed better than barley grain concentrate treatment in the first month as well as in the first month weight gain and first month feed conversion ratio (P <0.05). Also, in the consumption of feed in the second month, the treatment containing concentrate of corn grain had more consumption than the concentrate containing barley grain (P <0.05). There was no difference in the digestibility of dry matter, organic matter and protein between treatments. In the digestibility of ethereal extract, concentrate containing barley grain had a better performance than concentrate containing corn grain (P <0.05). No difference was observed between treatments in ammonia nitrogen concentration and pH (P> 0.05). There was no difference between treatments in blood parameters (P> 0.05). In the amount of nitrogen in blood urea, the concentrate treatment without conditioning had a higher number than the conditioning treatment (P <0.05).
Conclusion: The results of this experiment show that concentrate processing by conditioning numerically improves livestock performance in weight gain, feed conversion ratio, nutrient digestibility and ruminal parameters. Oh and it becomes bloody. The use of barley or corn grain in lamb fattening was not significantly different. And the use of concentrate with corn grain conditioning numerically has better performance in growth, daily weight gain, feed conversion ratio, feed intake, nutrient digestibility,

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conditioning
 • Grain type
 • Nutrient digestibility
 1. بابایی، م.، چاشنی دل، ی. و دیرنده، ع. 1395. اثر کبالت و فرآوری دانه جو بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی و فراسنجه­های شکمبه­ای و خونی در بره­های پرواری. تحقیقات تولیدات دامی. شماره 1. ص 1-13.
 2. پاپی، ن.، کوهستانی، م.، مقصودی نژاد، ق.، اکبری کله سر، ا. و ارفعی بید گلی، م. 1393. اثرات جایگزینی دانه جو با ذرت بر عملکرد پروار بره­های نر. نشریه علمی، ترویجی موسسه تحقیقات علوم دامی. شماره 12. ص 42-33.
 3. توغدری، ع.، تربتی‌نژاد، ن.م.، قورچی، ت. و قره باش، آ.م. 1395. گوارش­پذیری دانه­های غلات فرآوری شده در اسب ترکمن به روش کیسه­های نایلونی متحرک. نشریه علوم دامی. شماره 110. ص 54-45.
 4. دانش­مسگران م.، طهماسبی ع. و وکیلی، س. ع. 1387. هضم و سوخت­ساز در نشخوار کنندگان. دانشگاه فردوسی مشهد. ص 224-225.
 5. عطار، ا.، کرمانشاهی، ح. و گلیان، ا. 1396. بررسی اثر کاندیشنینگ و بنتونیت سدیم بر عملکرد، وزن نسبی اندام های مختلف و فراسنجه های خون جوجه های گوشتی در دورة رشد. نشریه تولیدات دامی. دوره 19. شماره 2. ص 453-441 .
 6. کاظمی، ف. 1396. اثرات جایگزینی جو با فرآوری­های ذرت بر عملکرد، فراسنجه­های شکمبه­ای و خونی، قابلیت هضم، فعالیت آنزیم سلولاز، جمعیت میکروبی شکمبه و سودآوری در بره­های پرواری. پایان نامه دکتری تخصصی (D) رشته علوم دامی. دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. ص 67.
 7. کرمانشاهی، ح.، عطار، ا.، عباسی­پور، ع.ر. و بیات، ع. 1393. راهنمای جامع تکنولوژی و فرآوری خوراک دام، طیور و آبزیان. ویرایش اول. انتشارات ترجمان خرد. تهران. ص 267-272.
 8. میرزائی، م،. کاظمی بن چناری، م.، خدایی مطلق، م.، مرادی، م.ح. و محرمی، ی. 1397. مقایسه تاثیر دانه جو با دانه ذرت بر عملکرد، تخمیر شکمبه­ای و فراسنجه­های خونی گوساله­های نر پرواری هلشتاین. نشریه علوم دامی. شماره 120. ص 135-146.
 9. Abdollahi, M.R., Ravindran, V., Wester, T.J., Ravindran. G., and Thomas, D.V. 2011. Influence of feed form and conditioning temperature on performance, apparent metabolisable energy and ileal digestibility of starch and nitrogen in broiler starters fed wheat-based diet. Animal Feed Science and Technology. 168: 88-90.
 10. Allen, M.S. 2000. Effects of diet on shortterm regulation of feed intake by lactating dairy cattle. Journal of Dairy scaience. 83: 1598-1624.
 11. 2005. Official methods of analysis 17th edition. Association of official analytical chemist, Arlington, U.S.A.
