تاثیر استفاده از تفاله دانه انار و ال-کارنیتین در جیره بر کمیت و کیفیت شیر و فراسنجه‌های شکمبه‌ای بز شیرده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه زنجان

2 هیئت علمی دانشگاه زنجان

3 هیئت علمی دانشگاه تهران، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

4 هیات علمی دانشگاه زنجان

5 دانشگاه تهران

چکیده

استفاده از فراورده‌های فرعی کشاورزی و صنایع غذایی موجب کاهش هزینه‌های پرورش دام می‌گردد، تفاله دانه انار یک فراورده فرعی بوده که می‌توان در تغذیه دام استفاده کرد. همچنین برای بهبود استفاده از روغن موجود در دانه‌ی انار که بیشتر آن را اسیدهای چرب بلند زنجیر تشکیل می‌دهند می‌توان با استفاده از ال-کارنیتین که بر اکسیداسیون اسیدهای چرب موثر می‌باشد، برای افزایش بازده تولید شیر بهره گرفت. جهت بررسی تاثیر تفاله دانه انار حاوی روغن غیراشباع به همراه ال– کارنیتین، بر کمیت و کیفیت شیر بزهای شیرده نژاد مهابادی و بررسی فعالیت شکمبه‌ای بزها این آزمایش طراحی گردید.
مواد و روش ها
تعداد 32 راس بز شیرده نژاد مهابادی با روزهای شیردهی 6 ± 45، تولید شیر روزانه 20/0 ± 05/1 کیلوگرم، میانگین سن 3 سال، وزن 1/4 ± 8/39 کیلوگرم که دارای یک بزغاله شیرخوار بودند. بزها بر اساس داده‌های جمع‌آوری شده در دوره پیش آزمایش به طور تصادفی به 4 گروه آزمایشی 8 رأسی تقسیم و سپس با آرایش فاکتوریل2×2 با دو سطح صفر و 10 درصد تفاله دانه انار و صفر و 300 قسمت در میلیون ال-کارنیتین در کیلوگرم ماده خشک به مدت 6 هفته در آزمایش بودند. جیره‌های آزمایشی شامل: 1) جیره بدون تفاله دانه انار و ال-کارنیتین، 2) جیره با 10 درصد تفاله دانه انار بدون ال-کارنیتین، 3) جیره بدون تفاله دانه انار با 300 قسمت در میلیون ال-کارنیتین و 4) جیره با 10 درصد تفاله دانه انار با 300 قسمت در میلیون ال-کارنیتین در کیلوگرم ماده خشک، بودند. با توجه به تغذیه بز‌ها به صورت انفرادی، مقدار خوراک مصرفی هر بز به طور روزانه ثبت شد. شیر تولیدی روزانه هر بز با استفاده از دستگاه شیردوش در دو وعده اندازه‌گیری ‌شد. نمونه گیری از مایع شکمبه، در آخرین روز هفته پایانی آزمایش و سه ساعت بعد از خوراک‌دهی نوبت صبح و با استفاده از لوله مری متصل به پمپ خلاء صورت گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار SAS و رویه MIXED انجام شد.
یافته ها
نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که افزودن تفاله دانه انار و ال-کارنیتین به جیره تأثیری بر وزن نهایی، کل افزایش وزن، افزایش وزن روزانه و ماده خشک مصرفی نداشت و تغییر ضریب تبدیل غیر معنی دار بود. تولید شیر (گرم در روز) تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت، اما تولید شیر تصحیح شده بر مبنای 4 درصد چربی، درصد چربی شیر، تولید چربی و نسبت چربی به پروتئین شیر با افزودن تفاله دانه انار به طور معنی دار افزایش یافت (05/0>P)، همچنین استفاده از مکمل ال-کارنیتین باعث افزایش معنی‌دار درصد پروتئین و لاکتوز شیر گردید (05/0>P). pH، تعداد پروتوزوآ، غلظت نیتروژن آمونیاکی و غلظت کل اسید‌های چرب فرار شکمبه تحت تأثیر تیمار‌های آزمایشی قرار نگرفت (05/0P).
نتیجه گیری
نتایج این آزمایش نشان داد که استفاده از تفاله دانه انار و افزودن ال-کارنیتین به جیره باعث بهبود کیفیت شیر بز شدند. اگرچه استفاده همزمان ال-کارنیتین و تفاله دانه انار بر تولید شیر تاثیر معنی نداری نشان نداد، اما تاثیر متقابل ال-کارنیتین و تفاله دانه انار بر فعالیت شکمبه باعث تولید بیشتر استات گردید. با توجه به نتایج بدست آمده می‌توان نتیجه گیری کرد که تفاله دانه انار را می‌توان به عنوان محصول جانبی ارزان با بهبود تولید و ترکیب شیر بز و ال–کارنیتین را نیز به عنوان مکمل موثر بر مصرف چربی جیره‌ای و تامین بهتر انرژی دردسترس در تغذیه بز‌های شیری به کار برد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effects of dietary L-carnitine and pomegranate seed pulp on the quality and milk production and rumen parameters of lactating goats

