بررسی سطوح مختلف آغوز مصرفی بر عملکرد رشد، ایمونوگلوبین و فراسنجه های اسکلتی بزغاله های نژاد مورسیانو گرانادینا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزى و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

2 استادیار، گروه علوم دامی، پردیس کشاورزى و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، تهران

3 استادیار گروه علوم دامی، دانشکده علوم و مهندسی کشاورزی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

4 دانشیار،گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه رازی کرمانشاه، کرمانشاه

چکیده

چکیده
سابقه و هدف: مصرف آغوز به مقدار کافی برای تأمین انرژی مورد نیاز نشخوارکنندگان کوچک تازه متولد شده جهت تنظیم حرارت آنها بسیار حائز اهمیت است. جفت نشخوارکنندگان مانع انتقال ایمونوگلوبین از مادر به جنین در طول مدت بارداری می‌شود. با این حال عوامل مختلفی از جمله میزان تولید، تغذیه، نژاد، طول دوره خشکی، آب و هوا و وضعیت بهداشتی بزها می‌تواند بر روی ترکیبات آغوز تأثیر گذار ‌باشد. تحقیقات نشان داده است که سلول‌های آنتروسیت روده کوچک طی ۲۴ تا ۴۸ ساعت پس از تولد، توانایی خود برای جذب ایمنوگلوبولین‌ها را از دست می‌دهند، بیشترین بازده جذب ایمنوگلوبولین جی در روده کوچک ۴ ساعت پس از تولد می‌باشد و شش ساعت پس از تولد به صورت خطی کاهش می‌یابد، اگر آغوز به مقدار و کیفیت کافی در ساعات اولیه زندگی به بزغاله خورانیده نشود، احتمال مرگ و میر در گله بالا می‌رود، مصرف ناکافی آغوز در بره‌ها و بزغاله‌ها در اولین ساعات پس از تولد منجر به افزایش حساسیت به بیماری‌ها و افزایش نرخ مرگ و میر می‌شود و حجم آغوز مصرفی و کیفیت آن می‌تواند زنده‌مانی بزغاله‌ها را بالا ببرد، لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی اثرات سطوح مختلف آغوز مصرفی بر مقدار ایمونوگلوبین دریافتی، عملکرد رشد و فراسنجه‌های اسکلتی بزغاله‌های نژاد مورسیانوگرانادینا می‌باشد.
مواد و روش‌ها: مطالعه حاضر با تعداد 80 راس بزغاله تازه متولد شده با اوزان مختلف نژاد مورسیانوگرانادینا در 4 تیمار و به صورت بلوک کاملاً تصادفی انجام گرفت. تیمارهای آزمایشی شامل چهار تیمار 15 ،20 ،25 ،30 درصد وزن بدن بزغاله تازه متولد شده بود. طول مدت آزمایش 48 ساعت به طول انجامید و تعداد دفعات آغوزدهی هر 6 ساعت یکبار به صورت دستی و بر اساس درصد وزن بدن هنگام تولد هر بزغاله در آن تیمار انجام پذیرفت.
نتایج: با توجه به اینکه سطوح ایمونوگلوبین آغوز در نژاد مورسیانو گرانادینا در مقایسه با سایر نژادهای بز شیری دنیا (از قبیل سانن و آلپاین) در پایان ترین حد می باشد. در مطالعه حاضر تغذیه بزغاله‌های جایگزین با سطوح بالاتر آغوز توانست به رشد و توسعه عضلانی و اسکلتی بهتری منجر شود (05/0>P). بطوری که بهترین نتایج در بزغاله‌های تغذیه شده با سطوح 30 درصد وزن بدن مشاهده گردید (05/0>P). نتایج این پژوهش نشان داد که روند افزایشی رشد و توسعه اسکلت برای تیمارهای مصرف کننده سطوح بالای آغوز تا 56 روزگی نیز ادامه یافته بود، بطوری که ارتفاع بدن و نیز عرض کپل برای تیمار 30 درصد آغوز در مقایسه با تیمار 15 درصد به ترتیب 10 و 9 سانتی متر بیشتر بود همچنین تفاوت معنی‌داری بین تیمارها از لحاظ فراسنجه وزن در سن 21 روزگی وجود داشت (05/0>P) و مقدارآن برای تیمار 30 درصد آغوز بیشترین و برای تیمار 15 درصد آغوز کمترین بود.
نتیجه گیری: نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که مصرف آغوز در 48 ساعت اولیه بعد از تولد به مقدار 30 درصد وزن اولیه بدن بزغاله ها، به تعداد آغوزدهی هر 6 وعده یکبار، بر وضعیت ایمنی و رشد اسکلتی بدن بزغاله ها اثر دارد.
واژه های کلیدی: آغوز، ایمونوگلوبین، فراسنجه‌های اسکلتی، عملکرد رشد، مورسیانو گرانادینا.


