بررسی تأثیرحذف یونجه از جیره غذایی برعملکرد رشد و صفات لاشه بره های نر پرواری نژاد افشار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری تغذیه دام، دانشگاه آزاد ورامین -پیشوا

2 استادیار، گروه تغذیه دام و طیور، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد ورامین -پیشوا

3 استادیار، گروه علوم دامی-ژنتیک واصلاح نژاد، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی ورامین- پیشوا

چکیده

سابقه و هدف: عملیات پرواربندی نقش مهمی در تأمین پروتئین حیوانی داشته و با این کار علاوه بر تولید گوشت بیش تر، کیفیت گوشت نیز بهبود می یابد، چون تغذیه مناسب و استفاده از روش های صحیح پرواربندی بسبب تسریع رشد و بهبود کیفیت گوشت می شود. برای دستیابی به تولید مطلوب و اقتصادی در پرورش گوسفند در یک برنامه تغذیه ای باید نیازهای غذایی‌ دام، کیفیت مواد خوراکی و زمان مصرف آنها مورد توجه قرارگیرد. اما با توجه به کاهش علوفه و مراتع در ایران، دامدار ناچار به استفاده از کنسانتره بیشتر در جیره غذایی است. هدف از تحقیق حاضر اثرات کاهش فیبر و حذف یونجه بر صفات مصرف خوراک، وزن بدن، ضریب تبدیل خوراک و خصوصیات لاشه بره های نر پرواری افشار بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر با استفاده از 36 رأس بره نر نژاد افشار با میانگین وزن زنده 1/9 ± 32/53 کیلوگرم و میانگین سن6/63 ± 93روزگی به مدت 90 روز بر اساس آزمایش فاکتوریل در پایه طرح کاملاً تصادفی2×2 انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تیماریک: جیره پروار حاوی 80 درصد کنسانتره و 20 درصد علوفه (10درصد کاه گندم و10 درصد یونجه خشک)، تیمار دوم: جیره پروار حاوی 80 درصد کنسانتره و20 درصد علوفه (20 درصد کاه گندم و صفر درصد یونجه خشک)، تیمار سوم: جیره پروارحاوی 90 درصد کنسانتره و10 درصد علوفه (5 درصد کاه گندم و 5 درصد یونجه خشک) و تیمار چهارم: جیره پروارحاوی 90 درصد کنسانتره و10 درصد علوفه (10درصد کاه گندم و صفر درصد یونجه خشک) بود. روزانه سه نوبت در ساعات 8،14،20 تا حد اشتها در اختیار بره ها قرار داده شد. بره ها در انتهای آزمایش بعد از16 ساعت پرهیز غذایی، توزین شده و از هر تیمار چهار بره کشتار شد. داده های تحقیق از طریقSpss21، Excel مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
یافته ها: بین تیمارهای مختلف از نظر افزایش وزن تفاوت معنی داری مشاهده شد. تیمار چهار که با 90 درصد کنسانتره و صفر درصد یونجه بالاترین (300 گرم) و تیمار یک با 80 درصد کنسانتره و10 درصد یونجه کمترین افزایش وزن روزانه (200 گرم) را در بره‌ها ایجاد کرد. با افزایش کنسانتره و حذف یونجه مصرف خوراک افزایش پیدا کرد به طوری که بیشترین مقدار آن مربوط به تیمار چهار (1/830 گرم) و کمترین آن مربوط به تیمار یک (1/476 گرم) بود. تیمار چهار به لحاظ عددی ضریب تبدیل کمتری (6/1) در مقایسه با سه تیمار دیگری داشت. میانگین وزن پایانی بره ها، وزن لاشه گرم و سرد در بین تیمارهای آزمایشی تفاوت معنی داری نشان دادند.
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده حذف یونجه هیچ مشکل تولیدی را در این دام ها ایجاد نکرد. افزایش کنسانتره و حذف یونجه در جیره باعث بالا رفتن مصرف خوراک و افزایش وزن روزانه و در مجموع وزن نهایی بالاتری در بره های پرواری می گردد و همچنین باعث بهبود ضریب تبدیل خوراک، عملکرد رشد و درصد لاشه گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Invetigation of the effects alfalfa removal in the diet on growth performance and carcass characteristics in fattening Afshar male lambs