1.Abarghuei, M.J., Rouzbehan, Y., and Alipour, D. 2010. The influence of the grape pomace on the ruminal parameters of sheep.J. Livest. Sci. 132: 73–79 2.Abarghuei, M.J., Rouzbehan, Y., Salem A.Z.M., Zamiri, M.J. 2013. Nutrient digestion, ruminal fermentation and performance of dairy cows fed pomegranate peel extract. J. Livest. Sci. 157: 452–61 3.Abbasi, H., Rezaei, K., and Rashidi, L. 2008. Extraction of essential oils from the seeds of pomegranate using organic solvents and supercritical CO2. J. Am. Oil Chem. Soc. 85: 83–89 4.Ahmadi Senobari, I., Ahmadi Senobari, O., Tahmasbi, A., Vakili, R., Rezaei, H., and Zanganeh, A. 2012. The effect of pomegranate seed production and milk composition of dairy cows. Anim. Proceeding fifth Iran. Congr. J. Anim. Sci. 1531–1534. (In Persian) 5.Bremmer, D.R., Ruppert, L.D., Clark, J.H., and Drackley, J.K. 1998. Effects of chain length and unsaturation of fatty acid mixtures infused into the abomasum of lactating dairy cows. J. Dairy Sci. 81: 176–88 6.Bunting, L.D., Yavuz, M, Fernandez, J.M., and Solaiman, S.G. 2002. Growth and metabolic responses of holstein calves fed broiler litter-based diets supplemented with L-carnitine. J. Anim. Feed Sci. Technol. 98: 61–71. 7.Carlson, D.B., Litherland, N.B., Dann, H.M., Woodworth, J.C., and Drackley, J.K. 2006. Metabolic effects of abomasal L-carnitine infusion and feed restriction in lactating holstein cows. J. Dairy Sci. 89: 4819–34. 8.Carlson, D.B., McFadden, J.W., D’Angelo, A., Woodworth, J.C., and Drackley, J.K. 2007. Dietary L-carnitine affects periparturient nutrient metabolism and lactation in multiparous cows. J. Dairy Sci. 90: 3422–41. 9.Correddu, F., Nudda, A., Battacone, G., Boe, R., Francesconi, A.H.D., and Pulina, G. 2015. Effects of grape seed supplementation, alone or associated with linseed, on ruminal metabolism in sarda dairy sheep. J. Anim. Feed Sci. Technol. 199: 61–72. 10.Council C on NR of SRNR. 2007. Nutrient Requirements of Small Ruminants: Sheep, Goats, Cervids, and New World Camelids. National Academies Press. 11.Emami, A., Ganjkhanlou, M., Nasri, M.H.F., Zali, A., and Rashidi, L. 2015. Pomegranate seed pulp as a novel replacement of dietary cereal grains for kids. J. Small Rumin. Res. 123: 238–45. 12.Erfle, J.D., Fisher, L.J., and Sauer, F. 1971. Effect of infusion of carnitine and glucose on blood glucose, ketones, and free fatty acids of ketotic cows. J. Dairy Sci. 54: 673–80 13.Greenwood, P.L., Slepetis, R.M., and Bell, A.W. 2001. Influences on fetal and placental weights during mid to late gestation in prolific ewes well nourished throughout pregnancy.J. Reprod. Fertil. Dev. 12: 149–56. 14.Kotsampasi, B., Christodoulou, V., Zotos, A., Liakopoulou-Kyriakides, M., Goulas, P., Petrotos, K., Natas, P., and Bampidis, V. 2014. Effects of dietary pomegranate byproduct silage supplementation on performance, carcass characteristics and meat quality of growing lambs. J. Anim. Feed Sci. Technol. 