واژه های کلیدی: آغوز، ایمونوگلوبین، فراسنجه های اسکلتی، عملکرد رشد، نژاد مورسیا

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of different levels of colostrum on growth performance, immunoglobulin and skeletal characteristics of Murciano Granadina goat kids

نویسندگان [English]

 • Mohammad Haydari 1
 • Mohammad Ebrahim Nourian sarvar 2
 • Farhang Fatehi 3
 • Mohammad mehdi Moeini 4
1 PhD student in Animal Nutrition
2 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University.iran
3 Assistant Professor, Department of Animal Science, Faculty of Agricultural Science and Engineering, College of Agricultural and Natural Resources, University of Tehran, Karaj, Iran
4 Department of Animal Science, Faculty of Agriculture, Razi University.Iran
چکیده [English]

Evaluation of different levels of colostrum on growth performance, immunoglobulin and skeletal characteristics of Murciano Granadina goat kids
Abstract
Background and objectives: Consumption of colostrum in sufficient quantity to provide the energy needed by small newborn ruminants to regulate their temperature is very important.Ruminant placenta prevents the transfer of immunoglobulin from mother to fetus during pregnancy. However, various factors such as production, nutrition, breed, duration of drought, climate and health status of goats can affect the composition of colostrum. Research has shown that small intestinal enterocyte cells lose their ability to absorb immunoglobulins within 24 to 48 hours after birth.The highest efficiency of immunoglobulin G uptake in the small intestine is 4 hours after birth and decreases linearly six hours after birth.If the goat kids do not consume enough colostrum in the early hours after birth, the risk of mortality in the herd increases. Inadequate consumption of colostrum in lambs and goat kids in the first hours after birth leads to increased susceptibility to disease and increased mortality rate, and the volume and quality of colostrum consumed can increase the survival of goat kids. Therefore, the aim of this study was to investigate the effects of different levels of colostrum consumption on the amount of immunoglobulin intake, growth performance and skeletal characteristics of Murcia goat kids.
Materials and Methods: The present study was performed on 80 newborn goats with different weights of Murcianogranadina breed with 4 treatments in a completely randomized block. Experimental treatments included four treatments of 15, 20, 25, and 30% of the newborn goat kids body weight. In that treatment was accepted.
Results: Due to the fact that colostrum immunoglobulin levels in Murciano Granadina breed are at the highest level compared to other dairy goat breeds in the world (such as Sunan and Alpine). In the present study, feeding alternative goats with higher colostrum levels was able to grow and develop Lead to better muscle and skeleton (P <0.05). In the present study, the best results were observed in goat kids fed with levels of 30% of body weight (P <0.05). The results of this study showed that the increasing trend of skeletal growth and development for treatments consuming high levels of colostrum had continued up to 56 days. As body height and cap width were 30 and 9 cm higher for 30% colostrum treatment compared to 15% treatment, respectively, there was also a significant difference between treatments in terms of weight parameters at 21 days of age (P <0.05). And its value was the highest for 30% colostrum treatment and the lowest for 15% colostrum treatment.
Conclusion: The results of this experiment showed that consumption of colostrum in the first 48 hours after birth in the amount of 30% of the initial body weight of goats, the number of colostrum every 6 meals, affects the immune status and skeletal growth of goat kids.

Keywords: Colostrum, Immunoglobulin, Skeletal parameters, Growth function, Murcia breed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Colostrum
 • Immunoglobulin
 • Skeletal parameters
 • Growth function
 • Morciano Granadina
 1.  Ahmad, R., Khan, A., Jalvi, M.A and Hussain I. 2000. The  level of immunoglobulins in  relation  to  neonatal lamb mortality in  Pak-Karkul sheep. Journal Of Veternarski Arski. 70 (3):129-139.