نویسندگان [English]

 • zahra mahbobi 1
 • Naser Karimi 2
 • Abbas Jahanbakhshi 3
1 Ph.D Student , Animal Sciences,, Islamic Azad University Varamin- Pishva
2 Assistant Prof., Dept. of Animal and Poultry Nutrition, Agriculture Faculty, Islamic Azad University Varamin- Pishva
3 Assistant Prof., Dept. of Animal Sciences, Genetics and Breeding, Agriculture Faculty, Islamic Azad University Varamin- Pishva
چکیده [English]

Background and objectives: Fattening operations play an important role in the supply of animal protein, which in addition to producing more meat, the quality of meat also improves, because proper nutrition and the use of proper fattening methods accelerate the growth and improve the quality of meat. In order to achieve optimal and economical production in sheep breeding, a nutritional program must take into account the nutritional needs of livestock, the quality of food and their consumption time. However, due to the reduction of forage and pastures in Iran, the farmer is forced to use more concentrate in the diet. The aim of this study was to investigate the effects of fiber reduction and alfalfa removal on feed intake, body weight, feed conversion ratio and carcass characteristics of Afshari male lambs.
Materials and methods: The present study was performed using 36 Afshar male lambs with a mean live weight of 32.53 ± 1.9 kg and a mean age of 93 ± 6.63 days for 90 days based on a factorial experiment based on a completely randomized 2×2 design. Experimental treatments include treatment of frist: fattening diet containing 80% concentrate and 20% forage (10% wheat straw and 10% alfalfa), second treatment: fattening diet containing 80% concentrate and 20% forage (20% wheat straw and 0% alfalfa), third treatment: fattening diet contained 90% concentrate and 10% forage (5% wheat straw and 5% alfalfa) and fourth treatment: fattening diet contained 90% concentrate and 10% forage (10% wheat straw and 0% alfalfa). The lambs were fed three times a day at 8.00, 14.00 and 20.00 for ad libitum. At the end of the feeding period, all lambs were weighed after 16 h feed deprivation and four lamb from each treatment was slaughtered. The data were analyzed using Spss21 and Excel.
Results: There was a significant difference between different treatments in terms of weight gain. Treatment four with 90% concentrate and 0% alfalfa had the highest (300 g) and treatment one with 80% concentrate and 10% alfalfa produced the lowest daily weight gain (200 g) in lambs. With increasing concentrate and removal of alfalfa, feed consumption increased so that the highest amount was related to treatment four (1.830 g) and the lowest was related to treatment one (1.476 g). Treatment four had a numerically lower conversion ratio (6.1) compared to the other three treatments. The mean final weight of lambs, hot and cold carcass weights showed significant differences between experimental treatments.
Conclusion: According to the results, the removal of alfalfa did not cause any production problems in these areas. Increasing the concentrate and eliminating alfalfa in the diet increases feed intake and daily weight gain and overall higher final weight in fattening periods and also improves feed conversion ratio, growth performance and carcass percentage.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Afshari lamb
 • Carcass characteristics
 • growth performance
 • Alfalfa
 1. Abarghani A., Bojarpour, M. and Fayazi, J. 2010. The effect of replacement sugar beet pulp with barely on performance and carcass characteristics of Moghani male lambs. Iranian Journal of Animal Science Research, 2 (2): 125-132. (In Persian).
 2. 1992. Technical Committee on Responses to Nutrients. Report No. 9. Nutritive requirements of ruminant animal: protein. Nutrition Abstracts and Reviews Series B. 62 (12): 787-835.
