دوره و شماره: دوره 5، شماره 2، تیر 1396 
بررسی آزمایشگاهی تأثیر فوزالون و دیازینون بر فراسنجه‌های تخمیری و برخی جمعیت‌های میکروبی شکمبه

صفحه 71-86

10.22069/ejrr.2017.13345.1554

محسن کاظمی؛ عبدالمنصور طهماسبی؛ رضا ولی زاده؛ عباسعلی ناصریان؛ آمنه اسکندری تربقان