197: 92-102. 15.LaCount, D.W., Drackley, J.K., and Weigel, D.J. 1995. Responses of dairy cows during early lactation to ruminal or abomasal administration of L-carnitine. J. Dairy Sci. 78: 1824–36. 16.LaCount, D.W., Emmert, L.S., and Drackley, J.K. 1996. Dose response of dairy cows to abomasal administration of four amounts of L-carnitine. J. Dairy Sci. 79: 591–602. 17.Lu, C.D., and Potchoiba, M.J. 1990. Feed intake and weight gain of growing goats fed diets of various energy and protein levels. J. Anim. Sci. 68: 1751–59. 18.Modaresi, J., Fathi Nasri, M.H., Rashidi, L., Dayani, O., and Kebreab, E. 2011. Short communication: Effects of supplementation with pomegranate seed pulp on concentrations of conjugated linoleic acid and punicic acid in goat milk. J. Dairy Sci. 94(8): 4075–80. 19.Owen, K.Q., Ji, H., Maxwell, C.V., Nelssen, J.L., Goodband, R.D., Tokach, M., and Friesen, K. 2001. Dietary L-carnitine suppresses mitochondrial branched-chain keto acid dehydrogenase activity and enhances protein accretion and carcass characteristics of swine. J. Anim. Sci. 79: 3104–12. 20.Piepenbrink, M.S., and Overton, T.R. 2003. Liver metabolism and production of cows fed increasing amounts of rumen-protected choline during the periparturient period. J. Dairy Sci. 86: 1722–33. 21.Seeram, N.P., Zhang, Y., Reed, J.D.K.C., and Vaya, J. 2006. Pomegranate phytochemicals. Ancient roots to modern medicine.Pp: 3-29. 22.Shabtay, A., Nikbachat, M., Zenou, A., Yosef, E., Arkin, O., Sneer, O., Shwimmer, A., Yaari, A., Budman, E., and Agmon, G. 2012. Effects of adding a concentrated pomegranate extract to the ration of lactating cows on performance and udder health parameters.J. Anim. Feed Sci. Technol. 175: 24–32. 23.Tasdemir, A.R., Görgülü, M., Serbester, U., and Yurtseven, S. 2011. Influence of dietary fat, L-carnitine and niacin on milk yield and milk composition of dairy cows in midlactation. Cuba. J. Agric. Sci. 45: 125-129. 24.Vasta, V., Yáñez-Ruiz, D.R., Mele, M., Serra, A., Luciano, G., Lanza, M., Biondi, L., and Priolo, A. 2010. Bacterial and protozoal communities and fatty acid profile in the rumen of sheep fed a diet containing added tannins.J. Appl. Environ. Microbiol. 76: 2549–55. 25.White, T.W., Fernandez, J.M., Harding, G.D., Williams, C.C., Bateman, H.G., Bidner, T., Derouen, P., and Froetschel, M. 2002. Influence of L-carnitine on performance and ruminal and blood metabolites of grazing calves and finishing lambs. J. Prof. Anim. Sci. 18: 59–65. 26.Yildiz, S., Kaya, I., Unal, Y., Elmali, D.A., Kaya, S., Cenesiz, M., Kaya, M., and Oncuer, A. 2005. Digestion and body weight change in tuj lambs receiving oak (quercushart wissiana) leaves with and without peg.J. Anim. Feed Sci. Technol. 122:159–72.