اثر افزودن گیاه بارهنگ کبیر(Plantago major L.) بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد بره‌های پرواری نژاد مهربان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ، گروه علوم دامی- تغذیه دام، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

2 استاد ، گروه علوم دامی- تغذیه دام، دانشکده پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی

چکیده

سابقه و هدف: اسـتفاده از آنتـی‌بیوتیـک‌هـا و دیگر محرک‌های رشد به دلیل احتمال ظهور مقاومت آنتی‌بیوتیکی در باکتری‌های بیماری‌زا و تأثیری که می‌تواند بر سلامت جامعه انسانی داشته باشند، اتحادیۀ اروپا استفاده از آنها را در مزارع پرورشی محدود کرد. و شناسایی ترکیبات جایگزین برای آنها را در این صنعت تعیین نمـودند. استفاده از افزودنی‌هایی نظیر گیاهان دارویی به عنوان عوامل ضد میکروبی می‌توانند جایگزین مناسبی در استفاده از آنتی‌بیوتیک‌ها باشند. گیاهان دارویی به دلیل خاصیت ضد میکروبی باعث بهبود فرآیند هضم، تخمیر و تولید حیوان می‌شوند. آزمایش حاضر با هدف افزودن گیاه بارهنگ کبیر در جیره بره‌های پرواری بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه-های تخمیر شکمبه‌ای و عملکردی انجام شد.
مواد و روش‌ها: این پژوهش در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تیمار و 7 تکرار با استفاده از 21 رأس بره نر نژاد مهربان حدوداً 4 ماهه با میانگین وزنی 44/4±11/29 کیلوگرم، انجام گردید. جیره آزمایشی بر اساس جدول احتیاجات غذایی تنظیم شد. تیمارهای آزمایشی شامل جیره شاهد و جیره‌های 3 و 6 درصد در ماده خشک بودند. بره‌ها به طور تصادفی به سه گروه تقسیم و پس از یک دوره عادت‌پذیری 14 روزه، به مدت 90 روز در جایگاه انفرادی پروار شدند. جهت بررسی عملکرد رشد و پروار، وزن‌کشی بره‌ها قبل از شروع آزمایش و سپس هر 15 روز یکبار قبل از تغذیه صبح با اعمال 12 ساعت گرسنگی انجام شد. برای اندازه‌گیری قابلیت هضم ظاهری جیره‌ها، ماده خشک مصرفی، باقیمانده خوراک و کل مدفوع دفعی گوسفندان به صورت روزانه در طی 7 روز از اواخر دوره آزمایش ثبت گردید. جهت بررسی غلظت اسیدهای چرب فرار و نیتروژن آمونیاکی شکمبه در پایان دوره پروار با استفاده از سوند مری از شکمبه هر دام، 50 میلی‌لیتر مایع شکمبه جمع‌آوری شد و سپس pH نمونه‌ها توسط دستگاه pH متر اندازه‌گیری شد. غلظت نیتروژن آمونیاکی مایع شکمبه به روش تیتراسیون با اسید سولفوریک 1/0 نرمال و اسیدهای چرب فرار شکمبه با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگرافی اندازه‌گیری گردید. برای شمارش پروتوزوآی شکمبه طبق روش دهوریتی انجام شد.
یافته‌ها: نتایج این تحقیق نشان داد، استفاده از گیاه بارهنگ کبیر باعث افزایش فاکتورهای عملکرد رشد نظیر خوراک مصرفی روزانه، افزایش وزن روزانه، وزن نهایی کل دوره و ضریب تبدیل خوراک گردید. اگر چه استفاده از گیاه بارهنگ کبیر اثر معنی‌داری بر روی قابلیت هضم ظاهری ماده خشک، ماده آلی، پروتئین خام و NDF نداشت ولی از لحاظ عددی افزایش یافته بود. از طرف دیگر افزودن گیاه بارهنگ کبیر در جیره بر مجموع و الگوی اسیدهای چرب فرار در مایع شکمبه، غلظت نیتروژن آمونیاکی و تراکم پروتوزوآ تأثیر معنی‌داری داشت، اما بر روی pH مایع شکمبه روند کاهشی غیر معنی‌داری نشان داد.
نتیجه‌گیری: به طور کلی اثر افزودن گیاه بارهنگ کبیر بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای و عملکرد بره‌های پرواری نشان داد که استفاده از گیاه بارهنگ کبیر به خصوص در سطح 6 درصد در جیره بره‌های پرواری می‌تواند باعث بهبود عملکرد و فراسنجه-های تخمیری شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of adding Plantago (Plantago major L.) on nutrient digestibility, ruminal fermentation parameters and performance of mehraban fattening lambs