 3. 2000. Official Methods of Analysis, 17th Edition. Association of Official Analytical Chemists. Arlington, VA, USA.
 4. Cherney, D.J.R., Cherney, J.H. and Chase, L.E. Lactation performance of Holstein cows fed fescue, orchard grass or alfalfa silage. Journal of Dairy Science. 87: 2268-2276.
 5. Haddad, S.G. 2005. Effect of dietary forage: concentrate ratio on growth performance and carcass characteristics of growing Baladi kids. Small Ruminant Research.57: 43-49.
 6. Haddad, S.G. and Hussein, M.Q. 2001. Nutritive value of lentil and vetch straws as compared with alfalfa hay and wheat straw for replacement ewe lambs. Small Ruminant Research. 40: 255-260.
 7. Hadjipanagiotou, M. and louca, A. 1976. A note on the value of dried citrus pulp and grape mare as barley replacements in calf fattening diets. Animal Production. 23:129-132.
 8. Jafari Sayadi, A. and Ohadi Haeri, A. 1996. A Survey on the influence of Using Exhausted Olive Cake Growing Male Lamb Rations. Veterinary Researches and Biological Products. 30:186-189. (In Persian).
 9. Murphy, T.A., Loerch, S.C., McClure, K.E. and Solomon, M.B. 1994. Effects of grain or pasture finishing systems on carcass composition and tissue accretion rates of lambs. Journal of Animal 72: 3138-3144.
 10. Nikkhah, A. 1990. Production cost of live weight gain of livestock sheep and cattle breeding. 2: 44-48. (In Persian).
 11. Nik-Khah, A. and Amanlou, H. 2001. Nutrient requirement of dairy cattle. 7th ed. Zanjan 556 pp. (In Persian).
 12. Nik-Khah, A. and Asadi Moghaddam, R. 1986. Study of weight gain, nutritional efficiency and carcass characteristics of Iranian tail and  tailless lambs. The second fattening seminar of Moghan plain. 42-59. pp. )In Persian).
 13. Nik-Khah, A., Asadi Moghadam, R. and Qarahbash, M. 1992. The effect of three rations with different levels of energy on fattening performance of Atabai and Zel lamb. Iranian Journal of Agricultural Sciences. 3: 67-81. (In Persian).
 14. 2007. National Research Council nutrient requirements of small ruminants: sheep, goats, Cervids, and New World camelids. National Academy Press, Washington, DC.
 15. Oba, M .and Allen, M.S. 1999. Evaluation of the importance of the digestibility of neutral detergent fiber from forage: effects on dry matter intake and milk yield of dairy cows. Journal of Dairy Science. 82:589-596.
 16. Parsaei, S. and Khadivi, H. 1995. Effect of Metabolisable Energy Content and Crude Protein on Male Lamb Fattening of Northern Khorasan Kordi Sheep. Animal Science Journal. 29:114-119. (In Persian).
 17. Papi, N. 2016. Effect of initial weight on growth performance, intake and feed efficiency of Chall male lambs. Journal of Applied Animal Science Research. 18:31-38. (In Persian).
 18. Papi, N. and Tehrani, A. 2017. Effects of dietary concentrate levels on growth performance, feed intake and carcass characteristics of fattening Chall male lambs. Journal of Ruminant Research. 2:55-57. (In Persian).
 19. Preziuso, G., Russo, C., Casarosa, L., Campodoni, G., Piloni, S. and Cianci, D. 1999. Effect of diet energy source on weight gain and carcass characteristics of lambs. Journal of Small Ruminant Research. 33: 9–15.
 20. Salary Neya, A. Fathi Nasri, M.H. Farhangfar, H. and Naeemipour, H. 2012. Effect of Two Different Levels of Fiber on Feed Intake, Average Daily Gain, Feed Efficiency and Ruminal Metabolites of Holstein Calves. Iranian Journal of Animal Science Research. 4: 323-334. (In Persian).
 21. Shamsi, A. Sharifi Hosseini, M.M. and Dayani, O. 2015. Effects of barley silage particle size and concentration levels on feed intake, nutrient digestibility, rumen parameters in Kermani male sheep. Journal of Ruminant Research. 3: 87-101. (In Persian).
 22. Van Soest, P.V., Robertson, J.B. and Lewis, B.A. 1991. Methods for dietary fiber, neutral detergent fiber, and nonstarch polysaccharides in relation to animal nutrition. Journal of Dairy Science, 74(10): 3583-3597.