 12. Bannink, A., Gerrits, W.J.J., France, J. and Dijkstra, J. 2012. Variation in rumen fermentation and the rumen wall during the transition period in dairy cows. Anim Feed Science and Technology.172: 80-94
 13. Blezinger, S.B. 2005. Grain processing has positive effects on cattle production. Available at https://www.google.com/search
 14. 14 Boss, D.L. and Bowman, J.G. 1996. Barley varieties for finishing steers: II. Ruminal characteristics and rate, site, and extent of digestion. Journal of Animal Science. 74:1973–1981
 15. Casper, D.P., Maiga, H.A., Brouk, M.J. and Schingoethe, D.J. 1999. Synchronization of carbohydrate and protein sources on fermentation and passagr rate in dairy cows. Journal of Dairy Science. 82: 1779-1790
 16. Haddad, S.G. and Naser, R.E. 2007. Partial replacement of barley grain for corn grain: Associative effects on lambs’ growth performance. Small Ruminant Research. 72: 92-95.
 17. Kermanshahi, H., Hazegh, A.R. and Afzali, N. 2009. Effect of sodium bentonite in broiler chickens fed diets contaminated with aflatoxin B1. Journal of Animal and Veterinary Advances. 8(8): 1631-1636.
 18. Khorasani, G., Okine, E. and Kennelly, J. 2001. Effects of substituting barley grain with corn on ruminal fermentation characteristics, milk yield, and milk composition of Holstein cows. Journal of Dairy Science. 84(12), 2760–2769.
 19. Khorasani, G.R., De Boer, G., Robinson, B. and Kennelly, J.J. 1994. Influence of dietary protein and starch on production and meta-bolic responses of dairy cows. Journal of Dairy Science. 77: 813-824.
 20. Krause, K.M., Oetzel, G.R. 2006. Understanding and preventing subacute ruminal acidosis in dairy herds: A review. Animal and Feed Science Technology. 126:215–236.
 21. Leibovich, J., Vasconcelos, J.T. and Galyean, M.L. 2009. Effects of corn processing method in diets ontaining sorghum wet distillers grain plus solubles on performance and carcass characteristics of finishing beef cattle and on in vitro fermentation of diets. Journal of Animal Science. 87(6), 2124–2132 .
 22. Miller, R.K., Rockwell, L.C., Lunt, D.K. and Carstens, G.E. 1996. Determination of the flavor attributes of cooked beef from cross-bred Angus steers fed corn- or barley-based diets. Meat Science. 44:235-243.
 23. Murray, K.R., Granner, K.D., Mayes, P.A. and Rodwell, V.W. 2000. Harper's Biochemistry. 20th Edn, Appleton and Lange. USA.
 24. National Research council. 1972. Effect of Processing on the Nutritional Value of Animal Feeds. National Academy. Washington DC.
 25. National Research council. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: sheep, Gosts, Cervide and New York Camelids. National Academy of Science, Washington, DC.
 26. 26 Nikkhah, A. 2013. Barley grain for ruminants: A global treasure or tragedy. Journal of Animal Science and Biotechnology. 3:22.
 27. Owens, F.N. and Zinn, R.A. 2005. Corn Grain for Cattle: Influence of Processing on Site and Extent of Digestion. Proc. Southwest Nutrition Conference. pp. 86-112. University of Arizona.
 28. Rezaeipour, V. and Gazani, S. 2014. Effects of feed form and feed Particle size with dietary L-threonine supplementation on performance, carcass characteristics and blood biochemical parameters of broiler chickens. Journal of Animal Feed Science and Technology. 56(20): 342-346.
 29. Rosenfeld, I. and Austbo, D. 2009. Digestion of cereals in the equine gastrointinal tract measured by the mobile bag technique on caecally cannulated horses. Animal Feed Science Technology, 150: 249-258.
 30. Sarkijarvi, S. and Saastamoinen, M. 2006. Feeding value of various processed oat grains equine diets. Journal Livestock Science. 100: (1) 3-9
 31. 2001. Statistical Analysis System, User’s Guide: Statistics. Version 8.2. SAS Institute, Cary, NC, USA.
 32. 32 Seoane, J.R., Christen, A.M. and Dion, S. 1990. Intake and digestibility in steers fed grass hay supplemented with corn or barley and fish meal or soybean meal. Can Journal of Animal Science. 70:921-926.
 33. Stone, W.C. 2004. Nutritional approaches to minimize subacute ruminal acidosis and laminitis in dairy cattle. Journal of Dairy Science. 87: 13-26
 34. Weekes, T.E.C. 1991. Hormonal control of glucose metabolism. Page 183 in Physiological Aspects of Digestion and Metabolism in Ruminants. T. Tsuda, Y. Sasaki, and R. Kawashima, ed. Academic Press, San Diego, CA., U.S.A.  Pp 183-200
 35. Yang, W.Z., Beauchemin, K.A., Koenig, K.M. and Rode, L.M. 1997. Comparison of Hull-less Barley, Barley, or Corn for Lactating Cows: Effects on Extent of Digestion and Milk Production. Journal of Dairy Science. 80:2475–248.