نویسندگان [English]

 • Elahe Yazdankhah 1
 • Farokh Kafilzadeh 2
1 Department of Animal Sciences, Faculty of Agriculture, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Faculty member of the Faculty of Agriculture
چکیده [English]

Background and purpose: Use of antibiotics and other growth stimulants The European Union has restricted their use on farms because of the potential for antibiotic resistance in pathogenic bacteria and the impact they can have on human health. And determined the identification of alternative compounds for them in this industry. The use of additives such as herbs as antimicrobials can be a good alternative to antibiotics. Medicinal plants due to their antimicrobial properties improve the process of digestion, fermentation and production of animals. The present experiment was performed with the aim of adding Plantago major to the diet of fattening lambs on nutrient digestibility, ruminal fermentation and functional parameters.
Materials and Methods: This study was conducted in a completely randomized design with 3 treatments and 7 replications using 21 kind male lambs of approximately 4 months with an average weight of 29.11 ± 4.44 kg. The experimental diet was adjusted based on the nutritional needs table. Experimental treatments included control diet and 3 and 6% dry matter diets. The lambs were randomly divided into three groups and after a 14-day acclimatization period, they were reared in solitary confinement for 90 days. To evaluate growth and fattening performance, lambs were weighed before the experiment and then every 15 days before morning feeding with 12 hours of starvation. To measure the apparent digestibility of diets, dry matter intake, feed residue and total feces of sheep were recorded daily for 7 days from the end of the experimental period. To evaluate the concentration of volatile fatty acids and ruminal ammonia nitrogen at the end of the fattening period using esophageal catheter from the rumen of each animal, 50 ml of ruminal fluid was collected and then the pH of the samples was measured by pH meter. Rumen ammonia nitrogen concentration was measured by titration with 0.1 normal sulfuric acid and ruminal volatile fatty acids were measured by gas chromatography. Rumen protozoa were counted according to the dehydration method.
Results: The results of this study showed that the use of Plantago major plant increased growth performance factors such as daily feed intake, daily weight gain, total weight of the whole period and feed conversion ratio. Although the use of Plantago major plant had no significant effect on the apparent digestibility of dry matter, organic matter, crude protein and NDF, but it was increased numerically. On the other hand, the addition of Plantago major in the diet had a significant effect on the total and pattern of volatile fatty acids in ruminal fluid, ammonia nitrogen concentration and protozoan concentration, but showed a significant decreasing trend on ruminal pH.
Conclusion: In general, the effect of adding large leaves on nutrient digestibility, rumen fermentation parameters and performance of fattening lambs showed that the use of Plantago major, especially at the level of 6% in the diet of fattening lambs can improve the yield and fermentation parameters.
Keywords: Lamb fattening, digestibility, rumen parameters, fattening function, Plantago major

کلیدواژه‌ها [English]