  1. Arguello, A., Castro, N., Alvarez, S. and Capote, J. 2006. Effects of the number of  lactations  and  litter  size  on  chemicalcomposition  and  physical characteristics of goat colostrum. Journal Of Small Ruminant Research. 64: 53-59.
  2. Arguello, A., Castro, N., Zamoranoa, M.J., Castroalonso, A. and Capote, J. 2004. Passive transfer of immunity in kid goats fed refrigerated and frozen goat colostrumand commercial sheep colostrum. Journal Of Small Ruminant Research. 54: 237-241.
  3. Caja, G., Salama, K. and Such, X. 2006. Omitting the dry off period negatively affects colostrum and milk yield in dairy goats. Journal Of Dairy Science. 89:4220–4228.
  4. Castro, N., Capote, J., Bruckmaier, R.M. and Arguello, A. 2011. Management effects on colostrogenesis in small ruminants: a review. Journal Of Applied Animal Research. 39: 85-93.
  5. Castro, N. J.,Capote, L., Morales, E., Quesada, H. and Argüello, A. 2007. Short communication: Addition of milk replacer to colostrum whey: Effect on immunoglobulin G passive transfer.in Majorera kids. Journal Of Dairy Science. 90: 2347–2349.
  6. Corrochano, A., Sariçay, R., Arranz, E., Kelly, P., Buckin, V. and Gibl, L. Comparison of antioxidant activities of bovine whey proteins before and after simulated gastrointestinal digestion Journal of Dairy Science. 102: 54-67.
  7. Dominguez, E., Perez, P., Puyol, L. and Sanchez, M. 2001. Specific immunoglobulins in serum of newborn lambs fed with a single dose of colostrum containing anti-peroxidase IgG. Journal Of Research in Veterinary Science. 70: 275–279.
  8. Hernandez-Castellano, L. E., Suárez-Trujillo, A., Martell-Jaizme, D. G., Cugno, A., Arguello. and Castro, N. 2015. The effect of colostrum period management on BW and immune system in lambs: from birth to weaning. Animal. 9: 1672–1679.
  9. Hernandez-Castellano, L.E., Almeida, A.M.,Ventosa, M., Coelho, A.V., Castro, N. and Arguello, A. 2014. The effect of colostrum intake on blood plasma proteome profile in newborn lambs: low abundance proteins. Journal Of BMC Veterinary Research. 85: 1-10.
  10. Kessler, E. C., Bruckmaier, R. M. and Gross, J. J. 2019. Immunoglobulin G content and colostrum composition of different goat and sheep breeds in Switzerland and Germany. Journal Of  Dairy Science.102:5542–5549.
  11. Morales-delaNuez, A. N., Castro, I., Moreno-Indias, M. C., Juste, D., Sanchez-Macías, H., Briggsa, J. and Arguello, A. 2009. Effects of a reputed immunostimulant on the innate immune sys-tem of goat kids. Journal Of Small Rumin Research. 85:23–26.
  12. Moreno-Indias, I., Moreno-Indias, D., Sanchez Macias, N., Castro, A., Morales-DelaNuez, L.E., Hernandez-Castellano, J. and Arguello, A. Chemical composition and immune status of dairy goat colostrum fractions during the first 10 h after partum. Journal Of Small Rumin Research. 103: 220-224.
  13. Pulina, G., Milan., M. J., Lavin, M. P, Theodoridis, A., Morin, E., Capote, J., Thomas, D. L., Francesconi., A. H. D. and Caja, G. 2018. Invited review: Current production trends, farm structures, and economics of the dairy sheep and goat sectors. Journal Of Dairy Science.101:6715–6729.
  14. Romero, T., Beltran, M. C., Rodriguez, M., Marti De Olives, A. and Molina, M. P. 2013. Short communication: Goat colostrum quality: Litter size and lactation number effects. Journal Of Dairy Science. 96:7526– 7531.
  15. Yang , X. C. and Zhang, F. 2009. Research on the chemical composition of Saanen goat colostrum. Journal Of Dairy Technology. 62:500-504.
  16. Zhu, H. L., Zhao, X. W., Chen, S., Tan, W., Han, R. W., Qi, Y. X., Huang, D.W., and Yang, Y. X. 2021. Evaluation of colostrum bioactive protein transfer and blood metabolic traits in neonatal lambs in the first 24 hours of life. Journal Of Dairy Science. 104:1164–1174.