 • Lamb fattening
 • digestibility
 • rumen parameters
 • fattening function
 • Plantago major
 1. 1998. The Nutrition of Goats. Technical Committee on Responses to Nutrients. Repot 10. CAB International, Wallingford.
 2. Ahmadi, A. Pirmohammadi, R. Sahrayiblordi, M. and Parsayimehr, Kh. 2015. Effect of peppermint (Mentha Piperita L.) on digestibility and rumen fermentation of makuei sheep. Animal Science, 28(1): 65-70. (In Persian).
 3. Al Sufian, S.A., Ahmad Redoy, M.D.R., and AL-mamun, M. 2017. Effect of herbal supplementation to TMR diet on lipid profile of blood and meatin sheep. Book of Proceedings Ahttp://vc5.razi.ac.ir/grosym.
 4. Benchaar, C., Calsamiglia, S., Chaves, A.V., Fraser G.R., Colombatto, D., McAllister, T.A., and Beauchemin, K.A. 2008. A review of plant derived essential oils in ruminant nutrition and production. Animal Feed Science and Technology: 145, 209-228.
 5. Conway, E.J. 1950. In microdiffusion and volumetric error (2nd ed.) Cross by lock wood and son. London. Pp. 91-97.
 6. Dehority, B. 1993. Laboratory manual for classification and morpHology of rumen ciliate protozoa. Florida: CRC Press.
 7. Frutos, P., Hervas, G., Giráldez, F.J., Mantecón, R., and Alvarez, Del Pino, M.C. 2003. Effect of different doses of quebracho tannins extract on rumen fermentation in ewes. Animal Feed Science and Technology, 109(1-4): 65-78.
 8. Navarrete, S., Dkemp, p., J-Pain, S., and J-Back, P. 2016. Bioactive compounds, aucubin and acteoside, in plantain (Plantago lanceolata L.) and their effect on in vitro rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology 222 : 158–167.
 9. Newbold, C.J., McIntosh, F.M., Williams, P., Riccardo, , and Wallace, R.J. 2004. Effects of a specific blend of essential oilcompounds on rumen fermentation. Animal Feed Science and Technology, 114, 105-112.
 10. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: sheep, goats, cervids, and New World camelids. National Academy Press.
 11. Nooriansarvar, M.E., and Roozbehan, Y. 2012. The influence of Echium amoenum extract on in vitro ruminal fermentation, protozoa population and reduction of methane production. Iranian journal of animal Science, 43(2): 287-296. (In Persian).
 12. Redoy, M. R. A., Shuvo, A. A. S., Cheng, L., and Al-Mamun, M.2020. Effect of herbal supplementation on growth, immunity, rumen histology, serum antioxidants and meat quality of sheep. Published by Cambridge University Press on behalf of The Animal Consortium. pp. 2433- 2441.
 13. Salamat, A., Ghoorchi, T., Ghanbari, F., and Ashayerizadeh, O. Determination of degradability and the effect of Ziziphora tenuior L. on dry matter digestibility rumen microbial population and blood parameters of Dalaq sheep. Journal of Livestock Research, 4(3): 23-24. (In Persian).
 14. SAS Institute. 2003. STAT user's guide: Version 9.1. Cary, NC: Statistical Analysis System Institute.
 15. Shirley, K.P., Windsor, L.J., Eckert, G.J., and Gregory, R.L. 2015. In vitro effects of Plantago major extract, Aucubin, and Baicalein on Candida Albicans Biofilm formation, metabolic activity, and cell surface hydrophobicity. Journal of Prosthodontics, 26(6): 508- 515.
 16. Sumon, R.A., Akbar, M.A., and Al-Mamun, M. 2014. Effect of Feeding plantain (Plantago lanceolata ), a medicinal herb, on growth and plasma metabolites in sheep. Animal Science Congress Vol. II.10-14.
 17. Oskoueian, E., Abdullah, N., and Oskoueian, A. 2013. Effects of Flavonoids on rumen fermentation activity, methane production, and microbial population. BioMed research international, 2013(1-8).
 18. Ottenstein, D.M., and Bartley, D.A. 1971. Analytical Chemistry. 43: 952-955.
 19. Valenzuela-Tovar, J.F., Contreras-Perez, C., Shibayama-Hemandez, H., Shavez-Gonzalez, L., VazquezChacon, C.A., and Olivera, D. Biochemical identification and mulecular characterization (PCR-RFLP) of nocardia isolates from spatum. Archives of Medical Research; 36(4): 356-61.
 20. Zubair, M. 2010. Genetic and environmental effects on polyphenols in Plantago major. Introductory Paper at the Faculty of Landscape Planning, Horticulture and Agricultural Science, Swedish University of Agricultural Sciences.